Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PRP-SJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo podatkowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (sj)
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

8 pkt ECTS = 200 godzin

200 godzin, w tym:

- 60 godzin realizowanych z nauczycielem (wykład i ćwiczenia);

- 40 godzin bieżącego przygotowywania się do zajęć;

- 90 godzin przygotowania do procesu oceniania;

- 10 godzin - konsultacje z nauczycielem.Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student ma pogłębioną wiedzę o systemie prawa podatkowego K_W01;

W2: Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice stosunków prawnych w sferze prawa podatkowego K_W03;

W3: Student zna terminologię prawa podatkowego K_W04;

W4: Student zna specyfikę podmiotową prawa podatkowego

ma pogłębioną wiedzę o regulacji prawnej dotyczącej ogólnego i szczegółowego prawa podatkowego K_W02;

W5: Student ma pogłębioną wiedzę o prawach i obowiązkach podmiotów stosunków podatkowoprawnych, zakresie obowiązku podatkowego w poszczególnych podatkach, powstawania i wygasania zobowiązań podatkowych, sposobów weryfikacji rozliczeń przez organy podatkowe K_W05;

W6: Student ma rozszerzoną wiedzę na temat pozyskiwania danych dotyczących problematyki podatkowej dotyczących treści orzecznictwa, treści regulacji prawnej na poziomie ustawowym i podustawowym, a także projektowanych zmian regulacji prawnej, oraz wykorzystywania ich w toku procesu stosowania prawa w sprawach związanych z problematyką podatkową K_W06


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki zobowiązań podatkowych K_U02;

U2: Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa podatkowego do podatkowej analizy zjawisk K_U02;

U3: Student potrafi analizować sposób załatwiania spraw podatkowych K_U03;

U4: Student potrafi prognozować zakończenie spraw podatkowych K_U04;

U5: Student potrafi odnaleźć i zastosować przepisy prawa podatkowego K_U05;

U6: Student potrafi sporządzać pisma w sprawach podatkowych K_U09.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności dotyczące zobowiązań podatkowych oraz rozszerzać je o wymiar interdyscyplinarny K_K06;

K2: Student ma świadomość poziomu swej wiedzy na tle rozległości regulacji prawa podatkowego, zdaje sobie sprawę z konieczności nieustannego aktualizowania wiedzy i jej pogłębiania K_K01;

K3: Student potrafi zorganizować stanowisko pracy K_K03;

K4: Student odróżnia uchylanie się od opodatkowania od unikania opodatkowania K_K04.Metody dydaktyczne:

Wykład połączony z prezentacją orzecznictwa i przykładami praktycznego ich zastosowania.

Ćwiczenia - metody interaktywne, rozwiązywanie kazusów, wypełnianie formularzy podatkowych i sporządzanie pism procesowych


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Treścią wykładu jest prezentacja instytucji prawa podatkowego. W ich ramach zostaną przedstawione pojęcia prawa podatkowe oraz regulacje prawne normujące zagadnienia podatkowe, zawarte w przepisach ogólnych polskiego prawa podatkowego oraz ustawach normujących poszczególne podatki. Ćwiczenia poświęcone będą głównie analizie regulacji poszczególnych podatków. Celem przedmiotu jest zaprezentowanie zasad stosowania prawa podatkowego.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje wykład (30 godzin) oraz ćwiczenia (30 godzin).

PRAWO PODATKOWE V R. PRAWO;

Treścią wykładu jest prezentacja instytucji prawa podatkowego. W ich ramach zostaną przedstawione pojęcia prawa podatkowe oraz regulacje prawne normujące zagadnienia podatkowe, zawarte w przepisach ogólnych polskiego prawa podatkowego oraz (w mniejszym stopniu) ustawach normujących poszczególne podatki.

Ćwiczenia poświęcone będą głównie analizie regulacji poszczególnych podatków. Celem przedmiotu jest zaprezentowanie zasad stosowania prawa podatkowego.

