Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PRP-SJ Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo podatkowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (sj)
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

8 pkt ECTS = 200 godzin

200 godzin, w tym:

- 60 godzin realizowanych z nauczycielem (wykład i ćwiczenia);

- 40 godzin bieżącego przygotowywania się do zajęć;

- 90 godzin przygotowania do procesu oceniania;

- 10 godzin - konsultacje z nauczycielem.Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student ma pogłębioną wiedzę o systemie prawa podatkowego K_W01;

W2: Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice stosunków prawnych w sferze prawa podatkowego K_W03;

W3: Student zna terminologię prawa podatkowego K_W04;

W4: Student zna specyfikę podmiotową prawa podatkowego

ma pogłębioną wiedzę o regulacji prawnej dotyczącej ogólnego i szczegółowego prawa podatkowego K_W02;

W5: Student ma pogłębioną wiedzę o prawach i obowiązkach podmiotów stosunków podatkowoprawnych, zakresie obowiązku podatkowego w poszczególnych podatkach, powstawania i wygasania zobowiązań podatkowych, sposobów weryfikacji rozliczeń przez organy podatkowe K_W05;

W6: Student ma rozszerzoną wiedzę na temat pozyskiwania danych dotyczących problematyki podatkowej dotyczących treści orzecznictwa, treści regulacji prawnej na poziomie ustawowym i podustawowym, a także projektowanych zmian regulacji prawnej, oraz wykorzystywania ich w toku procesu stosowania prawa w sprawach związanych z problematyką podatkową K_W06


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki zobowiązań podatkowych K_U02;

U2: Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa podatkowego do podatkowej analizy zjawisk K_U02;

U3: Student potrafi analizować sposób załatwiania spraw podatkowych K_U03;

U4: Student potrafi prognozować zakończenie spraw podatkowych K_U04;

U5: Student potrafi odnaleźć i zastosować przepisy prawa podatkowego K_U05;

U6: Student potrafi sporządzać pisma w sprawach podatkowych K_U09.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności dotyczące zobowiązań podatkowych oraz rozszerzać je o wymiar interdyscyplinarny K_K06;

K2: Student ma świadomość poziomu swej wiedzy na tle rozległości regulacji prawa podatkowego, zdaje sobie sprawę z konieczności nieustannego aktualizowania wiedzy i jej pogłębiania K_K01;

K3: Student potrafi zorganizować stanowisko pracy K_K03;

K4: Student odróżnia uchylanie się od opodatkowania od unikania opodatkowania K_K04.Metody dydaktyczne:

Wykład połączony z prezentacją orzecznictwa i przykładami praktycznego ich zastosowania.

Ćwiczenia - metody interaktywne, rozwiązywanie kazusów, wypełnianie formularzy podatkowych i sporządzanie pism procesowych


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Treścią wykładu jest prezentacja instytucji prawa podatkowego. W ich ramach zostaną przedstawione pojęcia prawa podatkowe oraz regulacje prawne normujące zagadnienia podatkowe, zawarte w przepisach ogólnych polskiego prawa podatkowego oraz ustawach normujących poszczególne podatki. Ćwiczenia poświęcone będą głównie analizie regulacji poszczególnych podatków. Celem przedmiotu jest zaprezentowanie zasad stosowania prawa podatkowego.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje wykład (30 godzin) oraz ćwiczenia (30 godzin).

W ramach wykładu omawiane są następujące zagadnienia:

I. Zagadnienia ogólne

1. Pojęcie podatku; podatek na tle innych danin publicznych

2. Elementy konstrukcji podatku,

3. Rodzaje podatków, zróżnicowane znaczenie poszczególnych podatków jako dochodów budżetowych, podstawowe informacje o poszczególnych podatkach

