Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne - Przygotowanie do LEKu-medycyna rodzinna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek5ZF70-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Przygotowanie do LEKu-medycyna rodzinna
Jednostka: Katedra Medycyny Rodzinnej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 5 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu: chorób wewnętrznych, pediatrii, dermatologii, okulistyki, profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w ćwiczeniach: 30 godzin

- konsultacje: 0,5 godziny

- przeprowadzenie zaliczenia: 0,5 godziny


Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 31 godzin, co odpowiada 1,2 punktom ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń: 3 godziny

- czytanie wskazanej literatury: 10 godzin

- konsultacje: 0,5 godziny

- przygotowanie do zaliczenia: 6 + 0,5 = 6,5 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 50 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 8 godziny

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych z zakresu medycyny rodzinnej): 15 godzin

- przygotowanie do zaliczenia (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu medycyny rodzinnej): 4 godziny

- konsultacje (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu medycyny rodzinnej): 0,5 godziny


Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 27,5 godziny, co odpowiada

1,1 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 6 + 0,5 = 6,5 godziny (0,26 punktu ECTS)


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach: 30 godzin


Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 30 godzin, co odpowiada 1,2 punktu ECTS


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczy

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: wymienia i omawia czynniki i symptomy towarzyszące najczęstszym chorobom w praktyce lekarza rodzinnego (E K_W36)

W2: wyjaśnia zasady diagnozowania i działania lekarskiego w praktyce lekarza rodzinnego (E K_W36)

W3: wskazuje zasady stosowania antybiotyków w procesie leczniczym (E K_W36)

W4: określa zasady postępowania przeciwgorączkowego u chorych oraz szczepień u dzieci i dorosłych (E K_W36)

W5: posiada wiedzę na temat szczepień ochronnych dzieci i dorosłych (E K_W36)

W6: wymienia przyczyny, objawy, diagnostykę i leczenie infekcji dróg oddechowych, zakażeń układu moczowego (E K_W36)

W7: wymienia przyczyny, objawy, diagnostykę i leczenie najczęstszych chorób dzieci (E K_W36)

W8: wymienia przyczyny, objawy, diagnostykę i leczenie najczęstszych chorób zakaźnych (E K_W36)

W9: wymienia przyczyny, objawy, diagnostykę i leczenie najczęstszych chorób cywilizacyjnych (E K_W36)

W10: charakteryzuje przyczyny otyłości jako choroby cywilizacyjnej i wyjaśnia zasady leczenia dietetycznego (E K_W36)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi dokonać kwalifikacji do szczepień (E K_U27)

U2: potrafi ustalić działanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne (E K_U29)

U3: prawidłowo ocenia stan zdrowia pacjenta i na tej podstawie kieruje chorego na leczenie domowe lub szpitalne (E K_U29)

U4: wyjaśnia badania laboratoryjne i wskazuje powody odchyleń od normy (E K_U29)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma poczucie własnych ograniczeń (K_K01)

K2: ma poczucie ciągłego dokształcania się (K_K08)

Metody dydaktyczne:

- dyskusja,

- rozwiązanie problemu klinicznego,


Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie:

- poszerzyć podstawy teoretyczne z medycyny rodzinnej;

- zintegrować dotychczasową wiedzę teoretyczną i kliniczną

- ugruntować wiedzę studentów na temat pryncypiów medycyny rodzinnej;

- ugruntować wiedzę studentów na temat kompetencji lekarza rodzinnego, jego roli w systemie ochrony zdrowia;

- omówić specyficzne konteksty rozwiązywania zadań testowych z zakresu medycyny rodzinnej pod kątem Lekarskiego Egzaminu Końcowego;

Pełny opis:

Ćwiczenia są ukierunkowane na ugruntowanie wiedzy na temat postępowania przeciwgorączkowego, szczepień dzieci i dorosłych, infekcji dróg oddechowych, chorób zakaźnych, najczęstszych chorób dzieci i chorób cywilizacyjnych w odniesieniu do rozwiązywanych pytań zaczerpniętych z Lekarskiego Egzaminu Końcowego.

Dodatkowo zajęcia z medycyny rodzinnej mają na celu kształtowanie postawy lekarskiej oczekiwanej w praktyce lekarza rodzinnego.

Literatura:

Podręcznik wiodący:

- Windak A., Chlabicz S., Masztalerz – Migas A. – Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów, Termedia, Poznań 2015;

Podręczniki uzupełniające:

- Latkowski B., Lukas W., Godycki – Ćwirko M., – Medycyna Rodzinna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017;

- Wesołowski D., Lepolek3. Ostatnia krew, tom I i II, Lepobooks, Szczecin 2018;

- red. Oblacińska A., Jodkowska M., Sawiec P. – ABC bilansów zdrowia dziecka: podręcznik dla lekarzy, Medycyna Praktyczna, Kraków 2017;

- Mrożek – Budzyn D. – Wakcynologia praktyczna, Alfa-Medica Press, Bielsko-Biała 2018

(z uwzględnieniem aktualnego Programu Szczepień Ochronnych na rok 2020)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie dwóch z trzech testów zawierających pytania omawiane na zajęciach dnia poprzedniego. Każdy test składa się z trzech pytań – każde zawiera pięć odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Test uznaje się za zaliczony, jeżeli student udzieli dwóch prawidłowych odpowiedzi z jednego testu (≥2 pkt., system oceniania 0-1). Dany test student może poprawiać tylko raz z inną grupą ćwiczeniową. Pod uwagę brane jest również aktywne uczestnictwo na przewidzianych rozkładem zajęciach. Podczas ćwiczeń jest prowadzona przedłużona obserwacja studenta, w celu ustalenia oceny kompetencji społecznych (zaliczenie>60%). Wszystkie nieobecności student zobowiązany jest zaliczyć w formie wskazanej przez prowadzącego.

Test (≥2 pkt.) W1-W10, U1-U4;

Przedłużona obserwacja (>60%) W1-W10, U1-U4, K1-K4;

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Buczkowski
Prowadzący grup: Krzysztof Buczkowski, Magdalena Dachtera-Frąckiewicz, Katarzyna Klucz, Dorota Łuszkiewicz, Cezary Modrzejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Buczkowski
Prowadzący grup: Krzysztof Buczkowski, Magdalena Dachtera-Frąckiewicz, Sandra Janiak, Katarzyna Klucz, Dorota Łuszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Buczkowski
Prowadzący grup: Krzysztof Buczkowski, Magdalena Dachtera-Frąckiewicz, Mariusz Gawrych, Sandra Janiak, Katarzyna Klucz, Dorota Łuszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)