Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zagadnienia rynku sztuki i antyków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-ZRS-1L-MZ-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zagadnienia rynku sztuki i antyków
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe- 1 rok, sem. letni -ODK, zabytkoznawstwo i muzealnictwo (s2)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu historii sztuki

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: godziny kontaktowe: 30


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, potrzebny do zaliczenia przedmiotu, tj. opracowanie notatek z zajęć, zebranie podanej literatury do ćwiczeń i przyswojenie jej treści, bieżące przyswajanie i powtarzanie materiału z zajęć, zapoznanie się z tekstami omawianymi na zajęciach, przyswajanie terminologii: 15


3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania; zaliczenie z notą na podstawie kolokwium obejmującego zakres tematyki przedstawionej na zajęciach oraz zestaw terminów: 15Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej rynku sztuki, którą jest w stanie twórczo rozwijać w działalności naukowej

i profesjonalne. (K_W01)

W2. Zna w stopniu zaawansowanym szczegółowe dzieje, doktryny

i współczesne tendencje na rynku sztuki (K_W03 )

W3. Zna na poziomie pogłębionym współczesne dylematy ochrony dóbr kultury w jej aspekcie funkcjonowania rynku dzieł sztuki, w tym także zasady ochrony własności i prawa autorskiego (K_W06)

W4. Zna na poziomie pogłębionym współczesne aspekty prawne ochrony dziedzictwa kulturowego z uwzględnieniem regulacji prawnych rynku dzieł sztuki w Polsce i na Świecie (K_W07 )


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Odpowiednio dobierając źródła i selekcjonując informacje, potrafi przeprowadzić kwerendę merytoryczną, sformułować krytyczny stan badań i opracować pełny kwestionariusz badawczy do problematyki mieszczącej się w ramach rynku sztuki, który twórczo rozwiązuje i prezentuje z wykorzystaniem różnych form i mediów. (K_U01 )

U2. Szczegółowo analizuje problemy i formułuje hipotezy w tych obszarach rynku antykwarycznego, które angażują wiedzę z zakresu ochrony dóbr kultury, posługując się odpowiednimi metodami, pojęciami i narzędziami badawczymi, właściwymi dla nauk o sztuce, które twórczo przystosowuje. (K_U02)

U3. Potrafi integrować wiedzę z zakresu nauk o sztuce z wiedzą antykwaryczną oraz stosować ją w sytuacjach profesjonalnych o różnym stopniu złożoności, związanych z dylematami ochrony dóbr kultury i oceną podejmowanych w tym zakresie działań. (K_U03)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Jest w stanie podjąć owocną współpracę ze specjalistami z zakresu rynku dzieł sztuki w oparciu o nabyte kompetencje. (K_K01)

K2. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań związanych z poruszaniem się w ramach rynku dzieł sztuki, w podejściu do dóbr kultury kieruje się fachową wiedzą, samokrytycyzmem, opinią ekspercką i własną zdolnością oceny działań innych.(K_K03)

K3. Jest wrażliwy na problematykę odpowiedzialnego podejścia do materialnego dziedzictwa kulturowego, potrafi ocenić dobre i złe praktyki w tym zakresie, potrafi dostrzec i rozstrzygnąć dylematy z zakresu rynku antykwarycznego, kieruje się zasadami etyki zawodowej, ma świadomość odpowiedzialności wynikającej z posiadanych kwalifikacji. (K_K04, K_K05)


Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, wspólna lektura tekstu, dyskusja

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z problematyką związaną z rynkiem dzieł sztuki, także w ujęciu historycznym, wyposażenie studentów w wiedzę pozwalającą na swobodne poruszanie się po świecie antykwarycznym oraz pobudzenie do aktywnej dyskusji na tematy związane z przedmiotem zajęć.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z problematyką związaną z rynkiem dzieł sztuki w Polsce i na świecie. Istotnym elementem ćwiczeń jest przedstawienie historii rynku antykwarycznego oraz zarysu historii kolekcjonerstwa, polskiego prawodawstwa dotyczącego handlu dziełami sztuki oraz wprowadzenie w systemy aukcyjne. Zajęcia są zorientowane także na wyposażenie studentów w wiedzę pozwalającą na swobodne poruszanie się po świecie antykwarycznym oraz pobudzenie do aktywnej dyskusji na tematy związane z przedmiotem zajęć.

