Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Odpowiedzialność karna lekarza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OKL-PSPM Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Odpowiedzialność karna lekarza
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na studiach podyplomowych w zakresie prawa medycznego
Przedmioty obowiązkowe na studiach podyplomowych w zakresie prawa medycznego dla prawników
Strona przedmiotu: http://brak
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość zasad i warunków ponoszenia odpowiedzialności karnej

Efekty uczenia się - wiedza:

- W1 - Student ma pogłębioną wiedzę nt. powodów ponoszenia odpowiedzialności karnej lekarza. Student zna rodzaje form reakcji karnej stosowanych wobec lekarzy.

- W2 - Student ma wiedzę nt. organizacji i właściwości rzeczowej sądów orzekających w sprawach lekarzy.

- W3 - Student zna specyficzną siatkę pojęciową obowiązującą na gruncie postępowania z lekarzami. Zna cele regulacji ustawowej dotyczącej lekarzy i zasady oraz dyrektywy dokonywania wykładni jej przepisów


Efekty uczenia się - umiejętności:

- U1 - Student potrafi wskazać przyczyny warunkujące odpowiedzialność karną lekarzy.

- U2 - Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną do wnikliwego analizowania konkretnych spraw i ich odpowiedniego rozstrzygania zgodnie z celami postępowania zmierzającego do pociągnięcia do odpowiedzialności lekarza


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- K1 - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ich doskonalenia, w tym stałego dokształcania zawodowego, zwłaszcza w przypadku zmiany obowiązującego prawa K_K01.

- K2 - Student prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z rozstrzyganiem spraw nieletnich i potrafi je rozwiązywać zgodnie z obowiązującym prawem K_K04.

- K3 - Student potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności K_K06.


Metody dydaktyczne:

Metoda wykładowa (wykład konwencjonalny, częściowo konwersatoryjny, wzbogacony o przykłady, w tym upowszechniane przez mass-media).

Skrócony opis:

Przedmiot prowadzony na Podyplomowych Studiach w zakresie prawa medycznego dla prawników.

Cel poznawczy i dydaktyczny: zapoznanie uczestników studiów z głównymi zasadami odpowiedzialności karnej; przedstawienie problematyki zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego (nieudzielenia pomocy); omówienie zasad odpowiedzialności karnej za niepowodzenie w leczeniu sensu largo; prezentacja zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną na tle nieterapeutycznych czynności lekarskich; analiza istoty zgody pacjenta na tle odpowiedzialności karnej lekarza; wyjaśnienie problemu przestępczych czynności lekarskich i „okołolekarskich”; wykształcenie umiejętności rozumowania w kategoriach karnoprawnych w kontekście odpowiedzialności karnej lekarza.

Pełny opis:

Treść programowa: główne zasady odpowiedzialności karnej (20 min.); prawne podstawy obowiązku udzielenia świadczenia zdrowotnego (25 min.); podstawy odpowiedzialności karnej za zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego przez lekarza (25 min.); odpowiedzialność karna lekarza nie będącego gwarantem nienastąpienia skutków za nieudzielenie pomocy w bezpośrednim niebezpieczeństwie dla życia i zdrowia (25 min.); odpowiedzialność karna lekarza będącego gwarantem nienastąpienia szkodliwych dla pacjenta następstw zdrowotnych za zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego (25 min.); wtórność a pierwotność legalności czynności leczniczych (15 min); ogólne podstawy prawne obowiązku należytego leczenia (20 min.); podstawy odpowiedzialności karnej lekarza za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu (25 min.); przypisywalność i jej przesłanki (15 min.); odpowiedzialność karna związana z nieterapeutycznymi czynnościami lekarskimi (eksperyment, przeszczepy, przerwanie ciąży, czynności lekarskie podejmowane na polecenie władz, zabiegi kosmetyczne, kastracja i sterylizacja, adaptujące zabiegi lekarskie wobec transseksualistów, czynności lekarskie związane z zagadnieniami prokreacji, inżynieria genetyczna) (70 min.); zakres pojęcia „zabieg leczniczy” (20 min.); warunki prawnej ważności zgody pacjenta (20 min.); podjęcie czynności medycznych bez zgody pacjenta (20 min.); warunki prawnej skuteczności zgody (20 min.); forma zgody (20 min.); szczególne przypadki zgody (20 min.); przypadki przymusowego leczenia (15 min.); prawno-karne konsekwencje naruszenia wymogu zgody pacjenta (15 min.); eutanazja i pomoc w samobójstwie (20 min.); ułatwianie uniknięcia służby wojskowej (15 min.); poplecznictwo (15 min.); naruszenie tajemnicy lekarskiej (20 min.); niezawiadomienie o przestępstwie (15 min.); fałszywe zeznania (20 min.); fałsz intelektualny (15 min.); łapownictwo (15 min.).

