Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Consciousness from cognitive point of view

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-OG-EN-CFCP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Consciousness from cognitive point of view
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Zajęcia ogólnouniwersyteckie w j. obcym na WFiNS
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) English language skills level B2

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in the lectures - 20 hrs


Self-study hours:

Repeating the content of the lecture – 20 hrs

Preparation of the essay:

Query and reading - 35 hrs

Writing – 20 hrs

Consultation - 5 hrs

Altogether: 100 hrs (4 ECTS)
Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Knowledge:

Student:

-knows the basic terminology of cognitive science and philosophy in English


-knows the basic research methods and argumentative strategies appropriate for one of the major subdisciplines of cognitive sciences

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Skills:

Student:

-selects argumentative strategies construes critical arguments at the elementary level, formulates responses to criticism

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Attitudes:

Student:

-on the basis of creative analysis of new situations and problems independently formulates proposals for their solution


-is open to new ideas and willing to change opinion in the light of available data and arguments

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Lecture


power point presentation


conversatory lecture

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Meeting dates: 10.10; 24.10; 7.11, 21.11. 5.12.

During the lecture will be discussed the main question of the philosophy of mind and cognitive science: What is consciousness? What role does it play in human cognition? The special part of this discussion concerns the fact, that consciousness shall be explored in its aspects: as selective consciousness, subconsciousness, self-consciousness and as mental activity of a subject. Special case of consciousness is consciousness focused on one’s mental state. It is intentional and reflexive. This is the necessary condition of self-knowledge.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

During the lecture the main question of the philosophy of mind and cognitive science will be discussed. What is consciousness? What role does it play in human cognition? The special part of this discussion concerns the fact that consciousness should be studied in its aspects: as selective consciousness, sub-consciousness, self-consciousness and as mental activity of a subject. I will speak, among others, about consciousness as subjects of the interdisciplinary field of research, the role of concepts and language and alternate states of consciousness like out of body experience or lucid dreams.

Literatura: (tylko po angielsku)

Chosen texts from:

Self-Representational Approaches to Consciousness, U. Kriegel, K. Williford, eds., 2006, MIT Press.

The literature will be provided on Moodle Platform.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Scientific Essay

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

No

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Pacholik-Żuromska
Prowadzący grup: Anita Pacholik-Żuromska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

During the lecture will be discussed the main question of the philosophy of mind and cognitive science.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

During the lecture will be discussed the main question of the philosophy of mind and cognitive science. What is consciousness? What role does it play in human cognition? The special part of this discussion concerns the fact, that consciousness shall be explored in its aspects: as selective consciousness, subconsciousness, self-consciousness and as mental activity of a subject. Special case of consciousness is consciousness focused on one’s mental state. It is intentional and reflexive. This is the necessary condition of self-knowledge.

Literatura: (tylko po angielsku)

Bermudez, J.L., 2001, Nonconceptual self-consciousness and cognitive science, Synthese 129: 129–149, Kluver.

Block, N., 1995, On a confusion about a function of consciousness, Behavioural and Brain Science 18 (2), 1995, s. 227-287.

Boghossian, P.A., 2003, Content and Self-Knowledge, [w:] Privileged Access. Philosophical Accounts of Self-Knowledge, red. B., Gertler, Ashgate.

Brentano, F., 1999, Psychologia z empirycznego punktu widzenia, (tłum.) W. Galewicz, Warszawa, PWN.

Burge, T., 1988, Individualism and Self-Knowledge, The Journal of Philosophy, vol. 85, s. 649-663.

Chrudzimski, A., 1999, Semantyka uprzywilejowanego dostępu, Filozofia Nauki, nr 3-4 (27-28), s. 85-102.

Davidson, D., 1984, First Person Authority, Dialectica 38, s. 101-111.

Dennett, D.C., 1997, Natura umysłów, tłum. W. Turopolski, Warszawa, CIS.

Evans, G., 1982, The Variety of Reference, ed. J. McDowell, Oxford, Clarendon Press.