______________________

Zagadnienia podejmowane w ramach zajęć::

1. Historia europejskiego rynku dzieł sztuki

2. Historia polskiego rynku dzieł sztuki oraz kolekcjonerstwa

3. Historia wystawiennictwa w kontekście rynku antykwarycznego

4. Największe domy aukcyjne na świecie i w Polsce

5. Portale aukcyjne w internecie; systemy aukcyjne

6. Najważniejsze kolekcje prywatne na świecie

7. Najważniejsze kolejce prywatne w Polsce

8. Malarstwo i grafika na rynku sztuki

9. Rzemiosło artystyczne a rynek sztuki

10. Fałszerstwa dzieł sztuki.

11. Techniki wyszukiwania proweniencji dzieła

12. Praktyczne zasady rozpoznawania i wyceny

13. Problemy polskiego rynku dzieł sztuki

14. Rynek antykwaryczny

15. Sztuka powojenna na rynku

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Bryl M., Rynek sztuki w Polsce. Poradnik dla kolekcjonerów i inwestorów, Warszawa 2016.

2. Korzeniowska-Marciniak M., Międzynarodowy rynek dzieł sztuki, Kraków 2001.

3. Żaglewska Dorota, Sztuka czy biznes? Sekrety antykwariuszy, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

4. Cabanne P., Wielcy kolekcjonerzy, Kraków 1978.

5. Ciechanowiecki A., Współczesny handel dziełami sztuki, „ Ikonothek”

6. Rosset T. R. de, Polskie kolekcje i zbiory artystyczne we Francji w latach 1795-1919, Toruń 2005

7. Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku. Teoria – praktyka – prawo, (Narodowy Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów), Warszawa 2012.

8. Rynek sztuki. Aspekty prawne, red. W. Kowalski, K. Zalasińska, Wolters Kluwer 2011

9. Arnau F., Sztuka fałszerzy-fałszerze sztuki, Warszawa 1988.

10. Golka M., Rynek sztuki, Poznań 1991.

11. Rynek Sztuki. Aspekty prawne, red. W. Kowalski, K. Zalasińska Warszawa 2011

12.F.H. Taylor, The Taste of Angels: a history of art collecting from Rameses to Napoleon, Boston 1948

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Baka, Adam Chełstowski
Prowadzący grup: Małgorzata Baka, Adam Chełstowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia odbywać się będą na Wydziale Sztuk Pięknych (lub zdalnie na platformie Teams w razie potrzeby - w trybie synchronicznym).

Terminarz zajęć znajdziesz także w moim udostępnionym kalendarzu Google, który możesz podpiąć do własnego kalendarza.

Terminy zajęć z Małgorzatą BAKĄ - co druga środa, godz. 12:00-13:30 (WSP. s. 313):

1. 23.02 (0:45h) - zajęcia zdalne na Teams

2-3. 9.03 (1,5h)

4-5. 23.03 (1,5h)

6-7. 6.04 (1,5h)

8-9. 20.04 (1,5h)

10-11. 4.05 (1,5h)

12-13. 18.05 (1,5h)

14-15. 1.06 (1,5h)

Terminy zajęć z Adamem CHEŁSTOWSKIM:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Miedziak
Prowadzący grup: Witold Miedziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia odbywać się będą na Wydziale Sztuk Pięknych (lub zdalnie na platformie Teams w razie potrzeby - w trybie synchronicznym).

Terminarz zajęć znajdziesz także w moim udostępnionym kalendarzu Google, który możesz podpiąć do własnego kalendarza.

Terminy zajęć z Małgorzatą BAKĄ - co druga środa, godz. 12:00-13:30 (WSP. s. 313):

1. 23.02 (0:45h) - zajęcia zdalne na Teams

2-3. 9.03 (1,5h)

4-5. 23.03 (1,5h)

6-7. 6.04 (1,5h)

8-9. 20.04 (1,5h)

10-11. 4.05 (1,5h)

12-13. 18.05 (1,5h)

14-15. 1.06 (1,5h)

Terminy zajęć z Adamem CHEŁSTOWSKIM:

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)