Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

An introduction to the Polish Law of Contract: Comparative Perspective

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OG-IPL-FS
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: An introduction to the Polish Law of Contract: Comparative Perspective
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów stacjonarnych
Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) None

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

np.

- participation in lectures- 20 hrs

- consultations- 10 hrs


Self-study hours:

np.

- preparation for lectures - 30 hrs

- reading literature - 60 hrs

- preparation for examination - 30 hrs


Altogether: 150 hrs (6 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku)

Student

W1: has basic knowledge of general institutions of Polish contract law

W2: knows primary ways of understanding contract law in common and civil legal systems

W3: is familiar with basic legal terms used in comparative contract law

W4: is acquainted with essential principles for drafting contract


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku)

Student

U1: is able to properly seek legal norms that refer to contract law

U2: is capable of interpret and clarify the content of contract

U3: has basic skills in scope of contractual interpretation

U4: can analyse, explain and resolve primary contractual issues

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student

K1: understands the significance of contracts in modern society

K2: understands the need for cooperation and consensus

K3: is prepared to cooperate with contracting parties

K4: is aware of ambiguous of contractual provisions

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- informative lecture

- participatory lecture

- problem-based lecture


Exploratory teaching methods:

- problem-solving

- case study

- discussion with respect to specific legal systems (regarding place of Student's residence)

- comparative analysis


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The essential aim of this lecture is to introduce the primary legal definitions, institutions and the manner of understanding Polish contract law in a comparative approach. The basic constructions of contract law will be presented, in particular those relating to freedom of contract, vitiating factors, formation, content of contract, standard form contract, third parties, performance and breach of contract, as well as remedies. In addition, the entire analysis will be carried out from the point of view of both common and civil law legal systems.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

In the course of the presentation of the lecture matter, the following issues will be discussed:

1. General remarks (2h)

(definitions, sources of contract law, general principles of contract law)

2. Freedom of contract (2h)

(general principle of freedom of contract, types of contracts, contractual interpretation)

3. Vitiating factors (2h)

(illegality, capacity, exploitation, mistake, misrepresentation, duress)

4. Formation of Contract (2h)

(intention to create legal relation, offer and acceptance, negotiation, form)

5. Content of Contract (2h)

(minimum content, express terms, implied terms, so-called standard clauses)

6. Standard form contract (2h)

(adhesion, interpretation contra proferentem, unconscionability, role of the Office of Competition and Consumer Protection)

7. Third parties (2h)

(role of third party, assignment, novation, debt assumption)

8. Performance and breach of Contract (2h)

(performance, change of circumstances, breach of contract)

9. Contractual remedies (2h)

(termination, withholding performance, damages)

10. How to draft a Contract successfully? Remarks on an example of Sales agreement (2h)

Literatura: (tylko po angielsku)

Primary Literature:

P. Machnikowski, J. Balcarczyk, M. Drela, Contract Law in Poland, Alphen ann den Rijn 2020

J.M. Smits, Contract Law: A Comparative Introduction, Cheltenham 2021

Secondary Literature:

E. Calzolaio, Comparative Contract Law. An Introduction, Abingdon-New York 2022

J. Cartwright, Contract Law: An Introduction to the English Law of Contract for the Civil Lawyer, Oxford-Portland 2016

L.A.DiMatteo, M. Hogg, Comparative Contract Law: British and American Perspectives, Oxford 2016

T.K. Graziano, Comparative Contract Law, Cheltenham-Northhampton 2019

C.-M. Smyth, M. Gatto, Contract Law: A Comparison of Civil Law and Common Law Jurisdictions, New York 2018

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

- test (single choice, only one answer correct to each question, no negative points for failed questions) – W1,W2, W3, W4, U1, U2, U3, U4

- activity – K1, K2, K3, K4

Assessment criteria:

fail- 8 pts 0-49%

satisfactory- 5 pts (50%-59% )

satisfactory plus- 6 pts (60%-69%)

good- 7 pts (70%-79%)

good plus- 8 pts (80%-89%)

very good- 9-10 pts (90%- 100% )

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Marcin Drewek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Drewek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)