Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarowanie nieruchomościami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z21-IN-GoNie Kod Erasmus / ISCED: 04.002 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Gospodarowanie nieruchomościami
Jednostka: Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Grupy: _Zarządzanie - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Zarządzanie, 1 rok II stopnia, PRK, sp. inwestycje i nieruchomości
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Makro i mikroekonomia, podstawy zarządzania, zarządzanie strategiczne, finanse, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie procesami inwestycyjnymi, podstawy rachunku ekonomicznej efektywności inwestycji

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela - 30 godz. wykładu, 15 godz. ćwiczeń, 5 godz. konsultacji

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu -15 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 10


Łącznie: 75 godz. (5 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02

zna i rozumie złożone procesy gospodarcze i społeczne zachodzące w instytucjach i ich otoczeniu, także globalnym, oraz ich źródła, wzajemne zależności i długofalowe konsekwencje (następstwa) z punktu

widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu, ze szczególnym uwzględnieniem rynku nieruchomości, jego uwarunkować, zależności oraz specyfiki.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01

potrafi prognozować, identyfikować i analizować problemy jakie wiążą się z praktyką funkcjonowania i rozwoju instytucji wykorzystując wiedzę teoretyczną i formułując własne opinie, w tym zwłaszcza na temat zjawisk zachodzących na rynku nieruchomości.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K04

jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład informacyjny i konwersatoryjny,

Ćwiczenia: metoda ćwiczeniowa, studia przypadków


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wiedza z zakresu nieruchomości ma charakter interdyscyplinarny. Integruje ona zarówno techniczne, prawne, jak i ekonomiczne oraz społeczne aspekty nieruchomości. Problematyka ekonomiczna zajmuje tu szczególne miejsce. Powstanie rynku spowodowało zapotrzebowanie na usługi pośredników, rzeczoznawców majątkowych, deweloperów i zarządców. Stąd nauczanie tego przedmiotu na studiach ekonomicznych, a także i technicznych jest wyrazem wsparcia teoretycznego problematyki nieruchomości, w tym także finansowania inwestycji realizowanych na rynku nieruchomości.

Pełny opis:

Wykład obejmuje n/podane tematy:

- Zajęcia organizacyjne -

Zapoznanie studentów z: tematyką prowadzonych zajęć (prezentacja sylabusa), zasadami zaliczenia i obecności na zajęciach

- Charakterystyka nieruchomości - Pojęcia, Cechy, Klasyfikacja, Funkcje, Formy władania, Opłaty, Obciążenia, Wywłaszczenie i ograniczenia prawa własności

- Rynek nieruchomości - Pojęcia i cechy, Funkcjonowanie,

- Cykle koniunkturalne rynku nieruchomości,

- Uczestnicy rynku nieruchomości, Deweloper,

- Segmentacja rynku, Rynek pierwotny i wtórny, Metody analizy rynku,

- Inwestowanie w nieruchomości

- Motywy inwestowania, Ryzyko, Inwestorzy, Strategie,

- Źródła i techniki finansowania inwestycji na rynku nieruchomości

- Ryzyko kredytowe dotyczące finansowania inwestycji na rynku nieruchomości

- Bariery w rozwoju rynku nieruchomości

- Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

- Zarządzanie nieruchomościami, w tym strategie zarządzania nieruchomościami,

Ćwiczenia:

- Elementy planowania przestrzennego, w tym proces uzgadniania i uchwalania planów miejscowych w świetle przepisów prawa oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz procedury ubiegania się o pozwolenie na budowę.

- Źródła informacji nt. nieruchomości

Literatura:

E. Kucharska-Stasiak, Ekonomiczny wymiar nieruchomości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Nieruchomości zagadnienia prawne, red. H. Kisilowska, LexisNexis, Warszawa 2009

Cykle rynku nieruchomości a sektor bankowy, red. E. Kucharska-Stasiak, FRKH, Warszawa 2008

M. Bryx, Rynek nieruchomości, Poltext, Warszawa 2006

Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, red. M. Bryx, SGH, Warszawa 2006

Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, pod red. Bryxa M., Poltext, Warszawa 2004.

