Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Business Excellence

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-ER-M-BusEx
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Business Excellence
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Grupy: WNEiZ - oferta przedmiotów dla YUFE
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Knowledge in Principles of Management, Strategic Management, Quality Management, Knowledge Management, Human Resources Management, Market Research

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) 1. Hours requiring direct participation of the teacher: 15 hrs of the lecture, 15 hrs of classes, 5 hrs for consultation and written credit

2. Student’s self-study: preparation for classes, cases’ analysis: 25 hrs

3. Preparation for written credit, assessment project preparation: 40 hrs


Total number of hours: 100

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Within the scope of knowledge:

Student can:

W1: characterize different approaches of how to explain business excellence – K_W02

W2: explain the essence, criteria and benefits of self-assessment according to the EFQM Business Excellence Model – K_W08

W3: enumerate and describe methods and tolls used in self-assessment – K_W04

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Within the scope of skills:

Student is able to:

U1: apply one of the self-assessment methods – K_U01 and K_U06

U2: present publicly the analysis results and findings – K_U11

U3: work in a team – K_U14

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Within the scope of social competence:

Student is able to:

K1: critically assess and select information gathered in the process of organisational problem solving – K_K01

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) The course is conducted:

- in the form of a traditional lecture with the use of PowerPoint presentation

- in the form of classes with the use of case study method: students work in teams, preparation for classes in required (reading of literature and cases), also activity and task accomplishment

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The subject is conducted in the form of a lecture and classes. The following basic issues concerning business excellence are discussed:

1. Concept of excellence

2. Evolution of business excellence concept

3. Determinants of management system maturity

4. Self-assessment according to the EFQM Business Excellence Model

5. Selected methods and tools used in self-assessment

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The lecture issues:

1. Concept of excellence – philosophical perspective – W1

2. Evolution of business excellence concept – W1

excellence in theory of economics, excellence in theory of management: excellence 1.0 = intangible resources of organization, excellence 2.0 = change, excellence 3.0 = learning, excellence 4.0 = building quality within the confines of ‘4P’, excellence 5.0 = value maximization for stakeholders, excellence 6.0 = business excellence models, excellence 7.0 = management system maturity

3. Determinants of management system maturity – W1

international management norms and standards; industry quality standards; rules, values and concepts of management; process approach model; process improvement frameworks; performance measurement Framework and self-assessment models (Demning Application Prize Model, Malcolma Baldrige’a National Quality Award Model, European Quality Award Model – EFQM Excellence Model, Polish Quality Award Model); information technologies; the scope of management system integration

4. Self-assessment according to the EFQM Business Excellence Model – W2

self-assessment concept, self-assessment criteria, the RADAR Logic, EFQM awards, prizewinners, basic approach to organizational self-assessment, benefits of self-assessment according to EFQM model

5. Selected methods and tools used In self-assessment – W3

(1) method applying questionnaire, (2) method applying achievement matrix, (3) method applying workshops, (4) method applying proformas, (5) method basing on award style, (6) e-methods, (7) hybrid methods

The tutorial issues:

1. Case Dell Computers – excellence 1.0 = soft resources of organization, excellence 2.0 = change, excellence 4.0 = building quality into ‘4ps’, excellence 5.0 = maximization of the value for stakeholders – W1, U1, K1

2. Case Toyota – self-assessment according to the EFQM Excellence Model – U1 , U2, U3, K1

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

1. L. J. Porter, S. J. Tanner, Assessing Business Excellence. A Guide to Business Excellence and Self-assessment, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford 2004.

2. Ch. G. Cobb, From Quality to Business Excellence. A Systems Approach to Management, ASQ Quality Press, Milwaukee, Wisconsin 2003.

3. A. Neely (ed.), Business Performance Measurement. Theory and Practice, Cambridge University Press, Cambridge 2002.

Supplementary literature:

4. R. Haffer, Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw. W poszukiwaniu doskonałości biznesowej, Wydawnictwo UMK, Toruń 2011 (in Polish).

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Credit conditions:

- class participation [attendance at the lectures (non-obligatory) and classes (obligatory), preparation for classes, activity and task accomplishment required – team work – case analysis during classes] – lecturer’s constant observation

- self work (assessment project prepared in teams and its presentation) – 2 ECTS

- written credit in the form of a test – 2 ECTS

Educational effects verification:

Lecture:

W1 – written credit in the form of a test

W2 – written credit in the form of a test

W3 – written credit in the form of a test

Classes:

U1 – task accomplishment, presentation, lecturer’s constant observation, project

U2 – task accomplishment, presentation, lecturer’s constant observation, project

U3 – presentation, lecturer’s constant observation, project

K1 – activity, lecturer’s constant observation

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

Training period in a company is not provided for this subject.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Haffer
Prowadzący grup: Rafał Haffer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Haffer
Prowadzący grup: Rafał Haffer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)