Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy pedagogiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-PPG-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0111) Kształcenie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy pedagogiki
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem wykładowcy - 30 godzin

- udział w wykładach – 30godzin .


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta - systematyczna lektura literatury - 10 godzin


3. Praca własna nad przygotowaniem się do egzaminu - 10 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: Ma wiedzę na temat podstawowych koncepcji rozwoju, socjalizacji, wychowania, kształcenia i autoedukacji człowieka

W2: Ma wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej oraz ich prawidłowości i zakłóceń

W3: Ma wiedzę na temat zinstytucjonalizowanej edukacji i praktyki edukacyjnej

W4 Opisuje mechanizmy diagnozy pedagogicznej (również w kontekście ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)

W5 Zna i rozumie sytuację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i ich uwarunkowania (zakres diagnozy funkcjonalnej, metody i narzędzia stosowane w diagnozie)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1 Potrafi zdiagnozować potrzeby edukacyjne ucznia i zaprojektować dla niego odpowiednie wsparcie;

U2 Potrafi dokonać analizę porównawczą wybranych kierunków i prądów pedagogicznych


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1 Jest gotów do samodzielnego pogłębiania wiedzy pedagogicznej;

K2 Jest gotów do profesjonalnego rozwiązywania konfliktów w klasie szkolnej lub grupie wychowawczej;


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny

Wykład konwersatoryjny

Klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- obserwacji
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące podstaw pedagogiki, jej celów i zadań. Celem wykładu jest omówienie różnych ujęć pedagogiki jako nauki, z uwzględnieniem kontekstu historycznego i kulturalnego.

Przekaz i przyswojenie podstawowych, ogólnych, zintegrowanych w całościowy schemat, wiadomości o rozwoju, socjalizacji, wychowaniu, kształceniu i autoedukacji człowieka.

1. Pedagogika jako nauka i jej dyscypliny szczegółowe

2. Podstawowe pojęcia i kategorie pedagogiczne.

3. Proces wychowania – dziedziny, cele, treści i uwarunkowania

4. Pedagogiczny i antropologiczny obraz wychowania

5. Procesy hominizacji osobniczej:

6. Kondycja współczesnej pedagogiki.

Przekaz i przyswojenie podstawowych, ogólnych, zintegrowanych w całościowy schemat, wiadomości o rozwoju, socjalizacji, wychowaniu, kształceniu i autoedukacji człowieka.

Pełny opis:

Pełny opis z podziałem na tematykę poszczególnych wykładów:

1. Wprowadzenie do pedagogiki - podstawowe pojęcia

2. Przegląd głównych kierunków i prądów pedagogicznych

3. Wiedza o wychowaniu - pojęcie, cele, cechy, ideał wychowania, wartości, zasady, metody, formy, trudności

4. Przestrzeń szkoły jako przedmiot namysłu naukowego; architektura i edukacja w ujęciu antropologicznym

5. Przemoc symboliczna i ukryty program

6. Edukacja alternatywna i innowacje edukacyjne

7. Podstawy diagnozy pedagogicznej (środowisko szkolne i rodzinne)

8. Rozwój - podstawowe pojęcia, definicje, fakty; zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania

9. Wybrane wizje szkoły w obrazach filmowych (wizja herbartowska i romantyczna)

10. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zasady pracy, wyzwania, uwarunkowania, proces

11. Wychowanie endemiczne - przykład badań etnograficznych w zborach amiszów w USA

12. Praca w szkole jako złudzenie - krytyczna analiza „Socjopatologii edukacji” Z. Kwiecińskiego

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika, tom 1, s. 21-34 (Podstawowe pojęcia w pedagogice oraz związek pedagogiki z innymi naukami).

2. Zarzecki L., Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie, Jelenia Góra 2012.

3. Nalaskowski A., Przestrzenie i miejsca szkoły.

4. Pańtak A., Uwarunkowania ukrytego programu szkoły, [w:] Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne 13, 101-114.

5. Suchocka A., Przemoc symboliczna jako element ukrytego programu kształcenia polskiej szkoły, [w] Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 4(178)2011.

