Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium przedmiotowe: Estetyka, kultura, hermeneutyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2402-F-S2-EKH
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe: Estetyka, kultura, hermeneutyka
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Filozofia I, II rok s2 - seminaria przedmiotowe, projekty badawcze (do wyboru)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Nakład pracy studenta (całość kursu 90 godzin / 3 ECTS):

- aktywny udział w synchronicznych zajęciach online (30 godz.)

- bieżące przygotowanie do zajęć (30 godz.)

- aktywność na platformie Moodle (10 godz.)

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie (20 godz.)


Poszczególne zajęcia synchroniczne z udziałem nauczyciela będą miały następujący przebieg (90 minut):

- wykład, prezentacja na początku zajęć (30 min.)

- dyskusja (30 min.)

- odpowiedzi na pytania, weryfikacja odpowiedzi udzielanych na forum (20 min.)

- podsumowanie zajęć (10 min.)


Efekty uczenia się - wiedza:

H2A_W01 Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych, w tym estetyki oraz ich znaczeniu dla kształtowania kultury i wzorców ludzkiej egzystencji.


H2A_W02 Ma rozszerzoną wiedzę o komunikacji i kulturze europejskiej w relacji do różnych kultur i cywilizacji oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej komunikacji.


H2A_W04 Ma uporządkowaną i szczegółową wiedzę z zakresu estetyki innych kultur.


H2A_W05 Ma gruntowną wiedzę o powiązaniach nauk o sztuce z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych i społecznych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

H2A_U02 Potrafi przeprowadzić pogłębioną analizę zjawisk masowej kultury wizualnej i problemów antropologii kultury, wykorzystując międzynarodową literaturę naukową.


H2A_U03Zdobywa indywidualnie wiedzę. Potrafi samodzielnie formułować, analizować i interpretować problemy badawcze z zakresu krytyki artystycznej.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

H2A_K01 Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, docenia znaczenie nauk humanistycznych w rozwoju jednostki i w kontekście jej relacji z innymi osobami. Ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z pokrewnych dziedzin nauk humanistycznych. Ma otwartą postawę wobec współczesnego świata – różnorodności światopoglądów, kultur i ekspresji twórczej.


H2A_K02 Jest przygotowany do kompetentnej oraz wieloaspektowej współpracy z ludźmi reprezentującymi odmienne światopoglądy i konteksty kulturowe.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym na platformie Teams oraz na stronie moodle (materiały i fora z aktywnością)


Częściowo wykład konwersatoryjny (z możliwością zadawania pytań i dyskusji nad problemami proponowanymi przez studenta) połączony z prezentacją zdjęć i filmów.


Częściowo praca seminaryjna: samodzielne czytanie tekstów, dyskusja, poszukiwania własne.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- okrągłego stołu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie

Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone będą zdalnie w czasie rzeczywistym na platformie Teams, materiały do dyskusji oraz fora na których można się wypowiadać umieszczone na platformie moodle.

Seminarium przedmiotowe dotyczyć będzie problematyki wiązanej ze sferą transkulturową, w znacznej mierze powiązanej z zagadnieniami estetycznymi. Celem zajęć jest poznanie i zrozumienia zwyczajów, sztuki i myślenia estetycznego różnych kultur pozaeuropejskich, przede wszystkim: Japonii, Chin, ale także Afryki.

Tu znajduje się link do Teams:

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ayI-hea-oIOuKCQoOngtTAif_krncqYEIMbvhPa3O1hY1%40thread.tacv2/1633427105094?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%225b38b1c4-7462-4b30-a9e4-4a36f65a4573%22%7d>

Tu znajduje się link do moodle:

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1711

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie współczesnych relacji iw rozumieniu wartości estetycznych różnych kultur i zrozumienie inter- i międzykulturowych relacji w dobie globalizacji. Konsekwencją ich przedstawienia powinno być wyczulenie studentów na specyfikę współczesnej kultury traktowanej jako obszar przecięć: dawnej kultury wysokiej i popularnej, estetyki i etyki, odmiennych dyscyplin naukowych.

W trakcie zajęć samodzielnie opracowują wybrane przez siebie tematy, co ma dać im szansę zarówno na prezentację własnych zainteresowań jak i stworzenie przestrzeni do dyskusji.

Tematyka poszczególnych zajęć:

1. Wprowadzenie do zagadnień transkulturowych (Welsch W., Transkulturowość. Nowa koncepcja kultury [w:] Filozofi czne konteksty koncepcji rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, red. R. Kubicki, Poznań 1998.)

2. Estetyka europejska a dalekowschodnia (P. Schollenberger, Niezamierzone piękno - intencjonalny i nieintencjonalny charakter piękna w tradycji estetyki zachodniej oraz w estetyce japońskiej [w:] Estetyka pośród kultur, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2012, s. 139-154.)

