Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Informatyka w zarządzaniu muzeum:zbiory i instytucja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-G.ZM-M-P
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Informatyka w zarządzaniu muzeum:zbiory i instytucja
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla Studium podyplomowego w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealną
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się - wiedza:

Słuchacz pozyska wiedzę na temat standaryzacji digitalizacji w muzeach, zarządzania zasobami elektronicznymi, ewidencjonowania, opracowania i zarządzania muzealiami za pomocą nowoczesnych narzędzi cyfrowych

Efekty uczenia się - umiejętności:

Słuchacze nabędą umiejętności z zakresu: standaryzacji digitalizacji muzealiów, zastosowania tezaurusów do tworzenia ewidencji elektronicznej, zrozumieją zasady funkcjonowania baz danych, udostępniania katalogów cyfrowych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Słuchacz posiędzie kompetencję jak chodzi o organizację pracy zespołowej za pomocą środków informatycznych

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć przeprowadzanych w ramach przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy ze standaryzacją digitalizacji w muzeach, zarządzaniem zasobów elektronicznych, ewidencjonowanie, opracowaniem i zarządzaniem muzealiami za pomocą nowoczesnych narzędzi cyfrowych, zarządzaniem zbiorami w aspekcie: ewidencji, inwentaryzacji, opracowania naukowego, opieki konserwatorskiej, kontroli magazynowania i ruchu, itp.

Pełny opis:

Zajęcia w ramach przedmiotu poświęcone są prezentacji i pogłębionej analizie następujących zagadnień:

- informatyka w muzeach – tworzenie baz danych: celem zapoznania uczestników zajęć z zasadami tworzenia bazy wiedzy o zbiorach muzealnych przedstawiony zostanie przykład wykorzystywanego w Muzeum zintegrowanego systemu bazodanowego, na który składają się zadania: 1. ewidencja i zarządzanie zbiorami muzealiów; 2. wspomaganie procesu digitalizacji oraz zarządzanie zbirami cyfrowymi; 3. udostępnienie informacji o zbiorach muzealnych w sieci; uczestnicy zajęć zostaną zapoznani z zasadami tworzenia struktur baz danych (współcześnie stosowanych programów do tworzenia inwentarza elektronicznego). Wykład obejmuje podstawową wiedzę o zasadach projektowania i tworzenia systemu informacji i komunikacji w Muzeum.

- digitalizacja zbiorów, standaryzacja, standardy wymiany i udostępniania

informacji o zbiorach;

- zarządzanie i udostępnianie katalogów zbiorów – przykład programu do

zarządzania plikami graficznymi, przykład programu bazodanowego; zapoznanie uczestników zajęć z podstawą prawną i standardami ewidencji i inwentaryzacji zbiorów muzealnych oraz procedurami zarządzania zbiorami muzeum w aspekcie formalno - dokumentacyjnym. Przestawione zostaną następujące zagadnienia: 1. Ewidencja jako element zarządzania zbiorami muzeum; 2. Podstawy prawne ewidencjonowania, inwentaryzacji i zarządzania zbiorami- przykład modelu ewidencji zbiorów; 3. Zarządzanie muzealiami - omówienie procedur (akcesja, przenoszenie-wypożyczenia muzealiów, kontrola stanu magazynowego z zapisami w księdze inwentarzowej, skreślenia muzealium z inwentarza)

Literatura:

Agnieszka Jaskanis, Międzymuzealna sieć komputerowa SSWIM - standard udostępniania informacji o muzeach i muzealiach w Polsce, [w:] III Forum Konserwatorów. Dobra kultury w obliczu zagrożeń , Toruń 2000, s. 91-98.

Agnieszka Jaskanis, System Informacji o zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie [w:] „Efektywność Zastosowań Systemów Informatycznych”, Wydawnictwa Naukowo -Techniczne, Warszawa-Szczyrk 2002. T.I, s.85-100,

Agnieszka Jaskanis, Anna Laszuk, Maria Wredne, Gromadzenie, wymiana i udostępnianie informacji o dobrach kultury przechowywanych w archiwach, bibliotekach i muzeach [w:] "Teki archiwalne" t. 8 (30) 2006

Dorota Folga-Januszewska, Agnieszka Jaskanis, Problemy własności zbiorów w muzeach polskich. Ilościowa skala problemów własności”, [w:] Własność a dobra kultury, pod red. Grażyny Czubek i Piotra Kosiewskiego Fundacja im. Stefana Batorego Warszawa: Wydawnictwo Trio 2006

Agnieszka Jaskanis, Sieciowy System Wymiany Muzealnej – standard udostępniania informacji o obiektach muzealnych [w:] Informatyka w historii sztuki. Stan i perspektywy rozwoju współczesnej metodologii. Seria - Cyfrowe spotkania z zabytkami 2., Wrocław 2009, s. 40-50

Piotr P. Czyż, Marcin Romeyko-Hurko, dMuseion: od bazy danych do muzeum cyfrowego, „Polskie Biblioteki Cyfrowe”, 2009, s. 21-29. On-line: http://lib.psnc.pl/Content/360/02-Czy%C5%BC-ER.pdf

Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzctwa kulturowego, red. Grzegorz Płoszajski, Warszawa 2008. On-line: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1262/BG_Stand_w_proc_digit.pdf

Anna B. kowalska, Krzysztof Kowalski, Problemy digitalizacji archeologicznych zbiorów muzealnych – casus zbiorów archeologicznych Muzeum Narodowego w Szczecinie, „Muzealnictwo”, nr 52 On-line: http://www.nimoz.pl/upload/wydawnictwa/Muzealnictwo/muzealnictwo52/Muzealnictwo_52_11.pdf

Rafał Golat, Prawne aspekty digitalizacji zbiorów muzeów, Muzealnictwo”, nr 52

On-line: http://www.nimoz.pl/upload/wydawnictwa/Muzealnictwo/muzealnictwo52/Muzealnictwo_52_03.pdf

Muzealnictwo nr 52 „Digitalizacja – temat numeru: http://www.nimoz.pl/pl/wydawnictwa/czasopisma/muzealnictwo-archiwum/muzealnictwo-nr-52

Agnieszka Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka, Polski tezaurus dla dziedzictwa kulturowego, [w:] Informatyka w historii sztuki. Stan i perspektywy rozwoju współczesnych metodologii, Wrocław 2009 [dostęp: 2011-06-23] [dok. elektr.], http://dl.psnc.pl/biblioteka/Content/219/I+%5Btryb+ zgodno%C5%9Bci%5D.pdf

Digitalizacja – Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów [dostęp: 2011-06-23] [dok. elektr.],

On-line: http://www.nimoz.pl/pl/muzea/digitalizacja/digitalizacja

Magdalena Laine-Zamojska, Digitalizacja w fińskim muzealnictwie, „Muzealnictwo”, nr 53. On-line: http://www.nimoz.pl/upload/wydawnictwa/Muzealnictwo/Muzealnictwo53/M_53_015_Laine_Finlandia.pdf

Freda Matassa, Zarządzanie zbiorami muzeum. Podręcznik, Warszawa 2012, ss. 296

Dorota Folga-Januszewska, Bartłomiej Gutowski, Ekonomia muzeum, Warszawa 2011, ss. 216

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset
Prowadzący grup: Alicja De Rosset, Agnieszka Jaskanis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset
Prowadzący grup: Alicja De Rosset, Agnieszka Jaskanis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)