Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie własną karierą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-OG-ZarzWlKar Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie własną karierą
Jednostka: Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy
Grupy: KRK, grupa wykładów ogólnouczelnianych, stacjonarne i niestacjonarne WNEiZ
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Całkowity nakład pracy studenta:

2,0 pkt. ECTS - 50 godzin, w tym:

18 godzin pracy bezpośredniej z nauczycielem podczas konwersatorium

12 godzin pracy przez Internet

12 godzin - przygotowanie prac zaliczeniowych

8 godzin - przygotowanie do zajęć, czytanie literatury

Efekty uczenia się - wiedza:

W1- posiada wiedzę na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy, zna oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy- K_W03, K_W04

W2 - zna standardy kompetencji zawodowych i kwalifikacji zawodowych zgodnie z Krajową Ramą Kwalifikacji - K_W03

W3 - wie jak i gdzie szukać informacji o rynku pracy - K_W08

W4 - zna narzędzia zarządzania karierą i instytucje wspierające karierę zawodową K_W08

W5 - zna współczesne standardy dokumentów aplikacyjnych (cv, listu motywacyjnego) - K_W09

W6 - posiada podstawową wiedzę na temat istoty, siły i znaczenia przekazu niewerbalnego w relacjach międzyludzkich - K_W05

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - formułuje cele zawodowe zgodnie z regułą SMART- K_U04

U2 - określa luki i nadwyżki kompetencyjne, planuje adekwatne działania rozwojowe, tj, opracowuje indywidualny plan rozwoju - K_U04

U3 - potrafi przygotować dokumenty aplikacyjne zgodnie z aktualnymi standardami - K_U08

U4 - potrafi dokonać autoprezentacji w oparciu o metodę STAR - K_U08

U5 - wykorzystuje media społecznościowe do budowania własnej marki - K_U10

U6 - wykorzystuje wiedzę na temat przekazu niewerbalnego do zarządzania pierwszym wrażeniem i kreowania własnego wizerunku - K_U04

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - potrafi dokonać analizy SWOT własnych zasobów - K_K01

K2 - potrafi w sposób komunikatywny wyrażać swoje zdanie - K_K03

K3 - uświadamia sobie własny potencjał w zakresie cech osobowościowych i kompetencji zawodowych - K_K01

K4 - podejmuje odpowiedzialność za swoją karierę zawodową - K_K07

Metody dydaktyczne:

Przedmiot jest realizowany metodą blended-learning przez jeden semestr w formie konwersatorium w wymiarze 30 godzin. Spotkania bezpośrednie z nauczycielem realizowane są w formie warsztatu psychoedukacyjnego z wykorzystaniem metod aktywizujących uczestników: pokazy, testy typu papier- ołówek, symulacje, dyskusje grupowe, autoprezentacje, analizy przypadków.

Praca na platformie moodle z wykorzystaniem metod e-learningowych: pliki tekstowe, zadania indywidualne do wykonania, kwestionariusze, lekcje.

W roku akademickim 20/21 wszystkie zajęcia ze względu na obostrzenia związane z Covid-19 są realizowane zdalnie w trybie online i offline z wykorzystaniem platformy Ms Teams i Moodle.

Terminy pracy w trybie offline znajdują się w zakładce"Informacje o zajęciach w cyklu".

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z kształtowaniem kariery zawodowej w perspektywie całożyciowego procesu podejmowania decyzji. Jego celem jest poznanie wymagań współczesnego rynku pracy, zdiagnozowanie i uświadomienie uczestnikom ich potencjału w zakresie kompetencji osobistych, merytorycznych i społecznych, poznanie skutecznych narzędzi zarządzania karierą. Zajęcia przygotowują studentów do dobrego startu na rynku pracy.

Pełny opis:

1. Potrzeby i wymagania współczesnego rynku pracy. Oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy. W1, W3

2. Krajowa Rama Kwalifikacji: standardy kompetencji zawodowych, standardy kwalifikacji zawodowych, modułowe programy szkoleń. W2

3. Diagnoza preferencji zawodowych. K3, K4

4. Omówienie wyników kwestionariuszy. K3, K4

5. Analiza SWOT własnych zasobów. K1, K3

6. Wartości i oczekiwania związane z pracą. K3

7. Życiowe doświadczenia i osiągnięcia - wstęp do metody STAR. U4, K3

8. Autoprezentacja w oparciu o metodę STAR. U4, U6, K2,

9. Formułowanie celów zawodowych krótko- i długookresowych zgodnie z formułą SMART. U1, K4

10. Identyfikacja luk i nadwyżek kompetencyjnych z perspektywy pożądanego celu zawodowego - sporządzanie indywidualnego wykresu. W4, U2

