Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikowanie międzykulturowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S2-2-KM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0318) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi
Nazwa przedmiotu: Komunikowanie międzykulturowe
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II rok s2
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień z zakresu komunikacji społecznej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach - 30 h (1 ECTS).

Przygotowanie się do egzaminu (lektura opracowań, notatek itp.) - 60 h (2 ECTS).

Przygotowanie własne do wybranego tematu (pogłębienie, poszerzenie zagadnienia) - 45 h (1,5 ECTS).

Przygotowanie się do "obrony" wybranego zagadnienia - 15 h (0,5 ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza:

student definiuje najważniejsze pojęcia z zakresu komunikowania międzykulturowego (KM)

Efekty uczenia się - umiejętności:

student identyfikuje bariery komunikacyjne w kontekście KM i objaśnia sposoby ich przezwyciężania;


student identyfikuje poziomy KM, wyjaśnia różnice między nimi, wskazuje czynniki determinujące porozumienie;


student wymienia i objaśnia wymiary kultury według koncepcji G. i G. Hofstede


student analizuje zawartość mediów masowych pod kątem ich roli w promowaniu dialogu między kulturami

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

student komunikuje się w środowisku wielokulturowym i międzynarodowym, zdobywa kompetencje społeczne czyniące go aktywną jednostką w warunkach globalizacji

student utrwala postawę szacunku dla tego, co odmienne i różne od kultury przezeń reprezentowanej

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- inscenizacja
- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- giełda pomysłów
- obserwacji
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Kluczowe zagadnienia:

kultura a komunikacja;

wielokulturowość a multikulturalizm;

komunikacja międzykulturowa;

kultury narodowe w perspektywie komunikacyjnej;

bariery w komunikowaniu (np. stereotypy, wymiary kultury);

zjawisko szoku kulturowego;

rola komunikacji językowej i niewerbalnej w KM.

Cel zajęć:

wprowadzenie studentów w problematykę komunikacji międzykulturowej;

wyposażenie studentów w narzędzia umożliwiające skuteczne komunikowanie się w środowisku międzykulturowym i/lub międzynarodowym.

Pełny opis:

Wybrane aspekty komunikacji niewerbalnej jako czynniki charakteryzujące przedstawicieli różnych kultur. Wykorzystanie czasu jako sygnału komunikacyjnego. Wpływ dystansu i relacji przestrzennych na porozumienie.

Płeć, wiek, przynależność do grupy zawodowej lub subkultury, klasy społecznej itp. a komunikowanie.

Pluralizm kulturowy – nowe zjawisko czy problem stary jak świat? Wielokulturowość jako trwałe zjawisko zjawisko w społeczeństwach ludzkich; multikulturalizm jako współczesny polityczny projekt równouprawnienia kultur w teorii i praktyce. Globalizacja i lokalność jako tło przemian stosunków kulturowych we współczesnym świecie.

Różnice kulturowe: wymiary kultury wg Geerta Hofstede. Inne ujęcia różnic kulturowych. Kategoria charakteru narodowego. Polacy a kompetencje komunikacyjne.

Determinanty komunikacji międzykulturowej. Wpływ stereotypów, uprzedzeń itp. na komunikację między Polakami a innymi nacjami (kulturami narodowymi).

Komunikacja międzykulturowa: problem szoku kulturowego.

Adaptacja, asymilacja, integracja, marginalizacja jako sposoby przystosowania się mniejszości do grupy dominującej w państwach wieloetnicznych.

Narodowy design, narodowy branding (na wybranych przykładach).

Język a kwestia wielokulturowości (zob. frazeologia, przysłowia, językowy obraz obcego itp.). Hipoteza Sapira-Whorfa.

Różnice kulturowe i "obcy" w polskich mediach masowych: pogoń za sensacją czy wrota tolerancji? Rola mediów w kreowaniu dialogu między kulturami. Mediatyzacja fenomenu wielokulturowości. Gatunki medialne promujące dialog międzykulturowy (space opera, np. "Star Trek"; seriale TV, np. "Shogun", "Doktor Quinn" i "Ranczo"; film fabularny, np. "Dzień gniewu", "Django", "Ostatni Mohikanin" i in.; talk-show w telewizji; film dokumentalny; reportaż podróżniczy). Tzw. media kobiece (prasa, kanały telewizyjne, oferta programowa).

