Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe konserwatorskie z zakresu sztuki nowoczesnej i współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-SDK-SNW-4L-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe konserwatorskie z zakresu sztuki nowoczesnej i współczesnej
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Warunkiem uczestnictw w seminarium w jest zaliczenie w 10 semestrze seminarium konserw oraz pracowni konserwatorskiej, a także wykonanie i zanalizowanie badań technik i technologii obiektu dyplomowego.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela - 15 godziny kontaktowe.

Godziny pracy indywidualnej studenta 15 (opracowywanie programu prac konserwatorsko-restauratorskich, inne prace przygotowujące do realizacji zadań)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 ma gruntowną wiedzę w zakresie ogólnym i szczegółowym dotyczącą obszarów sztuki i nauki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną

K_W03 ma szczegółową wiedzę teoretyczną z metodyki działań konserwatorskich w wybranej specjalności AJA_W03

K_W04 zna mechanizmy oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki i zabytków PJA_W01 XJA_W01

K_W05 posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej oraz historycznych i współczesnych materiałów konserwatorskich

K_W06 zna podstawowe metody fizyczne i chemiczne badania dzieł sztuki i zabytków XJA_W03

K_W10 posiada wiedzę w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie warsztatu artystycznego

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 umie przeprowadzić rozpoznanie stanu zachowania zabytku, określić przyczyny

zniszczeń i sformułować program prac badawczych oraz konserwatorskich i

restauratorskich AJA_U01 XJA_U01

K_U02 potrafi określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną dzieła sztuki i zabytku z

uwzględnieniem oryginału i warstw wtórnych AJA_U02 XJA_U02

K_U03 potrafi określać główne i szczegółowe cele służące realizacji zadania

konserwatorskiego z uwzględnieniem kontekstu kulturowego dzieła

sztuki/zabytku AJA_U03 HJA_U01

K_U06 potrafi określić zasady profilaktyki i minimalizacji niszczącego oddziaływania

fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię

dzieł sztuki i zabytków PJA_U04 XJA_U04

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K04 jest wrażliwy na problematykę właściwego podejścia do materialnego

dziedzictwa kulturowego, potrafi dostrzec i ocenić niewłaściwe postępowanie

w tym zakresie

K_K05 dostrzega i formułuje dylematy, związane z ochroną zabytków, jest świadom H1A_K04

ma świadomość swej odpowiedzialności decyzyjnej w zakresie kompetencji zawodowych H1A_K05

K_K06 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem współczesnych technik multimedialnych. Student ilustruje zdjęciami stan zachowania obiektu dyplomowego, będącego przedmiotem praktycznej konserwacji. Omawia jego historię, technikę i technologię, przedstawia program prac konserwatorskich wraz z propozycją metod i środków. Studenci posiłkują się oryginalnymi dziełami sztuki - obiektami dyplomowymi/ Studenci mają możliwość zaprezentowania własnego projektu konserwatorskiego związanego z obiektem dyplomowym zaproponowania środków konserwatorskich oraz materiałów stosowanych do konserwacji i restauracji.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Przygotowanie i przedstawienie programu konserwatorskiego dla obiektu dyplomowego ze zwróceniem uwagi na wybór metod i środków w zależności od stanu zachowania i budowy obiektu. Zwrócenie uwagi na technikę wykonania obiektu, przyszły sposób jego ekspozycji i przechowywania. Zaproponowanie metod i środków stosowanych w pracach konserwatorskich i restauratorskich dzieł sztuki nowoczesnej i współczesnej.

Pełny opis:

Przygotowanie, przedstawienie i omówienie projektu konserwatorskiego dla obiektu dyplomowego. Omówienie historii obiektu, jego budowy przedstawienie i charakterystyka jego stanu zachowania i przyczyn zniszczeń. Student uzasadnia wybór metod i środków, które zostaną wykorzystane w praktycznej konserwacji. Zwrócenie uwagi na zagadnienia restauracji w odniesieniu intencji artysty w trwaniu dzieła sztuki. Wspólnie analizowana jest trafność proponowanych rozwiązań i środków. Student przedstawia program dla poszczególnych działań konserwatorskich:

1. Oczyszczanie lica i odwrocia z zabrudzeń powierzchniowych.

2. Konsolidacja.

3. Prostowanie i wzmocnienie podłoża (podłoża zastępcze).

4. Uzupełnianie ubytków podłoża.

5. Uzupełnianie ubytków zaprawy.

6. Uzupełnianie ubytków warstwy malarskiej (powierzchnie werniksowane i niewerniksowane, matowe, błyszczące).

7. Stosowanie warstw zabezpieczających.

8. Zakres prac restauratorskich.

9. Sposoby magazynowania i ekspozycji (opracowywanie rozwiązań ekspozycji

Literatura:

1.Ars Longa - Vita Brvis. Tradycyjne i nowoczesne metody badania dzieł sztuki, Toruń, 2003

2.Buck R.D., Stabilizacja wymiarowa podobrazi, BMiOZ, seria B, 1970

3.Ciabach J., Właściwości żywic sztucznych stosowanych w konserwacji zabytków, wyd. UMK Toruń, 1997

