Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki Europy (w tym polskiej) do XVIII w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-HSE-1Zka-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki Europy (w tym polskiej) do XVIII w.
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - I rok, sem. zimowy, krytyka artystyczna (s1)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza historyczna na poziomie szkoły średniej.

Całkowity nakład pracy studenta:


1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: wykłady 30h (1 p.ECTS),

2. Czas poświęcony na indywidualną pracę studenta: przyswajanie treści z podanej literatury (15h -0,5p.- ECTS)

3. Przyswajanie i powtarzanie zagadnień przedstawionych na wykładach ( 15h- 0,5p. ECTS)

Łącznie: 60 godz.(2 p. ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W 1 Student dysponuje wiedzą o roli nauk humanistycznych w systemie nauk, a przede wszystkim zdobywa wiedzę o metodologicznej i podmiotowej odrębności Historii Sztuki Średniowiecznej jako dziedziny naukowej.[K_W01, K_W09]

W 2 Przyswaja terminologię niezbędną do opisu sztuk plastycznych (w tym technik) oraz opisu ikonograficznego w zakresie sztuki średniowiecznej. [K_W10, K_W11]

W 3 Student dysponuje usystematyzowaną wiedzą ogólną na poziomie podstawowym z zakresu historii sztuki średniowiecznej.[ K_W03, K_W05, K_W06]

W 5 Zna i rozumie genezę, cechy stylów artystycznych oraz zakres czasowy poszczególnych okresów stylowych w sztuce średniowiecznej. Zdobywa też wiedzę o współczesnych poglądach dotyczących interpretacji tej sztuki.[K_W03]

W 6 Zdobywa wiedzę o teoriach i metodologii badań dotyczących sztuki i estetyki średniowiecznej. Poznaje terminologię niezbędną w tego typu badaniach.[K_W02]

W 7 Zdobywa fachową wiedzę na temat dziedzictwa artystycznego sztuki średniowiecznej. Poznaje rolę sztuki średniowiecznej w kontekście kulturowych aspektów dialogu między cywilizacjami świata.[K_W03,K_W07 ]

W 8 Dysponuje wiedzą dotyczącą światowej myśli o sztuce średniowiecznej, wskazuje też kierunki rozwoju tej nauki.[K_W06]

W 9 Zdobywa ugruntowaną wiedzę pozwalającą wskazać złożoność zjawisk kształtujących sztukę średniowieczną i w tym kontekście potrafi ustalić powiązania nauki o sztuce z innymi dyscyplinami humanistycznymi oraz działalnością artystyczną.[K_W01, K_W03, K_W05]

W 10 Zdobywa wiedzę o wierzeniach religijnych i systemach filozoficznych epoki średniowiecznej, które wpływają na współczesną sztukę i kulturę [K_W10].

W 11 Student zdobywa wiedzę o podstawowych metodach analizy i interpretacji średniowiecznych dzieł sztuki (analiza stylu, analiza ikonografii). Przyswaja wiedzę o roli tych obiektów w kształtowaniu kultury wizualnej.[K_W05]


Efekty uczenia się - umiejętności:

U 1 Student samodzielnie wyszukuje i opracowuje materiał ilustracyjny i źródła pisane, dotyczące sztuki średniowiecznej powszechnej i polskiej; selekcjonuje i użytkuje informacje ze źródeł tradycyjnych i elektronicznych.[K_U03]

U 2 Posiada umiejętności analizy i interpretacji problemów naukowych związanych ze sztuką średniowieczną. [K_U02]

U 3 Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, określać problemy badawcze związane ze sztuką średniowieczną. Zdobywa umiejętności krytycznej oceny zgromadzonego materiału i potrzebę ciągłego rozwoju naukowego.[K_U02]

U 5 Student potrafi samodzielnie ustalić podstawowe cechy stylu i opisać formę dzieła sztuki średniowiecznej (materiał, technikę). Dzięki temu właściwie datuje i rozpoznaje reprezentatywne dla poszczególnych okresów średniowiecza zabytki, określa ramy chronologiczne stylów doby średniowiecza (wczesne chrześcijaństwo, romanizm, gotyk).[K_U06, K_U08]

U 6 Dokonuje wstępnej analizy ikonograficznej dzieł reprezentatywnych dla średniowiecza. Dzięki temu ustala treści symboliczne dzieła (identyfikuje, datuje) i wpisuje zabytek w szeroki kontekst kulturowy.

U 8 Wykorzystując fachową wiedzę badaczy zajmujących się sztuką średniowieczną, student potrafi merytorycznie argumentować swoje poglądy oraz formułować wnioski dotyczące różnych aspektów sztuki średniowiecznej.

U11 Zdobywa podstawowe umiejętności (warsztat naukowy), aby merytorycznie ocenić wartość artystyczną i zabytkową dzieła sztuki średniowiecznej.[K_U01,K_U02, K_U03]

U13 Zdobywa umiejętności, aby prowadzić merytoryczną dyskusję o sztuce średniowiecznej.[K_U08]

U14. Rozpoznaje dzieło sztuki średniowiecznej pod kątem materiału i techniki, datowania, określenia stylu i środowiska artystycznego [K_U05]


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 1 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu sztuki średniowiecznej, rozumie potrzebą ciągłego rozwoju naukowego i zawodowego. Przestrzega zasad etyki zawodowej. Rozumie nowe zjawiska w sztuce, kulturze oraz naukach humanistycznych, które dotyczą m. in. sztuki średniowiecznej. [K_K03] [K_K04][K_K05].

K 6 Student ma świadomość wartości sztuki średniowiecznej i rozumie potrzebę jej obecności jako ważnego składnika dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.[K_K07]

K 8 Student czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym, artystycznym i społecznym. Dostrzega potrzebę poznawania ekspozycji zbiorów sztuki średniowiecznej, poszukuje nowych wydawnictw, uczestniczy w dyskusjach.[K_K01]


Metody dydaktyczne:

Wykład wzbogacony prezentacją multimedialną

W roku 2020/21 zajęcia odbywają się zdalnie, synchronicznie poprzez MS Teams.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy o sztuce średniowiecznej powszechnej od czasów wczesnego chrześcijaństwa do późnego średniowiecza. W ramach wykładu omawiane są chronologicznie główne style średniowiecza. Zwraca się szczególną uwagę na przemiany, jakim podlega sztuka, począwszy od sztuki wczesnochrześcijańskiej, bizantyńskiej, karolińskiej, ottońskiej, romańskiej – aż do sztuki gotyckiej. Analiza zjawisk artystycznych prezentowana jest w kontekście wydarzeń historycznych determinujących kształtowanie się głównych prądów artystycznych omawianego okresu. Wykład obejmuje także metody badawcze i terminologię dotyczące sztuki średniowiecznej.

Pełny opis:

Na wykładzie przekazywana jest podstawowa wiedza z zakresu historii sztuki średniowiecznej powszechnej i polskiej. W toku wykładu omawia się główne okresy stylowe tego czasu i analizuje dzieła sztuki. Analizowanymi obiektami są wybrane zabytki architektury, rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego. Zabytki te stanowią podstawowe źródło poznawcze. Na wykładzie omawiane są cechy stylu, ikonografia , program ikonologiczny, datowanie zarówno poszczególnych obiektów jak i całych zespołów zabytków. Omawiany jest też wpływ indywidualnych twórców na przemiany formalno-ikonograficzne zachodzące w sztuce średniowiecznej. Szczególną uwagę poświęca się zagadnieniom genezy, nowatorstwa i kontynuacji form artystycznych. Wykład obejmuje interpretacje niżej wymienionego zakresu zjawisk artystycznych:

• Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej do Edyktu Mediolańskiego i po roku 313 (malarstwo, rzeźba, architektura)

• Historia sztuki bizantyńskiej – ze szczególnym uwzględnieniem zabytków z tzw. Pierwszego okresu sztuki – architektura, malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczna. Dzieje i zabytki sztuki Rawenny

• Historia sztuki karolińskiej – omówienie problemu „renesansu” kultury karolińskiej. Architektura, rzeźba, malarstwo – rola malarstwa miniaturowego. Historia sztuki ottońskiej (sztuka dynastii saskiej i salickiej): architektura, malarstwo, znaczenie ikonografii w miniatorstwie ottońskim.

• Historia sztuki romańskiej. Architektura i rzeźba – omówienie odmian regionalnych w sztuce francuskiej. Architektura, rzeźba, malarstwo w sztuce europejskiej

• Sztuka cysterska i najważniejsze pierwsze realizacje

• Historia sztuki gotyckiej – architektura, rzeźba, malarstwo, Omówienie genezy i rozwoju architektury gotyckiej we Francji – katedra gotycka. Recepcja architektury gotyckiej w Europie. Omówienie przemian stylowych w malarstwie i rzeźbie gotyckiej w Europie (styl międzynarodowy, styl łamany). Analiza wybranych przykładów reprezentatywnych dla poszczególnych nurtów.

Omawia się również percepcję i egzemplifikację głównych prądów artystycznych średniowiecza w sztuce polskiej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dotyczących odrębności polskiej sztuki.

