Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wstęp do kognitywistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-K-S1-1-WDK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do kognitywistyki
Jednostka: Katedra Kognitywistyki
Grupy: Kognitywistyka -s1 - 1 rok
Modułk MK_8 - przedmioty uzupełniające z I stopnia
Strona przedmiotu: http://www.is.umk.pl/~duch/Wyklady/Kog_plan.html
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wykład wstępny, nie ma więc specyficznych wymagań oprócz umiejętności podstawowych zdobytych w szkole średniej, posługiwania się komputerem, nawigacji na stronach internetowych oraz pisania komentarzy i pytań na stronach Wiki.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Łączna liczba godzin 150, w tym:

30 godzin kontaktowych wykładu,

90 godzin na czytanie notatek, przygotowanie i napisanie podsumowywania, szukanie informacji, komentowanie treści wykładu, formułowanie pytań.

30 godzin przygotowanie do egzaminu końcowego.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student rozumie:

* jakie są cele badań w naukach kognitywnych,

* zna interdyscyplinarne metod badań kognitywistyki,

* wie jakie dziedziny nauki miały swój wkład do powstania kognitywistyki i przyczyniają się do jej rozwoju,

* zna i rozumienie historię pojęć, jakich używano by zrozumieć umysł w przeszłości,

* krytycznie ocenia doniesienia medialne i mity na temat działania mózgu i umysłu,

* zna podstawowe historyczne i współczesne nurty filozoficzne związane z próbami zrozumienia umysłu i potrafi je krytycznie ocenić z punktu widzenia dzisiejszej nauki,

* rozumie ewolucyjne przyczyny powstania specyficznych form percepcji i procesów poznawczych,

* zna podstawy budowy i funkcji różnych struktur mózgowych, potrafi je schematycznie naszkicować i opisać,

* rozumie związek pomiędzy funkcjonowaniem mózgu i zachowaniem w kategoriach przepływu informacji dla procesów percepcji, pamięci, jak i złożonych procesów związanych z podejmowaniem decyzji i świadomością,

* potrafi określić skutki wynikające z zaburzeń działania i współpracy różnych struktur mózgu.

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi

* wyszukać i krytycznie ocenić wiarygodność informacji z sieci Internet i doniesień naukowych publikowanych w mediach,

* dokonać zwięzłego podsumowania najważniejszych punktów wykładu,

* zebrać i zinterpretować informacje pochodzące z różnych źródeł,

* sformułować interesujące pytania na temat poruszany w notatkach do wykładu,

* rozpoznać błędne założenia i błędy w rozumowaniu obiegowych opinii na temat działania mózgu i natury umysłów,

* ocenić krytycznie wyniki eksperymentów prowadzonych różnymi metodami używanymi w badaniach kognitywnych.


Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:

K_U01, K_U02, K_U04, K_U06

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student jest:

* świadomy złożoności zagadnień, związanych z kognitywistyką i wynikającej stąd konieczności badań opartych na różnym podejściu

teoretycznym i metodologicznym,

* analizuje i ocenia dostępne informacje próbując zrozumieć ich konsekwencję dla rozumienia procesów kognitywnych,

* zna ograniczenia swojej wiedzy, odróżnia opinie od dobrze udokumentowanych faktów,

* potrafi krytycznie podejść do własnych pomysłów i opinii,

* rozumie potrzebę dalszego kształcenia i niebezpieczeństwa zbytniej pewności co do własnych opinii,

* poszerza swoją wiedzę na interesujące go tematy poruszane na zajęciach, w tym zastosowania kognitywistyki,

* ma świadomość konieczności popularyzowania wiedzy z

zakresu kognitywistyki i wykorzystywania jej w pracy

zawodowej,

* jest uwrażliwiony na kwestie etyczne związane z wykonywaniem badań doświadczalnych i ich błędnych interpretacji, efekty prowadzące do irracjonalnych form myślenia lub związanych z nieuczciwością prezentacji wyników.


Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:

K_K01, K_K02, K_K03, K_U08, K_U09, K_U11

Metody dydaktyczne:

* Wykład konwersatoryjny/problemowy,

* przed każdym wykładem czytanie notatek,

* streszczanie, komentowanie i zadawanie pytań na stronach Wiki w oparciu o notatki do nadchodzącego wykładu,

* ocena komentarzy każdego studenta przed każdym z wykładów,

* wzajemne interakcje i dyskusja między studentami w oparciu o ich własne komentarze,

* w czasie wykładu dyskusja i odpowiedzi na pytania zadane na stronach Wiki.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- tekst programowany
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- punktowana
- sytuacyjna

Skrócony opis:

"Wstęp do kognitywistyki" to roczny wykład wstępny, przeznaczony dla kierunku "Kognitywistyka" ale traktuję go jako wykład otwarty, dostępny dla studentów wszystkich kierunków.

Pierwszy semestr jest ogólnym wstępem dotyczącym natury umysłów, a drugi semestr dotyczy głównie zagaadnień mózg-umysł-zachowanie, czyli neuropsychologii behawioralnej oraz modeli działania mózgu.

Pełny opis:

"Wstęp do kognitywistyki" to roczny wykład wstępny, przeznaczony dla kierunku "Kognitywistyka" ale traktuję go jako wykład otwarty, dostępny dla studentów wszystkich kierunków.

Pierwszy semestr jest ogólnym wstępem dotyczącym natury umysłów, a drugi semestr dotyczy głównie zagadnień mózg-umysł-zachowanie, czyli neuropsychologii behawioralnej oraz modeli działania mózgu.

Część I. Natura umysłów.

1. Kognitywistyka jako nauka, czego się spodziewać po zrozumieniu umysłu. 2 g.

2. Historia umysłu: mity, historia koncepcji dotyczących natury umysłu. 3 g.

3. Folklor umysłu, zjawiska paranormalne, pseudowyjaśnienia i teorie, prowadzące na manowce. 3 g

4. Filozofia umysłu z punktu widzenia nauki: od starożytnych Greków do XX wieku, filozofia kognitywna i neurofilozofia. 8 g

5. Umysł i ewolucja: kosmiczny kalendarz, umysł zwierząt, możliwości umysłowe naczelnych. 4g

6. Paleoantropologia umysłu, ewolucja człowieka, socjobiologia. 5 g

7. Mózg i umysł: geny i mózgi: biologia ewolucyjna, złożoność informacji genetycznej. 5 g

Część II. Mózg, umysł i zachowanie.

8. Podstawy anatomii mózgu, metody badania pracy mózgu, lokalizacja funkcji psychicznych. 4 g

9. Działanie mózgu: najprostsze teorie. 4 g

10. Homeostaza i pień mózgu. 2 g

11. Kontrola organizmu, emocje i napędy. 4 g

12. Modularna budowa kory mózgu i analiza danych zmysłowych, percepcja i ruch. 6 g

13. Pamięć, rodzaje i modele. 4 g

14. Wyższe czynności psychiczne: mowa, myślenie, inteligencja, wola, jaźń. 6 g

15. Mózg i świadomość. 2 g

Literatura:

Anderson John R. Uczenie się i pamięć. Integracja zagadnień. WSiP 1998.

Bremer J, Osoba – fikcja czy rzeczywistość? Tożsamość i jedność Ja w świetle badań neurologicznych Kraków: Aureus, 2008

Crick Francis, Zdumiewająca hipoteza. Prószyński i S-ka, Warszawa 1997

Górska T, Grabowska A, Zagrodzka J, red, Mózg a zachowanie. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997

Jaśkowski P, Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł. Wizja Press IT, Warszawa 2009

Jodzio K (red), Neuronalny świat umysłu, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005

Lindsay P. H., Norman D.A. Procesy przetwarzania informacji u człowieka. Warszawa: PWN. 1995

Maruszewski T., Psychologia poznania. Sposoby rozumienia siebie i świata, GWP Warszawa 2001

Milner D.A, Goodale M.A., Mózg wzrokowy w działaniu. Wyd. Naukowe PWN, Seria: Biblioteka Psychologii Współczesnej, 2008

Sadowski B, Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.

