Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nowe media i post-media w sztuce współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-NMSzW-3L-sm-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nowe media i post-media w sztuce współczesnej
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru dla kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna-2-5 rok -SJ
Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 3 rok sem. letni- Sztuka mediów- s1
Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 3 rok sem. letni- Sztuka mediów- SJ
Przedmioty specjaloności Rysunek mediów- 3 rok sem. letni- Sztuka mediów- SJ
Przedmioty specjaloności Rysunek mediów- 3 rok sem. letni- Sztuka mediów- s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Całkowity nakład pracy studenta:

Semestr letni

1. Godziny kontaktowe realizowane z udziałem nauczyciela: 30h i 1 pkt. ECTS

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta konieczny do pozytywnego zaliczenia przedmiotu, zapoznanie i przyswojenie tekstów i opracowań wskazanych przez wykładowcę, przygotowanie do dyskusji na zajęciach wg. wskazywanych zagadnień, powtarzanie i utrwalanie realizowanych na zajęciach tematów: 15h i 0,5 pkt. ECTS

3.Opracowanie wybranego wspólnie z wykładowcą tematu referatu końcowego wraz z prezentacją: 15h i 0,5 pkt. ECTS


Razem 60 godz. i 2 pkt. ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 Dysponuje ogólną wiedzą o sztuce mediów i sztukach wizualnych oraz zna miejsce edukacji wizualnej w systemie nauk. H2A_W01, S2A_W01


K_W04 Dysponuje ogólną wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuk plastycznych i ich związków z innymi dziedzinami współczesnego życia, samodzielnie rozwija wiedzę związaną ze sztukami wizualnymi i audiowizualnymi oraz zna publikacje związane z tymi zagadnieniami. A2_W09, H2A_W05


K_W09 Zna i rozumie metody analizy, wartościowania 
i problematyzowania wytworów z zakresu sztuk wizualnych 
i audiowizualnych. H2A_W07


Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U07 Posiada umiejętności wykorzystywania wzorców leżących 
u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiających swobodę wypowiedzi artystycznej, wynikającej z niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji, emocjonalności. A2_U17


K_U09 Posiada podstawowe umiejętności badawcze, potrafi dobierać krytycznie dane i metody analiz, formułować własne opinie 
i wnioski wskazujące kierunki dalszych badań. H2A_U02, H2A_U03, S2A_U03


K_U13 Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych 
o wytworach kultury i prezentacji opracowań krytycznych na podstawie wiedzy z zakresu sztuki mediów i edukacji wizualnej. H2A_U07


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Jest wrażliwy na społeczny kontekst sztuki, świadomie wykorzystuje ten kontekst w swojej pracy zawodowej i posiada umiejętność krytycznej oceny. A2_K04, H2A_K03, S2A_K03


K_K05 Posiada świadomość poziomu swoich umiejętności i wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. A2_K01,

H2A_K01, S2A_K01, S2A_K05, S2A_K06


K_K06 Dostrzega i wartościuje problemy moralne i etyczne związane z własną i cudzą twórczością osadzoną w różnych kontekstach społecznych oraz prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. A2_K04, H2A_K04,

S2A_K04


Metody dydaktyczne:

Stosowane metody realizacji zajęć:

Wykład problemowy/konwersacyjny wprowadzający w wybrany temat.

Konwersatorium: dyskusja w oparciu o przeczytane teksty teoretyczne i przywoływane przykłady.

Dyskusja wokół referatu i prezentacji multimedialnej przygotowanych przez studentki/studentów.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest problematyce sztuki nowych mediów i post-mediów w szczególności związkom pomiędzy sztuką, technologią i nauką. Wybrane zagadnienia omówione zostaną w oparciu o historię technologii, historię sztuki oraz teorię kultury, sięgając do XVIII i XIX wiecznych odkryć, poprzez eksperymenty i działania artystów awangardowych, aż do najnowszych projektów artystycznych. Podczas zajęć omówione zostaną aktualne stanowiska i tendencje badaczy, kuratorów i artystów w kontekście proponowanych przez nich praktyk w kontekście poszerzonych koncepcji mediów.