Szczegółowo tematy omawiane na wykładzie podano w punkcie „Informacje o zajęciach w cyklu 2020/21– Wykład - informacje wspólne dla wszystkich grup

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA :HISTORIA SZTUKI ŚREDNIOWIECZNEJ POWSZECHNEJ (do zapoznania w wybranych fragmentach)

Białostocki J, Sztuka XV w. od Parlerów do Dürera, przek. G. Przewłocki, Warszawa 2010

Duby G., Czasy katedr, Sztuka i społeczeństwo 980-1420, tłum. K. Dolatowska, Warszawa 2006

Gotyk. Architektura, rzeźba, malarstwo, red. Rolf Toman, Köln 2004; też Kraków 2007

Henderson G., Wczesne średniowiecze, tłum. P. Paszkiewicz, Warszawa 2000

Jastrzębowska E., Sztuka wczesnochrześcijańska, Kraków 2008, (też Warszawa 1988)

Kłosińska J., Sztuka bizantyńska, Warszawa 1976

Koch W., Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 2011

Kurmann-Schwarz B., Chartres, die Kathedrale,[ Zodiaque],Yonne 2001

Marcinkowski W., Sztuka około roku 1400 – spór o pojęcia, [w:] Magistro et amico amici discipulique. Lechowi Kalinowskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin, Kraków 2002, s. 51-62.

Der Naumburger Meister. Bildhauer und Architekt im Europa der Kathedralen, Katalog wystawy, Naumburg 2011,Bd. 1–2, Petersberg 2011.

Nowiński Janusz, "Lapides vivi, Deus est lux, ecclesia est paradisus – kościół cysterski w średniowieczu nośnikiem znaczeń symbolicznych", Architectus 2 (46)2016, s. 25-39

Pevsner N., Historia architektury europejskiej, tłum. A. Morawińska, H. Pawlikowska, Warszawa 1976 albo tłum. J. Wydro, t. 1, Warszawa 1979

Sauerländer W., Rzeźba średniowieczna, tlum. A. Porębska, wyd. 2-Warszawa 2001

Simson O. von, Katedra gotycka, tłum. A. Palińska, Warszawa 1989

Skubiszewska M., Malarstwo w Italii 1250-1400, Warszawa 1980

Skubiszewski P., Sztuka Eropy Łacińskiej od VI do IX w., Lublin 2001

Skubiszewski P.,Malarstwo karolińskie i przedromańskie, Warszawa 1973

Świechowski Z., Nowak L., Gumińska B., Sztuka romańska, Warszawa 1976

-Sztuka romańska. Architektura, rzeźba, malarstwo, red. Rolf Toman, Köln 2004; też Königswinter 2008

Ziemba A. Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380- 1500,t.2.,Niderlandzkie malarstwo tablicowe 1430-1500, Warszawa 2011

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA :HISTORIA SZTUKI ŚREDNIOWIECZNEJ POWSZECHNEJ

Białostocki J., Spätmittelalter und beginnende Neuzeit, Berlin 1972, 1984 (Propyläen Kunstgeschichte 7) (materiał ilustracyjny)

Brenk B., Die Christianisierung der spätrömischen , Welt, Stadt, Land, Haus, Kirche und Kloster frühchristlicher Zeit, Wiesbaden 2003

Brenk B., Spätantike und frühes Christentum. Berlin 1983 (Propyläen Kunstgeschichte, Supplementband) (materiał ilustracyjny)

Deichman F. W. Archeologia chrześcijańska, tłum. E. Jastrzębowska, Warszawa 1994

Dębicki J. Zachodni portal katedry świętego Łazarza w Autun: studium z historii sztuki i historii idei, Kraków 2002.

Duby G., Czasy katedr, Sztuka i społeczeństwo 980-1420, tłum. K. Dolatowska, Warszawa 2006

Elbern H.V., Magia i wiara w złotnictwie wczesnego średniowiecza, „Biuletyn Historii Sztuki) 38, 1976, nr 3, s. 195-217

Fillitz H., Das Mittelalter I, Berlin 1969, 1984 (Propyläen Kunstgeschichte 5) (materiał ilustracyjny)

Frankl P., Gothic Architecture, Harmondsworth 1962 (The Pelican History of Art) (materiał ilustracyjny)

Gotik Schätze Oberösterreich, katalog, Linz 2002( materiał ilustracyjny)

Huizinga J. Jesień średniowiecza, tłum. T. Brzostowski, Warszawa 2005 (też 2003)

Le Goff J., Długie średniowiecze, tłum. M. Żurowska, Warszawa 2007

Kalinowski L. „Dwie osie malowideł ściennych Giotta w Capella ell’Arena w Padwie [w] Ars Graeca – ars Latina. Studia dedykowane Profesor Annie Różyckiej Bryzek, Kraków 2001, str 275-286

Krautheimer R., Early Christian and Byzantine Architecture, Harmondsworth, 1981, 1986 (The Pelican History of Art) (materiał ilustracyjny)

Marcinkowski W., Przedstawienia dewocyjne jako kategoria sztuki gotyckiej, Kraków 1994

Samsonowicz H., Dziedzictwo średniowiecza. Mity i rzeczywistość, Wrocław – Warszawa – Kraków 2009

Simon M., Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 1992

Simson O. von, Das Mittelalter II, Das hohe Mittelaltern Berlin 1972, 1984 (Propyläen Kunstgeschichte 6) (materiał ilustracyjny)

Volbach W.F., J. Lafontaine-Dosogne. Byzanz und christliche Osten, Berlin 1984 (Propyläen Kunstgeschichte, 3) (materiał ilustracyjny)

Zakrzewski K., Historia Bizancjum, Kraków 1999

Zarnecki J., Sztuka romańska, Kraków 2005

PODSTAWOWA LITERATURA. HISTORIA SZTUKI ŚREDNIOWIECZNEJ POLSKIEJ (do zapoznania w wybranych fragmentach)

Architektura gotycka w Polsce pod red. T. Mroczko, M. Arszyńskiego 1995

Chrzanowski T., Sztuka w Polsce( 1), Od Piastów do Jagiellonów,wyd.2 , Warszawa 2008

Kalinowski L.,„Treści ideowe sztuki przedromańskiej i romańskiej w Polsce” [w] „Speculum artis.” „Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu”. Warszawa 1989 lub w „Studia źródłoznawcze” X, 1966, str. 1-32

Kębłowski J., Polska sztuka gotycka, Warszawa 1976, 1983

Kalinowski L.,„Treści ideowe sztuki przedromańskiej i romańskiej w Polsce” [w] „Speculum artis.” „Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu”. Warszawa 1989 lub w „Studia źródłoznawcze” X, 1966, str. 1-32

Kębłowski J., Polska sztuka gotycka, Warszawa 1976, 1983

Nowakowski A., Blask. Ołtarz Mariacki Wita Stwosza, Kraków 2011

Świechowski Z., „Sztuka romańska”, Warszawa 2005 (Dzieje sztuki polskiej, t.1).

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA :HISTORIA SZTUKI ŚREDNIOWIECZNEJ POLSKIEJ

Domasłowski J., A. Karłowska-Kamzowa A., Labuda A.S.„Malarstwo gotyckie na Pomorzu Wschodnim” Warszawa-Poznań 1990

Gadomski J., „Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski”, t.1 (1420- 1470), Warszawa 1981; t.2 (1460-1500), Warszawa 1988; t.3 (1500-1540) Warszwa-Kraków 1995

Kalinowski L., Sztuka przedromańska i romańska w Polsce a dziedzictwo karolińskie i ottońskie, „Folia Historiae Artium” XVI, 1980, s. 5-20 oraz przedruk tegoż: Speculum Artis. Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu, Warszawa 1989, s. 57-80

Malarstwo gotyckie w Polsce pod red. A.S.Labudy, K.Secomskiej. T 1 Synteza, T 2 Katalog zabytków, T 3 Album Ilustracji, Warszawa 2004

Skibiński Sz., „Polskie katedry gotyckie” Poznań 1996

Skubiszewska M., „Program ikonograficzny nagrobka króla Kazimierza Jagiellończyka” Studia do Dziejów Wawelu IV, 1978

Skubiszewski P. „Wit Stwosz”, Warszawa 1985

Świechowski Z., „Architektura romańska w Polsce”, Warszawa 2000

Węcławowicz T., „Gotyckie bazyliki Krakowa” Kraków 1993

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania oceny jest zaliczenie materiału ustnie. Materiał zaliczeniowy- obejmuje pytania problemowe oraz identyfikację dzieł sztuki zaprezentowanych na ilustracjach. Obowiązuje zaliczenie ustne materiału na ocenę po 1. semestrze (identyfikacja obiektu i pytania problemowe) oraz zaliczenie ustne na ocenę po 2. semestrze ( identyfikacja obiektu i pytania problemowe). W 1 – W 3; W 6; W9-W11; U1-U3; U 6- U 8. Warunkiem zaliczenia wykładu prowadzonego zdalnie jest uczestnictwo w zajęciach.

W roku 2020/21 zaliczenie może odbywać się zdalnie, synchronicznie poprzez MS Teams.