6. Kwieciński Z., Pedagogie postu..., Ukryta przemoc jako podstawa racjonalności funkcjonowania szkoły, s. 203.

7. Wykład Profesora Bogusława Śliwerskiego YT - „Edukacja alternatywna. Próba syntezy i określenie współczesnej roli: https://www.youtube.com/watch?v=JOprEEev_xQ

8. Dudel. B., Kowalczuk-Walędziak B., Szorc K., Wróblewska U. (red.), Innowacje w teorii i praktyce edukacyjnej. Przykład województwa podlaskiego, Białystok 2014. 
http://pedagogika.uwb.edu.pl/files/file/PDF/PUBLIKACJE/Innowacje.pdf

(Innowacje edukacyjne; definicja, przykłady, charakter innowacji)

9. https://dziecisawazne.pl/jesli-szkola-publiczna-wybor-szkol-alternatywnych-polsce/

(przykłady najpopularniejszych w Polsce szkół alternatywnych)

10. Tomaszewska Alina, Diagnoza pedagogiczna z elementami terapii, Szczecin 2011.

11. Szczurek Boruta Alina, Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo, Katowice 2007 - rozdział 5

https://core.ac.uk/download/pdf/270093752.pdf

12. Skibska J., Model kształcenia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w placówkach oświatowych ogólnodostępnych.

13. Cybulska R., Derewlana H., Kacprzak A., Pęczek K., Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego, Warszawa 2017 (wybrane fragmenty).

14. Kwieciński Z., Pedagogie postu. Preteksty, konteksty, podteksty, Kraków 2012.

a) 30 grzechów głównych w kształceniu nauczycieli, s. 145.

b) Zmienić kształcenie nauczycieli, s. 155.

c) I cóż po pedagogu w zbójeckich czasach, s. 99.

d) Praca w szkole jako złudzenie, s. 229.

Literatura dodatkowa:

1. Sławek T., A jeśli nie trzeba się uczyć, Katowice 2021.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się pisemnym egzaminem.

Termin egzaminu: 06.02.2024

Na egzaminie obowiązuje znajomość treści wykładów oraz treści literatury. Pytania zamknięte i otwarte.

Powyżej 95 % ocena bardzo dobry

90 % ocena dobry plus

80 % ocena dobry

70% ocena dostateczny plus

Min 60 % - zaliczenie; ocena dostateczny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dagna Dejna, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Dagna Dejna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

I Podstawy

1. Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika, tom 1, s. 21-34 (Podstawowe pojęcia w pedagogice oraz związek pedagogiki z innymi naukami).

2.https://www.dbc.wroc.pl/Content/15404/PDF/TEORETYCZNE%20PODSTAWY%20WYCHOWAN._.pdf. - s. 7-25)

II Przestrzeń szkoły - jako przedmiot namysłu

3. Nalaskowski A., Przestrzenie i miejsca szkoły (Z TEJ LEKTURY NIE BĘDZIE PYTAŃ NA EGZAMINIE).

-Przestrzeń edukacyjna jako przedmiot naukowego namysłu - znajomość dokonań badawczych kluczowych, wspomnianych w książce autorów (rozdział 1).

-Fałdy przestrzeni szkolnej, dzielnice szkoły, rodzaje przestrzeni (publiczna, prywatna, intymna - przykłady), przestrzeń infantylizująca, szkoła w przestrzeni fotografii.

-Płeć przestrzeni.

-Szkoła w przestrzeni metafor.

III Zagadnienia pedeutologiczne

4. Kwieciński Z., Pedagogie postu. Preteksty, konteksty, podteksty, Kraków 2012.

a) 30 grzechów głównych w kształceniu nauczycieli, s. 145.

b) Zmienić kształcenie nauczycieli, s. 155.

c) I cóż po pedagogu w zbójeckich czasach, s. 99.

d) Praca w szkole jako złudzenie, s. 229.

IV Projekty naukowe Instytutu Badań Edukacyjnych - codzienność szkolna i edukacyjna wartość dodana

5. https://www.ibe.edu.pl/pl/projekty-zakonczone/edukacyjna-wartosc-dodana - raport z badań „(ko)warianty efektywności nauczania: https://www.ibe.edu.pl/pl/projekty-zakonczone/edukacyjna-wartosc-dodana.

V Klasycy pedagogiki

6. Sośnicki K., Istota i cele wychowania, Warszawa 1966, s. 13-17 (Przedmiot i podmiot wychowania, Cele wychowania) oraz s. 78-96 (Środowiska wychowawcze i środowisko kulturowe, dobra kulturowe i ich geneza, stałość i zmienność kultury, szkoła i kultura).

