Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rachunkowość zarządcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z21-0-RachZa
Kod Erasmus / ISCED: 04.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość zarządcza
Jednostka: Katedra Rachunkowości Zarządczej
Grupy: Zarządzanie - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Zarządzanie, 1 rok II stopnia, program 2012, KRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych kategorii ekonomicznych takich jak kapitał, koszt, przychód, wynik, zasad rachunkowości finansowej i sprawozdawczości, procesów decyzyjnych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane bezpośrednio z udziałem nauczyciela akademickiego - wykład: 15 godzin

ćwiczenia: 15 godzin

egzamin końcowy: 2 godzin

zaliczenie końcowe: 2 godzin

konsultacje merytoryczne: 16 godzin

2.Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 20 godzin

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w

procesie oceniania - egzamin: 15 godzin

Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w

procesie oceniania - kolokwium: 15 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna, rozumie i rozpatruje w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia rachunkowości zarządczej w celu identyfikowania zasad rządzących procesami gospodarczymi w organizacjach - K_W04

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi analizować problemy występujące w przedsiębiorstwach, wykorzystując wiedzę teoretyczną zdobytą na przedmiocie rachunkowość zarządcza - K_U01


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student jest gotów do zdobywania wiedzy i stosowania narzędzi rachunkowości zarządczej niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa w globalnym środowisku - K_K04

Metody dydaktyczne:

Prezentacja w Power poincie zagadnień teoretycznych wspartych przykładami praktycznymi. Rozwiązywanie zadań, projekt, praca w grupach.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapewnienie wiedzy i umiejętności umożliwiającej rozpoznawanie i stosowanie zasad oraz metod racjonalizowania decyzji w biznesie, w szczególności umożliwiających: klasyfikacje kosztów i ich szacowanie dla celów decyzyjnych, analizę progu rentowności i wrażliwości zysku, podejmowanie decyzji cenowych i inwestycyjnych oraz wycenę transferów w podmiotach.

Pełny opis:

Celem nauczania przedmiotu Rachunkowość zarządcza jest

zaznajomienie studentów z rolą rachunkowości w procesie

podejmowania i kontroli decyzji podczas zarządzania firmą w

warunkach wolnego rynku. Efektem kształcenia powinny być

umiejętności i kompetencje w zakresie analizowania wpływu kosztów na efektywność, funkcjonowania jednostek gospodarczych, wyciągania wniosków z informacji zarządczych, podejmowania decyzji menedżerskich: operatywnych (krótkoterminowych) i inwestycyjnych (długoterminowych).

W trakcie przedmiotu realizowane są następujące zagadnienia:

Realizowane grupy zagadnień w trakcie wykładów:

1. Kryteria klasyfikacyjne kosztów - W1:

a. Kryteria klasyfikacyjne kosztów dla celów sprawozdawczych,

b. Kryteria klasyfikacyjne kosztów dla celów decyzyjnych,

2. Wybrane zagadnienia problemowe rachunkowości zarządczej - W1;

a. Szacowanie kosztów dla celów decyzyjnych,

b. Rachunek marż pokrycia

c. Analiza progu rentowności,

d. Analiza wrażliwości zysku,

d. Koszty i przychody relewantne,

e. Krótkookresowe decyzje optymalizacyjne

f. Decyzje cenowe i wyceny transferów

g. Decyzje inwestycyjne

Realizowane grupy zagadnień w trakcie ćwiczeń:

1. Kryteria klasyfikacyjne kosztów - U1,K1:

a. Kryteria klasyfikacyjne kosztów dla celów sprawozdawczych,

b. Kryteria klasyfikacyjne kosztów dla celów decyzyjnych,

2. Wybrane zagadnienia problemowe rachunkowości zarządczej -U1, K1;

a. Szacowanie kosztów dla celów decyzyjnych,

b. Rachunek marż pokrycia

c. Analiza progu rentowności,

d. Analiza wrażliwości zysku,

d. Koszty i przychody relewantne,

e. Krótkookresowe decyzje optymalizacyjne

f. Decyzje cenowe i wyceny transferów

g. Decyzje inwestycyjne

Literatura:

Literatura podstawowa:

S. Sojak, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, tom I i III, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2015.

G. Lew, E. W. Maruszewska, P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza: od teorii do praktyki, CeDeWu Wydawca, Warszawa 2021.

Literatura uzupełniająca:

S. Sojak, Podstawy rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami, SKwP, Warszawa 2019.

S. Sojak, Ceny transferowe. Teoria i praktyka, PWN 2001.

K. Świderska, (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE, Warszawa 2008.

I. Sobańska, (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Beck, Warszawa 2006.

E. Nowak (red.), Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

wykład

W1: egzamin +++

ćwiczenia

U1: zadania liczbowe do rozwiązania +++

K1: obserwacja +++

Realizacja każdego z efektów osiągnięta jest po przekroczeniu progu 60%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Ciechan-Kujawa
Prowadzący grup: Marlena Ciechan-Kujawa, Maja Piesiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Ciechan-Kujawa, Ewa Makowska
Prowadzący grup: Marlena Ciechan-Kujawa, Jacek Garbol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Ciechan-Kujawa, Ewa Makowska
Prowadzący grup: Marlena Ciechan-Kujawa, Jacek Garbol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Ciechan-Kujawa, Ewa Makowska
Prowadzący grup: Marlena Ciechan-Kujawa, Jacek Garbol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)