3. Podstawy estetyzmu Japonii (Okakuro Kakuzo, Księga herbaty, Warszawa 1986; Toshihiko Izutsu, Droga herbaty. Sztuka świadomości przestrzennej, [w:] Estetyka japońska. Antologia, t. 1, s. 187-203.)

4. Podstawowe kategorie japońskiej estetyki (Tanizaki Junichirō, Pochwała cienia, Kraków 2016.)

5. Nadrzędne wartości kultury Japonii (Shuzo Kuki, Struktura iki, Kraków 2017.)

6. Postrzeganie przestrzeni Europejczyka a mieszkańca Dalekiego Wschodu (Ching-Yu Chang, Japońskie pojęcie przestrzeni, David A. Slawson, Sztuka Ogrodów [w:] Estetyka japońska. Antologia, t. 1, s. 205-215 oraz 234-246.)

7. Podstawy estetyki i kultury Chin (Ewa K. Świętek, Wprowadzenie do estetyki chińskiej. Kategorie harmonii i wieloznaczności, [w:] Estetyka i Krytyka 33 (2/2014), s. 11-29.)

8. Ekspresja wyrazu w wydaniu kultury Chin (Francois Cheng, Pustka w chińskim malarstwie, [w:] Estetyka chińska. Antologia, Kraków 2007, s. 265-288.)

9. Estetyzacja życia (Luo Zhongfeng, Ukształtowanie się estetyzującego stylu życia; w: Estetyka chińska. Antologia, s. 3-32.)

10. Zmysłowe postrzeganie świata w kulturze Afryki (K. L. Geurts, O kamieniu, pochodzeniu i mówieniu w Afryce Zachodniej, kategorie kulturowe i antropologia zmysłów, w: Estetyka Afryki. Antologia, s. 5-26.)

11. Aspekty tańca w kulturze Afryki (L. Bieszczad, Taniec w afrykańskim kontekście kulturowym, w: K. Wilkoszewska (red.), Estetyka transkulturowa, s. 181 – 211.)

12. P. Tacon; Sztuka i istota bytu [w:] Estetyka Aborygenów. Antologia

13. F. Dussart, Translacje malowidła na ciele [w:] Estetyka Aborygenów. Antologia

14. V. Cereceda, O pewnych aspektach estetyki ajmarsko-andyjskiej...[w:] Estetyka Indian Ameryki Południowej. Antologia, s. 19-37.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Welsch W., Transkulturowość. Nowa koncepcja kultury [w:] Filozofi czne konteksty koncepcji rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, red. R. Kubicki, Poznań 1998.

Estetyka transkulturowa, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2004.

Estetyka pośród kultur, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2012.

Okakuro Kakuzo, Księga herbaty, Warszawa 1986.

Estetyka Indian Ameryki Południowej. Antologia (frag.)

Estetyka Aborygenów. Antologia. (frag.)

Estetyka Afryki. Antologia.

Estetyka japońska. Antologia, Kraków, t. 1-2

Estetyka chińska. Antologia, A. Zemanek (red.), Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca:

Julien F., Pochwała nieokreśloności. Zapiski o myśli i estetyce Chin, Kraków 2006.

Wójcik A.I., Filozoficzne podstawy sztuki kręgu konfucjańskiego, Kraków 2010.

Kubiak Ho-Chi B., Estetyka i sztuka japońska, Kraków 2009.

Estetyka japońska, K. Wilkoszewska (red.), t. 1-3, Kraków 2001.

Hajime Nakamura, Systemy myślenia ludów Wschodu. (roz.: Japonia, Chiny), Kraków 2005.

B. Szymańska, Filozofia Wschodu, Kraków 2001, s.269 - 283 (Buddyzm w Japonii) .

Roland Barthes, Imperium znaków, Warszawa 1999, s. 5 – 59.

Antoni Szoska, Cha-do czyli ścieżka herbaty, Warszawa 1976.

Wiesław Kotański, Dziesięć tysięcy liści. Antologia literatury japońskiej, Warszawa 1961 (Wstęp)

Michał Derenicz, Japonia – Nippon, Warszawa 1977, s. 185-197 (Malarstwo)

Mikołaj Melanowicz, Kobiety Utamaro, „Literatura na świecie” nr 10 (1976), s. 256 – 261.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

- aktywność podczas zajęć (dyskusja w drugiej części każdego wykładu),

- samodzielna praca pisemna (maksymalnie 5 stron), podejmująca twórczo jedno z omawianych zagadnień,

- samodzielna aktywność na forach moodle.

Na ostateczną ocenę składają się:

- Ocena pracy w grupie: dyskusja (20% oceny)

- Ocena pracy samodzielnej: znajomość tekstów, umiejętność znalezienia przykładów, aktywność na forach dyskusyjnych (30% oceny)

- Napisany esej na wybrany przez siebie temat (50%)

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium przedmiotowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Kaśkiewicz
Prowadzący grup: Kinga Kaśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium przedmiotowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Michalski
Prowadzący grup: Rafał Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium przedmiotowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Kaśkiewicz
Prowadzący grup: Kinga Kaśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)