Literatura:

T. Gardocka, D. Jagiełło (red.), Medyczne prawo karne, Warszawa 2016

A. Fiutak, Prawo w medycynie, Warszawa 2016

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Konarska-Wrzosek
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot prowadzony na Podyplomowych Studiach w zakresie prawa medycznego dla prawników.

Cel poznawczy i dydaktyczny: zapoznanie uczestników studiów z głównymi zasadami odpowiedzialności karnej; przedstawienie problematyki zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego (nieudzielenia pomocy); omówienie zasad odpowiedzialności karnej za niepowodzenie w leczeniu sensu largo; prezentacja zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną na tle nieterapeutycznych czynności lekarskich; analiza istoty zgody pacjenta na tle odpowiedzialności karnej lekarza; wyjaśnienie problemu przestępczych czynności lekarskich i „okołolekarskich”; wykształcenie umiejętności rozumowania w kategoriach karnoprawnych w kontekście odpowiedzialności karnej lekarza.

Pełny opis:

Treść programowa: główne zasady odpowiedzialności karnej (20 min.); prawne podstawy obowiązku udzielenia świadczenia zdrowotnego (25 min.); podstawy odpowiedzialności karnej za zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego przez lekarza (25 min.); odpowiedzialność karna lekarza nie będącego gwarantem nienastąpienia skutków za nieudzielenie pomocy w bezpośrednim niebezpieczeństwie dla życia i zdrowia (25 min.); odpowiedzialność karna lekarza będącego gwarantem nienastąpienia szkodliwych dla pacjenta następstw zdrowotnych za zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego (25 min.); wtórność a pierwotność legalności czynności leczniczych (15 min); ogólne podstawy prawne obowiązku należytego leczenia (20 min.); podstawy odpowiedzialności karnej lekarza za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu (25 min.); przypisywalność i jej przesłanki (15 min.); odpowiedzialność karna związana z nieterapeutycznymi czynnościami lekarskimi (eksperyment, przeszczepy, przerwanie ciąży, czynności lekarskie podejmowane na polecenie władz, zabiegi kosmetyczne, kastracja i sterylizacja, adaptujące zabiegi lekarskie wobec transseksualistów, czynności lekarskie związane z zagadnieniami prokreacji, inżynieria genetyczna) (70 min.); zakres pojęcia „zabieg leczniczy” (20 min.); warunki prawnej ważności zgody pacjenta (20 min.); podjęcie czynności medycznych bez zgody pacjenta (20 min.); warunki prawnej skuteczności zgody (20 min.); forma zgody (20 min.); szczególne przypadki zgody (20 min.); przypadki przymusowego leczenia (15 min.); prawno-karne konsekwencje naruszenia wymogu zgody pacjenta (15 min.); eutanazja i pomoc w samobójstwie (20 min.); ułatwianie uniknięcia służby wojskowej (15 min.); poplecznictwo (15 min.); naruszenie tajemnicy lekarskiej (20 min.); niezawiadomienie o przestępstwie (15 min.); fałszywe zeznania (20 min.); fałsz intelektualny (15 min.); łapownictwo (15 min.).

