Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Farmakologia z farmakodynamiką II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1724-F4-FARMF-J Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Farmakologia z farmakodynamiką II
Jednostka: Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 4 roku SJ na kierunku Faramcja
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji opisywanego przedmiotu niezbędne jest posiadanie podstawowych wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii, biologii, biochemii, chemii analitycznej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

o udział w wykładach - 90 godzin,

o udział w laboratoriach - 75 godzin,

o udział w ćwiczeń– 15 godzin

o udział w konsultacjach naukowo-badawczych (omówienie literatury naukowej z zadanej tematyki, opracowanie i interpretacja uzyskanych wyników badań, uzupełnienie wiedzy na temat oceny efektu terapeutycznego leków-terapii spersonalizowanej, monitorowania leczenia, interakcji leków oraz działań niepożądanych, „case study”) – 30 godzin

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 210 godzin, co odpowiada 8.40 punktu ECTS

2. Bilans nakładu pracy studenta:

o udział w wykładach - 90 godzin,

o udział w laboratoriach - 75 godzin,

o udział w ćwiczeniach – 15 godzin,

o udział w konsultacjach naukowo-badawczych – 30 godzin

o przygotowanie do zajęć - 45 godzin.

o przygotowanie do kolokwiów - 45 godzin,

o przygotowanie do egzaminu - 40 godzin

o czytanie wybranego piśmiennictwa: 35 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 375 godzin, co odpowiada 15 punktom ECTS

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi

• czytanie wskazanego piśmiennictwa naukowego: 15 godzin,

• udział w wykładach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 55 godzin,

• konsultacje badawczo-naukowe: 20 godzin

• udział w zajęciach objętych aktywnością naukową (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 65 godzin,

• przygotowanie do zajęć objętych aktywnością naukową: 20 godzin,

• przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo-naukowych dla realizowanego przedmiotu: 20 godzin.

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 195 godzin, co odpowiada 7.80 punktu ECTS

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

o przygotowanie do zajęć - 45 godzin.

o przygotowanie do kolokwiów - 45 godzin,

o przygotowanie do egzaminu - 40 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 130 godzin, co odpowiada 5.20 punktu ECTS

5. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk) – nie dotyczy.Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z działaniem leków-K_D.W12

W2: zna i rozumie czynniki wpływające na działanie leków-K_D.W13

W3: zna czynniki dziedziczne wpływające na skuteczność i bezpieczeństwo stosowanych leków- K_D.W14

W4: zna drogi podania i dawkowanie leków-K_D.W15

W5: zna punkty uchwytu i mechanizmy działania leków-K_D.W16

W6: rozumie komórkowe i molekularne mechanizmy działania leków-K_D.W17

W7: zna właściwości farmakologiczne poszczególnych grup leków-K_D.W18

W8: zna wskazania i przeciwwskazania dla poszczególnych grup leków-K_D.W19

W9: zna działania niepożądane swoiste dla leku i zależne od dawki-K_D.W20

W10: zna klasyfikację działanie pożądanych-K_D.W21

W11: zna problemy wzajemnego oddziaływania między lekami oraz między lekami a produktami spożywczymi- K_D.W22

W12: zna zasady prawidłowego kojarzenia leków-K_D.W23

W13: zna możliwości unikania niekorzystnych interakcji-K_D.W24

W14: zna zasady monitorowania działa niepożądanych- K_D.W25


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: wyjaśnia przyczyny i skutki interakcji leków i interpretuje wpływ czynników na działanie leków -K_D.U9

U2: uzasadnia wpływ czynników dziedzicznych na skuteczność i bezpieczeństwo leków -K_D.U10

U3: wyjaśnia właściwości farmakologiczne leku w oparciu o punkt uchwytu i mechanizm działania-K_D.U11

U4: przewiduje działania niepożądane, w zależności od dawki i drogi podania leku-K_D.U12