Ocena uzyskany % punktów

dostateczny 50

dostateczny + 60

dobry - 70

dobry 80

dobry + 85

bardzo dobry - 90

bardzo dobry 95

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, Halina Turska
Prowadzący grup: Magdalena Maciudzińska-Kamczycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy o sztuce średniowiecznej powszechnej od czasów wczesnego chrześcijaństwa do późnego średniowiecza. W ramach wykładu omawiane są chronologicznie główne style średniowiecza. Zwraca się szczególną uwagę na przemiany, jakim podlega sztuka, począwszy od sztuki wczesnochrześcijańskiej, bizantyńskiej, karolińskiej, ottońskiej, romańskiej – aż do sztuki gotyckiej. Analiza zjawisk artystycznych prezentowana jest w kontekście wydarzeń historycznych determinujących kształtowanie się głównych prądów artystycznych omawianego okresu. Wykład obejmuje także metody badawcze i terminologię dotyczące sztuki średniowiecznej.

Pełny opis:

Na wykładzie przekazywana jest podstawowa wiedza z zakresu historii sztuki średniowiecznej powszechnej i polskiej. W toku wykładu omawia się główne okresy stylowe tego czasu i analizuje dzieła sztuki. Analizowanymi obiektami są wybrane zabytki architektury, rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego. Zabytki te stanowią podstawowe źródło poznawcze. Na wykładzie omawiane są cechy stylu, ikonografia , program ikonologiczny, datowanie zarówno poszczególnych obiektów jak i całych zespołów zabytków. Omawiany jest też wpływ indywidualnych twórców na przemiany formalno-ikonograficzne zachodzące w sztuce średniowiecznej. Szczególną uwagę poświęca się zagadnieniom genezy, nowatorstwa i kontynuacji form artystycznych. Wykład obejmuje interpretacje niżej wymienionego zakresu zjawisk artystycznych:

• Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej do Edyktu Mediolańskiego i po roku 313 (malarstwo, rzeźba, architektura)

• Historia sztuki bizantyńskiej – ze szczególnym uwzględnieniem zabytków z tzw. Pierwszego okresu sztuki – architektura, malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczna. Dzieje i zabytki sztuki Rawenny

• Historia sztuki karolińskiej – omówienie problemu „renesansu” kultury karolińskiej. Architektura, rzeźba, malarstwo – rola malarstwa miniaturowego. Historia sztuki ottońskiej (sztuka dynastii saskiej i salickiej): architektura, malarstwo, znaczenie ikonografii w miniatorstwie ottońskim.

• Historia sztuki romańskiej. Architektura i rzeźba – omówienie odmian regionalnych w sztuce francuskiej. Architektura, rzeźba, malarstwo w sztuce europejskiej

• Sztuka cysterska i najważniejsze pierwsze realizacje

• Historia sztuki gotyckiej – architektura, rzeźba, malarstwo, Omówienie genezy i rozwoju architektury gotyckiej we Francji – katedra gotycka. Recepcja architektury gotyckiej w Europie. Omówienie przemian stylowych w malarstwie i rzeźbie gotyckiej w Europie (styl międzynarodowy, styl łamany). Analiza wybranych przykładów reprezentatywnych dla poszczególnych nurtów.

Omawia się również percepcję i egzemplifikację głównych prądów artystycznych średniowiecza w sztuce polskiej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dotyczących odrębności polskiej sztuki.

Szczegółowo tematy omawiane na wykładzie podano w punkcie „Informacje o zajęciach w cyklu 2017/18 – Wykład - informacje wspólne dla wszystkich grup

Literatura:

Literatura podstawowa

Beckwith J., Early Christian and Byzantine Art, Harmondsworth 1970.

Białostocki J,Sztuka XV w. od Parlerów do Dürera, przek. G. Przewłocki, Warszawa 2010

Białostocki J., Późny gotyk. Rozwój pojęcia i terminu (w) Późny gotyk. Studia nad sztuką przełomu średniowiecza i czasów nowych, Warszawa 1965, s. 17-82

Białostocki J., Spätmittelalter und beginnende Neuzeit, Berlin 1972, 1984 (Propyläen Kunstgeschichte 7)

Brenk B., Spätantike und frühes Christentum. Berlin 1983 (Propyläen Kunstgeschichte, Supplementband)

Harmondsworth 1978, 1979 (The Pelican History of Art)

Deichman F. W. Archeologia chrześcijańska, tłum. E. Jastrzębowska, Warszawa 1994

Demus O., Romanesque painting, New York 1970

Effenberger A., Früchristlische Kunst und Kultur. Von den Anfangen bis zum 7. Jahrhundret, Lepizig 1986

Elbern H.V., Magia i wiara w złotnictwie wczesnego średniowiecza, „Biuletyn Historii Sztuki) 38, 1976, nr 3, s. 195-217

Encyklopedia kultury bizantyńskiej, red. O. Jurewicz, Warszawa 2002

Eörsi A., Gotyk międzynarodowy, tłum. H. Andrzejewska, Warszawa 1980

Filarska B., Początki architektury chrześcijańskiej, Lublin 1983

Filarska, B.,Początki sztuki chrześcijańskiej, Lublin 1986

Fillitz H., Das Mittelalter I, Berlin 1969, 1984 (Propyläen Kunstgeschichte 5)

Frankl P., Gothic Architecture, Harmondsworth 1962 (The Pelican History of Art)

Gotyk. Architektura, rzeźba, malarstwo, red. Rolf Toman, Köln 2004; też Kraków 2007

Grabar A., Nordenfalk C., Le peinture romane, Geneve 1953

Grabar A., La peinture byzantine, Geneve 1953

Henderson G., Wczesne średniowiecze, tłum. P. Paszkiewicz, Warszawa 2000

Historia sztuki świata (Historia del Arte) tom 2, Warszawa 1999 r.

Historia sztuki świata (Historia del Arte) tom 3, Gotyk Quattrocento, Warszawa 2000 r.

Historia sztuki świata, H.Honour, J.Fleming, Warszawa 2002 r

Jastrzębowska E., Sztuka wczesnochrześcijańska, Kraków 2008, (też Warszawa 1988)

Kalinowski L. „Dwie osie malowideł ściennych Giotta w Capella ell’Arena w Padwie [w] Ars Graeca – ars Latina. Studia dedykowane Profesor Annie Różyckiej Bryzek, Kraków 2001, str 275-286

Kalinowski L., Sztuka przedromańska i romańska w Polsce a dziedzictwo karolińskie i ottońskie, „Folia Historiae Artium” XVI, 1980, s. 5-20 oraz przedruk tegoż: Speculum Artis. Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu, Warszawa 1989, s. 57-80

Karłowska-Kamzowa A., Malarstwo gotyckie Europy środkowowschodniej. Zagadnienia odrębności regionu, Warszawa-Poznań, 1982, s. 24-48

Kimpel D., Suckale R., Die gotische Architectur in Frankreich 1130-1270, München 1985 (wyd. Francuskie 1990)

Kłębowski J., „Natura” i „styl” w sztuce późnego gotyku (w) Sztuka i ideologia XV wieku, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1978, s. 259-270

Kłosińska J., Ikony, Kraków 1973

Kłosińska J., Sztuka bizantyńska, Warszawa 1976

Koch W., Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 2011

Krautheimer R., Early Christian and Byzantine Architecture, Harmondsworth, 1981, 1986 (The Pelican History of Art)

Kubach H. E.,Architektur der Romanik, Stuttgart 1974

Kurmann-Schwarz B., Chartres, die Kathedrale,[ Zodiaque],Yonne 2001

Marcinkowski W., Przedstawienia dewocyjne jako kategoria sztuki gotyckiej, Kraków 1994

Meyer P., Historia sztuki europejskiej, tłum. F. Buhl, T. Dobrzeniecki, t. 1, Warszawa 1973, s. 91-272

Nussbaum N. Deutsche Kirchenbaukunst der Gotik, Darmstadt 1994

Pacht O., Book Ilumination in the Middle Ages, London 1986

Pevsner N., Fleming, J., Honour H., Encyklopedia architektury, Warszawa 1999

Pevsner N., Historia architektury europejskiej, tłum. A. Morawińska, H. Pawlikowska, Warszawa 1976 albo tłum. J. Wydro, t. 1, Warszawa 1979

Różycka-Bryzek A., Bizantyńsko-ruskie malowidła w kaplicy zamku lubelskiego, Warszawa 1983

Różycka-Bryzek A., Freski bizantyńsko-ruskie fundacji Jagiełły w kaplicy zamku lubelskiego, Lublin 2000

Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, wyd. nowe uzupełnione, Kraków 1983

Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Warszawa 1986

Sauerländer W., Rzeźba średniowieczna, tlum. A. Porębska, wyd. 2-Warszawa 2001

Sauerländer W., La sculpture gothique en France 1140- 1270, Paris 1972

Secomska K., Mistrzowie i książęta. Malarstwo francuskie XV i XVI wieku, wyd. 2, Warszawa 1989, rozdział I-III

Sedlmayr H., Die Entstehung der Kathedrale, Graz, 1976

Simon M., Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 1992

Simson O. von, Das Mittelalter II, Das hohe Mittelaltern Berlin 1972, 1984 (Propyläen Kunstgeschichte 6)

Simson O. von, Katedra gotycka, tłum. A. Palińska, Warszawa 1989

Skubiszewska M., Malarstwo w Italii 1250-1400, Warszawa 1980

Skubiszewski P., Sztuka Eropy Łacińskiej od VI do IX w., Lublin 2001

Skubiszewski P., Wprowadzenie (w) Sztuka i ideologia XV wieku..., red. P. Skubiszewski, Warszawa 1978, s. 7-15

Skubiszewski P.,Malarstwo karolińskie i przedromańskie, Warszawa 1973

Stern H., Sztuka bizantyjska, tłum. T. Mroczko, Warszawa 1975

Świechowski Z., Nowak L., Gumińska B., Sztuka romańska, Warszawa 1976

Sztuka ok. 1400. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, listopad 1995, t.1, Warszawa 1996

-Sztuka romańska. Architektura, rzeźba, malarstwo, red. Rolf Toman, Köln 2004; też Königswinter 2008

Sztuka świata, t. 4, Warszawa 1990, s. 7-195

Ziemba A. Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380- 1500,t.1., Sztuka dworu burgundzkiego oraz miast niderlandzkich, Warszawa 2008

Ziemba A. Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380- 1500,t.2.,Niderlandzkie malarstwo tablicowe 1430-1500, Warszawa 2011

Volbach W.F., J. Lafontaine-Dosogne. Byzanz und christliche Osten, Berlin 1984 (Propyläen Kunstgeschichte, 3).