Literatura:

Literatura podstawowa:

- M. Filar, Lekarskie prawo karne, Kraków 2000.

Literatura uzupełniająca:

- G. Rejman, Odpowiedzialność karna lekarza, Warszawa 1991;

- R. Tokarczyk, Prawo narodzin, życia i śmierci, Kraków 2000;

- M. Filar, Leczenie: sztuka czy rzemiosło? (Nowe lekarskie prawo karne), [w:] L. Tyszkiewicz [red.] Problemy nauk penalnych, Katowice 1996;

- A. Liszewska, Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej, Kraków 1998;

- Z. Marek, Błąd medyczny, Kraków 1999;

- A. Marek, J. Satko, Okoliczności wyłączające bezprawność czynu, Kraków 2000;

- B. Świątek, Błędy lekarskie w praktyce medyka sądowego, Prawo i Medycyna 2000, nr 5 (vol. 2);

- A. Zoll, Odpowiedzialność karna lekarza za niepowodzenie w leczeniu, Warszawa 1998; M. Filar, Odpowiedzialność karna związana z nieterapeutycznymi czynnościami lekarskimi, Prawo i Medycyna 2000, nr 5;

- E. Zielińska, Aspekty prawnokarne nieterapeutycznych zabiegów medycznych, Studia Iuridica 1998, t. XVI;

- E. Chróścielewski, Medyczne eksperymenty dokonywane na człowieku w Polsce, Polski Tygodnik Lekarski 1998, nr 1;

- L. Kubicki, Medyczny eksperyment badawczy podejmowany na człowieku w świetle prawa, [w:] M. Filar [red.], Prawo i medycyna

u progu XXI w., Toruń 1987;

- M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2000;

- M. Safjan, Prawo i medycyna, Warszawa 1998;

- W. Wanatowska, Eksperyment lekarski, Studia Prawno-Ekonomiczne 1974, t. 12;

- B. Chazan, Transplantacja komórek, tkanek i narządów w świetle obowiązującego prawa na tle rozwiązań przyjętych przez Radę Europy i ustawodawstwa innych krajów, Palestra 1998, nr 5-6;

- J. Duda, Polskie ustawodawstwo transplantacyjne. Zbiór przepisów, Kraków 1999;

- A. Liszewska, Prawno-karna ocena zabiegów transplantacji organów, Prawo i Medycyna 1999, nr 3;

- A. Liszewska, Odpowiedzialność karna lekarza za niezgodne z prawem pobranie organów, tkanek lub narządów za życia dawcy, Palestra 1996, nr 5-6;

- S. Raszeja, Kryteria śmierci mózgu a zagadnienia eksplantacji narządów ze zwłok, [w:] M. Filar [red.], Prawo i medycyna u progu XXI w., Toruń 1987;

- S. Rutkowski, Transplantacja w świetle przepisów prawnych, Prokuratura i Prawo 1996, nr 10;

- E. Zielińska, Transplantacja w świetle przepisów w Polsce i na świecie, Państwo i Prawo 1995, z. 6;

- E. Zielińska, Przerwanie ciąży – warunki legalności w Polsce i na świecie, Warszawa 1990;

- E. Zielińska, Oceny prawnokarne przerywania ciąży, Warszawa 1985;

- W. Lang [red.], Prawne problemy ludzkiej prokreacji, Toruń 2000;

- A. Gubiński, Czynności lecznicze, przerywanie ciąży, zabiegi kosmetyczne, Nowe Prawo 1960, nr 3;

- E. Zielińska, Warunki dopuszczalności zabiegów sterylizacji, Państwo i Prawo 1985, z. 8;

- M. Filar, Prawne i społeczne aspekty transseksualizmu, Państwo i Prawo 1987, z. 7;

- M. Filar, Tzw. sądowa zmiana płci w świetle prawa polskiego, [w:] Pochodzenie dziecka i przysposobienie w prawie polskim i obcym. Transseksualizm – zagadnienia prawne, Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP, Lublin 1999;