Fodor, J.A., 1998, Concepts. Where Cognitive Science Went Wrong?, Oxford, Clarendon Press.

Frank, M., 2002, Świadomość siebie i poznanie siebie, (tłum.) Z. Zwoliński, Warszawa, Oficyna Naukowa

Gallagher, S., 2003, Bodily self-awarness and the object perception. Theoria et Historia Scientarum (red.) T. Komendziński, , vol. VII, Nr 1., Wydawnictwo UMK.

Goldberg, S.C., 1999, The Psychology and Epistemology of Self-Knowledge, Synthese 118, Netherlands, Kluwer Academic Publisher, s. 165-199.

Metzinger, T., 2004, Being No One. The Self-Model Theory of Subjectivity, Cambridge, Massachusstts, London, MIT.

Millikan, R. G., 1986. Thoughts Without Laws; Cognitive Science with Content, The Philosophical Review, XCV, No. 1 (January 1986), s. 47-80-

Millikan, R.G., 1991, Perceptual Content and Fregean Myth, Mind, vol. C.4.. October.

Millikan, R.G. 2000, On Clear and Confused Ideas. An Essay about Substance Concepts, Cambridge, University Press.

Peacocke, Ch., 1998, Nonconceptual Content Defended, Philosophy and Phenomenological Research, vol. LVIII, No. 2, June 1998.

Peacocke, Ch., 1998, Jak są możliwe prawdy aprioryczne? (tłum.) T. Szubka, [w:] T. Szubka, P. Gutowski, Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku, Lublin, TN KUL.

Peacocke, Ch., 2006, Mental Action and Self-Awareness (I), [w:] Contemporary Debates in the Philosophy of Mind, red. J. Cohen and B. McLaughlin,Blackwell, http://www.columbia.edu/~cp2161/Online_Papers/

Peacocke, Ch., 2008, Mental Action and Self-Awareness (II): Epistemology, [w:] Mental Action, ed. L. O’Brien and M. Soteriou, Oxford University Press. http://www.columbia.edu/~cp2161/Online_Papers/

Piłat, R., 1999, Umysł jako model świata, Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN.

Piłat, R., Pojęcie samego siebie, artykuł niepublikowany.

Schildknecht, Ch., 2000, Sense and the Self. Perspectives on Nonpropositionality, Paderborn, Mentis.

Searle, J., 1999, Umysł, mózg i nauka, [w:] Z. Chlewiński, Umysł. Dynamiczna organizacja pojęć, Warszawa, PWN.

Shoemaker, S., 1994, Self-Knowledge and „Inner Sense”. Lecture I: The Object Perception Model, Philosophy and Phenomenological Research, vol. LIV, No.2, June, s. 249-269.

Shoemaker, S., 1994, Self-Knowledge and „Inner Sense”. Lecture II: The Broad Perceptual Model, Philosophy and Phenomenological Research, vol. LIV, No.2, June, s. 271-290.

Shoemaker, S., 1994, Self-Knowledge and „Inner Sense”. Lecture III: The Phenomenal Character of Experience, Philosophy and Phenomenological Research, vol. LIV, No.2, June, s. 291-314.

Szubka, T., 1998, Eksternalizm w filozofii umysłu i jego konsekwencje, Ruch Filozoficzny, Tom LV, Nr 3, s. 471-477.

Twardowski, K., 1965, O psychologii, jej przedmiocie, zadaniach, metodzie, stosunku do innych nauk i jej rozwoju, [w:] Wybrane Pisma Filozoficzne, Warszawa, PWN.

Ziemińska, R. 2002, Eksternalizm we współczesnej epistemologii, Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Żegleń, U.M., 2002, Świadomość a problem redukcji, Roczniki Filozoficzne, t. L (2002), z. 1, s. 597-616.