Williamson P., Gothic Sculpture 1140-1300, New Haven, London 1995

Wipszycka E., Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 2006

Worringer W. L art gothique, Paris 1967

Zakrzewski K., Historia Bizancjum, Kraków 1999

Literatura uzupełniająca

Białostocki J., L`art du XV siecle des Parler a Dürer, Torino, Paris 1993

Bloch M., Społeczeństwo feudalne, Warszawa 2002

Brandenburg H., Die frühchristlichen Kirchen in Rom, Regensburg 2004

Brenk B., Die Christianisierung der spätrömischen , Welt, Stadt, Land, Haus, Kirche und Kloster frühchristlicher Zeit, Wiesbaden 2003

Camille M., Die Kunst der Gotik. Höfe, Klöster und Kathedralen, Köln 1996

Connant K.J., Carolingian and Romanesque Architecture 800-1200,

Demus O., La peinture murale romane, Paris 1970 (także wydania niemieckie i angielskie)

Duby G., Czasy katedr, Sztuka i społeczeństwo 980-1420, tłum. K. Dolatowska, Warszawa 2002

Duby G., Skulptur II. Mittelalter.5. bis 15. Jahrhundert, Köln 1996

Durliat M., Die Kunst des frühen Mittelalters, Freiburg 1978 (wyd. Francuskiej Paris 1985)

Durliat M., Romanische Kunst, Freiburg 1983 (wyd. francuskie Pais 1982)

Erlande-Brandenburg A., Triumph der Gotik 1260-1360, München 1988

Frazik T. J., Ze studiów nad warsztatem architekta i budowniczych w średniowieczu, Kraków 1990 (Politechnika Krakowska, monografia 102)

Gimpel J., Jak budowano w średniowieczu, tłum. J. Aleksandrowicz, Warszawa 1968

Gotik Schätze Oberösterreich, katalog, Linz 2002

Guriewicz A., Kategorie kultury średniowiecznej, tłum. J. Dancygier, Warszawa 1976

Huizinga J. Jesień średniowiecza, tłum. T. Brzostowski, Warszawa 2005 (też 2003)

Kubach H. E.,Romanesque Architecture, London 1979, 1988 (także wyd. włoskie 1972 i niemieckie, Stuttgart 1974)

Le Goff J, Kultura średniowiecznej Europy, tłum. H. Szumańska-Grossowa, Warszawa 1994, też 1995

Le Goff J., Długie średniowiecze, tłum. M. Żurowska, Warszawa 2007

Liebmann M., Die deutsche Plastik 1350-1550, Leipzig, 1982

Łodyńska-Kosińska M., Architektoniczna scientia gotyku. Szkice z zakresu teorii architektury średniowiecznej, Warszawa 1964

Manteuffel T., Historia powszechna. Średniowiecze, wyd. 14, Warszawa 2002

Mittel- und Südeuropa, Band II Nord- und Westeuropa, München, 1983-1984

Pevsner N., Fleming J., H. Honour H., Encyklopedia architektury, Warszawa 1999

Piekarczyk S., W średniowiecznej rzeczywistości, Warszawa 1987

Reihn und Maas. Kunst und Kultur 800-1400, Köln 1972

Rozkwit średniowiecznej Europy, pod red. H. Samsonowicza, Warszawa 2001

Samsonowicz H., Dziedzictwo średniowiecza. Mity i rzeczywistość, Wrocław – Warszawa – Kraków 2009

Sauerländer W., Das Jahrhundert der grossen Kathedralen 1140-1260, München 1990, (Universum der Kunst t. 34)

Southern R. W., Kształtowanie średniowiecza, tłum. H. Pręczkowska, Warszawa 1967

Strzelczyk J., „Otton III”, Wrocław 2000

Szczepkowska-Naliwajek K., „Relikwiarze średniowiecznej Europy od IV do początku XVI w.” Warszawa 1996

Sztuka świata, t. 3, Warszawa 1993

Sztuka świata, tom 12, Leksykon A-K, Warszawa 1998

Sztuka świata, tom 13, Leksykon L-Z, Warszawa 2000

Podstawowa literatura- Historia sztuki średniowiecznej polskiej:

Architektura gotycka w Polsce pod red. T. Mroczko, M. Arszyńskiego 1995

Domasłowski J., A. Karłowska-Kamzowa A., Labuda A.S.„Malarstwo gotyckie na Pomorzu Wschodnim” Warszawa-Poznań 1990

Gadomski J., „Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski”, t.1 (1420- 1470), Warszawa 1981; t.2 (1460-1500), Warszawa 1988; t.3 (1500-1540) Warszwa-Kraków 1995

Gotyckie malarstwo ścienne w Polsce, red. A. Karłowska-Kamzowa, Poznań 1984

Historia sztuki polskiej w zarysie, praca zbiorowa pod red. T. Dobrowolskiego, t. 1. Sztuka średniowieczna, wyd. 2., Kraków 1965

Jurkowlaniec T., Gotycka rzeźba architektoniczna w Prusach, Wrocław-Warszawa, 1989

Kalinowski L.,„Treści ideowe sztuki przedromańskiej i romańskiej w Polsce” [w] „Speculum artis.” „Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu”. Warszawa 1989 lub w „Studia źródłoznawcze” X, 1966, str. 1-32

Karłowska-Kamzowa A.,„Malarstwo gotyckie Europy środkowo –wschodniej. Zagadnienia odrębności regionu”. Warszawa Poznań 1982.

Kębłowski J., Polska sztuka gotycka, Warszawa 1976, 1983

Krassowski W., Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski, t. 2, Warszawa 1990 (fragmenty o architekturze)

Kutzner M.„Kościoły bazylikowe w miastach śląskich XIV wieku.” [w] Sztuka i ideologia XIV wieku pod red. P. Skubiszewskiego, Warszawa 1975

Malarstwo gotyckie w Polsce pod red. A.S.Labudy, K.Secomskiej. T 1 Synteza, T 2 Katalog zabytków, T 3 Album Ilustracji, Warszawa 2004

Mroczko T., Polska sztuka przedromańska i romańska, Warszawa 1988

Skibiński Sz., „Polskie katedry gotyckie” Poznań 1996

Skubiszewska M., „Program ikonograficzny nagrobka króla Kazimierza Jagiellończyka” Studia do Dziejów Wawelu IV, 1978

Skubiszewski P. „Wit Stwosz”, Warszawa 1985

Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, red. M. Walicki, Warszawa 1971

Świechowski Z., „Sztuka romańska w Polsce.” Warszawa 1990

Świechowski Z., „Architektura romańska w Polsce”, Warszawa 2000

Świechowski Z., „Sztuka romańska”, Warszawa 2005 (Dzieje sztuki polskiej, t.1).

U progu chrześcijaństwa w Polsce. Ostrów Lednicki.” Praca zbiorowa pod red.

K. Żurowskiej, t. 1-2, Kraków 1993-1994

Wawel 1000-2000. Wystawa Jubileuszowa. Katalog, t. I-III, Kraków 2000

Węcławowicz T., „Gotyckie bazyliki Krakowa” Kraków 1993

Żurowska K., „Studia nad architekturą wczesnopiastowską” Zeszyty naukowe UJ DCXLII, Prace z historii sztuki, 17, Kraków 1983

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, Halina Turska
Prowadzący grup: Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, Halina Turska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy o sztuce średniowiecznej powszechnej od czasów wczesnego chrześcijaństwa do późnego średniowiecza. W ramach wykładu omawiane są chronologicznie główne style średniowiecza. Zwraca się szczególną uwagę na przemiany, jakim podlega sztuka, począwszy od sztuki wczesnochrześcijańskiej, bizantyńskiej, karolińskiej, ottońskiej, romańskiej – aż do sztuki gotyckiej. Analiza zjawisk artystycznych prezentowana jest w kontekście wydarzeń historycznych determinujących kształtowanie się głównych prądów artystycznych omawianego okresu. Wykład obejmuje także metody badawcze i terminologię dotyczące sztuki średniowiecznej.

