Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Propedeutyka konserwacji dzieł sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-PKDz-1L-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka konserwacji dzieł sztuki
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (sj)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w wykładach (15 godzin)

Czytanie literatury fachowej (35 godzin)

Łącznie 50 godzin (2 ECTS)


Konsultacje z nauczycielem akademickim - wedle potrzeby, nieobowiązkowe.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma gruntowną wiedzę w zakresie ogólnym i szczegółowym dotyczącą obszarów sztuki i nauki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną - K_W01,


W2: wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów, a także potrafi wykorzystywać tę wiedzę dla dalszego rozwoju - K_W02,


W3: ma szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną z metodyki działań konserwatorskich w wybranej specjalności - K_W03,


W4: posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej oraz historycznych i współczesnych materiałów konserwatorskich - K_W05,


W5: posiada wiedzę dotyczącą dawnych technologii i technik artystycznych - K_W09

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Rozpoznaje rodzaje technik sztuk plastycznych - K_U10,


U2: Potrafi określać główne cele służące realizacji zadania konserwatorskiego z uwzględnieniem kontekstu kulturowego dzieła sztuki/zabytku - K_U03,


U3: Potrafi określić zasady profilaktyki i minimalizacji niszczącego oddziaływania fizycznych, chemicznych, biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki i zabytków

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej itd.) dzieł sztuki i zabytków, ich nieodtwarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji-restauracji - K_K01,


K2: ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej - K_K02,


K3: zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego

kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do

rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich - K_K05

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami dyskusji ze studentami;

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Zajęcia mają dać studentowi orientację czym jest ochrona i opieka nad zabytkami, jakie jest jej miejsce w sferze kultury, mają także pokazać specyfikę pracy i przygotować studenta do świadomego wyboru dalszej specjalności. Zapoznają studentów z problematyką podstawowych zasad konserwacji zabytków dzieł sztuki. Przedmiot, prowadzony w formie wykładu, umożliwia studentowi zdobycie podstawowej wiedzy o specyfice problematyki konserwatorskiej i charakterze pracy przy poszczególnych kategoriach zabytkowych dzieł sztuki oraz o programie studiów danej specjalności. Omawiane są zagadnienia związane z podstawowymi metodami i materiałami stosowanymi w pracach konserwatorskich, także z uwzględnieniem konserwacji profilaktycznej.

Pełny opis:

Cykl wykładów składa się z części wprowadzającej (1 godz.) , części poświęconej badaniom konserwatorskim (1 godz.) części poświęconej problematyce konserwacji malarstwa sztalugowego i rzeźby polichromowanej (1 godz.), malarstwa ściennego (1 godz.), sztuki nowoczesnej i współczesnej (1 godz.); konserwacji papieru i skóry (5 godz.) oraz konserwacji elementów i detali architektonicznych (5 godz.). Każdy z bloków prowadzi pracownik reprezentujący daną specjalność. Wykłady są bogato ilustrowane przykładami realizacji konserwatorskich - przede wszystkim prac studenckich i projektów dyplomowych oraz projektów realizowanych w ramach wakacyjnych ćwiczeń terenowych.

Na blok tematyczny składa się omówienie następujących zagadnień:

- Struktura dziedziny i podstawowa terminologia z zakresu ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym (podział na konserwację zapobiegawczą, zachowawczą i restaurację);

- Podstawy teorii konserwacji i wartościowania zabytków, ochrona prawna, zagadnienia etyczne;

- Organizacja ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce;

- Podstawy wiedzy o badaniach konserwatorskich

Malarstwo (sztalugowe i ścienne), rzeźba polichromowana, sztuka nowoczesna i współczesna:

- podstawy materiałoznawstwa,

- mechanizmy niszczenia (uwarunkowania wewnętrzne i

zewnętrzne), formy zniszczeń,

- zasady oceny stanu zachowania i przyczyn zniszczeń,

- podstawowe zabiegi i metody konserwacji,

- rozwiązania restauratorskie (zarys problematyki),

- podstawowe zasady doboru materiałów i metod,

- ogólne zasady ochrony profilaktycznej.

