Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ocena projektów inwestycyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z21-IN-OcPrI Kod Erasmus / ISCED: 04.002 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Ocena projektów inwestycyjnych
Jednostka: Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Grupy: _Zarządzanie - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Zarządzanie, 1 rok II stopnia, PRK, sp. inwestycje i nieruchomości
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przedmioty: Mikroekonomia, Makroekonomia, Zarządzanie, Finanse, Finanse przedsiębiorstw

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela - 30 godz. wykładu, 30 godz. ćwiczeń, 5 godz. konsultacji

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu - 40 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia wykładów – 20 godzin,

- przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń – 25 godz.


Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (65 godz.):

- udział w wykładach – 30

- udział w ćwiczeniach – 30

- konsultacje z nauczycielami akademickimi – 5


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (85 godz.):

- przygotowanie bieżące do zajęć – 25

- czytanie literatury – 15

- przygotowanie do zaliczenia wykładów – 20

- przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń – 25


Suma godzin: 150/6 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - Student zna, rozumie i rozpatruje z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu zasady i metody racjonalizacji decyzji inwestycyjnych - K_W07Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - Student posiada umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności tej wiedzy w zakresie oceny efektywności projektów inwestycyjnych - K_U05
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, szczególnie w kierunku rozwoju przedsiębiorczości - K_K04

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony metoda tradycyjną przy pomocy prezentacji multimedialnych.

Ćwiczenia – rozwiązywanie przykładów liczbowych, analiza przypadków


Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu Ocena projektów inwestycyjnych jest przedstawienie wybranych problemów nauki o inwestowaniu w odniesieniu do dochodowych inwestycji rzeczowych (istota projektu inwestycyjnego, przebieg procesu inwestycyjnego, podstawowe węzły decyzyjne, źródła finansowania itp.), by na tym tle uzasadnić konieczność szczególnie wnikliwej oceny tych projektów i ich rolę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i wyrobić u Studenta umiejętność wykorzystywania tych metod, tak by umiał on dokonywać we własnym zakresie oceny inwestycji podejmowanych przez przedsiębiorstwa bądź był świadomym partnerem lub pracownikiem-ekonomistą biur consultingowych, projektowych itp. opracowujących w zespołach specjalistów różnych specjalności projekty dużych inwestycji.

Ponadto student potrafi dokonać wyceny przedsiębiorstwa, a także samodzielnej oceny projektu inwestycyjnego.

Pełny opis:

Wykład:

1. Decyzje inwestycyjne a cele strategiczne przedsiębiorstwa (W1)

2. Inwestycje i ich rodzaje (W1)

3. Proces inwestycyjny (W1)

4. Efektywność inwestycji, decyzje finansowe a decyzje inwestycyjne (W1)

5. Rachunek ekonomiczny dla projektu inwestycyjnego (W1)

Inwestycyjne przepływy pieniężne

Inwestorska stopa zwrotu (stopa dyskontowa)

Bezwzględna ocena efektywności inwestycji

(mierniki statyczne i dynamiczne)

Względna ocena efektywności

6. Zarządzanie ryzykiem projektu inwestycyjnego (W1)

7. Ocena projektu realizowanego za granicą (W1)

Ćwiczenia:

1. Szacunek przepływów pieniężnych - FCFF, FCFE (nakłady, efekty, wartość rezydualna) (U1, K1)

2. Szacunek stopy dyskontowej (U1, K1)

3. Ocena względna projektów inwestycyjnych (U1, K1)

4. Bezwzględna ocena efektywności inwestycji (U1, K1)

5. Identyfikacja ryzyka (U1, K1)

6. Kwantyfikacja ryzyka inwestycyjnego (U1, K1)

7. Ocena inwestycji zagranicznych (U1, K1)

Literatura:

1. J. Czarnek, M. Jaworek, K. Marcinek, A. Szóstek, Efektywność projektów inwestycyjnych, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2010.