Pełny opis:

Na wykładzie przekazywana jest podstawowa wiedza z zakresu historii sztuki średniowiecznej powszechnej i polskiej. W toku wykładu omawia się główne okresy stylowe tego czasu i analizuje dzieła sztuki. Analizowanymi obiektami są wybrane zabytki architektury, rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego. Zabytki te stanowią podstawowe źródło poznawcze. Na wykładzie omawiane są cechy stylu, ikonografia , program ikonologiczny, datowanie zarówno poszczególnych obiektów jak i całych zespołów zabytków. Omawiany jest też wpływ indywidualnych twórców na przemiany formalno-ikonograficzne zachodzące w sztuce średniowiecznej. Szczególną uwagę poświęca się zagadnieniom genezy, nowatorstwa i kontynuacji form artystycznych. Wykład obejmuje interpretacje niżej wymienionego zakresu zjawisk artystycznych:

• Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej do Edyktu Mediolańskiego i po roku 313 (malarstwo, rzeźba, architektura)

• Historia sztuki bizantyńskiej – ze szczególnym uwzględnieniem zabytków z tzw. Pierwszego okresu sztuki – architektura, malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczna. Dzieje i zabytki sztuki Rawenny

• Historia sztuki karolińskiej – omówienie problemu „renesansu” kultury karolińskiej. Architektura, rzeźba, malarstwo – rola malarstwa miniaturowego. Historia sztuki ottońskiej (sztuka dynastii saskiej i salickiej): architektura, malarstwo, znaczenie ikonografii w miniatorstwie ottońskim.

• Historia sztuki romańskiej. Architektura i rzeźba – omówienie odmian regionalnych w sztuce francuskiej. Architektura, rzeźba, malarstwo w sztuce europejskiej

• Sztuka cysterska i najważniejsze pierwsze realizacje

• Historia sztuki gotyckiej – architektura, rzeźba, malarstwo, Omówienie genezy i rozwoju architektury gotyckiej we Francji – katedra gotycka. Recepcja architektury gotyckiej w Europie. Omówienie przemian stylowych w malarstwie i rzeźbie gotyckiej w Europie (styl międzynarodowy, styl łamany). Analiza wybranych przykładów reprezentatywnych dla poszczególnych nurtów.

Omawia się również percepcję i egzemplifikację głównych prądów artystycznych średniowiecza w sztuce polskiej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dotyczących odrębności polskiej sztuki.

Szczegółowo tematy omawiane na wykładzie podano w punkcie „Informacje o zajęciach w cyklu 2018/19 – Wykład - informacje wspólne dla wszystkich grup

Literatura:

Białostocki J, Sztuka XV w. od Parlerów do Dürera, przek. G. Przewłocki, Warszawa 2010

Białostocki J., Spätmittelalter und beginnende Neuzeit, Berlin 1972, 1984 (Propyläen Kunstgeschichte 7)

Brenk B., Spätantike und frühes Christentum. Berlin 1983 (Propyläen Kunstgeschichte, Supplementband)

Deichman F. W. Archeologia chrześcijańska, tłum. E. Jastrzębowska, Warszawa 1994

Dębicki J. Zachodni portal katedry świętego Łazarza w Autun: studium z historii sztuki i historii idei, Kraków 2002.

Duby G., Czasy katedr, Sztuka i społeczeństwo 980-1420, tłum. K. Dolatowska, Warszawa 2006

Elbern H.V., Magia i wiara w złotnictwie wczesnego średniowiecza, „Biuletyn Historii Sztuki) 38, 1976, nr 3, s. 195-217

Filarska, B.,Początki sztuki chrześcijańskiej, Lublin 1986

Fillitz H., Das Mittelalter I, Berlin 1969, 1984 (Propyläen Kunstgeschichte 5)

Frankl P., Gothic Architecture, Harmondsworth 1962 (The Pelican History of Art)

Gotyk. Architektura, rzeźba, malarstwo, red. Rolf Toman, Köln 2004; też Kraków 2007

Henderson G., Wczesne średniowiecze, tłum. P. Paszkiewicz, Warszawa 2000

Historia sztuki świata (Historia del Arte) tom 2, Warszawa 1999 r.

Historia sztuki świata (Historia del Arte) tom 3, Gotyk Quattrocento, Warszawa 2000 r.

Jastrzębowska E., Sztuka wczesnochrześcijańska, Kraków 2008, (też Warszawa 1988)

Kalinowski L. „Dwie osie malowideł ściennych Giotta w Capella ell’Arena w Padwie [w] Ars Graeca – ars Latina. Studia dedykowane Profesor Annie Różyckiej Bryzek, Kraków 2001, str 275-286

Kimpel D., Suckale R., Die gotische Architectur in Frankreich 1130-1270, München 1985 (wyd. Francuskie 1990)

Kłosińska J., Sztuka bizantyńska, Warszawa 1976

Koch W., Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 2011

Krautheimer R., Early Christian and Byzantine Architecture, Harmondsworth, 1981, 1986 (The Pelican History of Art)

Kurmann-Schwarz B., Chartres, die Kathedrale,[ Zodiaque],Yonne 2001

Marcinkowski W., Przedstawienia dewocyjne jako kategoria sztuki gotyckiej, Kraków 1994

Marcinkowski W., Sztuka około roku 1400 – spór o pojęcia, [w:] Magistro et amico amici discipulique. Lechowi Kalinowskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin, Kraków 2002, s. 51-62.

Der Naumburger Meister. Bildhauer und Architekt im Europa der Kathedralen, Katalog wystawy, Naumburg 2011,Bd. 1–2, Petersberg 2011.

Pevsner N., Historia architektury europejskiej, tłum. A. Morawińska, H. Pawlikowska, Warszawa 1976 albo tłum. J. Wydro, t. 1, Warszawa 1979

Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, wyd. nowe uzupełnione, Kraków 1983

Sauerländer W., Rzeźba średniowieczna, tlum. A. Porębska, wyd. 2-Warszawa 2001

Secomska K., Mistrzowie i książęta. Malarstwo francuskie XV i XVI wieku, wyd. 2, Warszawa 1989, rozdział I-III

Simson O. von, Das Mittelalter II, Das hohe Mittelaltern Berlin 1972, 1984 (Propyläen Kunstgeschichte 6)

Simson O. von, Katedra gotycka, tłum. A. Palińska, Warszawa 1989

Skubiszewska M., Malarstwo w Italii 1250-1400, Warszawa 1980

Skubiszewski P., Sztuka Eropy Łacińskiej od VI do IX w., Lublin 2001

Skubiszewski P.,Malarstwo karolińskie i przedromańskie, Warszawa 1973

Stern H., Sztuka bizantyjska, tłum. T. Mroczko, Warszawa 1975

Świechowski Z., Nowak L., Gumińska B., Sztuka romańska, Warszawa 1976

-Sztuka romańska. Architektura, rzeźba, malarstwo, red. Rolf Toman, Köln 2004; też Königswinter 2008

Volbach W.F., J. Lafontaine-Dosogne. Byzanz und christliche Osten, Berlin 1984 (Propyläen Kunstgeschichte, 3).

Williamson P., Gothic Sculpture 1140-1300, New Haven, London 1995

Zarnecki J., Sztuka romańska, Kraków 2005

Ziemba A. Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380- 1500,t.2.,Niderlandzkie malarstwo tablicowe 1430-1500, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca

Bloch M., Społeczeństwo feudalne, Warszawa 2002

Brandenburg H., Die frühchristlichen Kirchen in Rom, Regensburg 2004

Brenk B., Die Christianisierung der spätrömischen , Welt, Stadt, Land, Haus, Kirche und Kloster frühchristlicher Zeit, Wiesbaden 2003

Camille M., Die Kunst der Gotik. Höfe, Klöster und Kathedralen, Köln 1996

Demus O., La peinture murale romane, Paris 1970 (także wydania niemieckie i angielskie)

Duby G., Skulptur II. Mittelalter.5. bis 15. Jahrhundert, Köln 1996

Encyklopedia kultury bizantyńskiej, red. O. Jurewicz, Warszawa 2002

Erlande-Brandenburg A., Triumph der Gotik 1260-1360, München 1988

Gotik Schätze Oberösterreich, katalog, Linz 2002

Historia sztuki świata, H.Honour, J.Fleming, Warszawa 2002 r

Huizinga J. Jesień średniowiecza, tłum. T. Brzostowski, Warszawa 2005 (też 2003)

Kłosińska J., Ikony, Kraków 1973

Le Goff J, Kultura średniowiecznej Europy, tłum. H. Szumańska-Grossowa, Warszawa 1994, też 1995

Le Goff J., Długie średniowiecze, tłum. M. Żurowska, Warszawa 2007

Manteuffel T., Historia powszechna. Średniowiecze, wyd. 14, Warszawa 2002

Pevsner N., Fleming J., H. Honour H., Encyklopedia architektury, Warszawa 1999

Piekarczyk S., W średniowiecznej rzeczywistości, Warszawa 1987

Reihn und Maas. Kunst und Kultur 800-1400, Köln 1972

Rozkwit średniowiecznej Europy, pod red. H. Samsonowicza, Warszawa 2001

Różycka-Bryzek A., Bizantyńsko-ruskie malowidła w kaplicy zamku lubelskiego, Warszawa 1983

Różycka-Bryzek A., Freski bizantyńsko-ruskie fundacji Jagiełły w kaplicy zamku lubelskiego, Lublin 2000

Samsonowicz H., Dziedzictwo średniowiecza. Mity i rzeczywistość, Wrocław – Warszawa – Kraków 2009

Sauerländer W., Das Jahrhundert der grossen Kathedralen 1140-1260, München 1990, (Universum der Kunst t. 34)