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest problematyce sztuki nowych mediów i post-mediów. Wychodząc od definicji ‘medium’ omówione zostaną związki pomiędzy sztuką i technologią rozpoczynając od zagadnień dotyczących "archeologii mediów", historii technologii, eksperymentów przekraczających granice dyscyplin (kierunki awangardowe oraz tendencje lat 50. i 60.) kończąc na zagadnieniach sztuki nowych mediów (m.in. wideo, sztuka interaktywna, bio-art, net-art) oraz perspektywa post-medialna. Omawiając związki pomiędzy sztuką i technologią szczególna uwaga zostanie poświęcona kwestiom przekraczania dyscyplin (intermedia), roli i znaczeniu algorytmu w artystycznej kreacji, zmiany jakie nastąpiły podczas przechodzenia od artefaktu do procesu, w końcu zmianę statusu artysty i odbiorcy.

Celem konwersatorium Nowe media i post-media w sztuce współczesnej jest przygotowanie studentów na spotkanie ze współczesnymi dziełami sztuki oraz obowiązującymi koncepcjami teoretycznymi w technologicznie zorientowanej rzeczywistości.

Literatura:

1. Interaktywne media sztuki, red., A. Porczak, ASP Kraków 2009 (wybór)

2. Media Art Histories, ed. Oliver Grau, MIT Press 2007 (wybór)

3. Jankowska Małgorzata, Wideo, wideo instalacja, wideo performance w Polsce w latach 1973-1994, Warszawa 2004 (wybór)

4. Jenkins, Henry, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007.

5. Kępińska Alicja, Sztuka w kulturze płynności, Poznań 2003 (wybór)

6. Kluszczyński Ryszard W., Sztuka interaktywna. Od dzieła instrumentu do interaktywnego spektaklu, 2010

7. Kluszczyński Ryszard W., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Wydawnictwo Rabit 2001 (wybór)

8. Kluszczyński, Ryszard W., Obrazy na wolności. Studia z historii sztuk medialnych w Polsce, Warszawa 1998 (wybór)

9. Zawojski Piotr, Sztuka mediów. Między technologią i estetyką. “Opcje” 1995, nr 3.

10. Zawojski Piotr, Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów, Warszawa 2012

11. Zawojski Piotr, Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologią, Kielce 2000

12. Zielinski Siegfried, Archeologia mediów. O głębokim

czasie technicznie zapośredniczonego słuchania i

widzenia, Oficyna Naukowa 2010 (wybór)

Literatura uzupełniająca:

1. Hopfinger, M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Warszawa 2002 (wybór)

2. Krajewski P., V. Kutlubasis–Krajewska (red.),  Od monumentu do marketu. Sztuka wideo i przestrzeń publiczna. Wrocław 2005

Wskazana literatura w większości jest wykorzystywana we fragmentach, jako wybór poszczególnych fragmentów i tekstów. Inne materiały pomocnicze: Filmy dokumentalne, materiały z festiwali i wystaw, dokumentacje twórczości artystów prezentowane podczas zajęć. Na bieżąco i zgodnie z wybranymi do realizacji tematami wykładowczyni podać będzie literaturę dostępna w formie pdf w Internecie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie uzyskuje się w trybie semestralnym.

Wymagania dotyczące zaliczenia:

- obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach

K_K03, K_K04

- przygotowanie wystąpienia wraz z prezentacją multimedialną -

K_U09, K_U09, K_U13

Kryteria oceniania:

- twórcze podejście do tematu, znajomość pojęć, koncepcji i postaw artystów w obszarze omawianej problematyki

K_W12

-umiejętność łączenia faktów i wydarzeń z zakresu sztuki nowych mediów, historii technologii oraz wybranych obszarów kultury

K-W01, K-W04

- umiejętność zastosowania wiedzy oraz formułowanie pytań i odpowiedzi podczas przedstawienia samodzielnie przygotowanego referatu

K_W09, K_U09, K_U10

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jankowska
Prowadzący grup: Małgorzata Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jankowska
Prowadzący grup: Małgorzata Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Gębarowska
Prowadzący grup: Katarzyna Gębarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)