Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia konserwacji zabytków (I)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-PKZ(I)-4Z-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia konserwacji zabytków (I)
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiadomości z dziedziny profilaktycznej konserwacji kamieni naturalnych i sztucznych, metod i materiałów służących wzmacnianiu i uzupełnianiu ubytków w kamiennych obiektach zabytkowych. Wiadomości z dziedziny chemii z zakresu programu nauczania w szkole średniej oraz na pierwszym roku studiów na kierunku konserwacji i restauracji dzieł sztuki.

Całkowity nakład pracy studenta:

- Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 90 godzin,

- Godziny niekontaktowe: 20 godzin

Czas poświęcony na indywidualną pracę studenta – zebranie niezbędnych materiałów do zajęć oraz zapoznanie się z wymaganą literaturą,

Czas wymagany do przygotowania opisu i dokumentacji z przeprowadzanych prac (zaliczenie na ocenę).

Efekty uczenia się - wiedza:

- Zna mechanizmy oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki i zabytków. K_W04

- Posiada podstawową wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej oraz historycznych i współczesnych materiałów konserwatorskich. K_W05

- Zna podstawowe metody fizyczne i chemiczne badania dzieł sztuki i zabytków. K_W06

- Zna podstawy historii sztuki, z uwzględnieniem interpretacji i podstawowego wartościowania dzieł sztuki. K_W07

- Zna podstawy historii i teorii ochrony i konserwacji-restauracji dzieł sztuki i zabytków. K_W08

- Posiada wiedzę dotyczącą dawnych technologii i technik artystycznych. K_W09

- Posiada wiedzę w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie warsztatu artystycznego. K_W10

- Ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy K_W13

Efekty uczenia się - umiejętności:

- Umie przeprowadzić rozpoznanie stanu zachowania zabytku, określić przyczyny zniszczeń i sformułować program prac badawczych oraz konserwatorskich i restauratorskich. K_U01

- Potrafi określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną dzieła sztuki i zabytku z uwzględnieniem oryginału i warstw wtórnych. K_U02

- Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy konserwatorskiej, technologicznej oraz wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych dla przygotowania projektu konserwatorskiego. K_U04

- Posiada umiejętność wykonywania większości zabiegów konserwatorskich i restauratorskich. K_U05

- Potrafi określić zasady profilaktyki i minimalizacji niszczącego oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki i zabytków. K_U06

- Rozpoznaje rodzaje technik sztuk plastycznych. K_U10


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- Ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej itd.) dzieł sztuki i zabytków, ich nieodtwarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji – restauracji. K_K01

- Ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej. K_K02

- Ma świadomość i rozumie aspekty oraz skutki działań konserwatorskich, m.in. związane z używanymi preparatami, na obiekty zabytkowe, środowisko naturalne, ma świadomość związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.K_K03

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich. K_K05

- Rozumie znaczenie kształtowania estetyki dzieła jako wyniku prac konserwatorsko – restauratorskich. K_K08

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia– indywidualna lub grupowa praca studentów przy badaniu, opisie i wstępnych zabiegach konserwatorskich przy obiektach zabytkowych przeprowadzanych pod kierunkiem prowadzącego, wzbogacona o metodę podającą, wyjaśnienie lub/i objaśnienie niezrozumiałych treści niezbędnych do dalszego prawidłowego przebiegu prac przy obiekcie zabytkowym.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przygotowanie do prowadzenia samodzielnych prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych. Utrwalenie wiadomości z wykładów i zajęć w zakresie metodyki konserwacji kamienia.

Pełny opis:

Student na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie wykładów oraz zajęć z metodyki konserwacji zabytków w ramach zajęć praktycznych, pod kierunkiem nauczyciela akademickiego przeprowadza wstępne rozpoznanie obiektu zabytkowego, określa jego stan zachowania i technikę wykonania, datowanie i proweniencję oraz przygotowuje dokumentację fotograficzną obiektu i program prac konserwatorskich. Następnie student przeprowadza wstępne prace konserwatorskie.

Literatura:

Literatura z zakresu historii sztuki dotycząca konserwowanego obiektu ceramicznego lub analogicznych.

Dokumentacje konserwatorskie i prace magisterskie studentów ZKEiDA (biblioteka Zakładu)

Dokumentacje technologiczne obiektów dyplomowych wykonywane przez studentów ZKEiDA w Zakladzie Technologii i Technik Malarskich

Profilaktyczna Konserwacja Kamiennych Obiektów Zabytkowych, skrypt UMK, 1993

Zabytki Kamienne i Metalowe ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, pod red. W. Domasłowskiego, UMK Toruń 2011

W.Domasłowski, M.Kęsy-Lewandowska J.Łukaszewicz, Badania nad konserwacją murów ceglanych, wyd. UMK Toruń 1998,

Cronyn J. M., The Elements of Archaeological Conservation. London & New York: Routledge, 2005. ISBN 0-415-01207-4.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia i oceny jest systematyczna obecność na zajęciach, wykonanie fotograficznej i pisemnej dokumentacji stanu zachowania zabytków oraz opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich i przeprowadzenie zaplanowanych zabiegów konserwatorskich przy obiekcie. W trakcie trwania zajęć dopuszcza się dwie regulaminowe nieobecności (odpowiadające trzem spotkaniom). Przekroczenie tej liczby bez okazania zwolnienia lub innego usprawiedliwiającego dokumentu wiąże się z automatyczną rezygnacją z zajęć, tj. brakiem zaliczenia.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Witkowska, Anna Zaręba
Prowadzący grup: Katarzyna Polak, Karolina Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)