Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bajkoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-OG-BwPzDM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Bajkoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Zajęcia ogólnouniwersyteckie oferowane przez WFiNS
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza o rozwoju człowieka w sferze biologicznej, psychicznej i społecznej.

Rozumowanie dedukcyjne, dokonywanie syntezy, asymilowanie wiedzy i umiejętności praktycznych.

Wrażliwość na problemy drugiego człowieka, otwartość na odmienne poglądy, motywacja do pracy nad sobą, umiejętność współpracy w zespole.

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego: 30h - 4 ECTS (synchroniczne 25, asynchronicznie 5) konsultacje e-mailowe 2h.

2.Czas poświęcony na pracę indywidualną: czytanie literatury merytorycznej i metodycznej 10h; zebranie i wybór materiałów metodycznych do zajęć 10 h;

3.Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: przygotowanie się do zaliczenia na ocenę 8 h

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W13 ma uporządkowaną wiedzę na temat bajkoterapii i jej podstaw teoretycznych, a także potrzeb rozwojowych dzieci, lęków wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

K_W16 ma wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań w zakresie: Typów bajek terapeutycznych i ich zastosowania, lęków dziecięcych oraz ich przyczyn, podstawowych elementów bajki terapeutycznej oraz jej funkcji a także literatury dotyczącej metody.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U09 potrafi ocenić przydatność oraz samodzielnie zastosować metodę, doboru konkretnych utworów w celu redukcji negatywnego napięcia emocjonalnego wywoływanego przez konkretne sytuacje.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03 ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym wymagającym wsparcia nauczyciela, pedagoga, wychowawcy

K_K08 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest poznanie metody bajkoterapii, która poprzez dostarczenie dziecku zastępczego doświadczenia służy wypracowaniu przez niego efektywnych strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie, sprzyjając redukcji negatywnego napięcia emocjonalnego.

Zajęcia mają na celu zapoznanie z pojęciem, rozwojem, sposobami pracy, znaczeniem bajkoterapii, a także wskazanie konkretnych autorów, badaczy, tytułów do pracy z literaturą. Pozwali to zrozumieć sposób odbioru tekstu pisanego przez dziecko. Studenci/Studentki zdobędą wiedzę praktyczną niezbędną w pracy z dzieckiem, opartą na konkretnych przykładach i nauczą się doboru odpowiedniej bajki, opowiadania i innych tekstów adekwatnie do konkretnej sytuacji problemowej.

Pełny opis:

1. Literatura dziecięca. Metody pracy z tekstem literackim.

2. Czym jest bajkoterapia?

3. Bajkoterapia a dziecięce lęki.

4. Bajka relaksacyjna.

5. Spectrum oddziaływań baśni.

5. Literatura terapeutyczna w praktyce.

6. Bajka psychoedukacyjna.

7. Zajęcia w terenie - wyjście do Ośrodka Czytelnictwa Osób Chorych i Niepełnosprawnych (w ramach możliwości)

Literatura:

- Bartnicka-KierylakA., Świtaj-Wirtek K., Scenariusze zajęć z elementami bajkoterapii, Warszawa 2017.

- Baluch A.,365 bajek na każdy dzień: słoneczko opowiada... historyjki na dzień dobry, Poznań 2016.

- Gudro-Homicka M., Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży : drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii, Warszawa 2015.

- Kendall Ph.C., Terapia dzieci i młodzieży. Procedury poznawczo-behawioralne, przeł. R. Andruszko, Kraków 2010.

- Symonowicz-Jabłońska, Baśniowość w kulturze popularnej jako wyzwanie edukacyjne, Toruń 2016.

- Bajkoterapia czyli dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać, Warszawa 2009 (praca zbiorowa)

- Barthes R., Mitologie, przeł. A. Dziadek,Warszawa 2008.

- Molicka M., Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii, Poznań 2002.

- Molicka M., Bajki terapeutyczne, Poznań 1999.

- Symonowicz-Jabłońska I., Baśń w życiu dziecka, [w:] Człowiek integralny. Holistyczna wizja człowieczeństwa, pod red. Haliny Romanowskiej-Łakomy, Hanny Kędzierskiej, Warszawa 2009, s. 193-202.

Metody i kryteria oceniania:

K_K08 - Aktywny udział w zajęciach (oceny cząstkowe) w tym frekwencja

K_W13, K_W16, K_U09, K_K03 - Kolokwium: wymagany próg na ocenę dostateczną – powyżej 60%, 61-70% - dostateczny plus, 71-80% - dobry, 81-90% - dobry plus, 91-100% - bardzo dobry lub przygotowanie prezentacji tematycznej. Napisanie bajki terapeutycznej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Symonowicz-Jabłońska
Prowadzący grup: Izabela Symonowicz-Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.