Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Projekt badawczy: Filozoficzne koncepcje władz umysłowych: zmysły i wyobraźnia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2402-F-S2-FKWU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projekt badawczy: Filozoficzne koncepcje władz umysłowych: zmysły i wyobraźnia
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Filozofia I, II rok s2 - seminaria przedmiotowe, projekty badawcze (do wyboru)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość problematyki filozoficznej w stopniu określonym wymaganiami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia.


Materiały dydaktyczne będą udostępniane przez pocztę u-mail lub platformę MS Teams, zaliczenie będzie oparte o ocenę pracy pisemnej przesyłanej drogą mailową .

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin (zajęcia) oraz 30 godzin (praca własna)

Efekty uczenia się - wiedza:

student ma szczegółową wiedzę w zakresie problematyki poruszanej w czasie zajęć; wie w jaki sposób przygotować pracę zaliczeniową, dobrać literaturę przedmiotową, uzasadniać swoje stanowisko.

Efekty uczenia się - umiejętności:

student potrafi samodzielnie przeanalizować tekst filozoficzny, sformułować własne stanowisko, przedstawić je w formie pracy pisemnej

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczeniowo-seminaryjna. Wspólna analiza tekstów i dyskusja; merytoryczna opieka nad wyborem tematu pracy zaliczeniowej, jej struktury i potrzebnej literatury.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- tekst programowany
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rozważaniami poświęconymi władzom umysłowym, ze szczególnym uwzględnieniem wyobraźni. W oparciu o wybrane klasyczne koncepcje analizowane są różne sposoby jej ujęcia i odmienne aspekty jej przejawów. Rozważane są relacje w jakie wchodzi z pozostałymi władzami umysłowymi oraz ciałem.

Jednocześnie powstają prace zaliczeniowe poświęcone zagadnieniu wyobraźni. Temat i literatura do każdej z nich oceniany jest wspólnie. Praca jest kilkukrotnie sprawdzana. Ostateczne jej wersja musi być poprawnie napisana i sformatowana, zawierać prawidłowo sporządzoną bibliografię i przypisy.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rozważaniami poświęconymi władzom umysłowym, ze szczególnym uwzględnieniem wyobraźni. W oparciu o wybrane klasyczne koncepcje analizowane są różne sposoby jej ujęcia i odmienne aspekty jej przejawów. Rozważane są relacje w jakie wchodzi z pozostałymi władzami umysłowymi oraz ciałem.

Jednocześnie powstają prace zaliczeniowe poświęcone zagadnieniu wyobraźni. Temat i literatura do każdej z nich oceniany jest wspólnie. Praca jest kilkukrotnie sprawdzana. Ostateczne jej wersja musi być poprawnie napisana i sformatowana, zawierać prawidłowo sporządzoną bibliografię i przypisy.

Literatura:

Literatura źródłowa:

Arystoteles, "O duszy", wybrane fragmenty.

Arystoteles, "Krótkie rozprawy psychologiczno-biologiczne", wybrane fragmenty.

Platon, "Fajdros", "Fedon", "Państwo", "Menon", "Timajos", "Uczta", wybrane fragmenty.

Gianfrancesko Pico Della Mirandola, "O wyobraźni", całość.

Blaise Pascal, "Myśli", wybrane fragmenty.

Kartezjusz, "Medytacje o pierwszej filozofii", wybrane fragmenty.

Kartezjusz, "Zasady filozofii", wybrane fragmenty.

Kartezejusz, "Człowiek", "Opis ciała ludzkiego", wybrane fragmenty.

Kartezjusz, "Namiętności duszy", wybrane fragmenty.

Kartezjusz, "Prawidła kierowania umysłem", wybrane fragmenty.

Literatura pomocnicza:

Jerzy Kopania, "Funkcje poznawcze Descartesa teorii idei, wybrane fragmenty.

Giovani Reale, "Historia filozofii starożytnej", tom II, wybrane fragmenty.

Adam Krokiewicz, "Zarys filozofii greckiej", wybrane fragmenty.

Ferdinand Alquie, "Kartezjusz", wybrane fragmenty.

W. F. Asmus, "Descartes", wybrane fragmenty.

Wszystkie materiały studenci otrzymują sukcesywnie od prowadzącego.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza i umiejętności studentów weryfikowane są na bieżąco w czasie dyskusji, jak i sprawdzane na podstawie postępów powstającej pracy zaliczeniowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wawrzonkowski
Prowadzący grup: Krzysztof Wawrzonkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wawrzonkowski
Prowadzący grup: Krzysztof Wawrzonkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wawrzonkowski
Prowadzący grup: Krzysztof Wawrzonkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)