- C. Gromadzki, Zmiana oznaczenia płci w akcie urodzenia transseksualistów na podstawie ich psychicznego poczucia do płci odmiennej – zagadnienia prawnomaterialne, [w:] Pochodzenie dziecka i przysposobienie w prawie polskim i obcym. Transseksualizm – zagadnienia prawne, Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP, Lublin 1999;

- K. Imieliński, S. Dulko, M. Filar, Transpozycje płci. Transseksualizm i inne zaburzenia identyfikacji płciowej, Warszawa 1997;

- A. Zielonacki, Zmiana płci w świetle prawa polskiego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1991, z. 2;

- Z. Szawarski, Raport w sprawie statusu pozaustrojowego zygoty ludzkiej, Seksuologia 1996, nr 1;

- M. Balicki, Przymus w psychiatrii – regulacje i praktyka, Prawo i Medycyna 1999, nr 1;

- T. Dukiet-Nagórska, Świadoma zgoda pacjenta w ustawodawstwie polskim, Prawo i Medycyna 2000, nr 6-7;

- A. Liszewska, Problem zgody pacjenta jako dylemat aksjologiczny, Prawo i Medycyna 1999, nr 1;

- S. Rutkowski, Zgoda na zabieg leczniczy w ujęciu art. 192 k.k., Prokuratura i Prawo 2000, nr 2;

- S. Rutkowski, Problem zgody pacjenta jako dylemat aksjologiczny – refleksje klinicysty, Prawo i Medycyna 1999, nr 1;

- A. Wąsek, Prawno-karna problematyka samobójstwa, Warszawa 1982;

- T. Wiwatowski, A. Karwas, U. Chmielewska, Prawo wyboru metody leczenia – stanowisko świadków Jechowy w sprawie transfuzji krwi, Prawo i Medycyna 1994, nr 4;

- E. Zielińska, Powinności lekarza w przypadku braku zgody na leczenie oraz wobec pacjenta w stanie terminalnym, Prawo i Medycyna 2000, nr 5;

- K. Bączyk, Eutanazja i „wspomagane samobójstwo” w prawie porównawczym, Prawo i Medycyna 1999, nr 4, vol. 1;

- M. Płachta, Prawo do umierania? Z problematyki regulacji autonomii jednostki w sprawie śmierci i umierania, Państwo i Prawo 1997, z. 3;

- K. Poklewski-Koziełł, O eutanazji w świetle nowych kompetencji prawniczych, Państwo i Prawo 1997, z. 1;

- K. Poklewski-Koziełł, Sąd Najwyższy Kanady wobec problemu wspomaganego samobójstwa, Prawo i Medycyna 1994, nr 4, vol. 1;

- K. Poklewski-Koziełł, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec eutanazji, Palestra 1997, nr 11-12;

- K. Poklewski-Koziełł, Obowiązek ochrony życia pacjenta a prawo człowieka do godnej śmierci, Prawo i Medycyna 1999, nr 1, vol. 1;

- W. Szkotnicki, A. Kaczor, Eutanazja – aspekty społecznoprawne, Prokuratura i Prawo 1997, nr 2;

- T. Szreter, Problemy etyczne i ekonomiczne w intensywnej terapii, Prawo i Medycyna, nr 1, vol. 1;

- J. Warylewski, W sprawie prawnokarnego postrzegania eutanazji, Państwo i Prawo 1999, z. 3.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Konarska-Wrzosek
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot prowadzony na Podyplomowych Studiach w zakresie prawa medycznego dla prawników.