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

E. Siemińska, Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013

M. Krajewka, Wartość gruntu w procesie przekształcania przestrzeni, Wydawnictwo UTP, Bydgoszcz 2018,

Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. E. Siemińska, Poltext, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

G. Główka, System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, SGH, Warszawa 2012

G. Główka, Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce, SGH, Warszawa 2010

Współczesna bankowość hipoteczna, red. Anna Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2010

H. Gawron, Metody oceny opłacalności inwestycji na rynku nieruchomości, UE Poznań 2011

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Obrót nieruchomościami, red. I. Foryś, Poltext, 2008.

H. Henzel, Rola pośrednika na rynku nieruchomości, Difin, Warszawa 2007.

Pośrednik na rynku nieruchomości, red. Z. Brzezińskiego, Poltext, Warszawa 2007.

Rynek nieruchomości i jego podmioty, red. E. Gołąbeska, WSzFiZ, Białystok 2007.

Nieruchomość jako przedmiot inwestowania i zarządzania, red. E. Gołąbeska, WSzFiZ, Białystok 2007.

Strategie inwestowania w nieruchomości, red. K. Dziworska, T. G. Geurts, P. Lorens, Urbanista, Warszawa 2007

Rynek nieruchomości w Polsce, red. Kałkowski L., Twigger, Warszawa 2001.

Tendencje zmian rynku nieruchomości w procesie integracji Polski z UE, UŁ, Łódź, 2007

Bryx M., Matkowski R., Inwestycje w nieruchomości, Poltext, Warszawa 2001

M. Wójciak, Metody oceny ryzyka kredytowego, PWE, Warszawa 2007.

Finansowanie Nieruchomości, kwartalnik ZBP

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

wykład kończy się egzaminem pisemnym złożonym z 20 pytań otwartych i zamkniętych K_W02, K_W05, K_U01

W1 - egzamin pisemny +++

U1 - kolokwium +++

K1 - aktywność na zajęciach +++

Podstawowymi kryteriami oceniania będą:

1. egzamin - końcowa praca pisemna składająca się w części z testu wielokrotnego wyboru, w części z pytań otwartych

2. kolokwium zaliczeniowe

3. aktywność na zajęciach, obecności - dopuszczalne są nieobecności na dwóch zajęciach.

Kryteria oceniania egzaminu pisemnego:

ocena bdb - od 95% (włącznie) - do 100%,

ocena db+ - od 85% (włącznie) - do 94% (wyłącznie),

ocena db - od 75% (włącznie) - do 84% (wyłącznie),

ocena dst+ - od 65% (włącznie) - do 74% (wyłącznie),

ocena dst - od 45% (włącznie) - do 64% (wyłącznie).

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Siemińska
Prowadzący grup: Małgorzata Krajewska, Ewa Siemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wiedza z zakresu nieruchomości ma charakter interdyscyplinarny. Integruje ona zarówno techniczne, prawne, jak i ekonomiczne oraz społeczne aspekty nieruchomości. Problematyka ekonomiczna zajmuje tu szczególne miejsce. Powstanie rynku spowodowało zapotrzebowanie na usługi pośredników, rzeczoznawców majątkowych, deweloperów i zarządców. Stąd nauczanie tego przedmiotu na studiach ekonomicznych, a także i technicznych jest wyrazem wsparcia teoretycznego problematyki nieruchomości, w tym także finansowania inwestycji realizowanych na rynku nieruchomości.

