Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Election Observation

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OG-EO-FS
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Election Observation
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) none

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in lectures - 20 hrs

- consultations- 4 hrs


Self-study hours:

- preparation for lectures - 5 hrs

- writing an essay - 7 hrs

- reading literature- 10 hrs

- preparation for test- 4 hrs


Altogether: 50 hrs (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student

W1: has advanced knowledge of election observation,

W2: possesses knowledge about international standards for democratic elections,

W3: is familiar with structure of Election Observation Mission.

W4: in-depth knowledge of the specificities of legal relations between electoral actors at national and international scale


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student:

U1: is able to correctly interpret and explain legal issues concering elections

is able to confront domestic electoral law with international standards,

U2: has basic skills in observing vote count and tabulation,

U3: can analyze reports and media briefings concerning election process.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student:

K1: understands the significance of the final report of EOM for potential improvement of electoral process,

K2: is aware of observers Code of Conduct significance for ensuring independent and impartial observation.

K3: awareness of one's own knowledge and skills and of the need to educate and set directions for one's own development as an active observer

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Lecture will be hold based on expository teaching methods:

- informative lecture,

- problem-based lecture.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Lecture gives the basis for the planning, deployment and implementation of an election observation mission (EOM). It elaborates the process by which elections are assessed for their compliance with international standards for democratic elections and national legislation, as well as Organization’s election-related commitments eg. OSCE.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Lecture program includes the following topics:

1.Backgroungd of International Election Observation (1,5h)

2. International Standards for Democratic Elections (4 h)

3. Election Observation Mission – structure (2 h)

4. LTO’s and STO’s – role and duties in EOM (4 h)

5. Code of Conduct (2 h)

6. Election Day (1,5 h)

7. Vote Count and Tabulation (1,5 h)

8. Final Report (1,5 h)

9. Domestic Observation (2 h)

Lecture gives the basis for the planning, deployment and implementation of and follow-up to an election observation mission (EOM). Further, it:

-elaborates the process by which elections are assessed for their compliance with international standards for democratic elections and national legislation, as well as Organization’s election-related commitments eg. OSCE,

- gives an overview of shorth and long term observers tasks,

- shows the importance of observers code of conduct,

- introduce to domestic observation with emphasis on Polish Electoral Code regulations.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Election Observation Handbook Sixth edition. (OSCE/ODHIR), Warszawa 2010, https://www.osce.org/odihr/elections/68439?download=true

2. Handbook for European Union Election observation third edition, Brussels 2016; https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/handbook_for_eu_eom_2016.pdf

3. Kelley, Judith G., Monitoring Democracy : When International Election Observation Works, and Why It Often Fails, Princeton 2012

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

np.

- test – W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3

- activity- written essay – U1, K1, K2, K3

Assessment criteria:

Final mark is an average from test result and essay grade.

Test consists of 10 closed (check mainly knowledge) for one point each and 2 open questions (checks knowledge and skills) 0-3 points for each.

fail- 0-8 pts (50%)

satisfactory- 9 pts (56%)

satisfactory plus- 10 pts (62%)

good – 11-12 pts (75%)

good plus- 13-14 pts (87,5%)

very good- 15-16 pts (100%)

Essay grade depends on sources and literature, quality of findings and conclusions as well as linguistic correctness.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Frydrych-Depka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Frydrych-Depka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Frydrych-Depka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Frydrych-Depka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Frydrych-Depka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)