Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy postępowania karnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-POD-PK-N1 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Podstawy postępowania karnego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty do wyboru dla studentów niestacjonarnych
Przedmioty fakultatywne dla studentów niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przed rozpoczęciem nauki student powinien posiadać znajomość prawa karnego materialnego (przedmiot Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń z oferty UMK).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla przedmiotu, konsultacje - 33 h

- czas poświęcony na indywidualną pracę studenta związaną z bieżącym przygotowywaniem się do zajęć (przygotowanie i uzupełnienie notatek, przygotowanie materiałów do zajęć, czytanie literatury), czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania - 17 h

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - zaawansowana wiedza o przepisach prawa karnego procesowego K_W04

W2 - zaawansowana wiedza o stronach i przebiegu postępowania karnego K_W05

W3 - zaawansowana wiedza o metodach i narzędziach badawczych instytucji procesowych K_W07Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - umiejętność analizy konkretnych postępowań karnych K_ U03

U2 - umiejętność rozwiązywania kazusów z postępowania karnego K_U07

U3 - umiejętność sporządzania pism procesowych oraz projektów orzeczeń i zarządzeń z zakresu postępowania przygotowawczego K_U09

U4 - zrozumienie naczelnych zasad procesu karnego, specyfiki działań organów postępowania przygotowawczego i wymiaru sprawiedliwości oraz kultury "rozprawy sądowej", umiejętność właściwego zachowania się w kontaktach z tymi organami i innymi uczestnikami procesu K_U12


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - świadomość odpowiedzialność ciążącej na przedstawicielach zawodów prawniczych biorących udział w postępowaniu karnym i zrozumienie znaczenia wiedzy eksperckiej K_K01

Metody dydaktyczne:

Prezentacja instytucji, analiza tekstu prawnego, omówienie problemów praktycznych.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest prawo karne procesowe, a więc postępowanie mające na celu rozstrzygnięcie kwestii odpowiedzialności karnej oskarżonego.

Pełny opis:

Wykład do wyboru (jeden spośród dwóch) przeznaczony dla II roku administracji niestacjonarnej 1 stopnia

Wykład ma za zadanie zapoznanie studentów z częścią ogólną postępowania karnego: podstawowymi pojęciami, przesłankami procesu, zasadami procesowymi, uczestnikami procesu, czynnościami procesowymi, środkami przymusu oraz dowodami oraz dynamiką postępowania karnego ze szczególnym naciskiem na postępowanie przygotowawcze.

Zakres tematów:

1. Pojęcie procesu karnego, jego przedmiot i konstrukcja(1 godz.)

2. Naczelne zasady procesu karnego (4 godz.)

3. Uczestnicy procesu (4 godz.)

4. Wybrane zagadnienia prawa dowodowego (3 godz.)

5. Środki przymusu procesowego (3 godz.)

6. Przebieg procesu (ze szczególnym uwzględnieniem postępowania przygotowawczego (3 godz.).

Literatura:

A. Marek, S. Waltoś, Podstawy prawa i procesu karnego, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

1. Wiedza:

a. definiuje podstawowe pojęcia, opisuje instytucje i przebieg postępowania,

b. interpretuje przepisy prawa procesowego,

c. porównuje i analizuje instytucje procesowe,

d. poddaje ocenie istniejące regulacje prawne i praktykę stosowania prawa.

2. Umiejętności:

a. rozwiązuje kazusy,

b. sporządza pisma procesowe oraz projekty orzeczeń i zarządzeń z zakresu postępowania przygotowawczego,

c. rozumie treść orzeczeń i zarządzeń.

3. Kompetencje społeczne:

a.wie, jakie umiejętności w zakresie kontaktów interpersonalnych winny cechować przedstawicieli zawodów prawniczych biorących udział w postępowaniu karnym, co ułatwia mu dokonanie wyboru przyszłej drogi zawodowej,

b. znając naczelne zasady procesu karnego oraz specyfikę działania organów postępowania przygotowawczego i wymiaru sprawiedliwości, wie, w jaki sposób winien się zachować w kontaktach z tymi organami.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana jest na podstawie sprawdzianu pisemnego lub ustnego. Weryfikuje: W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K1.W czasie sprawdzianu studentowi zadawane są trzy pytania o charakterze ogólnym, przekrojowym, które mają na celu sprawdzenie czy student: prawidłowo interpretuje przepisy prawa procesowego właściwie operuje siatką pojęciową trafnie definiując podstawowe pojęcia i opisując instytucje i przebieg postępowania karnego a także czy potrafi analizować instytucje procesowe, porównać je i poddać ocenie. Odpowiedź na każde z pytań oceniana jest odrębnie w skali od 2 do 5. Ocena końcowa ze sprawdzianu jest ustalana w oparciu o średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z odpowiedzi na wszystkie pytania, z tym, że do uzyskania oceny pozytywnej ze sprawdzianu niezbędne jest łączne spełnienie dwóch warunków:

1) uzyskanie średniej ocen z odpowiedzi na wszystkie pytania wynoszącej co najmniej 3,0;

2) uzyskanie oceny pozytywnej z odpowiedzi na co najmniej dwa pytania.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Klubińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w sekcji nadrzędnej

Pełny opis:

Jak w sekcji nadrzędnej

Literatura:

Jak w sekcji nadrzędnej

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Klubińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w sekcji nadrzędnej

Pełny opis:

Jak w sekcji nadrzędnej

Literatura:

Jak w sekcji nadrzędnej

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Klubińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w sekcji nadrzędnej

Pełny opis:

Jak w sekcji nadrzędnej

Literatura:

Jak w sekcji nadrzędnej

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Klubińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w sekcji nadrzędnej

Pełny opis:

Jak w sekcji nadrzędnej

Literatura:

Jak w sekcji nadrzędnej

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.