Pełny opis:

Wykład obejmuje n/podane tematy:

- Zajęcia organizacyjne -

Zapoznanie studentów z: tematyką prowadzonych zajęć (prezentacja sylabusa), zasadami zaliczenia i obecności na zajęciach

- Charakterystyka nieruchomości - Pojęcia, Cechy, Klasyfikacja, Funkcje, Formy władania, Opłaty, Obciążenia, Wywłaszczenie i ograniczenia prawa własności

- Rynek nieruchomości - Pojęcia i cechy, Funkcjonowanie,

- Cykle koniunkturalne rynku nieruchomości,

- Uczestnicy rynku nieruchomości, Deweloper,

- Segmentacja rynku, Rynek pierwotny i wtórny, Metody analizy rynku,

- Inwestowanie w nieruchomości

- Motywy inwestowania, Ryzyko, Inwestorzy, Strategie,

- Źródła i techniki finansowania inwestycji na rynku nieruchomości

- Ryzyko kredytowe dotyczące finansowania inwestycji na rynku nieruchomości

- Bariery w rozwoju rynku nieruchomości

- Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

- Zarządzanie nieruchomościami, w tym strategie zarządzania nieruchomościami,

Ćwiczenia:

- Elementy planowania przestrzennego, w tym proces uzgadniania i uchwalania planów miejscowych w świetle przepisów prawa oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz procedury ubiegania się o pozwolenie na budowę.

- Źródła informacji nt. nieruchomości

Literatura:

E. Kucharska-Stasiak, Ekonomiczny wymiar nieruchomości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Nieruchomości zagadnienia prawne, red. H. Kisilowska, LexisNexis, Warszawa 2009

Cykle rynku nieruchomości a sektor bankowy, red. E. Kucharska-Stasiak, FRKH, Warszawa 2008

M. Bryx, Rynek nieruchomości, Poltext, Warszawa 2006

Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, red. M. Bryx, SGH, Warszawa 2006

Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, pod red. Bryxa M., Poltext, Warszawa 2004.

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

E. Siemińska, Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013

Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. E. Siemińska, Poltext, ISBN 978-83-7561-172-4, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

G. Główka, System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, SGH, Warszawa 2012

G. Główka, Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce, SGH, Warszawa 2010

Współczesna bankowość hipoteczna, red. Anna Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2010

H. Gawron, Metody oceny opłacalności inwestycji na rynku nieruchomości, UE Poznań 2011

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Obrót nieruchomościami, red. I. Foryś, Poltext, 2008.

H. Henzel, Rola pośrednika na rynku nieruchomości, Difin, Warszawa 2007.

Pośrednik na rynku nieruchomości, red. Z. Brzezińskiego, Poltext, Warszawa 2007.

Rynek nieruchomości i jego podmioty, red. E. Gołąbeska, WSzFiZ, Białystok 2007.

Nieruchomość jako przedmiot inwestowania i zarządzania, red. E. Gołąbeska, WSzFiZ, Białystok 2007.

Strategie inwestowania w nieruchomości, red. K. Dziworska, T. G. Geurts, P. Lorens, Urbanista, Warszawa 2007

Rynek nieruchomości w Polsce, red. Kałkowski L., Twigger, Warszawa 2001.

Tendencje zmian rynku nieruchomości w procesie integracji Polski z UE, UŁ, Łódź, 2007

Bryx M., Matkowski R., Inwestycje w nieruchomości, Poltext, Warszawa 2001

M. Wójciak, Metody oceny ryzyka kredytowego, PWE, Warszawa 2007.

Finansowanie Nieruchomości, kwartalnik ZBP

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Siemińska
Prowadzący grup: Małgorzata Krajewska, Ewa Siemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wiedza z zakresu nieruchomości ma charakter interdyscyplinarny. Integruje ona zarówno techniczne, prawne, jak i ekonomiczne oraz społeczne aspekty nieruchomości. Problematyka ekonomiczna zajmuje tu szczególne miejsce. Powstanie rynku spowodowało zapotrzebowanie na usługi pośredników, rzeczoznawców majątkowych, deweloperów i zarządców. Stąd nauczanie tego przedmiotu na studiach ekonomicznych, a także i technicznych jest wyrazem wsparcia teoretycznego problematyki nieruchomości, w tym także finansowania inwestycji realizowanych na rynku nieruchomości.

