Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Niemcy współczesne - państwo i społeczeństwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OG-NW-PS-FS
Kod Erasmus / ISCED: 10.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Niemcy współczesne - państwo i społeczeństwo
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WPiA/course/view.php?id=229
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Szczere zainteresowanie problematyką niemiecką lub gotowość do poznania naszego Zachodniego Sąsiada.

Uwaga!

1) Wykład nie ma ścisłego charakteru prawniczego. Z powodzeniem mogą z niego korzystać studenci wszystkich kierunków studiów, o ile są zainteresowani Niemcami, względnie problematyką polityczną i społeczną Europy.


2) W ROKU AKAD. 2023/2024 WYKŁAD ODBYWA SIĘ W PIĄTKI W GODZ. 9.00-10.30. NA WYDZIALE PRAWA I ADM. Audytorium F.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w wykładach – 30 h (w tym 20 h kontaktowych w audytorium oraz 10 h online: w grudniu tuż przed Świętami Bożego Narodzenia i w styczniu)

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 6 h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie do wykładu – 9 h

- czytanie literatury – 20 h

- przygotowanie do egzaminu – 10 h


Łącznie: 75 h (3 ECTS)
Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student ma wiedzę o głównych problemach społecznych i politycznych Niemiec na tle współczesnej Europy.

W2: Student zna potencjał ludnościowy i ekonomiczny RFN oraz główne zasady ustroju politycznego.

W3: Student charakteryzuje kluczowe relacje polityczne i najważniejsze stosunki społeczne w państwie niemieckim.
Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i polityczne zachodzące w państwie niemieckim oraz porównywać je ze stosunkami polskimi.

U2: Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację niemieckiej sytuacji społecznej, gospodarczej i politycznej, polityki wewnętrznej i zagranicznej Niemiec oraz stosunków polsko-niemieckich.Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student ma świadomość poziomu swej wiedzy i umiejętności niemcoznawczych i potrafi je doskonalić oraz pogłębiać.

K2: Student umie pozyskiwać informacje na temat współczesnego państwa i społeczeństwa niemieckiego.Metody dydaktyczne:

Wykład stacjonarny zawsze połączony z prezentacją multimedialną oraz konwersacją.


Prezentacje i materiały dodatkowe są po wykładzie zamieszczane na platformie Moodle; materiałom dodatkowym towarzyszą zazwyczaj pytania samokontrolne dla słuchaczy, także na Moodlach.


W OKRESIE zarządzonej przez Rektora NAUKI ZDALNEJ - wykład online na żywo. Ponadto komplet prezentacji wykładowych oraz materiałów dodatkowych wraz z pytaniami samokontrolnymi na platformie Moodle.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład obejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące współczesnego państwa i społeczeństwa Republiki Federalnej Niemiec.

Prezentuje w zarysie geografię i gospodarkę Niemiec, najważniejsze problemy społeczne oraz zarys ustroju politycznego RFN, łącznie z systemem partyjnym.

Pełny opis:

Wykład rozpoczyna zarys dziejów Niemiec w XX w., obejmujący narodziny republiki na ziemiach niemieckich (1918 r.) i jej upadek po przejęciu władzy przez Adolfa Hitlera (1933), a następnie powstanie i rozwój dwóch państw niemieckich: RFN i NRD (1949-1990) oraz ich zjednoczenie (1990) - 4 h.

W dalszej kolejności scharakteryzowane zostają położenie geograficzne oraz potencjał ludnościowy i gospodarczy Niemiec, zwłaszcza fenomen potęgi niemieckiego przemysłu i eksportu - 5 h.

Następnie omówiony zostaje w zarysie niemiecki system polityczny – od wyborów parlamentarnych, poprzez działanie parlamentu, rządu, kanclerza, głowy państwa i trybunału konstytucyjnego; bliżej wyjaśnione są geneza i charakter niemieckiego systemu kanclerskiego, słaba pozycja prezydenta federalnego oraz ogromna rola Federalnego Trybunału Konstytucyjnego - 4 h.

