Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Toruń - History and Cultural Heritage

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-OG-EN-THACE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Toruń - History and Cultural Heritage
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym, umożliwiającym rozumienie wykładu

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 h

Czas poświęcony na pracę indywidualną potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu (powtórzenie materiału, czytanie literatury): 30 h


Efekty uczenia się - wiedza:

• W1: ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii Torunia i walorów jego kulturalnego dziedzictwa

• W2: ma podstawową wiedzę o instytucjach kulturalnych i naukowych zajmujących się historią i dziedzictwem kulturowym Torunia


Efekty uczenia się - umiejętności:

• U1: potrafi stosować podstawową terminologię w języku angielskim z zakresu historii miast i historii sztuki, zwłaszcza w odniesieniu do Torunia

• U2: potrafi poszerzać swoją wiedzę z zakresu historii Torunia z wykorzystaniem zabytków kultury materialnej i innych elementów zachowanego dziedzictwa kulturowego


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

• K1: ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Torunia jako miasta istotnego dla historii Polski i Europy

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja

Skrócony opis:

Wykład poświęcony dziejom i dziedzictwu kulturowemu Torunia od XIII w. do współczesności

Pełny opis:

Wykład prowadzony w języku angielskim ma na celu zapoznanie studentów pochodzących z zagranicy z dziejami Torunia oraz duchowym i materialnym dziedzictwem jego dawnych mieszkańców. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładu z prezentacją multimedialną oraz wykładu połączonego ze zwiedzaniem wybranych zabytkowych obiektów Torunia. W czasie zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Początki Torunia, rozwój przestrzenny miasta i jego uwarunkowania

2. Gospodarka, społeczeństwo i ustrój Torunia w XIII-XVIII w.

3. Historia polityczna Torunia w XIII-XVIII w.

4. Toruń miastem pogranicza – dzieje miasta w czasie zaborów

5. Toruń i jego mieszkańcy po 1920 r.

6. Dzieje i tradycje Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

7. Wybitni ludzie dawnego Torunia

8. Zabytki strefy UNESCO

9. Zabytki Torunia poza strefą UNESCO

10. Skarby toruńskich muzeów i bibliotek

Wykład w części zrekompensuje studentom obcojęzycznym brak anglojęzycznych tłumaczeń opracowań naukowych z zakresu historii Torunia. Studenci, dla których język angielski jest językiem obcym, będą mogli wykorzystać wykład do przyswojenia anglojęzycznej terminologii dotyczącej historii i dziedzictwa kulturowego Torunia i innych obszarów miejskich.

Literatura:

- Historia Torunia, red. M. Biskup, t. 1-3, Toruń 1992-2006.

- Dzieje sztuki Torunia, Toruń 2009.

- Wybitni ludzie dawnego Torunia, red. M. Biskup, Warszawa 1982

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku (min. 51%) z pisemnego testu wyboru zawierającego pytania z zakresu zagadnień omawianych w czasie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Targowski
Prowadzący grup: Michał Targowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia rozpoczną się w kwietniu. Będą odbywane w formie zblokowanej - na jedno spotkanie przypadają 4 godziny wykładowe po 45 min każda

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Targowski
Prowadzący grup: Michał Targowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Targowski
Prowadzący grup: Michał Targowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)