2. Rogowski W., Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

3. K. Dziworska, Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000,

4. K. Marcinek, Ryzyko projektu inwestycyjnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.

Metody i kryteria oceniania:

W1 - egzamin +++

U1 - kolokwium +++

K1 - aktywność na zajęciach +++

Podstawowymi kryteriami oceniania będą:

1. I termin egzamin pisemny (3 otwarte pytania) - W1

II termin egzamin ustny - W1

2. dwa kolokwia zaliczeniowe zawierające zestaw przykładów liczbowych do samodzielnego rozwiązania,

3. aktywność na zajęciach , obecności - dopuszczalne są nieobecności na dwóch zajęciach.

Kryteria oceniania egzaminu pisemnego i kolokwium zaliczeniowego:

bdb [90%-100%]

db+ [85%-90%)

db [75%-85%)

dst+ [65%-75%)

dst [60%-65%)

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaworek
Prowadzący grup: Martyna Ferdynus, Małgorzata Jaworek, Magdalena Kuczmarska, Robert Matusiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu Ocena projektów inwestycyjnych jest przedstawienie wybranych problemów nauki o inwestowaniu w odniesieniu do dochodowych inwestycji rzeczowych (istota projektu inwestycyjnego, przebieg procesu inwestycyjnego, podstawowe węzły decyzyjne, źródła finansowania itp.), by na tym tle uzasadnić konieczność szczególnie wnikliwej oceny tych projektów i ich rolę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i wyrobić u Studenta umiejętność wykorzystywania tych metod, tak by umiał on dokonywać we własnym zakresie oceny inwestycji podejmowanych przez przedsiębiorstwa bądź był świadomym partnerem lub pracownikiem-ekonomistą biur consultingowych, projektowych itp. opracowujących w zespołach specjalistów różnych specjalności projekty dużych inwestycji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaworek
Prowadzący grup: Małgorzata Jaworek, Magdalena Kuczmarska, Robert Matusiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu Ocena projektów inwestycyjnych jest przedstawienie wybranych problemów nauki o inwestowaniu w odniesieniu do dochodowych inwestycji rzeczowych (istota projektu inwestycyjnego, przebieg procesu inwestycyjnego, podstawowe węzły decyzyjne, źródła finansowania itp.), by na tym tle uzasadnić konieczność szczególnie wnikliwej oceny tych projektów i ich rolę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i wyrobić u Studenta umiejętność wykorzystywania tych metod, tak by umiał on dokonywać we własnym zakresie oceny inwestycji podejmowanych przez przedsiębiorstwa bądź był świadomym partnerem lub pracownikiem-ekonomistą biur consultingowych, projektowych itp. opracowujących w zespołach specjalistów różnych specjalności projekty dużych inwestycji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaworek
Prowadzący grup: Małgorzata Jaworek, Magdalena Kuczmarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu Ocena projektów inwestycyjnych jest przedstawienie wybranych problemów nauki o inwestowaniu w odniesieniu do dochodowych inwestycji rzeczowych (istota projektu inwestycyjnego, przebieg procesu inwestycyjnego, podstawowe węzły decyzyjne, źródła finansowania itp.), by na tym tle uzasadnić konieczność szczególnie wnikliwej oceny tych projektów i ich rolę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i wyrobić u Studenta umiejętność wykorzystywania tych metod, tak by umiał on dokonywać we własnym zakresie oceny inwestycji podejmowanych przez przedsiębiorstwa bądź był świadomym partnerem lub pracownikiem-ekonomistą biur consultingowych, projektowych itp. opracowujących w zespołach specjalistów różnych specjalności projekty dużych inwestycji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaworek
Prowadzący grup: Małgorzata Jaworek, Magdalena Kuczmarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu Ocena projektów inwestycyjnych jest przedstawienie wybranych problemów nauki o inwestowaniu w odniesieniu do dochodowych inwestycji rzeczowych (istota projektu inwestycyjnego, przebieg procesu inwestycyjnego, podstawowe węzły decyzyjne, źródła finansowania itp.), by na tym tle uzasadnić konieczność szczególnie wnikliwej oceny tych projektów i ich rolę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i wyrobić u Studenta umiejętność wykorzystywania tych metod, tak by umiał on dokonywać we własnym zakresie oceny inwestycji podejmowanych przez przedsiębiorstwa bądź był świadomym partnerem lub pracownikiem-ekonomistą biur consultingowych, projektowych itp. opracowujących w zespołach specjalistów różnych specjalności projekty dużych inwestycji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.