VI Zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli - profilaktyka

7. https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/phocadownload/pracownie/seria_profilaktyka_Zapobieganie_samobojstwom_dzieci_i_mlodziezy.pdf

8. Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2020, (pdf na stronie MEN) - Link: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczenstwo-fizyczne-i-cyfrowe-uczniow--poradnik-men

VII Edukacja alternatywna oraz innowacje edukacyjne

9. Wykład Profesora Bogusława Śliwerskiego https://www.youtube.com/watch?v=JOprEEev_xQ

10. http://pedagogika.uwb.edu.pl/files/file/PDF/PUBLIKACJE/Innowacje.pdf

(Innowacje edukacyjne; definicja, przykłady, charakter innowacji)

11. https://dziecisawazne.pl/jesli-szkola-publiczna-wybor-szkol-alternatywnych-polsce/

(przykłady najpopularniejszych w Polsce szkół alternatywnych)

VIII Kondycja szkół wyższych

12. Szulakiewicz W. (red.), Świat idei edukacyjnych" - część II - Dylematy edukacji uniwersyteckiej, s. 39-75. 

-Borowicz R., Etatyzacja, presja społecznego popytu, konkurencyjność

(zjawisko upowszechnienia edukacji wyższej oraz konsekwencje tego procesu)

IX Przemoc symboliczna i ukryty program:

13. http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM8-0029-0019

(definicja przemocy symbolicznej oraz ukrytego programu plus przykłady)

14. Kwieciński Z., Pedagogie postu..., Ukryta przemoc jako podstawa racjonalności funkcjonowania szkoły, s. 203.

X Podstawy diagnozy pedagogicznej

15. Tomaszewska Alina, Diagnoza pedagogiczna z elementami terapii, Szczecin 2011.

-Podstawowe pojęcia

-Prawidłowości rozwoju człowieka, teoria rozwoju Erika Eriksona

-Diagnoza sytuacji szkolnej dziecka

-Zaburzenia zachowania

-Diagnoza sytuacji rodzinnej dziecka

XI Rozwój - podstawowe problemy definicje, fakty

16. Szczurek Boruta Alina, Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo, Katowice 2007.

https://core.ac.uk/download/pdf/270093752.pdf

Zadania rozwojowe (rozdział 1)

Stan realizacji zadań rozwojowych adolescentów (rozdział 5)

LITERATURA ZALECANA/DODATKOWA:

1. Sośnicki K., Istota i cele wychowania, dowolne wydanie.

2. Schulz R. (wybór), Antropologiczne podstawy wychowania, Żak, Warszawa 1996.

3. Schulz R., Wykłady z pedagogiki ogólnej t.1, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003.

4. Schulz R., Wykłady z pedagogiki ogólnej t.2, Wydawnictwo UMK, Toruń 2007.

5. Ingarden R., Książeczka o człowieku, Wyd. Literackie, Kraków 2003.

6. Kwieciński Z., Śliwerski Z. (red. nauk.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, T. 1, PWN, Warszawa 2005

7. Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2, PWN, Warszawa, 2004.

8. Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym, Bydgoszcz 2011.

9. Witkowski L., Przełom dwoistości w pedagogice ogólnej. Historia, teoria, krytyka, Kraków 2013.

10. Rubacha K.,Konceptualizacja przedmiotu badań pedagogiki, Kraków 2008.

Kron F.W., Pedagogika, kluczowe pojęcia, Sopot 2012.

11. Dejna D., Amisze. Fenomen wychowania endemicznego, Toruń 2012.

12. Dejna D., Nalaskowski F., Publiczni i niepubliczni - przełom, Toruń 2013.

13. Janowski A., (2007), Pedagogika praktyczna, Warszawa

14. Pietrasiński Z. (2008): Ekspansja pięknych umysłów, Warszawa

15. Kupisiewicz Cz., Z dziejów teorii i praktyki wychowania. Podręcznik akademicki, (2012), Rozdział 15, s. 277-290. 

(Założenia ideologiczne i przedstawiciele najnowszych nurtów współczesnej myśli o wychowaniu: pedagogika pozytywistyczna, egzystencjalna, krytyczna, antyautorytarna i postmodernistyczna).

16. Szulakiewicz W. (red.), Świat idei edukacyjnych" - część II - Dylematy edukacji uniwersyteckiej, s. 39-75. 

-Borowicz R., Etatyzacja, presja społecznego popytu, konkurencyjność.