Simon M., Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 1992

Southern R. W., Kształtowanie średniowiecza, tłum. H. Pręczkowska, Warszawa 1967

Strzelczyk J., „Otton III”, Wrocław 2000

Szczepkowska-Naliwajek K., „Relikwiarze średniowiecznej Europy od IV do początku XVI w.” Warszawa 1996

Sztuka świata, t. 3, Warszawa 1993

Sztuka świata, tom 12, Leksykon A-K, Warszawa 1998

Sztuka świata, tom 13, Leksykon L-Z, Warszawa 2000

Wipszycka E., Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 2006

Zakrzewski K., Historia Bizancjum, Kraków 1999

PODSTAWOWA LITERATURA. HISTORIA SZTUKI ŚREDNIOWIECZNEJ POLSKIEJ

Architektura gotycka w Polsce pod red. T. Mroczko, M. Arszyńskiego 1995

Chrzanowski T., Sztuka w Polsce( 1), Od Piastów do Jagiellonów,wyd.2 , Warszawa 2008

Domasłowski J., A. Karłowska-Kamzowa A., Labuda A.S.„Malarstwo gotyckie na Pomorzu Wschodnim” Warszawa-Poznań 1990

Gadomski J., „Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski”, t.1 (1420- 1470), Warszawa 1981; t.2 (1460-1500), Warszawa 1988; t.3 (1500-1540) Warszwa-Kraków 1995

Kalinowski L., Sztuka przedromańska i romańska w Polsce a dziedzictwo karolińskie i ottońskie, „Folia Historiae Artium” XVI, 1980, s. 5-20 oraz przedruk tegoż: Speculum Artis. Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu, Warszawa 1989, s. 57-80

Kalinowski L.,„Treści ideowe sztuki przedromańskiej i romańskiej w Polsce” [w] „Speculum artis.” „Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu”. Warszawa 1989 lub w „Studia źródłoznawcze” X, 1966, str. 1-32

Kębłowski J., Polska sztuka gotycka, Warszawa 1976, 1983

Malarstwo gotyckie w Polsce pod red. A.S.Labudy, K.Secomskiej. T 1 Synteza, T 2 Katalog zabytków, T 3 Album Ilustracji, Warszawa 2004

Skibiński Sz., „Polskie katedry gotyckie” Poznań 1996

Nowakowski A., Blask. Ołtarz Mariacki Wita Stwosza, Kraków 2011

Skubiszewska M., „Program ikonograficzny nagrobka króla Kazimierza Jagiellończyka” Studia do Dziejów Wawelu IV, 1978

Skubiszewski P. „Wit Stwosz”, Warszawa 1985

Świechowski Z., „Architektura romańska w Polsce”, Warszawa 2000

Świechowski Z., „Sztuka romańska”, Warszawa 2005 (Dzieje sztuki polskiej, t.1).

Wawel 1000-2000. Wystawa Jubileuszowa. Katalog, t. I-III, Kraków 2000

Węcławowicz T., „Gotyckie bazyliki Krakowa” Kraków 1993

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, Halina Turska
Prowadzący grup: Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, Halina Turska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy o sztuce średniowiecznej powszechnej od czasów wczesnego chrześcijaństwa do późnego średniowiecza. W ramach wykładu omawiane są chronologicznie główne style średniowiecza. Zwraca się szczególną uwagę na przemiany, jakim podlega sztuka, począwszy od sztuki wczesnochrześcijańskiej, bizantyńskiej, karolińskiej, ottońskiej, romańskiej – aż do sztuki gotyckiej. Analiza zjawisk artystycznych prezentowana jest w kontekście wydarzeń historycznych determinujących kształtowanie się głównych prądów artystycznych omawianego okresu. Wykład obejmuje także metody badawcze i terminologię dotyczące sztuki średniowiecznej.

Pełny opis:

Na wykładzie przekazywana jest podstawowa wiedza z zakresu historii sztuki średniowiecznej powszechnej i polskiej. W toku wykładu omawia się główne okresy stylowe tego czasu i analizuje dzieła sztuki. Analizowanymi obiektami są wybrane zabytki architektury, rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego. Zabytki te stanowią podstawowe źródło poznawcze. Na wykładzie omawiane są cechy stylu, ikonografia , program ikonologiczny, datowanie zarówno poszczególnych obiektów jak i całych zespołów zabytków. Omawiany jest też wpływ indywidualnych twórców na przemiany formalno-ikonograficzne zachodzące w sztuce średniowiecznej. Szczególną uwagę poświęca się zagadnieniom genezy, nowatorstwa i kontynuacji form artystycznych. Wykład obejmuje interpretacje niżej wymienionego zakresu zjawisk artystycznych:

• Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej do Edyktu Mediolańskiego i po roku 313 (malarstwo, rzeźba, architektura)

• Historia sztuki bizantyńskiej – ze szczególnym uwzględnieniem zabytków z tzw. Pierwszego okresu sztuki – architektura, malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczna. Dzieje i zabytki sztuki Rawenny

• Historia sztuki karolińskiej – omówienie problemu „renesansu” kultury karolińskiej. Architektura, rzeźba, malarstwo – rola malarstwa miniaturowego. Historia sztuki ottońskiej (sztuka dynastii saskiej i salickiej): architektura, malarstwo, znaczenie ikonografii w miniatorstwie ottońskim.

• Historia sztuki romańskiej. Architektura i rzeźba – omówienie odmian regionalnych w sztuce francuskiej. Architektura, rzeźba, malarstwo w sztuce europejskiej

• Sztuka cysterska i najważniejsze pierwsze realizacje

• Historia sztuki gotyckiej – architektura, rzeźba, malarstwo, Omówienie genezy i rozwoju architektury gotyckiej we Francji – katedra gotycka. Recepcja architektury gotyckiej w Europie. Omówienie przemian stylowych w malarstwie i rzeźbie gotyckiej w Europie (styl międzynarodowy, styl łamany). Analiza wybranych przykładów reprezentatywnych dla poszczególnych nurtów.

Omawia się również percepcję i egzemplifikację głównych prądów artystycznych średniowiecza w sztuce polskiej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dotyczących odrębności polskiej sztuki.

Szczegółowo tematy omawiane na wykładzie podano w punkcie „Informacje o zajęciach w cyklu 2019/20 – Wykład - informacje wspólne dla wszystkich grup

Literatura:

Białostocki J, Sztuka XV w. od Parlerów do Dürera, przek. G. Przewłocki, Warszawa 2010

Białostocki J., Spätmittelalter und beginnende Neuzeit, Berlin 1972, 1984 (Propyläen Kunstgeschichte 7)

Brenk B., Spätantike und frühes Christentum. Berlin 1983 (Propyläen Kunstgeschichte, Supplementband)

Deichman F. W. Archeologia chrześcijańska, tłum. E. Jastrzębowska, Warszawa 1994

Dębicki J. Zachodni portal katedry świętego Łazarza w Autun: studium z historii sztuki i historii idei, Kraków 2002.

Duby G., Czasy katedr, Sztuka i społeczeństwo 980-1420, tłum. K. Dolatowska, Warszawa 2006

Elbern H.V., Magia i wiara w złotnictwie wczesnego średniowiecza, „Biuletyn Historii Sztuki) 38, 1976, nr 3, s. 195-217

Filarska, B.,Początki sztuki chrześcijańskiej, Lublin 1986

Fillitz H., Das Mittelalter I, Berlin 1969, 1984 (Propyläen Kunstgeschichte 5)

Frankl P., Gothic Architecture, Harmondsworth 1962 (The Pelican History of Art)

Gotyk. Architektura, rzeźba, malarstwo, red. Rolf Toman, Köln 2004; też Kraków 2007

Henderson G., Wczesne średniowiecze, tłum. P. Paszkiewicz, Warszawa 2000

Historia sztuki świata (Historia del Arte) tom 2, Warszawa 1999 r.

Historia sztuki świata (Historia del Arte) tom 3, Gotyk Quattrocento, Warszawa 2000 r.

Jastrzębowska E., Sztuka wczesnochrześcijańska, Kraków 2008, (też Warszawa 1988)

Kalinowski L. „Dwie osie malowideł ściennych Giotta w Capella ell’Arena w Padwie [w] Ars Graeca – ars Latina. Studia dedykowane Profesor Annie Różyckiej Bryzek, Kraków 2001, str 275-286

Kimpel D., Suckale R., Die gotische Architectur in Frankreich 1130-1270, München 1985 (wyd. Francuskie 1990)

Kłosińska J., Sztuka bizantyńska, Warszawa 1976

Koch W., Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 2011

Krautheimer R., Early Christian and Byzantine Architecture, Harmondsworth, 1981, 1986 (The Pelican History of Art)

Kurmann-Schwarz B., Chartres, die Kathedrale,[ Zodiaque],Yonne 2001

Marcinkowski W., Przedstawienia dewocyjne jako kategoria sztuki gotyckiej, Kraków 1994

Marcinkowski W., Sztuka około roku 1400 – spór o pojęcia, [w:] Magistro et amico amici discipulique. Lechowi Kalinowskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin, Kraków 2002, s. 51-62.

Der Naumburger Meister. Bildhauer und Architekt im Europa der Kathedralen, Katalog wystawy, Naumburg 2011,Bd. 1–2, Petersberg 2011.

