Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium przedmiotowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-SEMP-3Z-sm-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty specjalności Rysunek mediów -3 rok, sem. zimowy-Sztuka mediów s1
Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 3 rok sem. zimowy-Sztuka mediów- s1
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

II rok, semestr letni (1)

15 godz. i 0,5 pkt. ECTS – godziny kontaktowe, seminarium, konsultacje indywidualne i grupowe

15 godz. i 0,5 pkt. ECTS – czas na indywidualną pracę studenta

III rok, semestr zimowy (1)

15 godz. i 0,5 pkt. ECTS – godziny kontaktowe, seminarium, konsultacje indywidualne i grupowe

15 godz. i 0,5 pkt. ECTS – czas na indywidualną pracę studenta

III rok , semestr letni (5)

30 godz. i 1 pkt. ECTS – godziny kontaktowe, seminarium, konsultacje indywidualne i grupowe

120 godz. i 4 pkt. ECTS – czas na indywidualną pracę studenta

Łącznie: 210 godz. (7 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu etapów pracy teoretycznej (K_W11)

W2: zna i rozumie zasady budowania projektów badawczych (K_W11)

W3: posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (K_W10)

W4: Zna i rozumie metody analizy, wartościowania i problematyzowania wytworów z zakresu sztuk wizualnych i audiowizualnych (K_W04)

W5: ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu pojęć wykorzystywanych w pracy (K_W09; K_W10)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: umie samodzielnie projektować i podejmować decyzje planując własne prace badawcze (K_U11)

U2: posiada wysoki poziom umiejętności analizowania tekstów z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej (K_U10; K_U11 )

U3: umie publicznie zaprezentować wyniki badań własnych (K_U08)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi inicjować pracę w grupie i kierować zespołem badawczym (K_K05)

K2: potrafi krytycznie oceniać własne rozwiązania (K_K01)

K3: świadomie wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów (K_K04)

K4: dostrzega wartości etyczne i moralne prowadzonych badań (K_K09)


Metody dydaktyczne:

Seminarium, pokaz, prezentacja, opis

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Seminarium przedmiotowe obejmuje zagadnienia strategii pracy badawczej i umiejętności pisania rozprawy teoretycznej o charakterze naukowym.

Pełny opis:

Przedmiot przygotowuje do samodzielnego poszukiwania i formułowania pytań badawczych, zbierania informacji i rozwiązywania problemu w oparciu o wybraną, dostosowaną do konkretnego zagadnienia metodologię badawczą.

W czasie seminarium odbywają się spotkania, których celem jest przygotowanie studentów do podejmowania dyskusji z umiejętnością argumentowania i uzasadniania własnych stanowisk. Celem seminarium jest także dostarczenie wiedzy i umiejętności teoretycznego opracowania badanego zagadnienie w formie rozprawy teoretycznej zgodnie z przejętymi, formalnymi zasadami pisania rozpraw naukowych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce, Warszawa: WN PWN

Banks, M. (2009). Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Warszawa: WN PWN

Frankfort-Nachmias, Ch., Nachmias, D.(2001). Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka

Konarzewski, K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa: WSiP

Nęcka, E., Stocki, R. (2009). Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy, Kraków: UNIVERSITAS

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją, Warszawa: WAiP

Oliver, O.(1999). Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów.Kraków; Wydawnictwo Literackie

Metody i kryteria oceniania:

• czynne uczestnictwo w zajęciach

• postęp w realizacji pracy licencjackiej

• poprawność wykonywania zadań

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jaworski
Prowadzący grup: Bernadeta Didkowska, Marcin Jaworski, Dominika Łowkajtis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jaworski, Dominika Łowkajtis
Prowadzący grup: Marcin Jaworski, Dominika Łowkajtis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Didkowska, Marcin Jaworski, Dominika Łowkajtis
Prowadzący grup: Bernadeta Didkowska, Marcin Jaworski, Dominika Łowkajtis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w części A.

Pełny opis:

Identyczny jak w części A.

Literatura:

Literatura związana z problemem badawczym i zagadnieniem teoretycznym realizowanym w ramach pracy licencjackiej.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)