Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy biotechnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-BM21PODB-1
Kod Erasmus / ISCED: 13.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0512) Biochemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy biotechnologii
Jednostka: Katedra Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
Grupy: Przedmioty do wyboru dla 1 semestru 2 roku S1 kierunku biotechnologia medyczma
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przedmiot nie wymaga zaliczenia innych przedmiotów

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

wykład – 30h


1. Bilans nakładu pracy z udziałem nauczycieli akademickich wynosi:

wykłady: 30 h

przeprowadzenie egzaminu: 1 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 31h, co odpowiada 1,6 punktom ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

wykłady: 30 h

czytanie literatury fachowej: 12h

konsultacje:2h

przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 7h + 1 h = 8h

Łączny nakład pracy studenta wynosi 75h, co odpowiada 3 punktom ECTS


3. Nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

czytanie literatury fachowej: 22h

konsultacje badawczo-naukowe: 4h

udział w wykładach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 5h

udział w ćwiczeniach objętych aktywnością naukową

(z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań):

15h

przygotowanie do ćwiczeń objętych aktywnością naukową: 4h

przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo-naukowych dla danego przedmiotu: 2h

przygotowanie do kolokwium w zakresie aspektów badawczo -naukowych dla danego przedmiotu: 5h godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 44 godziny, co odpowiada 1,76 punktom ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie: 7 + 1 = 8h (0,32 punktu ECTS)

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem się do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 8 godzin, co odpowiada 0,32 punktom ECTS


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych: 20h

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 20h, co odpowiada 0,8 punktom ECTS


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

Nie dotyczy

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma podstawową wiedzę z zakresu zagadnień inżynieryjnych w procesach biotechnologicznych (B1_W02)

W2: Zna podstawowe metody stosowane w laboratoriach biotechnologicznych (B1_W13)

W3: zna podstawy stosowania metod biotechnologicznych w ochronie środowiska (B1_W18)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi korzystać z literatury specjalistycznej z zakresu biotechnologii (B1_U04)

U2: Potrafi korzystać ze źródeł informacji w poszukiwaniu odpowiedzi na stawiane pytania z zakresu biotechnologii, w tym z dostępnych baz danych (B1_U03)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość konieczności ciągłego doskonalenia kompetencji zawodowych (B1_K02)

K2: Ma świadomość potrzeby wykorzystywania wiedzy z zakresu biotechnologii w różnych branżach i potrafi korzystać z wiedzy innych specjalistów (B1_K04)


Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy,

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem realizacji przedmiotu jest przekazanie informacji oraz dyskusja dotycząca powstania i rozwoju biotechnologii oraz jej znaczenia we współczesnym świecie w tym omówienie głównych nurtów i dziedzin biotechnologii. Wyjaśnienie podstaw mikrobiologicznych i biochemicznych, które są niezbędne do zrozumienia przebiegu procesów biotechnologicznych, prowadzonych z udziałem enzymów i mikroorgaznizmów.

Pełny opis:

Celem realizacji przedmiotu jest przekazanie informacji oraz dyskusja dotycząca powstania i rozwoju biotechnologii oraz jej znaczenia we współczesnym świecie w tym omówienie głównych nurtów i dziedzin biotechnologii. Wyjaśnienie podstaw mikrobiologicznych i biochemicznych, które są niezbędne do zrozumienia przebiegu procesów biotechnologicznych, prowadzonych z udziałem enzymów i mikroorgaznizmów.

Tematyka wykładów:

1. Powstanie i historia rozwoju biotechnologii. Dziedziny i najważniejsze osiągnięcia biotechnologii

2. Biochemia i fizjologia wzrostu i metabolizmu mikroorganizmów

3. Biologiczne podstawy procesów biotechnologicznych

4. Zarządzanie genomem i jego analiza – Procaryota

5. Inżynieria genetyczna – drożdże i grzyby strzępkowe

6. Doskonalenie wybranych cech mikroorganizmów

7. Techniki hodowli drobnoustrojów

8. Proteomika – metody badania proteomu

9. Metabolomika – istotny element medycyny spersonalizowanej

10. Roślinne substancje biologicznie czynne

11. Biofarming – produkcja białek rekombinowanych w systemach roślinnych

12. Osiągnięcia i rozwój biotechnologii farmaceutycznej

13. Problemy agrobiotechnologii. Regulacje prawne dotyczące GMO

14. Podstawy hodowli zwierząt

15. Granice ingerencji w naturę

Literatura:

1) Podręczniki wiodące:

C. Ratledge, B. Kristiansen (red.): Podstawy biotechnologii, PWN

2) Podręczniki uzupełniające:

K. W. Szewczyk: Technologia biochemiczna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

J. Fiedurek (red.): Procesy jednostkowe w biotechnologii, Wydawnictwo UMCS

S. Malepszy (red.): Biotechnologia roślin, Wydawnictwo Naukowe PWN

Metody i kryteria oceniania:

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego. – W01, W02, W03, U01, U02, K01, K02

Forma i warunki zaliczenia końcowego:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego.