Pevsner N., Historia architektury europejskiej, tłum. A. Morawińska, H. Pawlikowska, Warszawa 1976 albo tłum. J. Wydro, t. 1, Warszawa 1979

Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, wyd. nowe uzupełnione, Kraków 1983

Sauerländer W., Rzeźba średniowieczna, tlum. A. Porębska, wyd. 2-Warszawa 2001

Secomska K., Mistrzowie i książęta. Malarstwo francuskie XV i XVI wieku, wyd. 2, Warszawa 1989, rozdział I-III

Simson O. von, Das Mittelalter II, Das hohe Mittelaltern Berlin 1972, 1984 (Propyläen Kunstgeschichte 6)

Simson O. von, Katedra gotycka, tłum. A. Palińska, Warszawa 1989

Skubiszewska M., Malarstwo w Italii 1250-1400, Warszawa 1980

Skubiszewski P., Sztuka Eropy Łacińskiej od VI do IX w., Lublin 2001

Skubiszewski P.,Malarstwo karolińskie i przedromańskie, Warszawa 1973

Stern H., Sztuka bizantyjska, tłum. T. Mroczko, Warszawa 1975

Świechowski Z., Nowak L., Gumińska B., Sztuka romańska, Warszawa 1976

-Sztuka romańska. Architektura, rzeźba, malarstwo, red. Rolf Toman, Köln 2004; też Königswinter 2008

Volbach W.F., J. Lafontaine-Dosogne. Byzanz und christliche Osten, Berlin 1984 (Propyläen Kunstgeschichte, 3).

Williamson P., Gothic Sculpture 1140-1300, New Haven, London 1995

Zarnecki J., Sztuka romańska, Kraków 2005

Ziemba A. Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380- 1500,t.2.,Niderlandzkie malarstwo tablicowe 1430-1500, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca

Bloch M., Społeczeństwo feudalne, Warszawa 2002

Brandenburg H., Die frühchristlichen Kirchen in Rom, Regensburg 2004

Brenk B., Die Christianisierung der spätrömischen , Welt, Stadt, Land, Haus, Kirche und Kloster frühchristlicher Zeit, Wiesbaden 2003

Camille M., Die Kunst der Gotik. Höfe, Klöster und Kathedralen, Köln 1996

Demus O., La peinture murale romane, Paris 1970 (także wydania niemieckie i angielskie)

Duby G., Skulptur II. Mittelalter.5. bis 15. Jahrhundert, Köln 1996

Encyklopedia kultury bizantyńskiej, red. O. Jurewicz, Warszawa 2002

Erlande-Brandenburg A., Triumph der Gotik 1260-1360, München 1988

Gotik Schätze Oberösterreich, katalog, Linz 2002

Historia sztuki świata, H.Honour, J.Fleming, Warszawa 2002 r

Huizinga J. Jesień średniowiecza, tłum. T. Brzostowski, Warszawa 2005 (też 2003)

Kłosińska J., Ikony, Kraków 1973

Le Goff J, Kultura średniowiecznej Europy, tłum. H. Szumańska-Grossowa, Warszawa 1994, też 1995

Le Goff J., Długie średniowiecze, tłum. M. Żurowska, Warszawa 2007

Manteuffel T., Historia powszechna. Średniowiecze, wyd. 14, Warszawa 2002

Pevsner N., Fleming J., H. Honour H., Encyklopedia architektury, Warszawa 1999

Piekarczyk S., W średniowiecznej rzeczywistości, Warszawa 1987

Reihn und Maas. Kunst und Kultur 800-1400, Köln 1972

Rozkwit średniowiecznej Europy, pod red. H. Samsonowicza, Warszawa 2001

Różycka-Bryzek A., Bizantyńsko-ruskie malowidła w kaplicy zamku lubelskiego, Warszawa 1983

Różycka-Bryzek A., Freski bizantyńsko-ruskie fundacji Jagiełły w kaplicy zamku lubelskiego, Lublin 2000

Samsonowicz H., Dziedzictwo średniowiecza. Mity i rzeczywistość, Wrocław – Warszawa – Kraków 2009

Sauerländer W., Das Jahrhundert der grossen Kathedralen 1140-1260, München 1990, (Universum der Kunst t. 34)

Simon M., Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 1992

Southern R. W., Kształtowanie średniowiecza, tłum. H. Pręczkowska, Warszawa 1967

Strzelczyk J., „Otton III”, Wrocław 2000

Szczepkowska-Naliwajek K., „Relikwiarze średniowiecznej Europy od IV do początku XVI w.” Warszawa 1996

Sztuka świata, t. 3, Warszawa 1993

Sztuka świata, tom 12, Leksykon A-K, Warszawa 1998

Sztuka świata, tom 13, Leksykon L-Z, Warszawa 2000

Wipszycka E., Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 2006

Zakrzewski K., Historia Bizancjum, Kraków 1999

PODSTAWOWA LITERATURA. HISTORIA SZTUKI ŚREDNIOWIECZNEJ POLSKIEJ

Architektura gotycka w Polsce pod red. T. Mroczko, M. Arszyńskiego 1995

Chrzanowski T., Sztuka w Polsce( 1), Od Piastów do Jagiellonów,wyd.2 , Warszawa 2008

Domasłowski J., A. Karłowska-Kamzowa A., Labuda A.S.„Malarstwo gotyckie na Pomorzu Wschodnim” Warszawa-Poznań 1990

Gadomski J., „Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski”, t.1 (1420- 1470), Warszawa 1981; t.2 (1460-1500), Warszawa 1988; t.3 (1500-1540) Warszwa-Kraków 1995

Kalinowski L., Sztuka przedromańska i romańska w Polsce a dziedzictwo karolińskie i ottońskie, „Folia Historiae Artium” XVI, 1980, s. 5-20 oraz przedruk tegoż: Speculum Artis. Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu, Warszawa 1989, s. 57-80

Kalinowski L.,„Treści ideowe sztuki przedromańskiej i romańskiej w Polsce” [w] „Speculum artis.” „Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu”. Warszawa 1989 lub w „Studia źródłoznawcze” X, 1966, str. 1-32

Kębłowski J., Polska sztuka gotycka, Warszawa 1976, 1983

Malarstwo gotyckie w Polsce pod red. A.S.Labudy, K.Secomskiej. T 1 Synteza, T 2 Katalog zabytków, T 3 Album Ilustracji, Warszawa 2004

Skibiński Sz., „Polskie katedry gotyckie” Poznań 1996

Nowakowski A., Blask. Ołtarz Mariacki Wita Stwosza, Kraków 2011

Skubiszewska M., „Program ikonograficzny nagrobka króla Kazimierza Jagiellończyka” Studia do Dziejów Wawelu IV, 1978

Skubiszewski P. „Wit Stwosz”, Warszawa 1985

Świechowski Z., „Architektura romańska w Polsce”, Warszawa 2000

Świechowski Z., „Sztuka romańska”, Warszawa 2005 (Dzieje sztuki polskiej, t.1).

Wawel 1000-2000. Wystawa Jubileuszowa. Katalog, t. I-III, Kraków 2000

Węcławowicz T., „Gotyckie bazyliki Krakowa” Kraków 1993

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, Halina Turska
Prowadzący grup: Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, Halina Turska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy o sztuce średniowiecznej powszechnej od czasów wczesnego chrześcijaństwa do późnego średniowiecza. W ramach wykładu omawiane są chronologicznie główne style średniowiecza. Zwraca się szczególną uwagę na przemiany, jakim podlega sztuka, począwszy od sztuki wczesnochrześcijańskiej, bizantyńskiej, karolińskiej, ottońskiej, romańskiej – aż do sztuki gotyckiej. Analiza zjawisk artystycznych prezentowana jest w kontekście wydarzeń historycznych determinujących kształtowanie się głównych prądów artystycznych omawianego okresu. Wykład obejmuje także metody badawcze i terminologię dotyczące sztuki średniowiecznej.

Pełny opis:

Na wykładzie przekazywana jest podstawowa wiedza z zakresu historii sztuki średniowiecznej powszechnej i polskiej. W toku wykładu omawia się główne okresy stylowe tego czasu i analizuje dzieła sztuki. Analizowanymi obiektami są wybrane zabytki architektury, rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego. Zabytki te stanowią podstawowe źródło poznawcze. Na wykładzie omawiane są cechy stylu, ikonografia , program ikonologiczny, datowanie zarówno poszczególnych obiektów jak i całych zespołów zabytków. Omawiany jest też wpływ indywidualnych twórców na przemiany formalno-ikonograficzne zachodzące w sztuce średniowiecznej. Szczególną uwagę poświęca się zagadnieniom genezy, nowatorstwa i kontynuacji form artystycznych. Wykład obejmuje interpretacje niżej wymienionego zakresu zjawisk artystycznych:

• Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej do Edyktu Mediolańskiego i po roku 313 (malarstwo, rzeźba, architektura)

• Historia sztuki bizantyńskiej – ze szczególnym uwzględnieniem zabytków z tzw. Pierwszego okresu sztuki – architektura, malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczna. Dzieje i zabytki sztuki Rawenny

• Historia sztuki karolińskiej – omówienie problemu „renesansu” kultury karolińskiej. Architektura, rzeźba, malarstwo – rola malarstwa miniaturowego. Historia sztuki ottońskiej (sztuka dynastii saskiej i salickiej): architektura, malarstwo, znaczenie ikonografii w miniatorstwie ottońskim.

