Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy prawa gospodarczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-PPG-6Z-DM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa gospodarczego
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty fakultatywne - 6 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja papieru i skóry (sj)
Przedmioty fakultatywne- 6 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
Przedmioty obowiązkowe - 5 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
Przedmioty obowiązkowe - 5 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja papieru i skóry (sj)
Przedmioty obowiązkowe - 5 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

ECTS 1

Efekty uczenia się - wiedza:

Wykład:


1. wykład konwencjonalny,


2. wykład problemowy.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętności:


Student:


1. potrafi analizować przepisy prawne określające warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (K_U01),


2. potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę i umiejętność jest stosowania przy identyfikowaniu określonych sytuacji prawnych przedsiębiorców (K_U02),


3. prawidłowo stosuje przepisy publicznego prawa gospodarczego przy podejmowaniu rozstrzygnięć wobec przedsiębiorców przez organy administracji publicznej (K_U05).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Kompetencje społeczne:


Student:


1. potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności oraz rozszerzać je o wymiar interdyscyplinarny (K_K06).

Metody dydaktyczne:

Wykład:


1. wykład konwencjonalny,


2. wykład problemowy.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Skrócony opis:

W ramach zajęć omawiane są zagadnienia odnoszące się do społecznej gospodarki rynkowej, stanowiącej podstawę ustroju gospodarczego RP. Kluczowymi omawianymi zagadnieniami są: pojęcie tegoż prawa i jego wyodrębnienie w systemie prawa; podstawowe zasady tej regulacji prawnej; pojęcie działalności gospodarczej i pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim; wymogi publiczno-prawne związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej; reglamentacja działalności gospodarczej z jej prawnymi formami.

Pełny opis:

1. Podstawowe zasady prawa gospodarczego publicznego:

- demokratycznego państwa prawa i praworządności,

- sprawiedliwości społecznej /między innymi: ochrona praw

pracowniczych, ochrona praw konsumenckich/,

- wolności gospodarczej /co do podejmowania i prowadzenia

działalności gospodarczej oraz wyboru formy organizacyjno-

prawnej/,

- samodzielności przedsiębiorców /gospodarczej i finansowej/,

- równości /równości co do prawa i równego traktowania przez

organy państwa/,

- uczciwej konkurencji /prawna ochrona/,

- ochrony stosunków gospodarczych /w tym ochronę własności

środków produkcji, zasad gospodarowania/,

- swobody zrzeszania się przedsiębiorców,

- zasad poszanowania dobrych obyczajów i słusznych interesów

konsumentów,

- zasada proporcjonalności,

- zasada zrównoważonego rozwoju,

- zasada ochrony gospodarstwa /rolnego/ rodzinnego. (4h)

Zasady publicznego prawa gospodarczego omawiane są z uwzględnieniem wszystkich aktów prawnych je regulujących. Część zasad przedstawiana jest również w ramach ćwiczeń z wykorzystaniem aktów prawnych i analizą poszczególnych przepisów regulujących daną zasadę.

2. Podmioty prawa gospodarczego publicznego - przedsiębiorcy, ich formy organizacyjno prawne oraz tryb tworzenia.

- pojęcie działalności gospodarczej,

- pojęcie przedsiębiorcy,

- pojęcie przedsiębiorstwa,

- mikro, mały i średni przedsiębiorca. (3h)

Pojęcie działalności gospodarczej i pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim z uwzględnieniem regulacji prywatnoprawnej i publicznoprawnej. Wymogi publiczno-prawne związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym przeanalizowane zostaną zagadnienia prawnych obowiązków związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej łącznie z rejestracją przedsiębiorców i spełnieniem innych obowiązków zgłoszeniowych.

Przedstawione zostaną również prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej /prawne formy przedsiębiorców/ z uwzględnieniem ich podziału na mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

3. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne.

- prawne obowiązki osoby fizycznej podejmującej działalność

gospodarczą,

- ewidencja działalności gospodarczej,

- punkt kontaktowy,

- Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

działalności gospodarczej. (5h)

Szczególnym rodzajem przedsiębiorców jest osoba fizyczna podejmująca i prowadząca działalność gospodarczą, której status prawny jest ukształtowany szczególnymi przepisami prawnymi.

3. Kontrola przedsiębiorców:

- zakres kontroli przedsiębiorców,

- organy uprawnione do kontroli przedsiębiorców,

- postępowanie kontrolne. (3h)

Literatura:

Podręczniki:

1. Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, pod red. H. Gronkiewicz - Waltz i M. Wierzbowskiego, LexisNexis, Warszawa 2015.

2. K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, LexisNexis, Warszawa 2011.

3. A. Powałowski (red.) Prawo gospodarcze publiczne, C.H. Beck, Warszawa 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy składający się z 26 pytań zawierających propozycje czterech odpowiedzi /wielokrotny wybór poprawnych odpowiedzi/ (K-W01), (K-W04), (K_W05), (K_W08), (K_U01), (K_U02), (K_U05),

- powyżej 50% poprawnych pełnych odpowiedzi - dst,

- powyżej 60% poprawnych pełnych odpowiedzi - dst +,

- powyżej 70% poprawnych pełnych odpowiedzi - db,

- powyżej 80% poprawnych pełnych odpowiedzi - db +,

- powyżej 90% poprawnych pełnych odpowiedzi - bdb.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kucharski
Prowadzący grup: Krzysztof Kucharski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kucharski
Prowadzący grup: Krzysztof Kucharski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kucharski
Prowadzący grup: Krzysztof Kucharski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)