Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia rzeźby

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-PRz-1L-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia rzeźby
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (sj)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zdolność obserwacji i porównywania wartości przestrzennych.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 pkt ECTS

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela, godziny kontaktowe: 60

Godziny niekontaktowe :30 - samodzielne przygotowanie do zajęć : utrwalenie wiedzy z zakresu anatomii człowieka wraz z przełożeniem na obserwację fizycznego obiektu, wstęp do pracy z materiałami źródłowymi: rozwijanie umiejętności właściwego doboru materiałów pomocniczych przy realizacji indywidualnego tematu ( poruszane problemy: warsztat, konwencja, styl, interpretacja, aranżacja)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Posiada wiedzę w zakresie warsztatu rzeźbiarskiego,

zna podstawowe zagadnienia w zakresie anatomii głowy człowieka – K_W10

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 Posiada umiejętność obserwacji i trafnej oceny modela w zakresie jego wartości przestrzennych,posiada zdolność budowania i konstruktywnego analizowania bryły rzeźbiarskiej, będącej mimetycznym odzwierciedleniem określonego elementu z natury – K_U11


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 Ma świadomość unikatowości dzieła sztuki,szczególnie rzeźbiarskiego, jego niepowtarzalności wynikającej z osobistego (intelektualnego, emocjonalnego) wpływu artysty na dzieło – K_K01

K2. Zna własne ograniczenia, rozumienie konieczność poszerzania swojej świadomości w zakresie kształtowania przestrzennego i jego wpływ na głębię doświadczania pola, jakim jest rzeźba – K_K05

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące-pokaz

Metody dydaktyczne podające- opis

Metody dydaktyczne poszukujące- ćwiczeniowa , obserwacji,

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Skrócony opis:

Przedmiot Podstawy Rzeźby prowadzony jest w formie ćwiczeń w oparciu o studium z natury(czaszka człowieka) oraz studium obiektu rzeźbiarskiego (model gipsowy).

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami rzeźby, utrwalenia wiedzy z zakresu anatomii oraz sprawdzenie ich predyspozycji przy wyborze specjalności.

Pełny opis:

Głównym problemem poruszanym w ramach przedmiotu jest studium z natury oraz studium obiektu rzeźbiarskiego. Ćwiczenia mają na celu pogłębianie wrażliwości na zjawiska plastyczne związane ze specyfiką rzeźby (problem przestrzeni, komponowania bryły, oceny wielkości i proporcji,

roli detalu).

W ramach przedmiotu realizowane są ćwiczenia dotyczące anatomii głowy człowieka (studium czaszki) oraz kopii rekonstrukcyjnej obiektu rzeźbiarskiego na podstawie modelu gipsowego. Ćwiczenia poruszają przede wszystkim problemy: komponowania bryły, relacji przestrzennych, świadomej analizy formy, a także są wstępem do analizy stylu.

Literatura:

Sinelnikow – Atlas Anatomii Człowieka

S. Simblet – Anatomia dla Artystów

T. Gourevitch – Portret rzymski

Katalogi i publikacje związane tematycznie z rzeźbą

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia:

- zaliczenie semestru polega na stałym omawianiu etapów realizacji zadań

oraz końcowej ocenie semestralnej

- na ocenę składa się: obecność na zajęciach, zaangażowanie

i aktywność na zajęciach, poziom rozumienia realizowanych zadań,

biegłość manualna, umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu podstaw: anatomii człowieka i wiedzy z zakresu historii sztuki, wartość artystyczna K_W10, K_U11, K_K01, K_K05

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kośmiński, Aleksander Paskal, Maciej Wierzbicki
Prowadzący grup: Stanisław Kośmiński, Bartłomiej Schmidt, Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot Podstawy Rzeźby prowadzony jest w formie ćwiczeń w oparciu o studium z natury.

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami rzeźby, utrwalenia wiedzy z zakresu anatomii oraz sprawdzenie ich predyspozycji przy wyborze specjalności.

Pełny opis:

Zakres tematów:

W ramach przedmiotu postawione są dwa zadania:

1. studium czaszki człowieka

2. studium głowy człowieka, praca z modelem

3. realizacja dokumentacji fotograficznej prac

Literatura:

Jak w części A

Uwagi:

W sytuacji wprowadzenia zakazu realizacji zajęć metodą tradycyjną, przewiduje się ich przeprowadzenie w innym terminie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kośmiński, Aleksander Paskal, Maciej Wierzbicki
Prowadzący grup: Stanisław Kośmiński, Sebastian Mikołajczak, Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot Podstawy Rzeźby prowadzony jest w formie ćwiczeń w oparciu o studium z natury.

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami rzeźby, utrwalenia wiedzy z zakresu anatomii oraz sprawdzenie ich predyspozycji przy wyborze specjalności.

Pełny opis:

Zakres tematów:

W ramach przedmiotu postawione są dwa zadania:

1. studium czaszki człowieka

2. studium głowy człowieka, praca z modelem

3. realizacja dokumentacji fotograficznej prac

Literatura:

Jak w części A

Uwagi:

W sytuacji wprowadzenia zakazu realizacji zajęć metodą tradycyjną, przewiduje się ich przeprowadzenie w innym terminie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kośmiński, Aleksander Paskal, Maciej Wierzbicki
Prowadzący grup: Stanisław Kośmiński, Sebastian Mikołajczak, Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot Podstawy Rzeźby prowadzony jest w formie ćwiczeń w oparciu o studium z natury(czaszka człowieka) oraz studium obiektu rzeźbiarskiego (model gipsowy).

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami rzeźby, utrwalenia wiedzy z zakresu anatomii oraz sprawdzenie ich predyspozycji przy wyborze specjalności.

Pełny opis:

Zakres tematów:

W ramach przedmiotu postawione są dwa zadania:

1. studium czaszki człowieka

2. kopia rekonstrukcyjna obiektu rzeźbiarskiego na podstawie modelu gipsowego.

Literatura:

Jak w części A

Uwagi:

W sytuacji wprowadzenia zakazu realizacji zajęć metodą tradycyjną, przewiduje się ich przeprowadzenie w innym terminie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)