Pełny opis:

Wykład obejmuje n/podane tematy:

- Zajęcia organizacyjne -

Zapoznanie studentów z: tematyką prowadzonych zajęć (prezentacja sylabusa), zasadami zaliczenia i obecności na zajęciach

- Charakterystyka nieruchomości - Pojęcia, Cechy, Klasyfikacja, Funkcje, Formy władania, Opłaty, Obciążenia, Wywłaszczenie i ograniczenia prawa własności

- Rynek nieruchomości - Pojęcia i cechy, Funkcjonowanie,

- Cykle koniunkturalne rynku nieruchomości,

- Uczestnicy rynku nieruchomości, Deweloper,

- Segmentacja rynku, Rynek pierwotny i wtórny, Metody analizy rynku,

- Inwestowanie w nieruchomości

- Motywy inwestowania, Ryzyko, Inwestorzy, Strategie,

- Źródła i techniki finansowania inwestycji na rynku nieruchomości

- Ryzyko kredytowe dotyczące finansowania inwestycji na rynku nieruchomości

- Bariery w rozwoju rynku nieruchomości

- Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

- Zarządzanie nieruchomościami, w tym strategie zarządzania nieruchomościami,

Ćwiczenia:

- Elementy planowania przestrzennego, w tym proces uzgadniania i uchwalania planów miejscowych w świetle przepisów prawa oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz procedury ubiegania się o pozwolenie na budowę.

- Źródła informacji nt. nieruchomości

Literatura:

E. Kucharska-Stasiak, Ekonomiczny wymiar nieruchomości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Nieruchomości zagadnienia prawne, red. H. Kisilowska, LexisNexis, Warszawa 2009

Cykle rynku nieruchomości a sektor bankowy, red. E. Kucharska-Stasiak, FRKH, Warszawa 2008

M. Bryx, Rynek nieruchomości, Poltext, Warszawa 2006

Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, red. M. Bryx, SGH, Warszawa 2006

Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, pod red. Bryxa M., Poltext, Warszawa 2004.

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

E. Siemińska, Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013

Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. E. Siemińska, Poltext, ISBN 978-83-7561-172-4, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

G. Główka, System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, SGH, Warszawa 2012

G. Główka, Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce, SGH, Warszawa 2010

Współczesna bankowość hipoteczna, red. Anna Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2010

H. Gawron, Metody oceny opłacalności inwestycji na rynku nieruchomości, UE Poznań 2011

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Obrót nieruchomościami, red. I. Foryś, Poltext, 2008.

H. Henzel, Rola pośrednika na rynku nieruchomości, Difin, Warszawa 2007.

Pośrednik na rynku nieruchomości, red. Z. Brzezińskiego, Poltext, Warszawa 2007.

Rynek nieruchomości i jego podmioty, red. E. Gołąbeska, WSzFiZ, Białystok 2007.

Nieruchomość jako przedmiot inwestowania i zarządzania, red. E. Gołąbeska, WSzFiZ, Białystok 2007.

Strategie inwestowania w nieruchomości, red. K. Dziworska, T. G. Geurts, P. Lorens, Urbanista, Warszawa 2007

Rynek nieruchomości w Polsce, red. Kałkowski L., Twigger, Warszawa 2001.

Tendencje zmian rynku nieruchomości w procesie integracji Polski z UE, UŁ, Łódź, 2007

Bryx M., Matkowski R., Inwestycje w nieruchomości, Poltext, Warszawa 2001

M. Wójciak, Metody oceny ryzyka kredytowego, PWE, Warszawa 2007.

Finansowanie Nieruchomości, kwartalnik ZBP

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Siemińska
Prowadzący grup: Małgorzata Krajewska, Ewa Siemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wiedza z zakresu nieruchomości ma charakter interdyscyplinarny. Integruje ona zarówno techniczne, prawne, jak i ekonomiczne oraz społeczne aspekty nieruchomości. Problematyka ekonomiczna zajmuje tu szczególne miejsce. Powstanie rynku spowodowało zapotrzebowanie na usługi pośredników, rzeczoznawców majątkowych, deweloperów i zarządców. Stąd nauczanie tego przedmiotu na studiach ekonomicznych, a także i technicznych jest wyrazem wsparcia teoretycznego problematyki nieruchomości, w tym także finansowania inwestycji realizowanych na rynku nieruchomości.