-Brzeziński J., Funkcja i rola współczesnego uniwersytetu.

-Kwieciński Z., Dewiacyjne zmiany w środowisku akademickim - systemowe, instytucjonalne, środowiskowe i indywidualne.

17. LINK DO SKRYPTU: https://www.dbc.wroc.pl/Content/15404/PDF/TEORETYCZNE%20PODSTAWY%20WYCHOWAN._.pdf. - s. 7-25)

18. Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna - Słownik kategorii pojęciowych, s. 457-518.

19. Nalaskowski A., Widnokręgi edukacji.

-Znajomość historycznych i społeczno-kulturowych kontekstów poszczególnych esejów.

-Umiejętność sformułowania głównych tez poszczególnych tekstów oraz wskazania wniosków z nich płynących.

Uwagi:

Zajęcia kończą się pisemnym egzaminem.

Na egzaminie obowiązuje znajomość treści wykładów oraz treści literatury.

Wymagany próg na ocenę dostateczną: 51-60%,

Wymagany próg na ocenę dostateczną: 51-60%,

61-70% - dostateczny plus,

71-80% - dobry,

81-90% - dobry plus,

91-100% - bardzo dobry.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dagna Dejna, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Dagna Dejna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące podstaw pedagogiki, jej celów i zadań. Celem wykładu jest omówienie różnych ujęć pedagogiki jako nauki, z uwzględnieniem kontekstu historycznego i kulturalnego.

Przekaz i przyswojenie podstawowych, ogólnych, zintegrowanych w całościowy schemat, wiadomości o rozwoju, socjalizacji, wychowaniu, kształceniu i autoedukacji człowieka.

1. Pedagogika jako nauka i jej dyscypliny szczegółowe

2. Podstawowe pojęcia i kategorie pedagogiczne.

3. Proces wychowania – dziedziny, cele, treści i uwarunkowania

4. Pedagogiczny i antropologiczny obraz wychowania

5. Procesy hominizacji osobniczej:

6. Kondycja współczesnej pedagogiki.

Pełny opis:

Pełny opis z podziałem na tematykę poszczególnych wykładów:

1. Wprowadzenie do pedagogiki - podstawowe pojęcia

2. Przegląd głównych kierunków i prądów pedagogicznych

3. Wiedza o wychowaniu - pojęcie, cele, cechy, ideał wychowania, wartości, zasady, metody, formy, trudności

4. Przestrzeń szkoły jako przedmiot namysłu naukowego; architektura i edukacja w ujęciu antropologicznym

5. Przemoc symboliczna i ukryty program

6. Edukacja alternatywna i innowacje edukacyjne

7. Podstawy diagnozy pedagogicznej (środowisko szkolne i rodzinne)

8. Rozwój - podstawowe pojęcia, definicje, fakty; zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania

9. Wybrane wizje szkoły w obrazach filmowych (wizja herbartowska i romantyczna)

10. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zasady pracy, wyzwania, uwarunkowania, proces

11. Wychowanie endemiczne - przykład badań etnograficznych w zborach amiszów w USA

PLUS

1. Mity edukacyjne - dekonstrukcja

2. Zasady rekonstrukcji edukacji - ujęcie Johna Holta (praca zespołowa nad autorską listą zasad zasadniczej przebudowy edukacji)

3. Praca w szkole jako złudzenie - krytyczna analiza „Socjopatologii edukacji” Z. Kwiecińskiego

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika, tom 1, s. 21-34 (Podstawowe pojęcia w pedagogice oraz związek pedagogiki z innymi naukami).

2. Zarzecki L., Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie, Jelenia Góra 2012.

3. Nalaskowski A., Przestrzenie i miejsca szkoły.

4. Pańtak A., Uwarunkowania ukrytego programu szkoły, [w:] Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne 13, 101-114.

5. Suchocka A., Przemoc symboliczna jako element ukrytego programu kształcenia polskiej szkoły, [w] Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 4(178)2011.