• Historia sztuki romańskiej. Architektura i rzeźba – omówienie odmian regionalnych w sztuce francuskiej. Architektura, rzeźba, malarstwo w sztuce europejskiej

• Sztuka cysterska i najważniejsze pierwsze realizacje

• Historia sztuki gotyckiej – architektura, rzeźba, malarstwo, Omówienie genezy i rozwoju architektury gotyckiej we Francji – katedra gotycka. Recepcja architektury gotyckiej w Europie. Omówienie przemian stylowych w malarstwie i rzeźbie gotyckiej w Europie (styl międzynarodowy, styl łamany). Analiza wybranych przykładów reprezentatywnych dla poszczególnych nurtów.

Omawia się również percepcję i egzemplifikację głównych prądów artystycznych średniowiecza w sztuce polskiej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dotyczących odrębności polskiej sztuki.

Szczegółowo tematy omawiane na wykładzie podano w punkcie „Informacje o zajęciach w cyklu 2020/21 – Wykład - informacje wspólne dla wszystkich grup

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA :HISTORIA SZTUKI ŚREDNIOWIECZNEJ POWSZECHNEJ

Białostocki J, Sztuka XV w. od Parlerów do Dürera, przek. G. Przewłocki, Warszawa 2010

Duby G., Czasy katedr, Sztuka i społeczeństwo 980-1420, tłum. K. Dolatowska, Warszawa 2006

Gotyk. Architektura, rzeźba, malarstwo, red. Rolf Toman, Köln 2004; też Kraków 2007

Henderson G., Wczesne średniowiecze, tłum. P. Paszkiewicz, Warszawa 2000

Jastrzębowska E., Sztuka wczesnochrześcijańska, Kraków 2008, (też Warszawa 1988)

Kłosińska J., Sztuka bizantyńska, Warszawa 1976

Koch W., Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 2011

Kurmann-Schwarz B., Chartres, die Kathedrale,[ Zodiaque],Yonne 2001

Marcinkowski W., Sztuka około roku 1400 – spór o pojęcia, [w:] Magistro et amico amici discipulique. Lechowi Kalinowskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin, Kraków 2002, s. 51-62.

Der Naumburger Meister. Bildhauer und Architekt im Europa der Kathedralen, Katalog wystawy, Naumburg 2011,Bd. 1–2, Petersberg 2011.

Nowiński Janusz, "Lapides vivi, Deus est lux, ecclesia est paradisus – kościół cysterski w średniowieczu nośnikiem znaczeń symbolicznych", Architectus 2 (46)2016, s. 25-39

Pevsner N., Historia architektury europejskiej, tłum. A. Morawińska, H. Pawlikowska, Warszawa 1976 albo tłum. J. Wydro, t. 1, Warszawa 1979

Sauerländer W., Rzeźba średniowieczna, tlum. A. Porębska, wyd. 2-Warszawa 2001

Simson O. von, Katedra gotycka, tłum. A. Palińska, Warszawa 1989

Skubiszewska M., Malarstwo w Italii 1250-1400, Warszawa 1980

Skubiszewski P., Sztuka Eropy Łacińskiej od VI do IX w., Lublin 2001

Skubiszewski P.,Malarstwo karolińskie i przedromańskie, Warszawa 1973

Świechowski Z., Nowak L., Gumińska B., Sztuka romańska, Warszawa 1976

-Sztuka romańska. Architektura, rzeźba, malarstwo, red. Rolf Toman, Köln 2004; też Königswinter 2008

Ziemba A. Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380- 1500,t.2.,Niderlandzkie malarstwo tablicowe 1430-1500, Warszawa 2011

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA :HISTORIA SZTUKI ŚREDNIOWIECZNEJ POWSZECHNEJ

Białostocki J., Spätmittelalter und beginnende Neuzeit, Berlin 1972, 1984 (Propyläen Kunstgeschichte 7) (materiał ilustracyjny)

Brenk B., Die Christianisierung der spätrömischen , Welt, Stadt, Land, Haus, Kirche und Kloster frühchristlicher Zeit, Wiesbaden 2003

Brenk B., Spätantike und frühes Christentum. Berlin 1983 (Propyläen Kunstgeschichte, Supplementband) (materiał ilustracyjny)

Deichman F. W. Archeologia chrześcijańska, tłum. E. Jastrzębowska, Warszawa 1994

Dębicki J. Zachodni portal katedry świętego Łazarza w Autun: studium z historii sztuki i historii idei, Kraków 2002.

Duby G., Czasy katedr, Sztuka i społeczeństwo 980-1420, tłum. K. Dolatowska, Warszawa 2006

Elbern H.V., Magia i wiara w złotnictwie wczesnego średniowiecza, „Biuletyn Historii Sztuki) 38, 1976, nr 3, s. 195-217

Fillitz H., Das Mittelalter I, Berlin 1969, 1984 (Propyläen Kunstgeschichte 5) (materiał ilustracyjny)

Frankl P., Gothic Architecture, Harmondsworth 1962 (The Pelican History of Art) (materiał ilustracyjny)

Gotik Schätze Oberösterreich, katalog, Linz 2002( materiał ilustracyjny)

Huizinga J. Jesień średniowiecza, tłum. T. Brzostowski, Warszawa 2005 (też 2003)

Le Goff J., Długie średniowiecze, tłum. M. Żurowska, Warszawa 2007

Kalinowski L. „Dwie osie malowideł ściennych Giotta w Capella ell’Arena w Padwie [w] Ars Graeca – ars Latina. Studia dedykowane Profesor Annie Różyckiej Bryzek, Kraków 2001, str 275-286

Krautheimer R., Early Christian and Byzantine Architecture, Harmondsworth, 1981, 1986 (The Pelican History of Art) (materiał ilustracyjny)

Marcinkowski W., Przedstawienia dewocyjne jako kategoria sztuki gotyckiej, Kraków 1994

Samsonowicz H., Dziedzictwo średniowiecza. Mity i rzeczywistość, Wrocław – Warszawa – Kraków 2009

Simon M., Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 1992

Simson O. von, Das Mittelalter II, Das hohe Mittelaltern Berlin 1972, 1984 (Propyläen Kunstgeschichte 6) (materiał ilustracyjny)

Volbach W.F., J. Lafontaine-Dosogne. Byzanz und christliche Osten, Berlin 1984 (Propyläen Kunstgeschichte, 3) (materiał ilustracyjny)

Zakrzewski K., Historia Bizancjum, Kraków 1999

Zarnecki J., Sztuka romańska, Kraków 2005

PODSTAWOWA LITERATURA. HISTORIA SZTUKI ŚREDNIOWIECZNEJ POLSKIEJ

Architektura gotycka w Polsce pod red. T. Mroczko, M. Arszyńskiego 1995

Chrzanowski T., Sztuka w Polsce( 1), Od Piastów do Jagiellonów,wyd.2 , Warszawa 2008

Kalinowski L.,„Treści ideowe sztuki przedromańskiej i romańskiej w Polsce” [w] „Speculum artis.” „Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu”. Warszawa 1989 lub w „Studia źródłoznawcze” X, 1966, str. 1-32

Kębłowski J., Polska sztuka gotycka, Warszawa 1976, 1983

Kalinowski L.,„Treści ideowe sztuki przedromańskiej i romańskiej w Polsce” [w] „Speculum artis.” „Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu”. Warszawa 1989 lub w „Studia źródłoznawcze” X, 1966, str. 1-32

Kębłowski J., Polska sztuka gotycka, Warszawa 1976, 1983

Nowakowski A., Blask. Ołtarz Mariacki Wita Stwosza, Kraków 2011

Świechowski Z., „Sztuka romańska”, Warszawa 2005 (Dzieje sztuki polskiej, t.1).

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA :HISTORIA SZTUKI ŚREDNIOWIECZNEJ POLSKIEJ

Domasłowski J., A. Karłowska-Kamzowa A., Labuda A.S.„Malarstwo gotyckie na Pomorzu Wschodnim” Warszawa-Poznań 1990

Gadomski J., „Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski”, t.1 (1420- 1470), Warszawa 1981; t.2 (1460-1500), Warszawa 1988; t.3 (1500-1540) Warszwa-Kraków 1995

Kalinowski L., Sztuka przedromańska i romańska w Polsce a dziedzictwo karolińskie i ottońskie, „Folia Historiae Artium” XVI, 1980, s. 5-20 oraz przedruk tegoż: Speculum Artis. Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu, Warszawa 1989, s. 57-80

Malarstwo gotyckie w Polsce pod red. A.S.Labudy, K.Secomskiej. T 1 Synteza, T 2 Katalog zabytków, T 3 Album Ilustracji, Warszawa 2004

Skibiński Sz., „Polskie katedry gotyckie” Poznań 1996

Skubiszewska M., „Program ikonograficzny nagrobka króla Kazimierza Jagiellończyka” Studia do Dziejów Wawelu IV, 1978

Skubiszewski P. „Wit Stwosz”, Warszawa 1985

Świechowski Z., „Architektura romańska w Polsce”, Warszawa 2000

Wawel 1000-2000. Wystawa Jubileuszowa. Katalog, t. I-III, Kraków 2000

Węcławowicz T., „Gotyckie bazyliki Krakowa” Kraków 1993

Uwagi:

Wykład prowadzony zdalnie na platformie MS Teams

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.