Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zarządzanie procesami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z21-0-ZaPro
Kod Erasmus / ISCED: 04.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie procesami
Jednostka: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Grupy: Zarządzanie - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Zarządzanie, 1 rok II stopnia, program 2012, KRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu podstaw zarządzania i nauk o organizacji.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 15 godz. wykładu,

2. praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu 15 godz.,

3. czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 20 godz.

Razem nakład pracy studenta 50 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna, rozumie i rozpatruje w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pozyskiwania danych, opisu i modelowania procesów gospodarczych w organizacji – K_W04.

W2: zna, rozumie i rozpatruje w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia identyfikowania i analizowania prawidłowości rządzących procesami gospodarczymi – K_W04.

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony metodą tradycyjną z wykorzystaniem multimedialnej prezentacji, w sposób zapewniający możliwość dyskutowania omawianych zagadnień.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Główne treści kształcenia w ramach tego przedmiotu związane są z pojęciami, obiektami i relacjami, a także z wielkościami oraz miernikami funkcjonującymi w obszarze zarządzania procesami w przedsiębiorstwie.

Podstawowym jego celem jest nabycie przez studentów wiedzy umożliwiającej zrozumienie i swobodne posługiwanie się podstawowymi kategoriami z zakresu zarządzania procesami w przedsiębiorstwie, a także nabycie umiejętności wykorzystywania właściwych narzędzi i metod w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów decyzyjnych w sferze zarządzania procesami.

Pełny opis:

Prezentowane w ramach wykładu treści mają na celu zapoznać studenta z zagadnieniami odnoszącymi się do podstawowych problemów decyzyjnych, takich jak: identyfikowanie, planowanie, modelowanie i mapowanie procesów, ich organizowanie, koordynowanie, pomiar i kontrola, a także analiza i ocena efektywności procesów oraz ich permanentne doskonalenie.

Zagadnienia te są realizowane w ramach następujących tematów:

1. Podejścia do zarządzania organizacją - W1,

2. Istota zarządzania procesami - W1,

3. Projektowanie i doskonalenie procesów -W1,

4. Efektywność procesów - W2,

5. Organizacja procesowa - W2.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Grajewski, Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.

2. G.A. Rummler, A.P. Brache, Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.

3. E. Skrzypek, M. Hofman, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.

2. A. Bitkowska, Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press & IT, Warszawa 2009.

3. M. Hammer, Audyt procesowy, „Harvard Business Review Polska”, Październik 2007.

Metody i kryteria oceniania:

W1 – zaliczenie pisemne w formie testu +++

W2 – zaliczenie pisemne w formie testu +++

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Glabiszewski
Prowadzący grup: Waldemar Glabiszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Glabiszewski
Prowadzący grup: Waldemar Glabiszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Glabiszewski
Prowadzący grup: Waldemar Glabiszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Glabiszewski
Prowadzący grup: Waldemar Glabiszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Glabiszewski
Prowadzący grup: Waldemar Glabiszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Glabiszewski
Prowadzący grup: Waldemar Glabiszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)