Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne - Farmakoterapia w stanach zagrożenia życia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek3ZF14-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Farmakoterapia w stanach zagrożenia życia
Jednostka: Katedra Farmakologii i Terapii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 3 roku NWJ kierunku lekarskiego
Przedmioty fakultatywne dla 3 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Celem zajęć jest omówienie farmakoterapii w stanach zagrożenia

życia. Studenci dowiedzą się, jak należy postępować w stanach nagłych zgodnie znajnowszymi wytycznymi.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta:


- udział w seminariach 15 godzin

- konsultacje w formie on-line - 5 godzin

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie : 2 + 3 = 25 godzinŁączny nakład pracy studenta wynosi 25 godzin, co odpowiada 1 punktwi ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Wyjaśnia całościowe działanie leków na organizm z uwzględnieniem mechanizmu działania, metabolizmu, wskazań i działań niepożądanych z uwzględnieniem wieku (C K_W34, C K_W35, C K_W36)

W2: Charakteryzuje zasady farmakoterapii z uwzględnieniem wskazań, działań niepożądanych i interakcji lekowych (C K_W37,C K_W38)

W3: Wyjaśnia pojęcia z zakresu lekooporności, farmakoekonomiki, terapii monitorowanej (C K_W39, E K_W40, E K_W41)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Szacuje ryzyko zjawisk patologicznych z uwzględnieniem działań niepożądanych i interakcji oraz dobiera optymalne leki i ich dawki (C K_U14, E K_U17)

U2: Potrfi napisać receptę (C K_U16)

U3: Potrafi indywidualizować terapię w wybranych przypadkach (E K_U18)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: wykazuje chęć podnoszenia kompetencji i rozwiązywania problemów związanych z zawodem (K_K08)

Metody dydaktyczne:

Podające:

- wykład konwersatoryjny

Poszukujące:

- ćwiczeniowa – analiza danych


Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie farmakoterapii w stanach zagrożenia

życia. Studenci dowiedzą się, jak należy postępować w stanach nagłych zgodnie z

najnowszymi wytycznymi.

Pełny opis:

1. Leki w ALS. Farmakoterapia zaburzeń rytmu prowadzących do NZK.

2. Wstrząs. Farmakoterapia wstrząsu anafilaktycznego, krwotocznego.

3. Zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej. Zaburzenia gospodarki elektrolitowej.

4. Postępowanie w stanach zatrucia. Toksydromy. Zatrucia lekami, gazami,

alkoholem.

5. Ostre stany chorych na cukrzycę. Ostre stany związane z czynnikami

środowiskowymi. Ostra niewydolność nerek. Przełom nadciśnieniowy. Przełom nadnerczowy.

Przełom tarczycowy.

Literatura:

1. Medycyna ratunkowa w pytaniach i odpowiedziach. Vincent J. Markovchick, Peter

T. Pons, Katherine M. Bakes. red. Jerzy Robert Ładny, Marzena

Wojewódzka-Żelezniakowicz. Medipage 2016 ,

2. Intensywna terapia i medycyna ratunkowa. Wybrane zagadnienia, Wojciech

Gaszyński, Wyd. Lek. PZWL 2016,

3. Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych, red. nauk. Krystyn

Sosada, Wyd. Lek. PZWL 2016,

4. Stany zagrożenia życia u dzieci. Sönke Müller, Matthias Thöns, red. Urszula

Kostowska-Kapłon, Kamila Gumprecht. Wyd. Lek. PZWL, 2011,

4.

a. Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała, red. nauk. Przemysław

Guła, Waldemar Machała, Wyd. Lek. PZWL 2015,

b. Postępowanie w obrażeniach ciała w praktyce SOR, Red. nauk. Waldemar

Machała, Przemysław Guła, Wyd. Lek. PZWL 2016

9. Wytyczne ERC 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne

% uzyskanych punktów Liczba punktów

(przykład) ocena

92-100 49 – 54 bdb (5)

84-91 45 - 48 db+ (4+)

76-83 41 – 44 db (4)

68-75 37 – 40 dst+ (3+)

56-67 30 – 36 dst (3)

0-55 0 – 29 ndst (2)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)