II. Źródła prawa podatkowego

1. Konstytucyjne podstawy prawa podatkowego

2. System źródeł prawa podatkowego

III. Polska administracja skarbowa

IV. Wybrane instytucje prawne ogólnego prawa podatkowego – w ujęciu podstawowym

1. Podmioty stosunków podatkowoprawnych (organy podatkowe, podatnik, płatnik inkasent)

2. Interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane przez organy podatkowe,

3. Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe

4. Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych

5. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych

6. Termin płatności podatku

7. Zaległość podatkowa i odsetki za zwłokę

8. Nadpłata podatku, jej oprocentowanie i zasady zwrotu

9. Wygasanie zobowiązań podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem zapłaty i przedawnienia

10. Ulgi w spłacie podatków, opłata prolongacyjna

11. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych

12. Pozycja prawna następców prawnych podatnika

13. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich.

14. Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania i regulacje powiązane

15. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

16. Informacje o schematach podatkowych (MDR)

V. Zagadnienia proceduralne w prawie podatkowym

1. Specyfika postępowania podatkowego

2. Czynności sprawdzające

3. Kontrola podatkowa

4. Kontrola celno-skarbowa

5. Procedury interpretacyjne

Razem: 30 godzin

Ćwiczenia poświęcone są praktycznemu podejściu do wybranych zagadnień, będących przedmiotem wykładu.

Zajęcia obejmują w szczególności: pracę z tekstem normatywnym, rozwiązywanie kazusów głównie z ogólnego prawa podatkowego, jak i z zakresu poszczególnych podatków, analizę orzecznictwa sądów.

Razem: 30 godzin ćwiczeń.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) B. Brzeziński, Wprowadzenie do prawa podatkowego, Toruń 2008 lub kolejne wydania

2) A. Olesińska, Polskie prawo podatkowe. Zarys systemu, Toruń 2012 lub kolejne wydania

Uzupełniająca:

1) Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, praca zbiorowa, red. B.Brzeziński, M.Kalinowski, A.Olesińska, ODDK Gdańsk 2015

2) Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, red.: B. Brzeziński, Toruń 2009.

2) Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego – węzłowe problemy, red. B. Brzeziński, Wolters Kluwer business 2013

3) L. Etel (red.), System prawa finansowego. Tom III. Prawo daniowe, Warszawa 2010.

4) Z. Ofiarski, Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, Warszawa 2010.

5) Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2010, praca zbiorowa, S. Babiarz i inni

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się będzie dokonywana w formie testowej (test wielokrotnego wyboru, o ile w opisie poszczególnych grup i lat nie wskazano odmiennie).

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny na egzaminie końcowym z prawa podatkowego będzie uzyskanie powyżej 60% punktów.

Testy będą oceniane według następującej skali:

60%-65% - dostateczny

66%-70% - dostateczny +

70%-80% - dobry

80%-90% - dobry plus

90%-100%- bardzo dobry

Zaliczenie ćwiczeń do wyboru studenta: na podstawie obecności oraz aktywności na zajęciach, wykonania zadań (rozwiązanie kazusów, wypełnienie deklaracji podatkowych) lub praca zaliczeniowa (rozwiązywanie zadanych kazusów w warunkach zapewniających samodzielność pracy) - w zależności od grupy zajęciowej.

Egzamin oraz ćwiczenia weryfikują: K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U09, K_K01, K_K03, K_K04, K_K06

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kalinowski
Prowadzący grup: Anna Janowska, Marek Kalinowski, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Mateusz Lewandowski, Monika Michalak, Wojciech Morawski, Agnieszka Olesińska, Ewa Prejs
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kalinowski
Prowadzący grup: Marek Kalinowski, Paweł Kamiński, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Mateusz Lewandowski, Monika Michalak, Wojciech Morawski, Agnieszka Olesińska, Ewa Prejs
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kalinowski
Prowadzący grup: Małgorzata Cilak, Marek Kalinowski, Paweł Kamiński, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski, Agnieszka Olesińska, Ewa Prejs, Marek Słupczewski, Paweł Szwajdler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kalinowski, Wojciech Morawski
Prowadzący grup: Marek Kalinowski, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski, Agnieszka Olesińska, Ewa Prejs
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.