Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Doktryny Artystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-DAR-4Z-MA-DM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne
Nazwa przedmiotu: Doktryny Artystyczne
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. zimowy - grafika warsztatowa (dm)
Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. zimowy - malarstwo (dm)
Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. zimowy - malarstwo (dm)- Malarstwo sztalugowe
Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. zimowy - projektowanie graficzne (dm)
Przedmioty obowiązkowe-4 rok sem. zimowy. malarstwo (dm)-Malarstwo w architekturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony kurs historii sztuki nowoczesnej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.): 30h

np.

- udział w wykładach – 30h (1 ECTS)


- konsultacje z nauczycielem akademickim podczas dyżurów- 5 h (0.17 ECTS)


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

np.


- czytanie literatury- 10 h (0,33 ECTS)


- przygotowanie do egzaminu- 15 h (0,5 ECTS)


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

• Posiada poszerzoną i samodzielnie rozwijaną wiedzę na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuk plastycznych K_W02 (grafika)

• ma uporządkowaną wiedzę na temat zjawisk i przemian w sztukach plastycznych ze świadomością logiki zachodzących przemian w sztuce (w szczególności w dyscyplinach artystycznych z zakresu kierunku malarstwo) K_W03 (malarstwo)


• pogłębia i rozszerza wiedzę z zakresu historii sztuki nowoczesnej powszechnej i polskiej; posiada wiedzę o najważniejszych tekstach teoretycznych i manifestach artystycznych oraz ich związku z poszczególnymi nurtami w sztuce


Efekty uczenia się - umiejętności:

• potrafi formułować osobiste opinie dotyczące różnych aspektów sztuki K-U08 (grafika)

• analizuje humanistyczne wartości sztuki nowoczesnej K_U09 ( malarstwo)

• posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych oraz wystąpień ustnych dotyczących różnych aspektów sztuki K_U10


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

• ma świadomość poziomu wiedzy i własnych umiejętności oraz pozytywne nastawienie do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji K_K01

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny połączony z prezentacją, dyskusja

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Zajęcia w formie wykładu konwersatoryjnego poświęcone są najważniejszym tekstom teoretycznym dotyczącym sztuki nowoczesnej powszechnej i polskiej.

Pełny opis:

Zakres zajęć obejmuje zagadnienia teoretycznej refleksji nad sztukami plastycznymi. Celem zajęć jest analiza tekstów źródłowych, powstałych w latach 80. XIX wieku i I połowie XX wieku. Omawiane teksty poświęcone są różnorodnym nurtom głównie w europejskim malarstwie nowoczesnym jak min.: nabizm, symbolizm, neoimpresjonizm, kubizm, futuryzm, dadaizm i abstrakcjonizm, a także wczesny ekspresjonizm, formizm i unizm. Dzięki ich omówieniu i analizie mają bezpośredni kontakt z myślą o sztuce sformułowaną najczęściej przez samych artystów, twórców nowych nurtów i kierunków w sztuce, co pozwala im lepiej zrozumieć ideologiczne podstawy sztuki nowoczesnej oraz skłania do refleksji nad przemianami w sztuce, zagadnieniem piękna i pozycji artysty.

Literatura:

Literatura

a)

podstawowa

Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki, oprac. Z. Jarosiński i H. Zaworska, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1978.

Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, wybór i oprac. E. Grabska i H. Morawska, Warszawa 1963.

L. Chwistek, Wybór pism estetycznych, wprowadzenie, wybór i oprac. T. Kostyrko, Kraków 2004.

E. Grabska, Moderniści o sztuce, Warszawa 1971.

W. Kandyński, O duchowości w sztuce, Łódź 1996.

Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, oprac. M. Podraza – Kwiatkowska, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk

Z. Pronaszko, O ekspresjonizmie, „Maski” 1918, nr 1

W. Strzemiński, Unizm w malarstwie, Warszawa 1928.

W. Strzemiński, Wybór pism estetycznych, oprac. G. Sztabiński, Kraków 2006.

W. Strzemiński, Teoria widzenia, wprowadzenie I. Luba, Muzeum Sztuki w Łodzi 2016.

Teksty o malarzach. Antologia polskiej krytyki artystycznej 1890 – 1918, oprac. W. Juszczak, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1976

S.I. Witkiewicz, Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia. Szkice estetyczne, oprac. J. Degler, Warszawa 2002.

S.I. Witkiewicz, O Czystej Formie i inne pisma o sztuce, oprac. J. Degler, Warszawa 2003.

b)

uzupełniająca

M. Barasch, Modern Theories of Art From Impressionism to Kandinsky, New York 1998

Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce. Materiały z konferencji naukowej Toruń 13 – 15 czerwca 2007, pod red. M. Geron i J. Malinowskiego, Toruń 2009.

J. Gage, Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, Kraków 2008.

E. Grabska, „Moderne” i straż przednia. Apollinaire wśród krytyków i artystów 1900 – 1918, Kraków 2003.

J. Hryńczuk, Estetyka fin de siécle’u w Niemczech i Austrii, Katowice 1974.

K. Janicka, Światopogląd surrealizmu, Warszawa 1985

M.W., Martin, Futurist art and theory 1909 - 1915, Oxford 1968

S. Morawski, Na zakręcie; od sztuki do po-sztuki, Kraków 1985

M. Poprzęcka, Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa, Gdańsk 2008

M. Rzepińska, Historia koloru, t.2, Warszawa 1989.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Weryfikacja umiejętności na podstawie bieżącego przygotowania do zajęć K_U10

Kolokwium zaliczeniowe – ocena wiadomości z Historii sztuki nowoczesnej K_W02 (grafika) oraz analizy tekstów K-U08 (grafika), K_U10, K_U09 ( malarstwo)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Geron
Prowadzący grup: Małgorzata Geron
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Geron
Prowadzący grup: Małgorzata Geron
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Geron
Prowadzący grup: Małgorzata Geron
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Dżurkowa-Kossowska, Małgorzata Geron
Prowadzący grup: Irena Dżurkowa-Kossowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Dżurkowa-Kossowska, Małgorzata Geron
Prowadzący grup: Małgorzata Geron
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.