6. Kwieciński Z., Pedagogie postu..., Ukryta przemoc jako podstawa racjonalności funkcjonowania szkoły, s. 203.

7. Wykład Profesora Bogusława Śliwerskiego YT - „Edukacja alternatywna. Próba syntezy i określenie współczesnej roli: https://www.youtube.com/watch?v=JOprEEev_xQ

8. Dudel. B., Kowalczuk-Walędziak B., Szorc K., Wróblewska U. (red.), Innowacje w teorii i praktyce edukacyjnej. Przykład województwa podlaskiego, Białystok 2014. 
http://pedagogika.uwb.edu.pl/files/file/PDF/PUBLIKACJE/Innowacje.pdf

(Innowacje edukacyjne; definicja, przykłady, charakter innowacji)

9. https://dziecisawazne.pl/jesli-szkola-publiczna-wybor-szkol-alternatywnych-polsce/

(przykłady najpopularniejszych w Polsce szkół alternatywnych)

10. Tomaszewska Alina, Diagnoza pedagogiczna z elementami terapii, Szczecin 2011.

11. Szczurek Boruta Alina, Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo, Katowice 2007.

https://core.ac.uk/download/pdf/270093752.pdf

12. Skibska J., Model kształcenia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w placówkach oświatowych ogólnodostępnych.

13. Cybulska R., Derewlana H., Kacprzak A., Pęczek K., Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego, Warszawa 2017 (wybrane fragmenty).

Literatura podstawowa:

1. Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika, tom 1, s. 21-34 (Podstawowe pojęcia w pedagogice oraz związek pedagogiki z innymi naukami).

2. Zarzecki L., Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie, Jelenia Góra 2012.

3. Nalaskowski A., Przestrzenie i miejsca szkoły.

4. Pańtak A., Uwarunkowania ukrytego programu szkoły, [w:] Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne 13, 101-114.

5. Suchocka A., Przemoc symboliczna jako element ukrytego programu kształcenia polskiej szkoły, [w] Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 4(178)2011.

6. Kwieciński Z., Pedagogie postu..., Ukryta przemoc jako podstawa racjonalności funkcjonowania szkoły, s. 203.

7. Wykład Profesora Bogusława Śliwerskiego YT - „Edukacja alternatywna. Próba syntezy i określenie współczesnej roli: https://www.youtube.com/watch?v=JOprEEev_xQ

8. Dudel. B., Kowalczuk-Walędziak B., Szorc K., Wróblewska U. (red.), Innowacje w teorii i praktyce edukacyjnej. Przykład województwa podlaskiego, Białystok 2014. 
http://pedagogika.uwb.edu.pl/files/file/PDF/PUBLIKACJE/Innowacje.pdf

(Innowacje edukacyjne; definicja, przykłady, charakter innowacji)

9. https://dziecisawazne.pl/jesli-szkola-publiczna-wybor-szkol-alternatywnych-polsce/

(przykłady najpopularniejszych w Polsce szkół alternatywnych)

10. Tomaszewska Alina, Diagnoza pedagogiczna z elementami terapii, Szczecin 2011.

11. Szczurek Boruta Alina, Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo, Katowice 2007.

https://core.ac.uk/download/pdf/270093752.pdf

12. Skibska J., Model kształcenia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w placówkach oświatowych ogólnodostępnych.

13. Cybulska R., Derewlana H., Kacprzak A., Pęczek K., Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego, Warszawa 2017 (wybrane fragmenty).

14. Kwieciński Z., Pedagogie postu. Preteksty, konteksty, podteksty, Kraków 2012.

a) 30 grzechów głównych w kształceniu nauczycieli, s. 145.

b) Zmienić kształcenie nauczycieli, s. 155.

c) I cóż po pedagogu w zbójeckich czasach, s. 99.

d) Praca w szkole jako złudzenie, s. 229.

Meighan R., Zasady rekonstrukcji edukacji w ujęciu Johna Holta, [w:] Kwieciński Z. (red.) Alternatywy myślenia o/dla edukacji, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. Sławek T., A jeśli nie trzeba się uczyć, Katowice 2021.

Uwagi:

Termin egzaminu: 3 lipca 2023 r. , godzina: 11:45

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dagna Dejna, Dorota Grabowska-Pieńkosz, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Dagna Dejna, Dorota Grabowska-Pieńkosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące podstaw pedagogiki, jej celów i zadań. Celem wykładu jest omówienie różnych ujęć pedagogiki jako nauki, z uwzględnieniem kontekstu historycznego i kulturalnego.

Przekaz i przyswojenie podstawowych, ogólnych, zintegrowanych w całościowy schemat, wiadomości o rozwoju, socjalizacji, wychowaniu, kształceniu i autoedukacji człowieka.