Wróbel A, Kasicki S, red. Zobaczyć myśl. Badania czynności mózgu.

Efekty uczenia się:

Rozumienie celów i interdyscyplinarnych metod badań kognitywnych,

rozumienie pojęć filozoficznych i terminologii kognitywistyki dotyczących umysłu,

rozumienie podstawowych procesów poznawczych, relacji mózg-umysł,

zdolność do opisywania procesów poznawczych w kategoriach przepływu informacji,

zrozumienie zaburzeń pracy umysłu i możliwości rehabilitacji,

kompromisów pomiędzy stabilnością i plastycznością na różnym poziomie (od synaps do społeczeństw),

umiejętność krytycznej oceny informacji.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin roczny, składający się z dwóch części.

Warunkiem zaliczenia na stopień I semestru jest uzyskanie połowy z maksymalnej liczby 120 punktów za oceny komentarzy i pytań do wykładów w danym semestrze.

Warunkiem dopuszczenia do końcowego egzaminu jest uzyskanie połowy z maksymalnej liczby 120 punktów za oceny komentarzy i pytań do wykładów w I jak i w II semestrze.

Kryteria oceniania: skala ocen z egzaminu na koniec roku: (punkty,ocena) = (>220;5), (>210;5-), (>200;4+), (>180;4), (>170;4-), (>160,3+), (>130;3), (>120;3-), poniżej 120 punktów ocena 2.

Dodatkowo jest premia za uzyskanie 180 lub więcej punktów za komentarze z obu semestrów: dla 210-240 punktów to dodatkowe 30 punktów, a wynik w przedziale 180-210 punktów to dodatkowe 20 punktów.

Praktyki zawodowe:

Nie planowane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzisław Duch
Prowadzący grup: Włodzisław Duch
Strona przedmiotu: https://www.is.umk.pl/~duch/Wyklady/Kog_plan.html
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w podstawowych informacjach

Pełny opis:

Jak w podstawowych informacjach

Literatura:

Jak w podstawowych informacjach

Uwagi:

Zajęcia prowadzone za pomocą platformy Moodle, na której zamieszczono materiały dydaktyczne, a studenci wpisywali komentarze po każdym wykładzie, za które dostawali punkty stanowiące podstawę oceny.

Wykłady i odpowiedzi na pytania z komentarzy na platformie Webex.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzisław Duch
Prowadzący grup: Włodzisław Duch
Strona przedmiotu: https://www.is.umk.pl/~duch/Wyklady/Kog_plan.html
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w podstawowych informacjach

Pełny opis:

Jak w podstawowych informacjach

Literatura:

Jak w podstawowych informacjach

Uwagi:

Zajęcia prowadzone za pomocą platformy Moodle, na której zamieszczono materiały dydaktyczne, a studenci wpisywali komentarze po każdym wykładzie, za które dostawali punkty stanowiące podstawę oceny.

Wykłady i odpowiedzi na pytania z komentarzy na platformie Webex.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzisław Duch
Prowadzący grup: Włodzisław Duch
Strona przedmiotu: https://www.is.umk.pl/~duch/Wyklady/Kog_plan.html
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w podstawowych informacjach

Pełny opis:

Jak w podstawowych informacjach

Literatura:

Jak w podstawowych informacjach

Uwagi:

Zajęcia prowadzone za pomocą platformy Moodle, na której zamieszczono materiały dydaktyczne, a studenci wpisywali komentarze po każdym wykładzie, za które dostawali punkty stanowiące podstawę oceny.

Wykłady i odpowiedzi na pytania z komentarzy na platformie Webex.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)