11. Tworzenie IPR - indywidualnego planu rozwoju. W4, U2, K4

12. Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej: struktura rozmowy, metody rekrutacyjne na współczesnym rynku pracy. W1,W6, K2

13. Standardy dokumentów aplikacyjnych: cv, list motywacyjny, kwestionariusze aplikacyjne. W5, U3

14. Tworzenie dokumentów aplikacyjnych - indywidualna korekta. W5, U3

16. Znaczenie komunikacji niewerbalnej w autoprezentacji. W6, U6

17. Portfolio kariery zawodowej. W5, U3

18. Wykorzystanie mediów społecznościowych do budowania własnej marki na rynku pracy, przegląd platform internetowych dedykowanych rynkowi pracy i zakładanie profili. W3, U5

19. Przegląd instytucji wspierających karierę zawodową. W4

Literatura:

1. A. Pocztowski, A. Miś, U. Pauli, W górę - to jedyna droga. Poradnik rozwoju zawodowego dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, UE, Kraków 2013.

2. Biznes, tom 6. Planowanie kariery, Biblioteka Gazety Wyborczej, PWN, Warszawa 2007.

3. J. Lees, Jak zapewnić sobie awans? Podręcznik rozwoju kariery, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.

4. S. Covey, 6 najważniejszych decyzji, które kiedykolwiek podejmiesz, REBIS, Poznań 2007.

5. M. Suchar, Kariera i rozwój zawodowy, ODDK, Gdańsk 2003.

6. wybrane artykuły czasopisma "Personel i Zarządzanie", "Benefit" poświęcone problematyce rozwoju i kształtowania kariery zawodowej

7. K. Jagiełka, A. Szymańska, Kompetencje dla przyszłości. Sylwetki i ścieżki karier zawodowych absolwentów UMK, BK UMK, Toruń 2011.

8. portale: pracuj.pl, gazetapraca.pl, goldenline.pl, Linkedin.com

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę: przygotowanie CV i opracowanie indywidualnego planu rozwoju - W1, W2, W3, W4, W5, U1, U2, U3, K1, K3, K4 (w pełnym stopniu +++), obserwacja udziału w zadaniach indywidualnych i zespołowych na zajęciach - W6, U4, U5, U6, K2, K4 (częściowo +)

Kryteria oceniania:

ndst – poniżej 60 pkt (poniżej 60%)

dst – 60 - 64 pkt (60% - 64%)

dst plus- 65 - 74 pkt (65% - 74%)

db – 75 - 84 pkt (75% - 84%)

db plus – 85 - 94 pkt (85% - 94%)

bdb – 95 - 100 pkt (95% - 100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Dolna, Monika Maksim
Prowadzący grup: Hanna Dolna, Monika Maksim
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNEiZ/course/view.php?id=724
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Terminy pracy przez Internet (12 godz.):

08.03.2018, 2 godz. - Hanna Dolna

19.04.2018, 2 godz. - Monika Maksim

26.04.2018, 2 godz. - Hanna Dolna

07.06.2018, 2 godz. - Hanna Dolna

14.06.2018, 2 godz. - Monika Maksim

21.06.2018, 2 godz. - Monika Maksim

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Dolna, Monika Maksim
Prowadzący grup: Hanna Dolna, Monika Maksim
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNEiZ/course/view.php?id=813
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Terminy pracy przez Internet (12 godz.):

07.03.2019, 2 godz. - Hanna Dolna

25.04.2019, 2 godz. - Hanna Dolna

09.05.2019, 2 godz. - Monika Maksim

30.05.2019, 2 godz. - Hanna Dolna

06.06.2019, 2 godz. - Monika Maksim

13.06.2019, 2 godz. - Monika Maksim

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Dolna, Monika Maksim
Prowadzący grup: Hanna Dolna, Monika Maksim
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNEiZ/course/view.php?id=891
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Terminy pracy przez Internet (12 godz.):

12.03.2020, 2 godz. - Hanna Dolna

30.04.2020, 2 godz. - Hanna Dolna

07.05.2020, 2 godz. - Monika Maksim

28.05.2020, 2 godz. - Hanna Dolna

04.06.2020, 2 godz. - Monika Maksim

18.06.2020, 2 godz. - Monika Maksim

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Dolna, Monika Maksim
Prowadzący grup: Monika Maksim
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNEiZ/course/view.php?id=891
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Terminy pracy w trybie offline (10 godz.):

04.03.2021

01.04.2021

15.04.2021

13.05.2021

10.06.2021

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Dolna, Monika Maksim
Prowadzący grup: Monika Maksim
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNEiZ/course/view.php?id=891
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Terminy pracy w trybie offline (10 godz.):

04.03.2021

01.04.2021

15.04.2021

13.05.2021

10.06.2021

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.