Pełny opis:

Wykład obejmuje n/podane tematy:

- Zajęcia organizacyjne -

Zapoznanie studentów z: tematyką prowadzonych zajęć (prezentacja sylabusa), zasadami zaliczenia i obecności na zajęciach

- Charakterystyka nieruchomości - Pojęcia, Cechy, Klasyfikacja, Funkcje, Formy władania, Opłaty, Obciążenia, Wywłaszczenie i ograniczenia prawa własności

- Rynek nieruchomości - Pojęcia i cechy, Funkcjonowanie,

- Cykle koniunkturalne rynku nieruchomości,

- Uczestnicy rynku nieruchomości, Deweloper,

- Segmentacja rynku, Rynek pierwotny i wtórny, Metody analizy rynku,

- Inwestowanie w nieruchomości

- Motywy inwestowania, Ryzyko, Inwestorzy, Strategie,

- Rynek finansowy a rynek nieruchomości

- Ryzyko kredytowe dotyczące finansowania inwestycji na rynku nieruchomości

- Bariery w rozwoju rynku nieruchomości

- Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

- Zarządzanie nieruchomościami, w tym strategie zarządzania nieruchomościami,

Ćwiczenia:

- Elementy planowania przestrzennego, w tym proces uzgadniania i uchwalania planów miejscowych w świetle przepisów prawa oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz procedury ubiegania się o pozwolenie na budowę.

- Źródła informacji nt. nieruchomości

Literatura:

E. Kucharska-Stasiak, Ekonomiczny wymiar nieruchomości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Nieruchomości zagadnienia prawne, red. H. Kisilowska, LexisNexis, Warszawa 2009

Cykle rynku nieruchomości a sektor bankowy, red. E. Kucharska-Stasiak, FRKH, Warszawa 2008

M. Bryx, Rynek nieruchomości, Poltext, Warszawa 2006

Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, red. M. Bryx, SGH, Warszawa 2006

Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, pod red. Bryxa M., Poltext, Warszawa 2004.

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

E. Siemińska, Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013

Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. E. Siemińska, Poltext, ISBN 978-83-7561-172-4, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

G. Główka, System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, SGH, Warszawa 2012

G. Główka, Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce, SGH, Warszawa 2010

Współczesna bankowość hipoteczna, red. Anna Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2010

H. Gawron, Metody oceny opłacalności inwestycji na rynku nieruchomości, UE Poznań 2011

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Obrót nieruchomościami, red. I. Foryś, Poltext, 2008.

H. Henzel, Rola pośrednika na rynku nieruchomości, Difin, Warszawa 2007.

Pośrednik na rynku nieruchomości, red. Z. Brzezińskiego, Poltext, Warszawa 2007.

Rynek nieruchomości i jego podmioty, red. E. Gołąbeska, WSzFiZ, Białystok 2007.

Nieruchomość jako przedmiot inwestowania i zarządzania, red. E. Gołąbeska, WSzFiZ, Białystok 2007.

Strategie inwestowania w nieruchomości, red. K. Dziworska, T. G. Geurts, P. Lorens, Urbanista, Warszawa 2007

Rynek nieruchomości w Polsce, red. Kałkowski L., Twigger, Warszawa 2001.

Tendencje zmian rynku nieruchomości w procesie integracji Polski z UE, UŁ, Łódź, 2007

Bryx M., Matkowski R., Inwestycje w nieruchomości, Poltext, Warszawa 2001

M. Wójciak, Metody oceny ryzyka kredytowego, PWE, Warszawa 2007.

Finansowanie Nieruchomości, kwartalnik ZBP

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Siemińska
Prowadzący grup: Małgorzata Krajewska, Ewa Siemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wiedza z zakresu nieruchomości ma charakter interdyscyplinarny. Integruje ona zarówno techniczne, prawne, jak i ekonomiczne oraz społeczne aspekty nieruchomości. Problematyka ekonomiczna zajmuje tu szczególne miejsce. Powstanie rynku spowodowało zapotrzebowanie na usługi pośredników, rzeczoznawców majątkowych, deweloperów i zarządców. Stąd nauczanie tego przedmiotu na studiach ekonomicznych, a także i technicznych jest wyrazem wsparcia teoretycznego problematyki nieruchomości, w tym także finansowania inwestycji realizowanych na rynku nieruchomości.