4.Maniakowska A. M., Metody konserwacji malarstwa sztalugowego na ziemiach polskich w latach 1800 - 1918, Toruń 2006

5.Markowski D., Ochrona impastowej warstwy malarskiej obrazów olejnych na płótnie podczas zabiegów konserwatorskich, wyd. UMK Toruń, 2002

6.Markowski D., Porównanie metod dublowania obrazów metodą próżniową i niskociśnieniową. Ich wpływ na strukturę warstwy malarskiej oraz siłę spoiny klejowej, AUNC, XXVI, Toruń

7.Markowski D., Zastosowanie folii poliamidowej w konserwacji impastowego obrazu XX-wiecznego A. Bodre „Przechodząca przez rzekę, Biuletyn Inf. Kons. Dzieł Sztuki, Vol. 8, No. 2(29), 1997, s. 18-23

8.Markowski D., Zagadnienia technologii i techniki malarstwa Jacka Malczewskiego, Toruń 2002

9.Markowski D., Smagłowski S., Tajemnicze losy joannickich tablic herbowych ze Słońska oraz ich problematyka konserwatorska, AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo T. XXXVIII, z. 394, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 2010, s. 89-126

10.Markowski D., Szmelter-Fausek B., Badania właściwości i skuteczności środków do podklejania odspojonej warstwy malarskiej do szkła, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo T.XL, z. 397, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 2011

11.Nicolaus K., Handbuch der Gemälderestaurierung, Köln, 1998

12.Od badań do konserwacji Materiały z konferencji 23-24 października 1998, Toruń, 2002,

13.Peres C., Hoyle M., van Tilborgh L. (red.), A Closer Look. Technical and Art-Historical Studies on Works by Van Gogh and Gauguin, Amsterdam, 1991

14.Problemy dublowania obrazów na płótnie, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005

15.Rouba B. J., Budowa techniczna obrazów XIX-wiecznych malowanych na handlowych podobraziach płóciennych i problematyka ich konserwacji, UMK-rozprawy, Toruń 1988

16.Roznerska M., Malinowska T., Retusze w malarstwie sztalugowym, UMK Toruń, 1995

17.Roznerska M., Markowski D., Opracowanie metod rozwarstwiania dwustronnie malowanych kwater tryptyku z Sątop - woj. olsztyńskie, Ochrona Zabytków, Warszawa, 1995, s. 181-188

18.Roznerska M., Rouba B. J., Konserwacja obrazu na płótnie skurczonego wskutek zamoczenia wodą, AUNC, - Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, Tom XXI, 1994, s. 73 - 85, ISBN 83-231-1373-4

19.Slansky B. Technika malarstwa, t. I Materiały do malarstwa i konserwacji, Arkady, Warszawa 1960 oraz Slansky B., Technika malarstwa, tom II Badanie i konserwowanie obrazów, Arkady, Warszawa 1965

20.Strzelczyk A., Skibiński A. (red.), Naukowe podstawy ochrony i konserwacji dzieł sztuki oraz zabytków kultury materialne, Toruń, 1993

21.Szmelter I., Problemy dublowania obrazów na podłożu płóciennym, skrypt Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 1992

22.Szmit-Naud E., Uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej obrazów. Zmiany optyczne a stabilność stosowanych materiałów, UMK, Toruń, 2006

23.Ślesiński Wł., Dawne metody i środki chemiczne stosowane przy konserwacji malarstwa sztalugowego, Ochrona Zabytków 1/1984, s. 25-27

Publikacje i artykuły w czasopismach polskich i obcojęzycznych o tematyce konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej (m.in.: Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo - Toruń, Ochrona Zabytków - Warszawa, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów-Restauratorów Dzieł Sztuki - Łódź, Studies in Conservation (Anglia), Restauro (Niemcy), akta konferencji IIC (triennial meetings) przechowywane w dostępnej dla studenta bibliotece zakładowej (wykaz na stronie internetowej zakładu); dokumentacje prac wykonanych w ramach zajęć dydaktycznych i dyplomowych oraz prac magisterskich wykonanych przez studentów Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej oraz Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej UMK.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej na wykładach oraz w trakcie zajęć z metodyki konserwatorskiej. Szczególnie ocena umiejętności oceny stanu zachowania i diagnozowania przyczyn zniszczeń w obrazach sztalugowych wynikających z ich budowy oraz czynników niszczących. Umiejętność proponowania i przebiegu prac konserwatorskich oraz stosowania metod i środków z ich uzasadnieniem. Wymagana jest wiedza dotycząca metod i środków stosowanych w przeszłości i obecnie w pracach konserwatorskich i restauratorskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Markowski
Prowadzący grup: Dariusz Markowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Student przygotowuje program prac konserwatorsko-restauratorskich przy obiekcie dyplomowym ze sztuki nowoczesnej i współczesnej. Wykorzystując wiedzę z metodyki i ćwiczeń z konserwacji dzieł sztuki. Wykonuje dokumentację opisową i fotograficzną stanu zachowania obiektu i przyczyn zniszczeń. W oparciu o zdobytą wiedzę opracowuje program oraz harmonogram prac konserwatorskich, który prezentuje na tle grupy. Organizuje swoje stanowisko pracy. Proponuje zabiegi i materiały na podstawie przeprowadzonych analiz i testów. Prezentuje historię, budowę techniczną, stan zachowania obiektu oraz przedstawia do dyskusji proponowane materiały i metody konserwatorskie. Prezentuje efekty swoich prac na forum grupy. W uzasadnionych przypadkach zagadnienia badawcze mogą być przedmiotem pracy dyplomowej teoretyczno-badawczej.