% uzyskanych punktów - Ocena

92≤…..≤100 - bdb (5)

88≤…..<92 - db+ (4+)

80≤…..<88 - db (4)

71≤…..<80 - dst+ (3+)

60≤…..<71 - dst (3)

0…..<60 - ndst (2)

Praktyki zawodowe:

W ramach przedmiotu nie są prowadzone praktyki zawodowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sikora
Prowadzący grup: Aleksandra Karczmarska-Wódzka, Joanna Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem realizacji przedmiotu jest przekazanie informacji oraz dyskusja dotycząca powstania i rozwoju biotechnologii oraz jej znaczenia we współczesnym świecie w tym omówienie głównych nurtów i dziedzin biotechnologii. Wyjaśnienie podstaw mikrobiologicznych i biochemicznych, które są niezbędne do zrozumienia przebiegu procesów biotechnologicznych, prowadzonych z udziałem enzymów i mikroorgaznizmów.

Pełny opis:

Celem realizacji przedmiotu jest przekazanie informacji oraz dyskusja dotycząca powstania i rozwoju biotechnologii oraz jej znaczenia we współczesnym świecie w tym omówienie głównych nurtów i dziedzin biotechnologii. Wyjaśnienie podstaw mikrobiologicznych i biochemicznych, które są niezbędne do zrozumienia przebiegu procesów biotechnologicznych, prowadzonych z udziałem enzymów i mikroorgaznizmów.

Tematyka wykładów:

1. Powstanie i historia rozwoju biotechnologii. Dziedziny i najważniejsze osiągnięcia biotechnologii

2. Biochemia i fizjologia wzrostu i metabolizmu mikroorganizmów

3. Biologiczne podstawy procesów biotechnologicznych

4. Zarządzanie genomem i jego analiza – Procaryota

5. Inżynieria genetyczna – drożdże i grzyby strzępkowe

6. Doskonalenie wybranych cech mikroorganizmów

7. Techniki hodowli drobnoustrojów

8. Proteomika – metody badania proteomu

9. Metabolomika – istotny element medycyny spersonalizowanej

10. Roślinne substancje biologicznie czynne

11. Biofarming – produkcja białek rekombinowanych w systemach roślinnych

12. Osiągnięcia i rozwój biotechnologii farmaceutycznej

13. Problemy agrobiotechnologii. Regulacje prawne dotyczące GMO

14. Podstawy hodowli zwierząt

15. Granice ingerencji w naturę

Literatura:

1) Podręczniki wiodące:

C. Ratledge, B. Kristiansen (red.): Podstawy biotechnologii, PWN

2) Podręczniki uzupełniające:

K. W. Szewczyk: Technologia biochemiczna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

J. Fiedurek (red.): Procesy jednostkowe w biotechnologii, Wydawnictwo UMCS

S. Malepszy (red.): Biotechnologia roślin, Wydawnictwo Naukowe PWN

Uwagi:

W formie zdalnej program zajęć będzie realizowany za pomocą platformy Moodle zgodnie z planem zajęć przewidzianym na semestr.

Link do zajęć: https://moodle.umk.pl/enrol/index.php?id=1315

Hasło do kursu Prowadzący udostępnia Studentom po kontakcie mailowym za pomocą e-maila z końcówką @stud.umk.pl

Należy kontaktować się po adresem: akar@cm.umk.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karczmarska-Wódzka, Joanna Sikora
Prowadzący grup: Joanna Bugieda, Patrycja Wszelaki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem realizacji przedmiotu jest przekazanie informacji oraz dyskusja dotycząca powstania i rozwoju biotechnologii oraz jej znaczenia we współczesnym świecie w tym omówienie głównych nurtów i dziedzin biotechnologii. Wyjaśnienie podstaw mikrobiologicznych i biochemicznych, które są niezbędne do zrozumienia przebiegu procesów biotechnologicznych, prowadzonych z udziałem enzymów i mikroorgaznizmów.