Sztuka jako "otwieracz", kultura jako "puszka"? Analiza struktury, przebiegu i celowości projektu teatralnego "Europa", angażującego m.in. Teatr Polski w Bydgoszczy (http://www.europaplay.eu/). Udział artystów i rola sztuki w kultywowaniu dialogu kultur, na przykładzie projektów muzycznych, literackich (np. literatura dla dzieci, reportaż literacki, wywiad-rzeka z artystą), sztuk teatralnych i dzieł plastycznych.

Spektakularne wydarzenia o randze międzynarodowej (tu: olimpiady, mistrzostwa świata w różnych dyscyplinach sportu, konferencje i kongresy naukowe, konferencje i kongresy ekonomiczne, wystawy światowe, biennale, targi, festiwale filmowe, Eurowizja itd.) a przełamywanie barier komunikacji międzykulturowej.

Literatura:

J. Mikułowski-Pomorski, Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym;

M. Chutnik, Szok kulturowy. Przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie;

M. Peisert, Nazwy narodowości i ras we współczesnej polszczyźnie, [w:] Język a kultura. Potoczność w języku i kulturze, Wrocław 1992, s. 209-223;

G. Hofstede, G. I .Hofstede, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu;

E. Wąsikiewicz-Firlej, The concept of ‘culture’ in communication studies, [w:] Społeczeństwo – kultura – język. W stronę interakcyjnej architektury komunikacji, red. S. Puppel, Poznań 2007, s.115 -146;

S. P. Morreale i in., Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności.

C. Baylon, X. Mignot, Komunikacja, tłum. M. Sowa, Kraków 2008.

A. Śliz, M. S. Szczepański (red.), Wielokulturowość: konflikt czy koegzystencja?, Warszawa 2011.

T. Walas (red.), Narody i stereotypy, Kraków 1994.

J. Bielska-Krawczyk, S, Kołos, M. Mateja (red.), Obrazy dookoła świata, Toruń 2013.

J. Łotman, Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, Warszawa 2011.

A. de Lazari, Polskie i rosyjskie problemy z rosyjskością, Łodź 2009.

I. Kabzińska, O kulturze "polskiej nacji", kulturze narodowej..., "Etnografia Polska" 1996, z. 1-2, http://cyfrowaetnografia.pl/Content/1461/Strony+od+EP_XL-12_Kabzi%C5%84ska.pdf.

E. Lewandowski, Oto Polak, "Polityka" 19.04.2007, http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/niezbednikinteligenta/216105,1,co-wiemy-o-charakterze-polakow.read.

M. Firlej, Językowy obraz Żyda w prasie prawicowej w świetle wybranych słów kluczowych, "Zesz. Prasoznawcze" 2007, nr 3-4, s. 53-72.

M. Golka, Socjologia kultury, Warszawa 2007.

M. Kula, Multi-problem, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1522063,1,czy-idea-wielokulturowych-panstw-juz-upadla.read

L. Dyczewski (red.), Kultura grup mniejszościowych i marginalnych, Lublin 2006.

R. Szwed, L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża (red.), Odmiany tożsamości, Lublin 2010.

L. Dyczewski, K. Jurek (red.), Tożsamość w wielokulturowym kontekście, Lublin 2013.

Raporty CBOS (wybór).

Strategia gender mainstreaming w Traktacie Amsterdamskim i działaniach ONZ; zob. http://polskawue.gov.pl/files/polska_w_ue/prawo/traktaty/Traktat_amsterdamski.pdf; http://www.un.org/womenwatch/osagi/gendermainstreaming.htm

Literatura podmiotowa w wyborze (teksty literackie, publicystyczne, reportaże, biografie i autobiografie, teksty utworów muzyki popularnej i ludowej, plakaty...).