Zaprezentowana zostaje niemiecka scena polityczna, w tym partie chadeckie, socjaldemokratyczna, lewicowa, liberalna, zielonych, eurosceptyków, a także partie neonazistowskie. Wskazane zostają główne postaci życia politycznego, w tym urzędująca kanclerz, prezydent, najważniejsi ministrowie, szefowie największych partii politycznych - 6 h.

Następnie opisana będzie pozycja Niemiec na arenie międzynarodowej oraz stosunki polsko-niemieckie, a w ramach tych ostatnich: punkty zbieżne oraz sporne - 2 h.

Dalsza część wykładu przeznaczona jest na omówienie wybranych problemów społecznych, w tym zwłaszcza kwestii mniejszości narodowych i zagadnienia integracji imigrantów, głównych wyznań religijnych, praw obywatelskich oraz mediów -7 h.

Wykład kończy prezentacja Berlina, który zostaje ukazany jako ośrodek władzy politycznej oraz centrum gospodarki, nauki, kultury i turystyki -2 h.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Bogusław Banaszak, System konstytucyjny Niemiec, Warszawa 2005.

Danuta Janicka, Ustawa zasadnicza w praktyce Republiki Federalnej Niemiec (1949-1989), Toruń 2009.

Książka dostępna online pt. Niemcy w świetle faktów i liczb:

file:///C:/Users/UMK/AppData/Local/Temp/tatsachen_2018_pol.pdf

MATERIAŁY NA PLATFORMIE MOODLE

artykuły i notatki prasowe, opracowania własne wykładowczyni - wszystko dostępne dla uczestników wykładu po zalogowaniu przy pomocy podanego przez wykładowcę hasła

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Erhard Cziomer, Historia Niemiec współczesnych 1945-2005, Warszawa 2006 (wybrane rozdziały).

Jerzy Krasuski, Historia Niemiec, Wrocław-Warszawa-Kraków 2008 (rozdziały poświęcone XX wiekowi).

UZUPEŁNIAJĄCE ŹRÓDŁA INTERNETOWE

www.dw.com/pl

www.bund.de

www.statistik-bund.de

www.bundesregierung.de

www.bundestag.de

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne na ocenę – W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2

W okresie nauki stacjonarnej obowiązuje zaliczenie pisemne w formie testu złożonego z 10 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz jednego pytania otwartego o charakterze opisowym. Za każde pytanie testowe można uzyskać 0 lub 1 pkt. Za pytanie otwarte można uzyskać od 0 do 3 pkt. Maksymalnie zdobyć można 13 pkt. Ostateczna ocena z zaliczenia wynika z sumy zdobytych punktów i wynosi:

za 11-13 punktów – ocena 5

za 10 punktów – ocena 4+

za 9 punktów – ocena 4

za 7-8 punktów – ocena 3 +

za 6 punktów – ocena 3

UWAGA! Istnieje możliwość uzyskania zaliczenia w formie ustnej w terminie zerowym podczas ostatnich zajęć poświęconych na repetytorium materiału. Za udzielenie trafnej odpowiedzi podczas wspólnej powtórki można otrzymać 1 lub 1/2 punktu. Dla uzyskania oceny dost. trzeba uzyskać 1 pkt; oceny dost.plus - 1,5 pkt; oceny dobrej - 2 pkt; oceny dobrej plus 2,5 pkt; oceny bdb - 3 pkt.

Ważne! W wypadku otrzymania oceny ndst podczas zaliczenia w pierwszym terminie ostateczna ocena z zaliczenia jest średnią ocen uzyskanych w pierwszym i drugim terminie.

Studenci posiadający indywidualną organizację studiów przystępują do tego samego testu w ogólnych terminach zaliczeniowych, względnie w terminach uzgodnionych indywidualnie z egzaminatorem.