U5: wymienia wskazania i przeciwwskazania dla poszczególnych grup leków-K_D.U13

U6: uzasadnia korzyści wynikające ze stosowania leku złożonego-K_D.U14

U7: wyjaśnia przyczyny i skutki interakcji między lekami oraz między lekami a pożywieniem-K_D.U15

U8: przewiduje skutki niekorzystnych interakcji i im zapobiega-K_D.U16

U9: wykorzystuje nabyte wiadomości z fizjologii, patofizjologii, mikrobiologii, immunologii, farmakokinetyki oraz chemii leków do zrozumienia mechanizmów działań niepożądanych oraz interakcji lekowych- K_D.U17

U10: udziela informacji o działaniu leku w sposób zrozumiały dla pacjenta- K_D.U18

U11: zapobiega interakcjom w fazie farmakokinetycznej- K_D.U45

U12: współdziała w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii- K_D.U46

U13: udziela informacji o mechanizmie działania, właściwościach farmakologicznych i działaniu niepożądanym leku- K_D.U47

U14: przewiduje wystąpienie działania niepożądanego leku- K_D.U48

U15: zapobiega interakcjom między lekami oraz między lekami a pożywieniem- K_D.U49

U16: monitoruje działania niepożądane leków- K_D.U50

U17: przekazuje zdobyte wiadomości z zakresu farmakologii w sposób zrozumiały dla pacjenta- K_D.U51

U18: współpracuje z lekarzem w celu wyboru właściwego leku- K_D.U52


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do wyszukiwania i selekcjonowania informacji o lekach-K_B.K1

K2: wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji-K_B.K2

K3: posiada umiejętność pracy w zespole -K_B.K3Metody dydaktyczne:

Wykład:

 Wykład on-line na platformie Microsoft Teams lub BigBlueButton z prezentacją multimedialną

 wykład informacyjny

 wykład problemowy

Laboratoria:

 metoda obserwacji

 ćwiczenia praktyczne

 metody eksponujące: film, pokaz

 metoda obserwacji

 studium przypadku („case study”)

Ćwiczenia:

 uczenie wspomagane z prezentacją multimedialną

 metoda dyskusji dydaktycznej

 studium przypadku („case study”)

 omówienie publikacji naukowych
Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- obserwacji
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z podstawowymi grupami leków, ich mechanizmami działania, dawkowaniem, interakcjami międzylekowymi, między lekami a pożywieniem, oraz działaniami niepożądanymi towarzyszącymi terapii. Wykłady skupione będą głównie na leczeniu farmakologicznym chorób związanych z funkcjonowaniem układu nerwowego, ponieważ zagadnienie to wymaga dogłębnego wytłumaczenia mechanizmów przez prowadzącego zajęcia. Ćwiczenia obejmą dodatkowo grupy leków stosowane w chorobach zakaźnych, leki działające poprzez receptory układów współczulnego i przywspółczulnego, leki wpływające na mięśnie gładkie i szkieletowe, niesteroidowe leki przeciwzapalne. Nacisk nauczania będzie kładziony na leki szeroko dostępne w sprzedaży wydawane bez recepty, na interakcje między wieloma lekami wydawanymi na receptę oraz między lekami wydawanymi na receptę a lekami OTC.

Pełny opis:

W trakcie zajęć z przedmiotu studenci zdobędą wiedzę z zakresu leków wpływających na działanie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, w tym leków psychotropowych, neuroleptycznych, anksjolitycznych, uspakajających, nasennych, przeciwpadaczkowych, psychostymulujących i psychodysleptycznych, leków stosowanych w farmakoterapii choroby Parkinsona, Alzheimera i innych chorobach neurodegeneracyjnych, leków zwiotczających, znieczulających ogólnie i miejscowo. Omawiane zagadnienia obejmą także leki opioidowe leki przeciwbólowe ze szczególnych uwzględnieniem ich mechanizmu uzależniającego, a także niesteroidowe leki przeciwzapalne z podkreśleniem zagrożeń związanych z ich powszechnym dostępem i użyciem. Omówienie autonomicznego układu nerwowego na poziomie receptorowym umożliwi zrozumienie mechanizmów działania, działań niepożądanych oraz interakcji leków z wielu grup stosowanych w różnorodnych wskazaniach i jednostkach chorobowych, np. leków działających na układ oddechowy, układ sercowo-naczyniowy, układ pokarmowy itd. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu chorób metabolicznych jak cukrzyca i dyslipidemie oraz chorób związanych z zaburzeniami układu hormonalnego. Wśród tematów znajdą się również leki przeciwdrobnoustrojowe. Zajęcia z każdego tematu zakładają część poświęconą omówieniu mechanizmów działania danej grupy leków na tle fizjologii danego układu, zasady dawkowania terapeutyków, efekty terapeutyczne oraz działania niepożądane wraz z zasadami ich zapobiegania, jak również możliwość wystąpienia interakcji lek-lek oraz lek-pożywienie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Janiec W. Farmakodynamika. Podręcznik dla studentów farmacji- Wydanie 1, PZWL 2009

2. Farmakologia i toksykologia Red. E Mutschler i wsp., red. nauk. W. Buczko (wydanie III poprawione i uzupełnione).

3. Farmakologia Goodmana & Gilmana, red. Brunton L.L., Lazo J.S., Parker K.L., red. nauk. W. Buczko (wydanie III poprawione i uzupełnione).

Literatura uzupełniająca:

1. Basic & Clinical Pharmacology, 12e, BG Katzung (EN)

2. Katzung BG: Farmakologia ogólna i kliniczna- Wydanie I polskie, Czelej 2012 (PL)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia przedmiotu Farmakologia z Farmakodynamiką jest przestrzeganie zasad ujętych w Regulaminie dydaktycznym Katedry i Zakładu Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu obejmującego materiał w semestrze VII i VIII.

Egzamin w semestrze VIII:

Student zostaje do niego dopuszczony jeżeli:

uczestniczy aktywnie w laboratoriach, ćwiczeniach i wykładach,

zaliczy wszystkie kolokwia w semestrze VII i VIII.

Egzamin składa się z pytań testowych (odpowiedź jednokrotnego wyboru) i krótkiej odpowiedzi dotyczących wiedzy zdobytej podczas wykładów i ćwiczeń. Za każdą prawidłową odpowiedź student uzyskuje jeden punkt. Do uzyskania pozytywnej oceny konieczne jest 60% punktów.

Oceny wystawia się zgodnie z poniższą skalą ocen:

Procent punktów Ocena

90-100% Bardzo dobry

85-89% Dobry plus

80-84% Dobry

75-79% Dostateczny plus

60-74% Dostateczny

0-59% Niedostateczny

Końcową ocenę z przedmiotu Farmakologia oblicza się na podstawie poniższego wzoru:

ocena=ocena z egzaminu*0,7+średnia ocen z kolokwiów z IV roku*0,3

Otrzymanie oceny niedostatecznej z egzaminu końcowego jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej i koniecznością zdawania egzaminu poprawkowego.

Egzamin końcowy teoretyczny: > 60% (W1-W13)

Kolokwia, wyjściówki: > 60% (W1-W13, U1- U6)

Praktyki zawodowe:

Program kształcenia nie przewiduje odbycia praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bojko
Prowadzący grup: Joanna Bogusiewicz, Barbara Bojko, Krzysztof Goryński, Karol Jaroch, Anna Sloderbach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bojko
Prowadzący grup: Barbara Bojko, Krzysztof Goryński, Karol Jaroch, Anna Sloderbach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bojko
Prowadzący grup: Barbara Bojko, Krzysztof Goryński, Karol Jaroch, Anna Sloderbach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bojko
Prowadzący grup: Barbara Bojko, Krzysztof Goryński, Jonasz Podemski, Anna Sloderbach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bojko
Prowadzący grup: Barbara Bojko, Wojciech Filipiak, Krzysztof Goryński, Anna Sloderbach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.