Pełny opis:

Celem realizacji przedmiotu jest przekazanie informacji oraz dyskusja dotycząca powstania i rozwoju biotechnologii oraz jej znaczenia we współczesnym świecie w tym omówienie głównych nurtów i dziedzin biotechnologii. Wyjaśnienie podstaw mikrobiologicznych i biochemicznych, które są niezbędne do zrozumienia przebiegu procesów biotechnologicznych, prowadzonych z udziałem enzymów i mikroorgaznizmów.

Tematyka wykładów:

1. Powstanie i historia rozwoju biotechnologii. Dziedziny i najważniejsze osiągnięcia biotechnologii

2. Biochemia i fizjologia wzrostu i metabolizmu mikroorganizmów

3. Biologiczne podstawy procesów biotechnologicznych

4. Zarządzanie genomem i jego analiza – Procaryota

5. Inżynieria genetyczna – drożdże i grzyby strzępkowe

6. Doskonalenie wybranych cech mikroorganizmów

7. Techniki hodowli drobnoustrojów

8. Proteomika – metody badania proteomu

9. Metabolomika – istotny element medycyny spersonalizowanej

10. Roślinne substancje biologicznie czynne

11. Biofarming – produkcja białek rekombinowanych w systemach roślinnych

12. Osiągnięcia i rozwój biotechnologii farmaceutycznej

13. Problemy agrobiotechnologii. Regulacje prawne dotyczące GMO

14. Podstawy hodowli zwierząt

15. Granice ingerencji w naturę

Literatura:

1) Podręczniki wiodące:

C. Ratledge, B. Kristiansen (red.): Podstawy biotechnologii, PWN

2) Podręczniki uzupełniające:

K. W. Szewczyk: Technologia biochemiczna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

J. Fiedurek (red.): Procesy jednostkowe w biotechnologii, Wydawnictwo UMCS

S. Malepszy (red.): Biotechnologia roślin, Wydawnictwo Naukowe PWN

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karczmarska-Wódzka, Joanna Sikora
Prowadzący grup: Patrycja Wszelaki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem realizacji przedmiotu jest przekazanie informacji oraz dyskusja dotycząca powstania i rozwoju biotechnologii oraz jej znaczenia we współczesnym świecie w tym omówienie głównych nurtów i dziedzin biotechnologii. Wyjaśnienie podstaw mikrobiologicznych i biochemicznych, które są niezbędne do zrozumienia przebiegu procesów biotechnologicznych, prowadzonych z udziałem enzymów i mikroorgaznizmów.

Pełny opis:

Celem realizacji przedmiotu jest przekazanie informacji oraz dyskusja dotycząca powstania i rozwoju biotechnologii oraz jej znaczenia we współczesnym świecie w tym omówienie głównych nurtów i dziedzin biotechnologii. Wyjaśnienie podstaw mikrobiologicznych i biochemicznych, które są niezbędne do zrozumienia przebiegu procesów biotechnologicznych, prowadzonych z udziałem enzymów i mikroorgaznizmów.

Tematyka wykładów:

1. Podstawy biotechnologii

2. Biologia komórki

3. Podstawy metabolizmu bakterii

4. Zarządzanie genomem i jego analiza

5. Doskonalenie wybranych cech mikroorganizmów

6. Techniki hodowli drobnoustrojów

7. Biofarming

8. Mikroorganizmy w ochronie środoiwska

9. Metabolomika

10. GMO

Literatura:

1) Podręczniki wiodące:

C. Ratledge, B. Kristiansen (red.): Podstawy biotechnologii, PWN

2) Podręczniki uzupełniające:

K. W. Szewczyk: Technologia biochemiczna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

J. Fiedurek (red.): Procesy jednostkowe w biotechnologii, Wydawnictwo UMCS

S. Malepszy (red.): Biotechnologia roślin, Wydawnictwo Naukowe PWN

Uwagi:

W formie zdalnej program zajęć będzie realizowany za pomocą platformy Moodle zgodnie z planem zajęć przewidzianym na semestr.

Link do zajęć: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=5506

Hasło do kursu Prowadzący udostępnia Studentom po kontakcie mailowym za pomocą e-maila z końcówką @stud.umk.pl

Należy kontaktować się po adresem: wszelakipatrycja@cm.umk.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)