W OKRESIE NAUKI ZDALNEJ obowiązuje zaliczenie testowe na platformie Moodle w postaci 10 pytań zamkniętych. Kryteria ocen są następujące:

za 5 punktów - ocena 3

za 6 punktów - ocena 3+

za 7 punktów - ocena 4

za 8 punktów - ocena 4+

za 9-10 puntów - ocena 5.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Janicka
Prowadzący grup: Danuta Janicka
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WPiA/course/view.php?id=229
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Patrz opis niezależny od cyklu nauczania.

Termin wykładu w roku akademickim 2019/2020:

piątki, godz. 8.30-10.00. Audytorium C.

Początek wykładu: 4 października 2019 r.

Przewidywany koniec zajęć w audytorium: 13 grudnia 2019 r.

Pełny opis:

Patrz opis niezależny od cyklu nauczania.

Literatura:

Patrz opis niezależny od cyklu nauczania.

Uwagi:

Zasady (wraz z punktacją) zaliczenia wskazane są poniżej w zakładce "Wykład" oraz w osobnym pliku na platformie Moodle. Są one - UWAGA - nieco zmodyfikowane począwszy od cyklu nauczania 2019/2020;

10 godzin zajęć odbywa się w formie e-learningu.Terminy (= otwieranie nowych materiałów na platformie Moodle; forum dyskusyjne; zadania do samodzielnego rozwiązania; pytania/ testy samokontrolujące):

22.11.2019;

3.01.2020;

10.11.2020;

17.01.2020;

24.01.2020.

UWAGA: terminy zajęć na Moodlach w razie sytuacji nadzwyczajnych są zawsze aktualizowane w ogłoszeniach dydaktycznych i dodatkowo na platformie Moodle

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Janicka
Prowadzący grup: Danuta Janicka
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WPiA/course/view.php?id=229
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Patrz opis niezależny od cyklu nauczania.

Termin wykładu w roku akademickim 2022/2023:

CZWARTKI, godz. 8.00-9.30. Audytorium A.

Początek wykładu: 6 października 2022 r.

Pełny opis:

Patrz opis niezależny od cyklu nauczania.

Literatura:

Patrz opis niezależny od cyklu nauczania.

Uwagi:

Zasady (wraz z punktacją) zaliczenia wskazane są poniżej w zakładce "Wykład" oraz w osobnym pliku na platformie Moodle.

10 godzin zajęć odbywa się w formie e-learningu.Terminy (= otwieranie nowych materiałów na platformie Moodle; forum dyskusyjne; zadania do samodzielnego rozwiązania; pytania/ testy samokontrolujące) będą podane wkrótce.

UWAGA: terminy zajęć na Moodlach w razie sytuacji nadzwyczajnych są zawsze aktualizowane w ogłoszeniach dydaktycznych i dodatkowo na platformie Moodle

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Janicka
Prowadzący grup: Danuta Janicka
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WPiA/course/view.php?id=229
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Patrz opis niezależny od cyklu nauczania.

Termin wykładu w roku akademickim 2023/2024:

PIĄTKI W GODZ. 9.00-10.30. NA WYDZIALE PRAWA I ADM. Audytorium będzie podane wkrótce.

Pełny opis:

Patrz opis niezależny od cyklu nauczania.

Literatura:

Patrz opis niezależny od cyklu nauczania.

Uwagi:

Zasady (wraz z punktacją) zaliczenia wskazane są poniżej w zakładce "Wykład" oraz w osobnym pliku na platformie Moodle.

10 godzin zajęć odbywa się w formie e-learningu.Terminy (= otwieranie nowych materiałów na platformie Moodle; forum dyskusyjne; zadania do samodzielnego rozwiązania; pytania/ testy samokontrolujące) będą podane wkrótce.

UWAGA: terminy zajęć na Moodlach w razie sytuacji nadzwyczajnych są zawsze aktualizowane w ogłoszeniach dydaktycznych i dodatkowo na platformie Moodle

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)