Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wielcy przywódcy i ich wielkie przemówienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-OG-WP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wielcy przywódcy i ich wielkie przemówienia
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Zajęcia ogólnouniwersyteckie w języku polskim oferowane przez WFiNS
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

wykład

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę na temat wybitnych przywódców świata

zachodniego i świata spoza kręgu euroatlantyckiego.

W2: Opisuje cechy charakterystyczne omawianych przemówień.Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystuje uzyskaną wiedzę w praktyce.

U2: Analizuje wystąpienia publiczne innych osób z perspektywy

wysokich standardów retorycznych


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość znaczenia słowa mówionego w życiu

publicznym.

K2: Posiada umiejętność właściwej oceny wystąpień publicznych

w określonych uwarunkowaniach społecznych.


Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny);

- pogadanka;

- metody wymiany i dyskusji;

- metoda symulacyjna (gier symulacyjnych).


Skrócony opis:

Kurs ma dostarczyć studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dotyczących mów, które odegrały znaczącą rolę w historii świata.

Pełny opis:

Wśród mów będących przedmiotem zainteresowania znajdą się te wygłoszone przez osoby wymienione poniżej w czterech tomach publikacji będących głównym źródłem dla uczestników kursu. Wyrazy „wielcy”, „wielkie” w nazwie przedmiotu nie oznaczają aksjologicznej aprobaty dla przywódców i przemówień pozostających tu w centrum uwagi. Normatywny charakter kursu, zasygnalizowany w punkcie dotyczącym efektów uczenia się, ma dać o sobie znać w punkcie odnoszącym się do kompetencji społecznych. Chodzi tu o zwrócenie uwagi na skutki działalności osób uznanych za przywódców, którzy wygłosili mowy wpływające na losy świata.

Literatura:

1.Wielkie mowy historii: od Mojżesza do Napoleona (tom I),

2. Wielkie mowy historii: od Lincolna do Stalina (tom 2),

3. Wielkie mowy historii: od Hitlera do Eisenhowera (tom 3),

4. Wielkie mowy historii: od Kennedy’ego do Ratzingera (tom 4); Komitet redakcyjny: Wiesław Władyka, Piotr Zmielonek, Tadeusz Zawadzki; POLITYKA Spółdzielnia pracy, Warszawa 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- rozmowy indywidualne z każdym z uczestników, kończące

kurs;

- aktywność.

Kryteria oceniania:

ndst – mniej niż 40%

dst – 40% - 47%

dst plus – 48% - 55%

db – 56-63%

db plus – 64-69%

bdb – 70% i więcej

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Wacławczyk
Prowadzący grup: Wiesław Wacławczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Wacławczyk
Prowadzący grup: Wiesław Wacławczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Wacławczyk
Prowadzący grup: Wiesław Wacławczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)