Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Działania malarskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-DziMal-1Z-sm-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Działania malarskie
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe 1 rok sem. zimowy Sztuka mediów i iedukacja wizualna (S2)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie malarstwa. Orientuje się w z zjawiskach współczesnej sztuki i kultury. Student wykorzystuje wiedzę i umiejętności jakie zdobył podczas zajęć praktycznych na wcześniejszym etapie studiów.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

30 godz. zajęcia z udziałem prowadzącego

Razem -30 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W_1 Zna i rozumie zasady dotyczące obszaru malarstwa w sztuce, umożliwiającej niezależność wypowiedzi artystycznej. (K_W13)

W_2 Posiada wiedzę dotyczącą portretu, martwej natury i pejzażu, potrafi wskazać ich przykłady w sztuce dawnej i współczesnej (K_W14)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U_1 Potrafi realizować własne działania malarskieoparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystania wyobraźni, intuicji i emocjonalności. (K_U04)


U_2 Potrafi korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów malarskich i artystycznych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności (K_U05)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_1 Potrafi kreować własny wizerunek poprzez umiejętne łączenie różnych środków i mediów w wypowiedzi artystycznej i interpretować dawne dzieła za pomocą nowoczesnych mediów (K_K03)

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, pokaz, prezentacja, działanie w grupie

eksponujące: pokaz, wystawa

poszukujące: ćwiczeniowa, projektu


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów

Skrócony opis:

Jest to przedmiot poszerzający spojrzenie na malarstwo, akcentujący współistnienie malarstwa z innymi dziedzinami sztuki

Pełny opis:

Działania malarskie jest to przedmiot do wyboru dla studentów całego kierunku „Sztuka mediów i edukacja wizualna”.

Podczas zajęć studenci realizują cykl ćwiczeń, działań będący ich odpowiedzią na konkretne zagadnienia związane z historią malarstwa, malarstwem współczesnym.

Każde ćwiczenie jest poprzedzone krótką prezentacją wprowadzającą w temat.

Studenci za pomocą niekoniecznie konwencjonalnych mediów odnoszą się do tematów, są zobowiązani do dokumentowania swoich działań, każde ćwiczenie wiąże się z prezentacją dokumentacji danego problemu i jego omówieniem.

Istotnym elementem tego przedmiotu jest nauczenie studentów opowiadania o swoich inspiracjach, a także przygotowanie spójnej dokumentacji działań, które z reguły są długotrwałym procesem i część z nich odbywa się poza pracownią.

Zagadnienia:

Historia malarstwa, kanon, symbolika koloru, koniec malarstwa, działanie, happening, intermedialność.

Literatura:

Gage J., Kolor i znaczenie, Universitas, Kraków 2010

Gage J., Kolor i kultura, Universitas, Kraków 2009

Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Wydawnictwo literackie, Kraków, 1983

• Książki, katalogi, czasopisma z zakresu sztuki i kultury współczesnej

• Katalogi z zasobów Biblioteki Katedry Rysunku

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia

Zaliczenie semestru polega na przeglądzie prac lub ich dokumentacji i wnikliwej ich ocenie (K_W13)

Prace winny odzwierciedlać wszystkie tematy ćwiczeń, wykonane i zinterpretowane przy pomocy szerokiego spektrum środków artystycznych zgodnych z danym tematem(K_W14)

Podstawowym warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na wszystkich zajęciach i aktywny w nich udział (K_K03)

Kryterium ocen

Wysoki poziom techniczno-wykonawczy

Adekwatność użytych środków wobec założeń, tematu, koncepcji pracy

Dojrzałość pracy, poziom intelektualny (K_U04, K_U05)

Zaangażowany stosunek do specjalności i przedmiotu(K_K03)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Sojak-Borodo
Prowadzący grup: Aleksandra Sojak-Borodo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jest to przedmiot poszerzający spojrzenie na malarstwo, akcentujący współistnienie malarstwa z innymi dziedzinami sztuki

Pełny opis:

Działania malarskie jest to przedmiot do wyboru dla studentów całego kierunku „Sztuka mediów i edukacja wizualna”.

Podczas zajęć studenci realizują cykl ćwiczeń, działań będący ich odpowiedzią na konkretne zagadnienia związane z historią malarstwa, malarstwem współczesnym.

Każde ćwiczenie jest poprzedzone krótką prezentacją wprowadzającą w temat.

Studenci za pomocą niekoniecznie konwencjonalnych mediów odnoszą się do tematów, są zobowiązani do dokumentowania swoich działań, każde ćwiczenie wiąże się z prezentacją dokumentacji danego problemu i jego omówieniem.

Istotnym elementem tego przedmiotu jest nauczenie studentów opowiadania o swoich inspiracjach, a także przygotowanie spójnej dokumentacji działań, które z reguły są długotrwałym procesem i część z nich odbywa się poza pracownią.

Zagadnienia:

Historia malarstwa, kanon, symbolika koloru, koniec malarstwa, działanie, happening, intermedialność.

Literatura:

Gage J., Kolor i znaczenie, Universitas, Kraków 2010

Gage J., Kolor i kultura, Universitas, Kraków 2009

Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Wydawnictwo literackie, Kraków, 1983

• Książki, katalogi, czasopisma z zakresu sztuki i kultury współczesnej

• Katalogi z zasobów Biblioteki Katedry Rysunku

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)