Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pedagogika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-PED-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0119) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pedagogika
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się - wiedza:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Student posiada wiedzę na temat:

- procesów komunikowania się interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (wychowawczej i opiekuńczej) oraz ich prawidłowości i zakłóceń (B.2.W4),

- projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych i uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami w rozwoju (B.2.W6),

-podstawy prawne dotyczące oświaty (B.2.W1),

-znajomość i wykorzystywanie programów profilaktyczno- wychowawczych (B.2.W1),

- kompetencje i kwalifikacje zawodu nauczyciela oraz etyka pracy (B.2.W2),

-współpraca na linii szkoła-rodzic-uczeń oraz ze środowiskami pozaszkolnymi (B.2.W3),

-obowiązki nauczyciela i wychowawcy (B.2.W4),

- diagnoza uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- metody i narzędzia (B.2.W5),Efekty uczenia się - umiejętności:

Student posiada umiejętności:

- znajomość i dostosowanie podstawy programowej do potrzeb edukacyjnych uczniów (B.2.U1),

-współpraca z pedagogami oraz innymi specjalistami (B.2.U4),

-diagnozowanie ucznia oraz projektowanie oddziaływań pomocowych (B.2.U5, B.2.U6),

Student posiada umiejętności społeczne takie jak:

- holistyczna pomoc uczniom (B.2.K1),

-rozwiązywanie konfliktów i problemów w klasie i szkole (B.2.K2),

-ustawiczne kształcenie nauczyciela- wychowawcy (B.2.K3),

- współpraca z gronem pedagogicznym i innymi specjalistami z poza szkoły (B.2.K4).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student posiada umiejętności społeczne takie jak:

- holistyczna pomoc uczniom (B.2.K1),

-rozwiązywanie konfliktów i problemów w klasie i szkole (B.2.K2),

-ustawiczne kształcenie nauczyciela- wychowawcy (B.2.K3),

- współpraca z gronem pedagogicznym i innymi specjalistami z poza szkoły (B.2.K4).


Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- obserwacji
- referatu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest stworzenie przestrzeni do rozmowy ze studentami i studentkami na temat pracy wychowawczej nauczycieli. Konfrontacja wiedzy z praktyką edukacyjną w wybranych obszarach:

KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELA, KOMPETENCJI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH, KOMPETENCJI DIAGNOSTYCZNYCH.

Pełny opis:

I WPROWADZENIE w tematykę zajęć. Podział obowiązków.

1. Zawód nauczyciela. Obszary kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczyciela.

II KSZTAŁTOWANIE WYBRANYCH KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELA:

2. Rozwój w okresie adolescencji i dorosłości:

-formy aktywności,

-nauka, realizacja zainteresowań, działalność społeczna, wolontariat, praca,

-poszerzanie autonomii i samodzielności,

-tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi,

-stymulowanie rozwoju społeczno-moralnego młodzieży, animowanie życia społeczno- kulturalnego młodzieży, wspieranie samorządności i autonomii uczniów w szkole.

Wspieranie uczniów w radzeniu sobie z problemami wieku dorastania.

III KSZTAŁTOWANIE WYBRANYCH KOMPETENCJI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH:

3.Praca opiekuńczo- wychowawcza nauczyciela:

- program wychowawczy, edukacja zdrowotna, programy profilaktyczne,

4. Współpraca szkoły ze środowiskiem i nauczyciela z rodzicami uczniów,

5. Bezpieczeństwo uczniów w szkole i po za jej terenem ( zajęcia terenowe, wycieczki). Ochrona zdrowia ucznia, edukacja dla bezpieczeństwa- dbałość o bezpieczeństwo własne oraz innych.

IV KSZTAŁTOWANIE WYBRANYCH KOMPETENCJI DIAGNOSTYCZNYCH:

6. Poznawanie uczniów, metody i techniki określania potencjału ucznia.

7. Studium przypadku.

Literatura:

1. Aronson E., Człowiek - istota społeczna, Warszawa 2009.

2. Benner D., Pedagogika ogólna, [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogika, t. 1, Gdańsk 2006.

3. Janowski A. Poznawanie uczniów: zdobywanie informacji w pracy wychowawczej, Warszawa 2002.

4. Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki 1, Warszawa 2021

5. Strykowski W., Strykowska J., Pielachowski J., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Poznań 2003.

6. Sztejnberg A., Podstawy komunikacji społecznej w edukacji, Wrocław 2002,

7. Śliwerski B., Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Kraków 2012.

8. Wołoszynowa L., Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży, Warszawa 1976.

9.. Zimbardo P. G., Johnson R. L., McCann V., Psychologia. Kluczowe koncepcje, Warszawa 2010.

10. Brzezińska A. (red.), Niezbędnik dobrego nauczyciela, 2015

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, aktywność. Przygotowanie prezentacji i zadań dla grupy.

Test zaliczeniowy. Zajęcia należy zaliczyć do 14.06.2024 r.

Praktyki zawodowe:

Praktyka pedagogiczna dla studentów studiów II stopnia- zgodnie z Regulaminem Praktyki Pedagogicznej UMK

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Grabowska-Pieńkosz, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Dorota Grabowska-Pieńkosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil, Izabela Symonowicz-Jabłońska
Prowadzący grup: Izabela Symonowicz-Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dagna Dejna, Maciej Krotofil, Izabela Symonowicz-Jabłońska
Prowadzący grup: Dagna Dejna, Izabela Symonowicz-Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)