Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium muzealnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-KM-1L-MZ-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium muzealnicze
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe- 1 rok, sem. letni -ODK, zabytkoznawstwo i muzealnictwo (s2)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość podstaw muzeologii

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe: 30

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. przygotowanie do dyskusji na zajęcia (zebranie materiałów, zapoznanie się z literaturą), stałe, bieżące przyswajanie i powtarzanie materiału z zajęć, zbieranie materiałów do referatu lub prezentacji: 60

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (zal. z oceną – przygotowanie i przedstawienie referatu / prezentacji, powtórzenie materiału do kolokwium końcowego):30

4. Czas na konsultacje (poza zajęciami): 5

Efekty uczenia się - wiedza:

W01: ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych, którą jest w stanie twórczo rozwijać w działalności profesjonalnej

W03: zna na poziomie poszerzonym i szczegółowym najnowsze dzieje, teorie, doktryny muzeologii (ze szczególnym uwzględnieniem muzealnictwa artystycznego); rozumie ich uwarunkowania

W04: posiada szczegółową, specjalistyczną wiedzę w zakresie opracowywanego samodzielnie zagadnienia o możliwie pionierskim charakterze merytorycznym, związanego z wybranym obszarem studiów w ramach muzealnictwa

W04: ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach pomiędzy dyscyplinami humanistycznymi, wynikających ze specyfiki ochrony dóbr kultury i muzealnictwa

W05: rozumie interdyscyplinarny charakter muzeologii (z uwzględnieniem jej historii i funkcji społecznej oraz kontekstu filozoficznego, teologicznego itd.)

W08: ma szczegółową wiedzę w zakresie współczesnych kierunków rozwoju badań nad muzealnictwem

W12: uzyskuje pogłębioną świadomość warsztatu naukowego, problemów badawczych i zastosowania metod mu muzealnictwa do konkretnych zadań i problemów badawczych(w wybranych obszarach).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: potrafi samodzielnie przeprowadzić ukierunkowaną kwerendę merytoryczną (wyszukać, przeanalizować, wyselekcjonować informacje), korzystając z materiałów bibliograficznych, źródłowych (w tym –niepublikowanych i archiwalnych), ICT

U02: w sposób krytyczny czyta, analizuje i zestawia zastaną literaturę przedmiotu, w oparciu o którą przygotowuje krytyczny stan badań do problemu i wyprowadza z niego szczegółowy kwestionariusz badawczy

U03: samodzielnie argumentuje z wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów, dążąc do wyprowadzenia logicznych wniosków i syntezy

U04: szczegółowo analizuje problemy badawcze w wybranym obszarze muzeologii, posługując się metodami i narzędziami badawczymi, konsultowanymi przez opiekunów naukowych

U05: samodzielnie opracowuje i prezentuje wyniki prowadzonych przez siebie analiz, z wykorzystaniem różnych form i w różnych mediów

U06: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze

U08: potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowanie w sytuacjach profesjonalnych o różnych stopniach złożoności

U09: potrafi przeprowadzić merytoryczną argumentację, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułuje wnioski i tworzy syntetyczne podsumowania w zakresie nauk o sztuce

U10; jest przygotowany do samodzielnego wartościowania problemów z zakresu muzeologii

U14: swobodnie stosuje aparat naukowy, fachowy język i terminologię, charakterystyczną dla muzeologii


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy – swych kompetencji i niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego i zawodowego, którego kierunki sam wyznacza

K02: potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K03: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania a w podejściu do dóbr kultury kieruje się fachową wiedzą i zasadami etyki zawodowej

K04: jest wrażliwy na problematykę właściwego podejścia do materialnego dziedzictwa kulturowego, potrafi dostrzec i ocenić niewłaściwe postępowanie w tym zakresie, jest gotów do podjęcia stosownego działania

K05: identyfikuje i rozstrzyga dylematy, związane z ochroną zabytków, jest świadom swej odpowiedzialności decyzyjnej w zakresie posiadanych kompetencji

K06: jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych – potrafi być ofiarny i wytrwały w realizacji indywidualnych i zespołowych działań w zakresie ochrony dóbr kultury regionu, kraju i Europy

Metody dydaktyczne:

seminarium; samodzielna praca naukowa studentów nad wybranymi tematami; dyskusja i omawianie na zajęciach prac w trakcie ich realizacji

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

zajęcia poświęcone są wybranym zagadnieniom z obszaru muzealnictwa opracowywanym przez studentów w postaci studiów przypadków przez nich wybieranych

Pełny opis:

każdego roku grupie studentów proponowane jest jednolite zagadnienie z zakresu muzealnictwa ( rozumianego jako jeden z obszarów ludzkiej działalności) oraz muzeologii (teorii muzealnictwa), historii i teorii kolekcjonerstwa i muzeów, wystawiennictwa, sztuki dawnej i współczesnej o inspiracji kolekcjonerskiej i muzealniczej, a także wykorzystującej procedury kolekcjonerskie

w trakcie zajęć studenci dokonują wyboru tematów dla własnych studiów w zakresie przyjętego zagadnienia, które są omawiane i analizowane, a następnie opracowywane w postaci niewielkiego artykułu naukowego

Literatura:

Literatura zależna od zadań podjętych do realizacji przez studentów

Metody i kryteria oceniania:

ocena udziału w dyskusji na zajęciach i aktywności oraz końcowej pracy teoretycznej

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset
Prowadzący grup: Tomasz De Rosset, Ewelina Doiczman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset
Prowadzący grup: Tomasz De Rosset, Ewelina Doiczman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset
Prowadzący grup: Tomasz De Rosset
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset
Prowadzący grup: Tomasz De Rosset
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.