Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Culture, animals and environment through archaeozoology/zooarchaeology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-OG-EN-CAEAZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Culture, animals and environment through archaeozoology/zooarchaeology
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela – zajęcia: 15h- 0,5 ECTS

Praca własna: przygotowanie referatu i prezentacji 25h - 1ECTS

Praca własna: zapoznanie z literaturą obowiązkową 35h- 1,5ECTS

Praca własna: przygotowanie do zaliczenia 25h - 1ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

student ma zaawansowaną wiedzę o znaczeniu zwierząt w kulturze (K_W16),

student ma zaawansowaną wiedzę o metodach archeozoologicznych w badaniu kultury i środowiska (K_W17),

student ma zaawansowaną wiedzę o zmianach w paleofaunie i środowisku na skutek aktywności człowieka w przeszłości (K_W12),Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

student umie analizować dane zoologiczne z kontekstów archeologicznych (K_U1),

student posiada umiejętności wykorzystania argumenty różnych autorów o znaczeniu zwierząt w kulturze dawnych ludów (K_U06),

student potrafi wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacje archeologiczne i archeozoologiczne dotyczące znaczenia zwierząt w kulturze (K_U14)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych:

student ma świadomość konieczności ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (K_K05),

student współdziała i pracuje w interdyscyplinarnych zespołach badających kulturę i środowisko przyrodnicze (K_K10)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Relacja między światem zwierząt i człowieka były jednym z najważniejszych czynników, zmieniających charakter i kulturę. Podczas kursu studenci zapoznają się ze stanem badań wspomnianej kwestii z perspektywy badań archeozoologicznych/zooarcheologicznych na terytorium Polski w kontekście europejskim.

Pełny opis:

Na ziemiach polskich, podobnie jak w Europie, odnotowano szereg archeologicznych kultur. Ich rozwój i zmiany w ideologii i gospodarce były wynikiem splotu wielu czynników. Znaczący był udział fauna oraz zachodzące w niej zmiany. Szczątki kości zwierząt, badane już od ponad sto lat, były podstawą do wielu konkluzji na temat procesów w kulturze i faunie. Badacze podkreślali istnienie wzajemnych relacje w tych sferach.

Podczas zajęć studenci poznają historię zarządzania zasobami dzikich zwierząt, począwszy od paleolitu do czasów współczesnych. Główne zagadnienia będą obejmowały: rozwój łowiectwa, rybołówstwa, wprowadzenie rolnictwa (z hodowlą ssaków, ptaków i ryb). Kwestie te zostaną omówione w kontekście zmian środowiskowych.

Literatura:

Benecke, N. 1994. Der Mensch und seine Haustiere. Die Geschichte einer jahrtausendealten Beziehung. Stuttgart.

Bökönyi S. 1974. History of domesticated mammals in Central and Eastern Europe. Akadémiai Kiodó, Budapest.

Bogucki P. 2008. Animal Exploitation by the Brześć Kujawski Group of the Lengyel Culture, Group in the Brześć Kujawski and Osłonki Region“ in Grygiel, Ryszard, Neolit i Początki Epoki Brązu w Rejonie Brześcia Kujawskiego and Osłonek (The Neolithic and Early Bronze Age in the Brześć Kujawski and Osłonki Region), volume II/3, pp. 1581-1704. Łódź.

Koenigswald v. W. 2002. Lebendige Eiszeit, Klima and Tierwelt im Wandel, Nordheim-Westfalen-Stiftung, Naturschutz, Heimat-und Kulturpflege, Darmstadt.

Makowiecki D. 2001. Hodowla oraz użytkowanie zwierząt na Ostrowie Lednickim w średniowieczu. Studium archeozoologiczne, Biblioteka Studiów Lednickich VI, Poznań.

- 2003: Historia ryb i rybołówstwa w holocenie na Niżu Polskim w świetle badań archeoichtiologicznych, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań.

- 2008 Exploitation of Early Medieval Aquatic Environments in Poland and other Baltic Sea Countries: An Archaeozoological consideration. Atti Delle Settimane LV, Tomo Secondo. L’Acqua Nei Secoli Altomedievali. Settimane di Studio Della Fundazione Centro Italiano di Studi Sull’Alto Medioevo: 253-777.

- 2008 Sturgeon fishing on Polish Lowland during Holocene, [w:] P. Béarez, S. Grouard et B. Clavel (red.) Archéologie du poisson. 30 ans d’archéo-ichtyologie au CNRS, Hommage aux travaux de Jean Desse et Nathalie Desse-Berset. Actes des XXVIIIe rencontres internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes, XIVth ICAZ Fish remains working group meeting, Éditions APDCA, Antibes, s. 327-339.

Makowiecki D. 2010 Wczesnośredniowieczna gospodarka zwierzętami i socjotopografia in Culmine na Pomorzu Nadwiślańskim, Studium archeozoologiczne, Mons Sancti Laurenti, t. 6, Toruń.

Makowiecki D., Zabilska-Kunek M., Seetah K., Jarzebowski, M. and Pluskowski A. 2019 Farming, Hunting and Fishing in Medieval Prussia: In: A. Pluskowski (ed.) The Zooarchaeological Data, Environment, Colonization, and the Baltic Crusader States, Terra Sacra I, Brepols Publishers n.v., Turnhout, Belgium pp. 333-376.

Reitz E. J., Wing E. S.1999. Zooarchaeology, Cambridge.

Wyczółkowski M., Makowiecki D.

2009 Horse sacrifices in Prussia in the Early Middle Ages. Ritual area in Poganowo site IV, Olsztyn Province (Poland), In A. Bliujienė (ed.) The horse and man in European antiquity (worldview, burial rites and military and everyday life, Archaeologia Baltica 11, Klaipėda: 295-303.

Metody i kryteria oceniania:

Methods: seminar assisted with multimedia presentations, discussion with students on problems related to the topic defined during each lesson.

Criteria:

– involved in discussions during the conversation with evaluation: not active – grade 2 (unsatisfactory), active not systematically – 3 (satisfactory), active systematically – 4 (good), very active and creative in thinking – 5 (very good);

– final credit – written test with five question for answer: every answer – 2 score; below 5 – unsatisfactory (2), 5< 6 – satisfactory (3), 6<7 – better than satisfactory (3,5), 7<8 – good (4), 8<9 – better than good (4,5), 9–10 – very good (5).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Makowiecki
Prowadzący grup: Daniel Makowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium przedmiotowe, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Makowiecki
Prowadzący grup: Daniel Makowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)