Uwagi: (tylko po angielsku)

No

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Pacholik-Żuromska
Prowadzący grup: Anita Pacholik-Żuromska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

During the lecture will be discussed the main question of the philosophy of mind and cognitive science.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

During the lecture will be discussed the main question of the philosophy of mind and cognitive science. What is consciousness? What role does it play in human cognition? The special part of this discussion concerns the fact, that consciousness shall be explored in its aspects: as selective consciousness, subconsciousness, self-consciousness and as mental activity of a subject. Special case of consciousness is consciousness focused on one’s mental state. It is intentional and reflexive. This is the necessary condition of self-knowledge.

Literatura: (tylko po angielsku)

Bermudez, J.L., 2001, Nonconceptual self-consciousness and cognitive science, Synthese 129: 129–149, Kluver.

Block, N., 1995, On a confusion about a function of consciousness, Behavioural and Brain Science 18 (2), 1995, s. 227-287.

Boghossian, P.A., 2003, Content and Self-Knowledge, [w:] Privileged Access. Philosophical Accounts of Self-Knowledge, red. B., Gertler, Ashgate.

Burge, T., 1988, Individualism and Self-Knowledge, The Journal of Philosophy, vol. 85, s. 649-663.

Davidson, D., 1984, First Person Authority, Dialectica 38, s. 101-111.

Evans, G., 1982, The Variety of Reference, ed. J. McDowell, Oxford, Clarendon Press.

Fodor, J.A., 1998, Concepts. Where Cognitive Science Went Wrong?, Oxford, Clarendon Press.

Gallagher, S., 2003, Bodily self-awarness and the object perception. Theoria et Historia Scientarum (red.) T. Komendziński, , vol. VII, Nr 1., Wydawnictwo UMK.

Goldberg, S.C., 1999, The Psychology and Epistemology of Self-Knowledge, Synthese 118, Netherlands, Kluwer Academic Publisher, s. 165-199.

Metzinger, T., 2004, Being No One. The Self-Model Theory of Subjectivity, Cambridge, Massachusstts, London, MIT.

Millikan, R. G., 1986. Thoughts Without Laws; Cognitive Science with Content, The Philosophical Review, XCV, No. 1 (January 1986), s. 47-80-

Millikan, R.G., 1991, Perceptual Content and Fregean Myth, Mind, vol. C.4.. October.

Millikan, R.G. 2000, On Clear and Confused Ideas. An Essay about Substance Concepts, Cambridge, University Press.

Peacocke, Ch., 1998, Nonconceptual Content Defended, Philosophy and Phenomenological Research, vol. LVIII, No. 2, June 1998.

Peacocke, Ch., 2006, Mental Action and Self-Awareness (I), [w:] Contemporary Debates in the Philosophy of Mind, red. J. Cohen and B. McLaughlin,Blackwell, http://www.columbia.edu/~cp2161/Online_Papers/

Peacocke, Ch., 2008, Mental Action and Self-Awareness (II): Epistemology, [w:] Mental Action, ed. L. O’Brien and M. Soteriou, Oxford University Press. http://www.columbia.edu/~cp2161/Online_Papers/

Schildknecht, Ch., 2000, Sense and the Self. Perspectives on Nonpropositionality, Paderborn, Mentis.

Shoemaker, S., 1994, Self-Knowledge and „Inner Sense”. Lecture I: The Object Perception Model, Philosophy and Phenomenological Research, vol. LIV, No.2, June, s. 249-269.

Shoemaker, S., 1994, Self-Knowledge and „Inner Sense”. Lecture II: The Broad Perceptual Model, Philosophy and Phenomenological Research, vol. LIV, No.2, June, s. 271-290.

Shoemaker, S., 1994, Self-Knowledge and „Inner Sense”. Lecture III: The Phenomenal Character of Experience, Philosophy and Phenomenological Research, vol. LIV, No.2, June, s. 291-314.