Literatura:

Literatura w większości uzależniona od obiektu dyplomowego, jego budowy, techniki wykonania oraz niezbędnych zabiegów konserwatorskich.

Student korzysta z literatury dotyczącej konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej i współczesnej zgromadzonej w bibliotece Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej (dostępnej na stronie internetowej zakładu).

Zbiory artykułów w czasopismach o tematyce konserwatorskiej i materiały pokonferencyjne: Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo - Toruń, Ochrona Zabytków - Warszawa, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów-Restauratorów Dzieł Sztuki - Łódź, Studies in Conservation (Anglia), Restauro (Niemcy), akta konferencji IIC (triennial meetings), dokumentacje prac wykonanych w ramach zajęć dydaktycznych i dyplomowych oraz prac magisterskich wykonanych przez studentów Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej oraz Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej UMK.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Markowski
Prowadzący grup: Sławomir Kamiński, Dariusz Markowski, Mirosław Wachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Student przygotowuje program prac konserwatorsko-restauratorskich przy obiekcie dyplomowym ze sztuki nowoczesnej i współczesnej. Wykorzystując wiedzę z metodyki i ćwiczeń z konserwacji dzieł sztuki. Wykonuje dokumentację opisową i fotograficzną stanu zachowania obiektu i przyczyn zniszczeń. W oparciu o zdobytą wiedzę opracowuje program oraz harmonogram prac konserwatorskich, który prezentuje na tle grupy. Organizuje swoje stanowisko pracy. Proponuje zabiegi i materiały na podstawie przeprowadzonych analiz i testów. Prezentuje historię, budowę techniczną, stan zachowania obiektu oraz przedstawia do dyskusji proponowane materiały i metody konserwatorskie. Prezentuje efekty swoich prac na forum grupy. W uzasadnionych przypadkach zagadnienia badawcze mogą być przedmiotem pracy dyplomowej teoretyczno-badawczej.

Literatura:

Literatura w większości uzależniona od obiektu dyplomowego, jego budowy, techniki wykonania oraz niezbędnych zabiegów konserwatorskich.

Student korzysta z literatury dotyczącej konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej i współczesnej zgromadzonej w bibliotece Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej (dostępnej na stronie internetowej zakładu).

Zbiory artykułów w czasopismach o tematyce konserwatorskiej i materiały pokonferencyjne: Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo - Toruń, Ochrona Zabytków - Warszawa, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów-Restauratorów Dzieł Sztuki - Łódź, Studies in Conservation (Anglia), Restauro (Niemcy), akta konferencji IIC (triennial meetings), dokumentacje prac wykonanych w ramach zajęć dydaktycznych i dyplomowych oraz prac magisterskich wykonanych przez studentów Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej oraz Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej UMK.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Markowski
Prowadzący grup: Sławomir Kamiński, Dariusz Markowski, Mirosław Wachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Student przygotowuje program prac konserwatorsko-restauratorskich przy obiekcie dyplomowym ze sztuki nowoczesnej i współczesnej. Wykorzystując wiedzę z metodyki i ćwiczeń z konserwacji dzieł sztuki. Wykonuje dokumentację opisową i fotograficzną stanu zachowania obiektu i przyczyn zniszczeń. W oparciu o zdobytą wiedzę opracowuje program oraz harmonogram prac konserwatorskich, który prezentuje na tle grupy. Organizuje swoje stanowisko pracy. Proponuje zabiegi i materiały na podstawie przeprowadzonych analiz i testów. Prezentuje historię, budowę techniczną, stan zachowania obiektu oraz przedstawia do dyskusji proponowane materiały i metody konserwatorskie. Prezentuje efekty swoich prac na forum grupy. W uzasadnionych przypadkach zagadnienia badawcze mogą być przedmiotem pracy dyplomowej teoretyczno-badawczej.

Literatura:

Literatura w większości uzależniona od obiektu dyplomowego, jego budowy, techniki wykonania oraz niezbędnych zabiegów konserwatorskich.

Student korzysta z literatury dotyczącej konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej i współczesnej zgromadzonej w bibliotece Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej (dostępnej na stronie internetowej zakładu).

Zbiory artykułów w czasopismach o tematyce konserwatorskiej i materiały pokonferencyjne: Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo - Toruń, Ochrona Zabytków - Warszawa, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów-Restauratorów Dzieł Sztuki - Łódź, Studies in Conservation (Anglia), Restauro (Niemcy), akta konferencji IIC (triennial meetings), dokumentacje prac wykonanych w ramach zajęć dydaktycznych i dyplomowych oraz prac magisterskich wykonanych przez studentów Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej oraz Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej UMK.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)