Wśród zagadnień dotyczących problematyki konserwacji rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego zrealizowane zostaną następujące tematy:

- wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na stan

zachowanie rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego,

- podział kamieni na naturalne i sztuczne (budowa, właściwości

odporność na korozję),

- detal architektoniczny i jego budowa,

- zabytki kamienne, metalowe, szklane i ceramiczne we wnętrzach

i w ekspozycji zewnętrznej,

- przegląd realizacji konserwatorskich.

Pośród zagadnień dotyczących problematyki konserwacji zabytkowych obiektów na podłożu papierowym i skórzanym zaprezentowane zostaną następujące tematy:

- specyfika i różnorodność obiektów zabytkowych wykonanych na

podłożach papierowych, podstawowe zagadnienia konserwatorskie,

- problematyka konserwacji zabytków skórzanych,

- zabytkowe kodeksy – różnorodność technik, materiałów, zagadnień

konserwatorskich,

- zabytki sztuki Dalekiego Wschodu na papierze i tkaninie jako

przedmiot konserwacji – restauracji dzieł sztuki,

- fotografie XIX- XX -wieczne.

Literatura:

- Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo

i konserwatorstwo – numery aktualne i archiwalne

- Ochrona Zabytków – numery aktualne i archiwalne

- Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki – numery

aktualne i archiwalne

- Arszyński M., Idea – pamięć – troska. Rola zabytków

w przestrzeni społecznej i formy działań na rzecz ich zachowania od

starożytności do połowy XX wieku, Malbork 2007

- Nicolaus K. – The restoration of paintings, Cologne 1998

- Święcka E., Konserwacja zapobiegawcza malowideł ściennych,

KOBiDZ, Warszawa 2010

- Zabytki kamienne i metalowe. pod. red. W. Domasłowskiego,

Wydawnictwo Naukowe UMK, 2011.

- Zbiory biblioteczne, muzealne i archiwalne - badania i konserwacja.

pod.red. E.Jabłońskiej, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2010.

- Jabłońska E., Strzelczyk A. B., Czynniki niszczące zbiory biblioteczne

i archiwalne, Notes Konserwatorski 2007/11, s. 46-71.

- Pozytywy i negatywy fotograficzne jako przedmioty kolekcjonerskie: charakterystyka i nazewnictwo, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, 2012, z. 43, s. 75-100.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: aktywne uczestnictwo w wykładach.

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę po semestrze zimowym na podstawie obecności na wykładach; frekwencja jest podstawowym kryterium oceny.

Praktyki zawodowe:

nie są przewidziane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Arszyńska, Elżbieta Jabłońska, Joanna Karbowska-Berent, Tomasz Kozielec, Dariusz Markowski
Prowadzący grup: Joanna Arszyńska, Aleksandra Gralińska-Grubecka, Ivona Jablonskaja, Karolina Komsta-Sławińska, Piotr Niemcewicz, Arletta Piasecka, Katarzyna Polak, Anna Zaręba, Agnieszka Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Pełny opis:

podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Literatura:

podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Uwagi:

podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Arszyńska, Elżbieta Jabłońska, Joanna Karbowska-Berent, Tomasz Kozielec, Dariusz Markowski
Prowadzący grup: Joanna Arszyńska, Aleksandra Gralińska-Grubecka, Ivona Jablonskaja, Adam Kaźmierczak, Karolina Komsta-Sławińska, Arletta Piasecka, Anna Zaręba, Agnieszka Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Pełny opis:

podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Literatura:

podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Uwagi:

podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Arszyńska, Aleksandra Gralińska-Grubecka, Ivona Jablonskaja
Prowadzący grup: Joanna Arszyńska, Aleksandra Gralińska-Grubecka, Ivona Jablonskaja, Adam Kaźmierczak, Karolina Komsta-Sławińska, Dariusz Markowski, Piotr Niemcewicz, Agata Ogińska, Robert Rogal, Anna Zaręba, Agnieszka Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)