Filmy fabularne, dokumentalne, reportaże TV itp.

Metody i kryteria oceniania:

Formą zaliczenia wykładu jest egzamin ustny z zakresu KM.

Egzamin realizowany jest w mikro-zespołach (2 osoby).

Egzamin składa się z 2 części; pierwsza polega na przedstawieniu przez studentów poszerzonych i/lub pogłębionych wiadomości nt. jednego z zagadnień podjętych w trakcie wykładów, stąd konieczność bezpośredniego udziału studenta w min. jednych zajęciach.

UWAGA! Ponieważ warunkiem przystąpienia do egzaminu z danego tematu jest obecność na zajęciach, w trakcie których był on podejmowany, wykładowczyni każdorazowo sporządza listę uczestników. Egzaminowani będą uzupełniać swoje wypowiedzi w ramach pierwszej części materiałami dodatkowymi, ich forma jest dowolna (pokaz, doświadczenie, instruktaż, film do 3 min, fotoreportaż, fotokast do 3 min, wystawa, drama, instalacja itp.), ww. pomoc dydaktyczna powinna jednak uwzględniać istnienie wielu "tworzyw", np. słowa i obrazu, obrazu i ruchu, obrazu i dźwięku.

Ze względu na ograniczenia czasowe związane z liczbą egzaminowanych studentów i formę egzaminu - ustną - zabronione jest wykonanie PREZENTACJI POWER POINT, PREZI lub podobnej!!! Również poster jest niezadowalająca formą, część z Państwa poprzedników realizowała ten materiał ilustracyjny na niskim poziomie...

Druga część egzaminu polega na odpytaniu z pozostałych zagadnień.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mateja
Prowadzący grup: Magdalena Mateja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

Materiały dydaktyczne niezbędne do zaliczenia przedmiotu znajdują się na platformie Moodle. Pozostałe treści zostaną zawarte w prezentacjach i komentarzach wyrażonych podczas wykładów. Jedynie opracowanie własne wybranego tematu wymaga sięgnięcia do literatury wskazanej w sylabusie lub uzupełniającej.

Część zajęć odbędzie się w trybie e-learningu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mateja
Prowadzący grup: Magdalena Mateja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

Materiały dydaktyczne niezbędne do zaliczenia przedmiotu znajdują się na platformie Moodle. Pozostałe treści zostaną zawarte w prezentacjach i komentarzach wyrażonych podczas wykładów. Jedynie opracowanie własne wybranego tematu wymaga sięgnięcia do literatury wskazanej w sylabusie lub uzupełniającej.

Część zajęć odbędzie się w trybie e-learningu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lisiecki
Prowadzący grup: Marcin Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Materiały dydaktyczne niezbędne do zaliczenia przedmiotu znajdują się na platformie Moodle. Pozostałe treści zostaną zawarte w prezentacjach i komentarzach wyrażonych podczas wykładów. Jedynie opracowanie własne wybranego tematu wymaga sięgnięcia do literatury wskazanej w sylabusie lub uzupełniającej.

Część zajęć odbędzie się w trybie e-learningu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lisiecki
Prowadzący grup: Marcin Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Materiały dydaktyczne niezbędne do zaliczenia przedmiotu znajdują się na platformie Moodle. Pozostałe treści zostaną zawarte w prezentacjach i komentarzach wyrażonych podczas wykładów. Jedynie opracowanie własne wybranego tematu wymaga sięgnięcia do literatury wskazanej w sylabusie lub uzupełniającej.

Część zajęć odbędzie się w trybie e-learningu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lisiecki
Prowadzący grup: Marcin Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Materiały dydaktyczne niezbędne do zaliczenia przedmiotu znajdują się na platformie Moodle. Pozostałe treści zostaną zawarte w prezentacjach i komentarzach wyrażonych podczas wykładów. Jedynie opracowanie własne wybranego tematu wymaga sięgnięcia do literatury wskazanej w sylabusie lub uzupełniającej.

Część zajęć odbędzie się w trybie e-learningu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.