1. Pedagogika jako nauka i jej dyscypliny szczegółowe

2. Podstawowe pojęcia i kategorie pedagogiczne.

3. Proces wychowania – dziedziny, cele, treści i uwarunkowania

4. Pedagogiczny i antropologiczny obraz wychowania

5. Procesy hominizacji osobniczej:

6. Kondycja współczesnej pedagogiki.

Przekaz i przyswojenie podstawowych, ogólnych, zintegrowanych w całościowy schemat, wiadomości o rozwoju, socjalizacji, wychowaniu, kształceniu i autoedukacji człowieka.

Pełny opis:

Pełny opis z podziałem na tematykę poszczególnych wykładów:

1. Wprowadzenie do pedagogiki - podstawowe pojęcia

2. Przegląd głównych kierunków i prądów pedagogicznych

3. Wiedza o wychowaniu - pojęcie, cele, cechy, ideał wychowania, wartości, zasady, metody, formy, trudności

4. Przestrzeń szkoły jako przedmiot namysłu naukowego; architektura i edukacja w ujęciu antropologicznym

5. Przemoc symboliczna i ukryty program

6. Edukacja alternatywna i innowacje edukacyjne

7. Podstawy diagnozy pedagogicznej (środowisko szkolne i rodzinne)

8. Rozwój - podstawowe pojęcia, definicje, fakty; zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania

9. Wybrane wizje szkoły w obrazach filmowych (wizja herbartowska i romantyczna)

10. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zasady pracy, wyzwania, uwarunkowania, proces

11. Wychowanie endemiczne - przykład badań etnograficznych w zborach amiszów w USA

12. Praca w szkole jako złudzenie - krytyczna analiza „Socjopatologii edukacji” Z. Kwiecińskiego

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika, tom 1, s. 21-34 (Podstawowe pojęcia w pedagogice oraz związek pedagogiki z innymi naukami).

2. Zarzecki L., Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie, Jelenia Góra 2012.

3. Nalaskowski A., Przestrzenie i miejsca szkoły.

4. Pańtak A., Uwarunkowania ukrytego programu szkoły, [w:] Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne 13, 101-114.

5. Suchocka A., Przemoc symboliczna jako element ukrytego programu kształcenia polskiej szkoły, [w] Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 4(178)2011.

6. Kwieciński Z., Pedagogie postu..., Ukryta przemoc jako podstawa racjonalności funkcjonowania szkoły, s. 203.

7. Wykład Profesora Bogusława Śliwerskiego YT - „Edukacja alternatywna. Próba syntezy i określenie współczesnej roli: https://www.youtube.com/watch?v=JOprEEev_xQ

8. Dudel. B., Kowalczuk-Walędziak B., Szorc K., Wróblewska U. (red.), Innowacje w teorii i praktyce edukacyjnej. Przykład województwa podlaskiego, Białystok 2014. 
http://pedagogika.uwb.edu.pl/files/file/PDF/PUBLIKACJE/Innowacje.pdf

(Innowacje edukacyjne; definicja, przykłady, charakter innowacji)

9. https://dziecisawazne.pl/jesli-szkola-publiczna-wybor-szkol-alternatywnych-polsce/

(przykłady najpopularniejszych w Polsce szkół alternatywnych)

10. Tomaszewska Alina, Diagnoza pedagogiczna z elementami terapii, Szczecin 2011.

11. Szczurek Boruta Alina, Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo, Katowice 2007 - rozdział 5

https://core.ac.uk/download/pdf/270093752.pdf

12. Skibska J., Model kształcenia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w placówkach oświatowych ogólnodostępnych.

13. Cybulska R., Derewlana H., Kacprzak A., Pęczek K., Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego, Warszawa 2017 (wybrane fragmenty).

14. Kwieciński Z., Pedagogie postu. Preteksty, konteksty, podteksty, Kraków 2012.

a) 30 grzechów głównych w kształceniu nauczycieli, s. 145.

b) Zmienić kształcenie nauczycieli, s. 155.

c) I cóż po pedagogu w zbójeckich czasach, s. 99.

d) Praca w szkole jako złudzenie, s. 229.

Literatura dodatkowa:

1. Sławek T., A jeśli nie trzeba się uczyć, Katowice 2021.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)