Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zarządzanie finansami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-L11-ZarzFin
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami
Jednostka: Katedra Zarządzania Finansami
Grupy: Logistyka- plan studiów 1 rok 1 stopnia
Logistyka, PRK, 1 rok, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Zajęcia realizowane programowo - 40h (15 wykład i 15 ćwiczenia) oraz 10 h konsultacji z nauczycielem

Praca samodzielna studenta - 20h

Przygotowanie do zaliczenia - 15h

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Student charakteryzuje zasady zarządzania finansami, ze szczególnym uwzględnieniem zmiennej wartości pieniądza w czasie, a także zna koncepcję progu rentowności, i działania dźwigni (K_W02).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Student ocenia podstawowe procesy gospodarcze i ich wpływ na kondycję ekonomiczno-finansową podmiotów (K_U01).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Student potrafi podejmować przedsiębiorcze decyzje (K_K04)

Metody dydaktyczne:

Wykład - prezentacja multimedialna

Ćwiczenia - analiza przypadków, dyskusje w grupach, zadania.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie zagadnień z finansowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej oraz ich wpływu na osiągane wyniki i wartość. Zajęcia obejmują tematykę z zakresu podejmowania decyzji bieżących i strategicznych, rozumienia występowania ryzyka, zarządzania składnikami majątku, czy pozyskiwania źródeł finansowania.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje następujące zagadnienia:

1. Finanse i system finansowy.

2. Narzędzia zarządzania finansami (zmienna wartość pieniądza w czasie).

3. Próg rentowności.

4. Dźwignia operacyjna, finansowa i połączona.

5. Metody zarządzania ryzykiem - ubezpieczenia.

Literatura:

Literatura podstawowa

J. Jaworski, Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw. CeDeWu, 2021.

M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. Nauk. PWN, 2014.

J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wyd. Nauk. PWN, 2013

Literatura uzupełniająca

W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2013.

D. Krupa, D. Walczak, A. Żołądkiewicz-Kuzioła, Crowdfunding in financing sport activities, Journal of Physical Education and Sport 20 (2020): 2959-2966.DOI:10.7752/jpes.2020.s5402

W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wyd. Nauk. PWN, 2018.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium – U1; K1

Egzamin pisemny – W1.

Wykład - zaliczenie na podstawie egzaminu pisemnego.

sposób oceny – aby uzyskać ocenę pozytywną należy otrzymać co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów.

Ćwiczenia - zaliczenie na podstawie kolokwium pisemnego.

Kolokwium pisemne obejmuje rozwiązanie zadań układanych z treści przedstawionych na zajęciach.

Z egzaminu poprawkowego oraz z kolokwium poprawkowego można otrzymać maksymalnie ocenę dostateczną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Walczak
Prowadzący grup: Dorota Krupa, Damian Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Egzamin może zostać przeprowadzony w formie zdalnej.

Zaliczenie może odbyć się również zdalnie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Walczak
Prowadzący grup: Dorota Krupa, Damian Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Egzamin może zostać przeprowadzony w formie zdalnej.

Zaliczenie może odbyć się również zdalnie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Walczak
Prowadzący grup: Dorota Krupa, Damian Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Egzamin może zostać przeprowadzony w formie zdalnej.

Zaliczenie może odbyć się również zdalnie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)