Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Neurorehabilitacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-K-MF-NEURO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Neurorehabilitacja
Jednostka: Katedra Kognitywistyki
Grupy: Kognitywistyka s1,s2 - zajęcia do wyboru
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.30):

- udział w wykładach – 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.60):

np. czytanie literatury do zajęć i przygotowanie do zajęć- 60 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Efekty kierunkowe:

K_W01

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu psychologii

K_W02

ma poszerzoną wiedzę o relacjach między psychologią a naukami: humanistycznymi, społecznymi, przyrodniczymi i technicznymi

K_W06

ma szczegółową znajomość budowy i funkcji układu nerwowego człowieka oraz zna metody badania jego funkcji; ma podstawową znajomość budowy i funkcji układu nerwowego wybranych zwierząt

K_W07

ma poszerzoną wiedzę o relacjach zachodzących między funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego a czynnościami ruchowymi, funkcjonowaniem poznawczym i emocjonalnym człowieka


Efekty przedmiotowe:

-zna szczegółową terminologię z zakresu rehabilitacji neuropsychologicznej w języku polskim i angielskim

-ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej problemów z zakresu neurorehabilitacji

-posiada szczegółową znajomość budowy i funkcji mózgu człowieka w zakresie neurologii i neurobiologii

-zna objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych mózgu i metody ich terapii


Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty kierunkowe:

K_U01

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii do opisu i analizowania procesów i zjawisk psychicznych i społecznych; posługując się prawidłową terminologią potrafi zidentyfikować uwarunkowania ludzkich zachowań, opisać przebieg zjawisk społecznych oraz funkcjonowanie grup społecznych

K_U05

umie krytycznie analizować popularne publikacje z zakresu psychologii, a także oddzielać poglądy oparte na wiedzy potocznej od danych naukowych


Efekty przedmiotowe:

-wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje z dziedziny neurorehabilitacji ze źródeł pisanych i elektronicznych

-poprawnie stosuje poznaną terminologię z dziedziny rehabilitacji neuropsychologicznej


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Efekty kierunkowe:

K_K03

posiadając kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne stosuje je w sposób szanujący godność i podmiotowość osoby; informacje przekazuje w sposób zrozumiały i dostosowany do potrzeb i poziomu rozwojowego odbiorcy

K_K05

rozumie konieczność poszerzania wiedzy z innych dyscyplin, aby lepiej zrozumieć funkcjonowanie bio-psycho-społeczne człowieka; jest świadomy znaczenia sfery psychicznej dla jakości ogólnego funkcjonowania człowieka


Efekty przedmiotowe:

-rozumie istotność prowadzenia terapii neuropsychologicznej oraz potrafi ją umiejscowić na gruncie interakcji społecznych

Metody dydaktyczne:

wykład konwencjonalny, pokaz

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Podczas zajęć zostaną omówione podstawowe zagadnienia z zakresu neurorehabilitacji. Zostaną przestawione mechanizmy plastyczności mózgu, metody rehabilitacji procesów poznawczych: uwagi i funkcji wykonawczych, pamięci, języka, percepcji, a także specyfika rehabilitacji neuropsychologicznej osób starszych oraz dzieci z deficytami poznawczymi.

Pełny opis:

Założenia i cele rehabilitacji neuropsychologicznej. mechanizmy neuroplastyczności. Etyczne problemy rehabilitacji neuropsychologicznej. Pacjent w rodzinie. Czynniki wpływające na proces terapii. Wpływ psychiki pacjenta na powodzenie terapii. Rehabilitacja zaburzeń praksji i percepcji. Rehabilitacja osób z zaburzeniami uwagi i funkcji wykonawczych. Rehabilitacja osób z afazją. Rehabilitacja osób z zaburzeniami pamięci. Zespoły otępienne. Rehabilitacja neuropsychologiczna wspomagana komputerowo. Terapia zaburzeń emocjonalnych i motywacyjnych. Terapia funkcji poznawczych u dzieci.

Literatura:

Pąchalska M. (2011). Afazjologia. Warszawa: PWN.

Prigatano GP. (2009). Rehabilitacja neuropsychologiczna. Warszawa: PWN

Pąchalska M (2014). Rehabilitacja neuropsychologiczna. Lublin: UMCS.

Borowicz AM., Forycka M., Wieczorowska-Tobis K. (2015). Rehabilitacja osób z zaburzeniami funkcji poznawczych. 300 ćwiczeń. PZWL

Grass Ł. (2019). Szlag mnie trafił. Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.

Kossut M (2020) Neuroplastyczność. Oficyna Wydawnicza Medyk.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zawierające 10 pytań otwartych (max. 2 punkty za każde pytanie = 20 punktów)

Kryteria oceniania:

ndst - <12 pkt (< 60%)

dst- 12 pkt (60%)

dst plus- 14 pkt (70%)

db- 16 pkt (80%)

db plus- 18 pkt (90%)

bdb- 19 pkt (95%)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Lewandowska
Prowadzący grup: Monika Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Lewandowska
Prowadzący grup: Monika Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Lewandowska
Prowadzący grup: Monika Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)