Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-SEM-1S2
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, administracja (s2)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

2 pkt ECTS - 50 godz. pracy

- godziny kontaktowe - 30 godz.

- praca własna - 20 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - pogłębiona wiedza o rodzajach organów i instytucji administracyjno-prawnych i ich strukturach, a w szczególności o ich zróżnicowanych zadaniach i kompetencjach oraz prawnych formach działania K_W02

W2 - pogłębiona wiedza o rodzajach więzi społecznych podlegających normom prawa administracyjnego i występujących między nimi prawidłowościach oraz pogłębiona wiedza o ich wykładni K_W04

W3 - pogłębiona wiedza o badaniach i analizach związanych z funkcjonowaniem instytucji administracyjnych, ich celach, funkcjach, obszarach stosowania oraz konstrukcji, a także ich wzajemnym oddziaływaniu, a także o metodach i narzędziach badawczych K_W06

W4 - pogłębiona wiedza o ogólnych zasadach tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu prawa administracyjnego oraz pogłębiona wiedza o możliwościach planowania własnego rozwoju zawodowego w instytucjach administracyjnych lub w ramach indywidualnej działalności K_W11


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - umiejętność prawidłowej interpretacji i wyjaśniania zagadnień podlegających prawu administracyjnemu oraz wzajemnych relacji między podmiotami tego prawa K_U01

U2 - umiejętność właściwej analizy przyczyn i przebiegu regulacji prawnej poszczególnych problemów z zakresu administracji publicznej, formułowania własnych opinii na ten temat oraz stawiania prostych hipotez badawczych i ich weryfikowania K_U03

U3 - umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk podlegających normom prawa administracyjnego, rozszerzona o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z zastosowaniem metody badawczej K_U08

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - świadomość poziomu własnej wiedzy, samoocena kwalifikacji, doskonalenie własnych umiejętności, świadomość znaczenia wiedzy eksperckiej K_K01

K2 - umiejętność prawidłowej organizacji własnego stanowiska pracy, planowania i kierowania pracą innych osób, mając świadomość określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania K_K02


Metody dydaktyczne:

Metoda seminaryjna

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z metodologią

nauk prawnych, pogłębienie jego wiedzy w toku

przygotowywania pracy magisterskiej, która jest efektem

finalnym przedmiotu.

Pełny opis:

Semestr II

Zagadnienia wprowadzające, metodologia pracy, wybór obszarów zainteresowań, analiza wybranych problemów prawnych – 30 h.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1 A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Difin 2008

2. K. Kwaśniewska, Jak pisać prace dyplomowe. Wskazówki praktyczne, Bydgoszcz 2015

oraz literatura wskazana do wybranego obszaru badawczego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium na ocenę wystawione na podstawie pracy na seminarium odzwierciedlającej opanowaną wiedzę, nabyte umiejętności i ukształtowane kompetencje społeczne, sprawdzane w formie: udziału w dyskusji, wygłoszonych referatów, rozwiązywanych kazusów.

Praca na seminarium – indywidualne kryteria ustala promotor pracy dyplomowej, prowadzący seminarium.

Na podstawie tych kryteriów wystawiana ocena w skali:

ocena niedostateczna – ocena bardzo dobra.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rączka
Prowadzący grup: Agnieszka Bień-Kacała, Janusz Bojarski, Tomasz Brzezicki, Paweł Nowicki, Tomasz Oczkowski, Jan Piątkowski, Piotr Rączka, Marzena Szabłowska-Juckiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rączka
Prowadzący grup: Janusz Bojarski, Bożena Gronowska, Paweł Nowicki, Tomasz Oczkowski, Jan Piątkowski, Bartosz Rakoczy, Piotr Rączka, Maciej Serowaniec, Anna Tarnowska, Jacek Wantoch-Rekowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rączka
Prowadzący grup: Janusz Bojarski, Tomasz Brzezicki, Tomasz Justyński, Paweł Nowicki, Jan Piątkowski, Bartosz Rakoczy, Piotr Rączka, Anna Tarnowska, Jacek Wantoch-Rekowski, Zbigniew Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)