Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zastosowania statystyki w zarządzaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z21-0-ZasSt
Kod Erasmus / ISCED: 04.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zastosowania statystyki w zarządzaniu
Jednostka: Katedra Ekonometrii i Statystyki
Grupy: Zarządzanie - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Zarządzanie, 1 rok II stopnia, program 2012, KRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Statystyczna analiza struktury zjawisk, analiza współzależności zjawisk (korelacja, regresja)

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli - 30 godz.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną - 35 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w

procesie oceniania - 30 godz.

4. Konsultacje przedmiotowe - 35 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student stosuje podstawowe metody statystyczne wspomagające proces decyzyjny i zarządzanie - K_W04


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student formułuje i weryfikuje hipotezy badawcze dotyczące zjawisk gospodarczych - K_U03, K_U05, K_U09


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student posiada kompetencje w zakresie kreowania i stosowania instrumentów zdobywania informacji i wiedzy niezbędnych do funkcjonowania instytucji w globalnym środowisku - K_K01

Metody dydaktyczne:

Prezentacje komputerowe w Power Point.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Zakres przedmiotu obejmuje zagadnienia dotyczące metod statystycznych, przede wszystkim statystyki matematycznej. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami statystycznymi wspomagającymi proces decyzyjny i zarządzanie.

Pełny opis:

Zakres przedmiotu obejmują następujące problemy - W1, U1, K1:

Wykład:

Pojęcie zmiennej losowej skokowej i ciągłej. Funkcje opisujące rozkład zmiennej losowej (funkcja rozkładu prawdopodobieństwa, funkcja gęstości, dystrybuanta). Rozkłady teoretyczne zmiennych losowych (zero-jedynkowy, dwumianowy, Poissona, normalny). Zastosowania rozkładów w zagadnieniach ekonomicznych.

Istota wnioskowania statystycznego. Pojęcie próby losowej. Podstawowe schematy losowania. Rozkłady statystyki z próby Podstawy teorii estymacji parametrów. Pojęcie estymatora i jego własności. Estymacja punktowa i przedziałowa. Ogólna postać przedziału ufności. Przedziały ufności dla wartości oczekiwanej, wariancji, odchylenia standardowego i wskaźnika struktury. Zagadnienie minimalnej liczebności próby.

Podstawy weryfikacji hipotez statystycznych. Błędy I i II rodzaju. Statystyczne testy istotności. Procedura weryfikacyjna i zasady podejmowania decyzji weryfikacyjnych.

Parametryczne testy istotności (testy dla wartości średniej, wskaźnika struktury, wariancji). Nieparametryczne testy istotności (test zgodności Chi2 , test zgodności Lambda - Kołmogorowa, test zgodności Kołmogorowa – Smirnowa, Test U Manna-Whitneya, test normalności Jarque-Bera, test niezależności Chi2, testy losowości – test serii).

Wnioskowanie statystyczne w analizie współzależności (estymacja istotność współczynnika korelacji, istotność współczynnika regresji).

Ćwiczenia:

Zastosowania w procesie decyzyjnym i zarządzaniu. Analiza rozkładów zmiennych. Estymacja przedziałowa i punktowa parametrów rozkładu. Weryfikacja hipotez statystycznych. Wnioskowanie dotyczące korelacji regresji. Prognozowanie (symulacje) na podstawie funkcji regresji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa, 2006.

Piłatowska M., Repetytorium ze statystyki, PWN, Warszawa, 2009.

Witkowska D. (red.), Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo A. N. D. Łódź, 2004.

Sobczyk M., Statystyka, PWN, Warszawa, 2007

Literatura uzupełniająca:

Starzyńska S., Statystyka praktyczna, PWN, Warszawa, 2007.

Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany, PWE, Warszawa, 2002.

Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2006.

Kassyk-Rokicka H. (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa, 2005

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - kolokwium pisemne

Ćwiczenia - kolokwium pisemne polegające na rozwiązywaniu zadań, aktywność na ćwiczeniach

W1 kolokwium pisemne +++

U1 kolokwium +++, obserwacja ++

K1 obserwacja +++

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Fiszeder
Prowadzący grup: Joanna Bruzda, Piotr Fiszeder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Fiszeder
Prowadzący grup: Piotr Fiszeder, Małgorzata Grządzielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Fiszeder
Prowadzący grup: Piotr Fiszeder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Fiszeder
Prowadzący grup: Piotr Fiszeder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Fiszeder
Prowadzący grup: Piotr Fiszeder, Ewa Zdunek-Rosa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Fiszeder
Prowadzący grup: Piotr Fiszeder, Anna Forney
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)