Cel poznawczy i dydaktyczny: zapoznanie uczestników studiów z głównymi zasadami odpowiedzialności karnej; przedstawienie problematyki zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego (nieudzielenia pomocy); omówienie zasad odpowiedzialności karnej za niepowodzenie w leczeniu sensu largo; prezentacja zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną na tle nieterapeutycznych czynności lekarskich; analiza istoty zgody pacjenta na tle odpowiedzialności karnej lekarza; wyjaśnienie problemu przestępczych czynności lekarskich i „okołolekarskich”; wykształcenie umiejętności rozumowania w kategoriach karnoprawnych w kontekście odpowiedzialności karnej lekarza

Pełny opis:

Treść programowa: główne zasady odpowiedzialności karnej (20 min.); prawne podstawy obowiązku udzielenia świadczenia zdrowotnego (25 min.); podstawy odpowiedzialności karnej za zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego przez lekarza (25 min.); odpowiedzialność karna lekarza nie będącego gwarantem nienastąpienia skutków za nieudzielenie pomocy w bezpośrednim niebezpieczeństwie dla życia i zdrowia (25 min.); odpowiedzialność karna lekarza będącego gwarantem nienastąpienia szkodliwych dla pacjenta następstw zdrowotnych za zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego (25 min.); wtórność a pierwotność legalności czynności leczniczych (15 min); ogólne podstawy prawne obowiązku należytego leczenia (20 min.); podstawy odpowiedzialności karnej lekarza za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu (25 min.); przypisywalność i jej przesłanki (15 min.); odpowiedzialność karna związana z nieterapeutycznymi czynnościami lekarskimi (eksperyment, przeszczepy, przerwanie ciąży, czynności lekarskie podejmowane na polecenie władz, zabiegi kosmetyczne, kastracja i sterylizacja, adaptujące zabiegi lekarskie wobec transseksualistów, czynności lekarskie związane z zagadnieniami prokreacji, inżynieria genetyczna) (70 min.); zakres pojęcia „zabieg leczniczy” (20 min.); warunki prawnej ważności zgody pacjenta (20 min.); podjęcie czynności medycznych bez zgody pacjenta (20 min.); warunki prawnej skuteczności zgody (20 min.); forma zgody (20 min.); szczególne przypadki zgody (20 min.); przypadki przymusowego leczenia (15 min.); prawno-karne konsekwencje naruszenia wymogu zgody pacjenta (15 min.); eutanazja i pomoc w samobójstwie (20 min.); ułatwianie uniknięcia służby wojskowej (15 min.); poplecznictwo (15 min.); naruszenie tajemnicy lekarskiej (20 min.); niezawiadomienie o przestępstwie (15 min.); fałszywe zeznania (20 min.); fałsz intelektualny (15 min.); łapownictwo (15 min.).

Literatura:

T. Gardocka, D. Jagiełło (red.), Medyczne prawo karne, Warszawa 2016

A. Fiutak, Prawo w medycynie, Warszawa 2016

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Konarska-Wrzosek
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot prowadzony na Podyplomowych Studiach w zakresie prawa medycznego dla prawników.

Cel poznawczy i dydaktyczny: zapoznanie uczestników studiów z głównymi zasadami odpowiedzialności karnej; przedstawienie problematyki zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego (nieudzielenia pomocy); omówienie zasad odpowiedzialności karnej za niepowodzenie w leczeniu sensu largo; prezentacja zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną na tle nieterapeutycznych czynności lekarskich; analiza istoty zgody pacjenta na tle odpowiedzialności karnej lekarza; wyjaśnienie problemu przestępczych czynności lekarskich i „okołolekarskich”; wykształcenie umiejętności rozumowania w kategoriach karnoprawnych w kontekście odpowiedzialności karnej lekarza.

Pełny opis:

Treść programowa: główne zasady odpowiedzialności karnej (20 min.); prawne podstawy obowiązku udzielenia świadczenia zdrowotnego (25 min.); podstawy odpowiedzialności karnej za zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego przez lekarza (25 min.); odpowiedzialność karna lekarza nie będącego gwarantem nienastąpienia skutków za nieudzielenie pomocy w bezpośrednim niebezpieczeństwie dla życia i zdrowia (25 min.); odpowiedzialność karna lekarza będącego gwarantem nienastąpienia szkodliwych dla pacjenta następstw zdrowotnych za zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego (25 min.); wtórność a pierwotność legalności czynności leczniczych (15 min); ogólne podstawy prawne obowiązku należytego leczenia (20 min.); podstawy odpowiedzialności karnej lekarza za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu (25 min.); przypisywalność i jej przesłanki (15 min.); odpowiedzialność karna związana z nieterapeutycznymi czynnościami lekarskimi (eksperyment, przeszczepy, przerwanie ciąży, czynności lekarskie podejmowane na polecenie władz, zabiegi kosmetyczne, kastracja i sterylizacja, adaptujące zabiegi lekarskie wobec transseksualistów, czynności lekarskie związane z zagadnieniami prokreacji, inżynieria genetyczna) (70 min.); zakres pojęcia „zabieg leczniczy” (20 min.); warunki prawnej ważności zgody pacjenta (20 min.); podjęcie czynności medycznych bez zgody pacjenta (20 min.); warunki prawnej skuteczności zgody (20 min.); forma zgody (20 min.); szczególne przypadki zgody (20 min.); przypadki przymusowego leczenia (15 min.); prawno-karne konsekwencje naruszenia wymogu zgody pacjenta (15 min.); eutanazja i pomoc w samobójstwie (20 min.); ułatwianie uniknięcia służby wojskowej (15 min.); poplecznictwo (15 min.); naruszenie tajemnicy lekarskiej (20 min.); niezawiadomienie o przestępstwie (15 min.); fałszywe zeznania (20 min.); fałsz intelektualny (15 min.); łapownictwo (15 min.).

Literatura:

T. Gardocka, D. Jagiełło (red.), Medyczne prawo karne, Warszawa 2016

A. Fiutak, Prawo w medycynie, Warszawa 2016

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Konarska-Wrzosek
Prowadzący grup: Violetta Konarska-Wrzosek
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot prowadzony na Podyplomowych Studiach w zakresie prawa medycznego dla prawników.

Cel poznawczy i dydaktyczny: zapoznanie uczestników studiów z głównymi zasadami odpowiedzialności karnej; przedstawienie problematyki zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego (nieudzielenia pomocy); omówienie zasad odpowiedzialności karnej za niepowodzenie w leczeniu sensu largo; prezentacja zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną na tle nieterapeutycznych czynności lekarskich; analiza istoty zgody pacjenta na tle odpowiedzialności karnej lekarza; wyjaśnienie problemu przestępczych czynności lekarskich i „okołolekarskich”; wykształcenie umiejętności rozumowania w kategoriach karnoprawnych w kontekście odpowiedzialności karnej lekarza.

Pełny opis:

Treść programowa: główne zasady odpowiedzialności karnej (20 min.); prawne podstawy obowiązku udzielenia świadczenia zdrowotnego (25 min.); podstawy odpowiedzialności karnej za zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego przez lekarza (25 min.); odpowiedzialność karna lekarza nie będącego gwarantem nienastąpienia skutków za nieudzielenie pomocy w bezpośrednim niebezpieczeństwie dla życia i zdrowia (25 min.); odpowiedzialność karna lekarza będącego gwarantem nienastąpienia szkodliwych dla pacjenta następstw zdrowotnych za zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego (25 min.); wtórność a pierwotność legalności czynności leczniczych (15 min); ogólne podstawy prawne obowiązku należytego leczenia (20 min.); podstawy odpowiedzialności karnej lekarza za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu (25 min.); przypisywalność i jej przesłanki (15 min.); odpowiedzialność karna związana z nieterapeutycznymi czynnościami lekarskimi (eksperyment, przeszczepy, przerwanie ciąży, czynności lekarskie podejmowane na polecenie władz, zabiegi kosmetyczne, kastracja i sterylizacja, adaptujące zabiegi lekarskie wobec transseksualistów, czynności lekarskie związane z zagadnieniami prokreacji, inżynieria genetyczna) (70 min.); zakres pojęcia „zabieg leczniczy” (20 min.); warunki prawnej ważności zgody pacjenta (20 min.); podjęcie czynności medycznych bez zgody pacjenta (20 min.); warunki prawnej skuteczności zgody (20 min.); forma zgody (20 min.); szczególne przypadki zgody (20 min.); przypadki przymusowego leczenia (15 min.); prawno-karne konsekwencje naruszenia wymogu zgody pacjenta (15 min.); eutanazja i pomoc w samobójstwie (20 min.); ułatwianie uniknięcia służby wojskowej (15 min.); poplecznictwo (15 min.); naruszenie tajemnicy lekarskiej (20 min.); niezawiadomienie o przestępstwie (15 min.); fałszywe zeznania (20 min.); fałsz intelektualny (15 min.); łapownictwo (15 min.).

