Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo ochrony przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-POP-1FS
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony przyrody
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów stacjonarnych
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1544
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Prawoznawstwo; Prawo administracyjne

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta – godzin łącznie - 50, w tym:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli - 28:

- godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla przedmiotu (suma godzin wszystkich form zajęć z przedmiotu) - 20;

- godziny kontaktowe - zaliczenie na ocenę - 8;

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta - 16:

- zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć,

- wymagane powtórzenie materiału

- czytanie literatury

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach) - 6.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma pogłębioną wiedzę o badaniach i analizach teoretyczno-prawnych i dogmatyczno-prawnych prowadzonych w płaszczyźnie normatywnej w zakresie instytucji prawnych prawa ochrony przyrody, a także ma rozszerzoną wiedzę w szczególności o problemach badawczych, metodach i narzędziach badawczych dotyczących praktycznego funkcjonowania rozwiązań prawnych (K_W06)

W2: ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian regulacji prawnych dotyczących struktur i funkcjonowania instytucji publicznych oraz społeczno-politycznych, a także o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach tych zmian w przeszłości i obecnie (K_W08)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczno-prawne w zakresie prawa ochrony przyrody (K_U01)

U2: potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym w obrębie prawa ochrony przyrody (K_U02)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dokonuje samooceny własnych kwalifikacji, doskonali swoje umiejętności, ma świadomość rangi wiedzy eksperckiej, a także rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu dylematów prawniczych (K_K01)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych zasad, pojęć i instytucji prawa ochrony przyrody oraz przekazanie umiejętności posługiwania się instytucjami tego prawa przy interpretacji obowiązujących norm prawnych.

Pełny opis:

1. Zagadnienia wprowadzające – 2h

2. Obszarowe formy ochrony przyrody – 5h

3. Obszary Natura 2000 – 3h

4. Obiektowe formy ochrony przyrody – 1h

5. Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów – 1h

6. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień (zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów) – 3h

7. Międzynarodowa współpraca w zakresie ochrony przyrody (wybrane zagadnienia) – 5h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rakoczy B., Prawo ochrony przyrody, Warszawa 2009.

2. Radecki W., Danecka D., Ustawa o ochronie przyrody: komentarz, Warszawa 2018.

3. Gruszecki K., Ustawa o ochronie przyrody: komentarz, Warszawa 2017.

4. Habuda A., Obszary Natura 2000 w prawie polskim, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniającą:

1. Wierzbowski B., Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska: zagadnienia podstawowe, Warszawa 2018.

2. Prawo ochrony środowiska, pod red. M Górskiego, Warszawa 2018.

3. Radecki W., Prawna ochrona przyrody w Polsce a Natura 2000, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, Warszawa 2014.

4. Polskie prawo ochrony przyrody, pod red. J. Ciechanowicz-McLean, Warszawa 2006.

5. Kenig-Witkowska M. M., Prawo środowiska Unii Europejskiej: zagadnienia systemowe, Warszawa 2011.

6. Helios J., Jedlecka W., Ławniczak A., Aspekty prawne, filozoficzne oraz religijne ochrony roślin i zwierząt: wybrane zagadnienia, Wrocław 2016.

Metody i kryteria oceniania:

Referat – W1, W2, U1, U2

Aktywność – K1

Referat - kryteria oceny:

- wyczerpanie tematu - w skali do 15 pkt

- technika pisania (język, prawidłowe przypisy) - w skali do 5 pkt

- punktacja łączna - przelicznik oceny:

bdb - 20-18 pkt (100-90%)

db plus - 17 pkt (85%)

db - 16-15 (80-75%)

dst plus - 14 pkt (70%)

dst - 13-11 pkt (65-55%)

ndst - 10 i mniej pkt

Aktywność – trzy plusy równe 0,5 oceny w ramach zwykłej skali ocen

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Karpus
Prowadzący grup: Karolina Karpus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Karpus
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Karpus
Prowadzący grup: Karolina Karpus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Karpus
Prowadzący grup: Karolina Karpus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Karpus
Prowadzący grup: Karolina Karpus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)