Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-SEM.MAG-1DPS2
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, doradztwo podatkowe (s2)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

4 ECTS łącznie= 100 godzin pracy studenta w tym:


W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela:

30 godzin

- godziny kontaktowe z nauczycielem przy wyborze tematu pracy i w trakcie jej przygotowywania (w tym kontakt przez internet) - 20

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca

własna z literaturą przedmiotu: 30 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia

przedmiotu: 20 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - ma pogłębioną wiedzę o specyfice nauk prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla administracji podatkowej - K_W01


W2 - ma pogłębioną wiedzę o regulacji normatywnej różnych rodzajach instytucji podatkowo-prawnych – K_W02


W3 - ma pogłębioną wiedzę o różnorodnych stosunkach prawnych z zakresu prawa podatkowego, w tym w zakresie prawa międzynarodowego i unijnego– K_W03


W4- ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian regulacji prawnych dotyczących problematyki podatkowej, potrafi rozstrzygać problemy intertemporalne , – K_W08


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska

społeczno-prawne w kontekście problematyki podatkowej, w

tym ustalać skutki podatkowoprawne zachowań podatnika –

K_U01


U2 - posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego

analizowania wpływu instytucji podatkowych na zachowania

podatników – K_U08


U3 - posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień

ustnych w języku polskim, takich jak np. referaty, prezentacje

multimedialne – K_U10


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dokonuje samooceny własnych kwalifikacji, znaczenia wiedzy eksperckiej przy wykonywaniu zawodu doradcy podatkowego K_K01


K2 - potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy, przygotować materiały do przygotowania pracy magisterskiej K_K02

Metody dydaktyczne:

Metoda seminaryjna i indywidualne konsultacje

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z metodologią

nauk prawnych, pogłębienie jego wiedzy podatkowej w toku

przygotowywania pracy magisterskiej, która jest efektem

finalnym przedmiotu.

Pełny opis:

Semestr II

1.Zagadnienia wprowadzające, metodologia pracy,

wybór tematów prac, analiza wybranych problemów

prawnych – 30 h.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1 A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Difin 2008

2. K. Kwaśniewska, Jak pisać prace dyplomowe. Wskazówki praktyczne, Bydgoszcz 2007

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej oraz pracy na seminarium odzwierciedlającej opanowaną wiedzę, nabyte umiejętności i ukształtowane kompetencje społeczne, sprawdzane w formie: udziału w dyskusji, wygłoszonych referatów, rozwiązywanych kazusów.

Indywidualne kryteria ustala promotor pracy

dyplomowej, prowadzący seminarium – K_W01, K_W02, K_W03, K_W08, K_U01, K_U08, K_U10, K_K01, K_K02

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rączka
Prowadzący grup: Agnieszka Bień-Kacała, Tomasz Brzezicki, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski, Tomasz Oczkowski, Jacek Wantoch-Rekowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rączka
Prowadzący grup: Tomasz Brzezicki, Violetta Konarska-Wrzosek, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski, Piotr Rączka, Maciej Serowaniec, Jacek Wantoch-Rekowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rączka
Prowadzący grup: Tomasz Brzezicki, Violetta Konarska-Wrzosek, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski, Maciej Serowaniec, Jacek Wantoch-Rekowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)