Literatura:

T. Gardocka, D. Jagiełło (red.), Medyczne prawo karne, Warszawa 2016

A. Fiutak, Prawo w medycynie, Warszawa 2016

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Konarska-Wrzosek
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot prowadzony na Podyplomowych Studiach w zakresie prawa medycznego dla prawników.

Cel poznawczy i dydaktyczny: zapoznanie uczestników studiów z głównymi zasadami odpowiedzialności karnej; przedstawienie problematyki zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego (nieudzielenia pomocy); omówienie zasad odpowiedzialności karnej za niepowodzenie w leczeniu sensu largo; prezentacja zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną na tle nieterapeutycznych czynności lekarskich; analiza istoty zgody pacjenta na tle odpowiedzialności karnej lekarza; wyjaśnienie problemu przestępczych czynności lekarskich i „okołolekarskich”; wykształcenie umiejętności rozumowania w kategoriach karnoprawnych w kontekście odpowiedzialności karnej lekarza.

Pełny opis:

Treść programowa: główne zasady odpowiedzialności karnej (20 min.); prawne podstawy obowiązku udzielenia świadczenia zdrowotnego (25 min.); podstawy odpowiedzialności karnej za zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego przez lekarza (25 min.); odpowiedzialność karna lekarza nie będącego gwarantem nienastąpienia skutków za nieudzielenie pomocy w bezpośrednim niebezpieczeństwie dla życia i zdrowia (25 min.); odpowiedzialność karna lekarza będącego gwarantem nienastąpienia szkodliwych dla pacjenta następstw zdrowotnych za zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego (25 min.); wtórność a pierwotność legalności czynności leczniczych (15 min); ogólne podstawy prawne obowiązku należytego leczenia (20 min.); podstawy odpowiedzialności karnej lekarza za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu (25 min.); przypisywalność i jej przesłanki (15 min.); odpowiedzialność karna związana z nieterapeutycznymi czynnościami lekarskimi (eksperyment, przeszczepy, przerwanie ciąży, czynności lekarskie podejmowane na polecenie władz, zabiegi kosmetyczne, kastracja i sterylizacja, adaptujące zabiegi lekarskie wobec transseksualistów, czynności lekarskie związane z zagadnieniami prokreacji, inżynieria genetyczna) (70 min.); zakres pojęcia „zabieg leczniczy” (20 min.); warunki prawnej ważności zgody pacjenta (20 min.); podjęcie czynności medycznych bez zgody pacjenta (20 min.); warunki prawnej skuteczności zgody (20 min.); forma zgody (20 min.); szczególne przypadki zgody (20 min.); przypadki przymusowego leczenia (15 min.); prawno-karne konsekwencje naruszenia wymogu zgody pacjenta (15 min.); eutanazja i pomoc w samobójstwie (20 min.); ułatwianie uniknięcia służby wojskowej (15 min.); poplecznictwo (15 min.); naruszenie tajemnicy lekarskiej (20 min.); niezawiadomienie o przestępstwie (15 min.); fałszywe zeznania (20 min.); fałsz intelektualny (15 min.); łapownictwo (15 min.).

Literatura:

T. Gardocka, D. Jagiełło (red.), Medyczne prawo karne, Warszawa 2016

A. Fiutak, Prawo w medycynie, Warszawa 2016

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.