Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neuropsychologia II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-K-S2-1-NEPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Neuropsychologia II
Jednostka: Katedra Kognitywistyki
Grupy: Kognitywistyka - s2 - 1 rok
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

Łączna liczba godzin: 90

W tym:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 30

Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 30

Efekty uczenia się - wiedza:

• Student zna podstawy rozwoju mózgu dziecka. Potrafi scharakteryzować prawidłowy przebieg rozwoju mózgowia i wskazać czynniki zniekształcające rozwój w okresie prenatalnym, okołoporodowym i postnatalnym.

• Umie wskazać okresy krytyczne i wyjaśnić ich funkcje w rozwoju dziecka. Dostrzega związki między okresami sensytywnymi w rozwoju dziecka a plastycznością rozwojową, plastycznością rozwojową a specjalizacją funkcjonalną mózgu.

• Zna podstawowe jednostki nozologiczne uwarunkowane patologią mózgu. Potrafi szczegółowo wymienić i opisać przyczyny i objawy wybranych zaburzeń neurorozwojowych.

• Zna podstawowe zasady i obszary diagnozy neuropsychologicznej dziecka oraz podstawowe techniki rehabilitacji osób z dysfunkcjami mózgowymi.

• Rozumie psychospołeczne znaczenia rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami mózgowymi.

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K_W02, K_W03, K_W05, K_W11, K_W13.

Efekty uczenia się - umiejętności:

• Student potrafi zaprezentować w formie pisemnej wybrane zaburzenie neurorozwojowe pod kątem występujących deficytów neuropsychologicznych, ich mózgowych mechanizmów, psychospołecznych konsekwencji tego zaburzenia oraz obszarów funkcjonowania dziecka uwzględnianych w diagnozie i terapii neuropsychologicznej.

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K_U12.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

• Student jest świadomy problemów psychologicznych, medycznych, społecznych związanych z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego i deficytami neuropsychologicznymi.

• Dostrzega problemy etyczne wynikające z procesu diagnostycznego i terapeutycznego u osób z uszkodzeniami w obrębie centralnego układu nerwowego.

• Prezentuje postawy tolerancji wobec osób z deficytami neuropsychologicznymi.

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K_K06, K_K08.

Metody dydaktyczne:

Wykład, praca z tekstem, analiza przypadków klinicznych, dyskusja, giełda pomysłów, referat.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

W ramach zajęć studenci zdobywają wiedzę z zakresu neuropsychologii klinicznej dziecka. Omawiane zagadnienia dotyczą rozwoju układu nerwowego, kształtowania się organizacji funkcjonalnej mózgu, plastyczności mózgu i okresów krytycznych dla formowania się określonych zdolności poznawczych, oraz zaburzeń neurorozwojowych. Studenci poznają przykłady przypadków klinicznych, podstawy procesu diagnozy i terapii neuropsychologicznej dziecka, a także najnowsze doniesienia naukowe dotyczące omawianych zagadnień.

Pełny opis:

Celem wykładów jest wprowadzenie studentów w zagadnienia neuropsychologii klinicznej dziecka. Tematy poruszane w ramach wykładów dotyczą kształtowania się mózgu w procesie ontogenezy, czynników wpływających na nieprawidłowy rozwój układu nerwowego we wczesnym okresie życia, zjawiska plastyczności mózgu oraz metod badania rozwijającego się mózgu. Omawiana jest także rola wczesnych relacji z opiekunem dla prawidłowego rozwoju dziecka, zaprezentowane w tym kontekście są także podstawy teorii przywiązania. Przedstawione zostaną także podstawowe metody i obszary diagnozy neuropsychologicznej dziecka oraz specyfika procesu diagnozy i terapii dzieci pod kątem zaburzeń neuropsychologicznych.

W ramach ćwiczeń studenci poznają charakterystykę wybranych zaburzeń neurorozwojowych, takich jak alkoholowy zespół płodowy (FAS), upośledzenie umysłowe, mózgowe porażenie dziecięce, specyficzne zaburzenia językowe u dzieci, specyficzne trudności szkolne w opanowywaniu czytania i pisania, specyficzne trudności w uczeniu się matematyki u dzieci, ADHD, autyzm.

Literatura:

Borkowska A.R. (2008). Procesy uwagi i hamowania u dzieci z ADHD z perspektywy rozwojowej neuropsychologii klinicznej.

Borkowska A.R., Domańska Ł. (red.). Neuropsychologia kliniczna dziecka. Wybrane zagadnienia. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Blakemore S-J. (2019). Wynaleźć siebie. Sekretne życie mózgu nastolatka. Wyd. Mamania, Wrszawa.

Blakemore S-J., Frith U. (2008). Jak uczy się mózg. Wyd. UJ, Kraków.

Jadczak-Szumiło T. (2008). Neuropsychologiczny profil dziecka z FASD. Studium przypadku. Wyd. PARPA, Warszawa.

Johnson M.H., De Haan M. (2018). Neurokognitywistyka rozwoju. Wprowadzenie. Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk.

Kaczmarek B. L. (1987). Neuropsychologiczne badanie dziecka. W: M. Klimkowski, A. Herzyk (red.) Diagnoza neuropsychologiczna. Przegląd zagadnień. Wyd. UMCS, Lublin.

Maryniak A., Ondruch A., Roszkowski M. (2010). Neuroobrazowanie funkcjonalne u dzieci w praktyce klinicznej. W: K. Jodzio, E. Szepietowska (red.). Neuronalne ścieżki poznania i zachowania. Wyd. UMCS, Lublin.

Semrud-Clikeman M., Teeter Ellison P.A. (2009). Child Neuropsychology. Assessment and Interventions for Neurodevelopmental Disorders (Second Edition). Springer, USA.

Siwek S., Herzyk A. (2000). Diagnoza kliniczna dzieci z organiczną genezą nieprawidłowego rozwoju. W: A.R. Borkowska, E.M. Szepietowska (red.). Diagnoza neuropsychologiczna. Metodologia i metodyka. Wyd. UMCS, Lublin.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny na ocenę (test jednokrotnego wyboru).

Zaliczenie na ocenę - obecność na zajęciach, prezentacja wybranego zaburzenia neurorozwojowego, aktywność.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Lewandowska
Prowadzący grup: Monika Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Lewandowska
Prowadzący grup: Monika Lewandowska, Justyna Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Karczmarczyk
Prowadzący grup: Anna Karczmarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Wykłady oraz ćwiczenia będą odbywały się w sposób zdalny synchroniczny na platformie Microsoft Teams.

Materiały do zajęć będą zamieszczane w folderach grupy wykładowej i ćwiczeniowej na MSTeams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Karczmarczyk
Prowadzący grup: Anna Karczmarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Karczmarczyk
Prowadzący grup: Anna Karczmarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.