Szczegółowy plan wykładu

Wykład nr 1. Pojęcie podatku, opłaty, dopłaty, składki etc. podatek na tle innych danin publicznych; źródła prawa podatkowego, struktura polskiego prawa podatkowego,

Wykład nr 2. Elementy konstrukcyjne podatku

Wykład nr 3. Zasady podatkowe, zasady prawa podatkowego, prawo podatkowe a inne dziedziny prawa, prawo podatkowe a zasady etyczne i religijne; specyfika wykładni prawa podatkowego

Wykład nr 4. Podatki dochodowe

Wykład nr 5. Podatki pośrednie

Wykład nr 6. Podatki majątkowe, wybrane opłaty, nowe koncepty podatkowe, polska administracja skarbowa

Wykład nr 7. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe – pojęcie i powstawanie; odpowiedzialność podatnika, płatnik i inkasent i ich odpowiedzialność;

Wykład nr 8. Wygasanie zobowiązań podatkowych; ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Wykład nr 9. Zaległość podatkowa i nadpłata podatku; dodatkowe zobowiązanie podatkowe

Wykład nr 10. Następcy prawni i osoby trzecie

Wykład nr 11. Akty interpretacyjne w prawie podatkowym; elementy porozumienia i współpracy organów podatkowych i podatników

Wykład nr 12. Międzynarodowe prawo podatkowe

Wykład nr 13 Zwalczanie unikania opodatkowania - klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania, szczególne klauzule antyabuzywne; inne regulacje o podobnej funkcji; projekt BEPS i jego znaczenie; MDR; STIR

Wykład nr 14 i 15 . Zagadnienia proceduralne w prawie podatkowym: specyfika postępowania podatkowego, czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa, zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, sądowa kontrola działalności organów podatkowych etc.

Ćwiczenia: Ćwiczenia poświęcone będą głównie analizie regulacji poszczególnych podatków. Przedmiotem ćwiczeń w poszczególnych grupach są wybrane przez wykładowcę podatki, określone przed rozpoczęciem zajęć (w systemie USOS).

Zajęcia obejmują w szczególności: pracę z tekstem normatywnym, rozwiązywanie kazusów głównie z zakresu poszczególnych podatków, analizę orzecznictwa sądów.

Zaliczenie ćwiczeń uzależnione jest od:

- aktywności studenta podczas zajęć oraz

- przygotowania prac pisemnych, które mają postaci przygotowania pism w sprawach podatkowych, deklaracji podatkowych, opinii etc.

Szczegółowe zasady zaliczenia znajdują się w opisach poszczególnych grup ćwiczeniowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) B. Brzeziński, Wprowadzenie do prawa podatkowego, Toruń 2008 lub kolejne wydania

2) A. Olesińska, Polskie prawo podatkowe. Zarys systemu, Toruń 2012 lub kolejne wydania

Uzupełniająca:

1) Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, praca zbiorowa, red. B.Brzeziński, M.Kalinowski, A.Olesińska, ODDK Gdańsk 2015

2) Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, red.: B. Brzeziński, Toruń 2009.

2) Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego – węzłowe problemy, red. B. Brzeziński, Wolters Kluwer business 2013

3) Z. Ofiarski, Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, Warszawa 2010 i kolejne wydania

4) Ordynacja podatkowa. Komentarz, praca zbiorowa, S. Babiarz i inni najnowsze wydanie

5) M. Kalinowski, Podmioty bierne stosunku podatkowoprawnego, Toruń 2019

Metody i kryteria oceniania:

Na egzaminie obowiązują zagadnienia omówione podczas wykładu i ewentualnie zawarte w materiałach dostarczonych studentom na platformie MOODLE.

Egzamin składa się z

- 15 pytań testowych punktowanych:

prawidłowa odpowiedź: 2 pkt,

błędna odpowiedź: -1 pkt;

brak odpowiedzi: 0 pkt

- od 3 do 5 pytań otwartych, za które można łącznie uzyskać 20 pkt

Łącznie 50 pkt

(uwaga: możliwa zmiana zasad, tj. brak pytań otwartych, w wypadku egzaminu online)

Oceny:

Ponad: 90% - 5

Ponad 85% - 4,5

Ponad 75% - 4

Ponad: 65% - 3,5

Ponad 60% - 3

Egzamin oraz ćwiczenia weryfikują: K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U09, K_K01, K_K03, K_K04, K_K06

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kalinowski
Prowadzący grup: Marek Kalinowski, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Agnieszka Olesińska, Ewa Prejs
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kalinowski
Prowadzący grup: Marek Kalinowski, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski, Agnieszka Olesińska, Ewa Prejs, Martyna Wilmanowicz-Słupczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)