Pełny opis:

Wykład obejmuje n/podane tematy:

- Zajęcia organizacyjne -

Zapoznanie studentów z: tematyką prowadzonych zajęć (prezentacja sylabusa), zasadami zaliczenia i obecności na zajęciach

- Charakterystyka nieruchomości - Pojęcia, Cechy, Klasyfikacja, Funkcje, Formy władania, Opłaty, Obciążenia, Wywłaszczenie i ograniczenia prawa własności

- Rynek nieruchomości - Pojęcia i cechy, Funkcjonowanie,

- Cykle koniunkturalne rynku nieruchomości,

- Uczestnicy rynku nieruchomości, Deweloper,

- Segmentacja rynku, Rynek pierwotny i wtórny, Metody analizy rynku,

- Inwestowanie w nieruchomości

- Motywy inwestowania, Ryzyko, Inwestorzy, Strategie,

- Rynek finansowy a rynek nieruchomości

- Ryzyko kredytowe dotyczące finansowania inwestycji na rynku nieruchomości

- Bariery w rozwoju rynku nieruchomości

- Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

- Zarządzanie nieruchomościami, w tym strategie zarządzania nieruchomościami,

Ćwiczenia:

- Elementy planowania przestrzennego, w tym proces uzgadniania i uchwalania planów miejscowych w świetle przepisów prawa oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz procedury ubiegania się o pozwolenie na budowę.

- Źródła informacji nt. nieruchomości

Literatura:

E. Kucharska-Stasiak, Ekonomiczny wymiar nieruchomości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Nieruchomości zagadnienia prawne, red. H. Kisilowska, LexisNexis, Warszawa 2009

Cykle rynku nieruchomości a sektor bankowy, red. E. Kucharska-Stasiak, FRKH, Warszawa 2008

M. Bryx, Rynek nieruchomości, Poltext, Warszawa 2006

Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, red. M. Bryx, SGH, Warszawa 2006

Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, pod red. Bryxa M., Poltext, Warszawa 2004.

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

E. Siemińska, Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013

Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. E. Siemińska, Poltext, ISBN 978-83-7561-172-4, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

G. Główka, System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, SGH, Warszawa 2012

G. Główka, Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce, SGH, Warszawa 2010

Współczesna bankowość hipoteczna, red. Anna Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2010

H. Gawron, Metody oceny opłacalności inwestycji na rynku nieruchomości, UE Poznań 2011

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Obrót nieruchomościami, red. I. Foryś, Poltext, 2008.

H. Henzel, Rola pośrednika na rynku nieruchomości, Difin, Warszawa 2007.

Pośrednik na rynku nieruchomości, red. Z. Brzezińskiego, Poltext, Warszawa 2007.

Rynek nieruchomości i jego podmioty, red. E. Gołąbeska, WSzFiZ, Białystok 2007.

Nieruchomość jako przedmiot inwestowania i zarządzania, red. E. Gołąbeska, WSzFiZ, Białystok 2007.

Strategie inwestowania w nieruchomości, red. K. Dziworska, T. G. Geurts, P. Lorens, Urbanista, Warszawa 2007

Rynek nieruchomości w Polsce, red. Kałkowski L., Twigger, Warszawa 2001.

Tendencje zmian rynku nieruchomości w procesie integracji Polski z UE, UŁ, Łódź, 2007

Bryx M., Matkowski R., Inwestycje w nieruchomości, Poltext, Warszawa 2001

M. Wójciak, Metody oceny ryzyka kredytowego, PWE, Warszawa 2007.

Finansowanie Nieruchomości, kwartalnik ZBP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.