Uwagi: (tylko po angielsku)

No

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Pacholik-Żuromska
Prowadzący grup: Anita Pacholik-Żuromska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a60e5cea05db34e6db88cb3b7d8a89938%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ee5b3b66-99a1-4aed-bd37-b30435b1e827&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course takes place on the Microsoft teams platform in synchronous meetings.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a60e5cea05db34e6db88cb3b7d8a89938%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ee5b3b66-99a1-4aed-bd37-b30435b1e827&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

During the lecture will be discussed the main question of the philosophy of mind and cognitive science.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The lecture takes place on the Microsoft teams platform in synchronous meetings.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a60e5cea05db34e6db88cb3b7d8a89938%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ee5b3b66-99a1-4aed-bd37-b30435b1e827&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

During the lecture the main question of the philosophy of mind and cognitive science will be discussed. What is consciousness? What role does it play in human cognition? The special part of this discussion concerns the fact, that consciousness should be studied in its aspects: as selective consciousness, sub-consciousness, self-consciousness and as mental activity of a subject. I will speak of, among others, about Consciousness as subjects of the interdisciplinary field of research, The role of concepts and language and alternate states of consciousness like out of body experience or lucid dreams.

The first meeting starts on 14 October

Everyone who has this code xbc70io can participate.

Literatura: (tylko po angielsku)

Bermudez, J.L., 2001, Nonconceptual self-consciousness and cognitive science, Synthese 129: 129–149, Kluver.

Block, N., 1995, On a confusion about a function of consciousness, Behavioural and Brain Science 18 (2), 1995, s. 227-287.

Boghossian, P.A., 2003, Content and Self-Knowledge, [w:] Privileged Access. Philosophical Accounts of Self-Knowledge, red. B., Gertler, Ashgate.

Fodor, J.A., 1998, Concepts. Where Cognitive Science Went Wrong?, Oxford, Clarendon Press.

Gallagher, S., 2003, Bodily self-awarness and the object perception. Theoria et Historia Scientarum (red.) T. Komendziński, , vol. VII, Nr 1., Wydawnictwo UMK.

Metzinger, T., 2004, Being No One. The Self-Model Theory of Subjectivity, Cambridge, Massachusstts, London, MIT.

Millikan, R.G. 2000, On Clear and Confused Ideas. An Essay about Substance Concepts, Cambridge, University Press.

Peacocke, Ch., 2006, Mental Action and Self-Awareness (I), [w:] Contemporary Debates in the Philosophy of Mind, red. J. Cohen and B. McLaughlin,Blackwell, http://www.columbia.edu/~cp2161/Online_Papers/

Peacocke, Ch., 2008, Mental Action and Self-Awareness (II): Epistemology, [w:] Mental Action, ed. L. O’Brien and M. Soteriou, Oxford University Press. http://www.columbia.edu/~cp2161/Online_Papers/

Shoemaker, S., 1994, Self-Knowledge and „Inner Sense”. Lecture I: The Object Perception Model, Philosophy and Phenomenological Research, vol. LIV, No.2, June, s. 249-269.

Uwagi: (tylko po angielsku)

No

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Pacholik-Żuromska
Prowadzący grup: Anita Pacholik-Żuromska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

During the lecture will be discussed the main question of the philosophy of mind and cognitive science: What is consciousness? What role does it play in human cognition? The special part of this discussion concerns the fact, that consciousness shall be explored in its aspects: as selective consciousness, subconsciousness, self-consciousness and as mental activity of a subject. Special case of consciousness is consciousness focused on one’s mental state. It is intentional and reflexive. This is the necessary condition of self-knowledge.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

During the lecture the main question of the philosophy of mind and cognitive science will be discussed. What is consciousness? What role does it play in human cognition? The special part of this discussion concerns the fact that consciousness should be studied in its aspects: as selective consciousness, sub-consciousness, self-consciousness and as mental activity of a subject. I will speak, among others, about consciousness as subjects of the interdisciplinary field of research, the role of concepts and language and alternate states of consciousness like out of body experience or lucid dreams.

Literatura: (tylko po angielsku)

Chosen texts from:

Self-Representational Approaches to Consciousness, U. Kriegel, K. Williford, eds., 2006, MIT Press.

The literature will be provided on Moodle Platform.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Meeting dates: 10.10; 24.10; 7.11, 21.11. 5.12

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)