Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie wiedzą o kliencie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z21-NZP-ZWoK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie wiedzą o kliencie
Jednostka: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Grupy: _Zarządzanie - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Zarządzanie, 1 rok II stopnia, PRK, sp. nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela 15 godz. wykładu i 15 godz ćwiczeń,

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu 30 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 30 godz.

Razem nakład pracy studenta 90 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Po ukończeniu przedmiotu student zna, rozumie i rozpatruje z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu metody i techniki oraz właściwe sposoby pozyskiwania danych stosowane w procesach zarządzania w instytucji (K_W07)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi diagnozować i interpretować problemy gospodarcze, społeczne, prawne i techniczne (szanse i/lub zagrożenia) jakie pojawiają się w praktyce funkcjonowania instytucji – (K_U01)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Analityczne myślenie: potrafi zbierać dane w celu otrzymania informacji niezbędnej w zarządzaniu wiedzą o kliencie (K_K01)

K2: Komunikatywność: potrafi formułować i przekazywać myśli, opinie i wszelkie informacje w zakresie zarządzania wiedzą o kliencie (K_K03)


Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, prezentacje multimedialne, case study, dyskusje, projekt w grupie

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje

Skrócony opis:

Wiedza o kliencie jest najcenniejszym zasobem każdego przedsiębiorstwa i podstawą do tworzenia indywidualnej oferty. Szczególnie ważna jest wiedza o klientach, gdyż ma wpływ na przebieg większości procesów realizowanych w organizacji gospodarczej. Efektywne jej wykorzystanie determinuje rozwój przedsiębiorstwa i osiągnięcie przez nie przewagi konkurencyjnej. Realizacja celów zarządzania wiedzą o klientach wymaga jednak metodologicznego podejścia, czerpiącego z dotychczasowych osiągnięć koncepcji zarządzania wiedzą. Zajęcia mają na celu przedstawienie specyfiki zachowań konsumentów na rynku w kontekście procesów zakupowych. Zapoznanie z kompleksowym systemem zarządzania wiedzą o klientach w organizacji wspieranym odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi.

Pełny opis:

1. Definicja pojęć: dane, informacja, wiedza. Wiedza indywidualna a wiedza zbiorowa.

2. Pojęcie i znaczenie zasobów wiedzy przedsiębiorstwa. Klasyfikacja zasobów wiedzy przedsiębiorstwa: wiedza jawna i ukryta, wiedza lepka i wyciekająca.

3. Geneza koncepcji zarządzania wiedzą. Pojęcie, rola i cele zarządzania wiedzą.

4. Kluczowe procesy zarządzania wiedzą: lokalizowanie zasobów wiedzy, pozyskiwanie wiedzy, rozwijanie wiedzy, dzielenie się wiedzą i rozpowszechnianie wiedzy, wykorzystanie wiedzy, zachowywanie wiedzy.

5. Poziomy zarządzania wiedzą: zarządzanie normatywne, strategiczne i operacyjne.

6. Znaczenie transferu wiedzy w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

7. Wprowadzenie do koncepcji zarządzania wiedzą o kliencie

8. Istota zarządzania wiedzą klientów i wiedzą o klientach

9. Tworzenie wartości dla klienta

10. Klient jako źródło wiedzy innowacyjnej

11. Koncepcja współtworzenia wartości z klientami

12. Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) a wartość dla klienta

Literatura:

1. K. Stasiuk, D. Maison, Psychologia konsumenta, WN PWN, Warszawa 2014.

2. R. East, M. Wright, M. Vanhuele, Zachowania konsumentów, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

3. G. Światowy, Zachowania konsumentów, Determinanty oraz metody poznania i kształtowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

4. L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012.

5. J. Trajer, A. Paszek, S. Iwan, Zarządzanie wiedza, PWE. Warszawa 2012.

6. D. Larose, Odkrywanie wiedzy z danych, Wydawnictwo Naukowe PWN. 2013.

7. P. Cichosz, Systemy uczące się, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2000.

Metody i kryteria oceniania:

W1 – Egzamin pisemny +++ Test+++

U1 – Egzamin pisemny +++ Test+++

K1 – Obserwacja ++

K2 – Obserwacja ++

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.