Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nowe trendy, technologie i metody w edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-OG-NTTME
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nowe trendy, technologie i metody w edukacji
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Zajęcia ogólnouniwersyteckie oferowane przez WFiNS
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładzie – 30 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- praca własna: analiza literatury: 45 godz.

- praca własna: zapoznawanie się z materiałami na platformie Moodle: 15 godz.

- praca własna: przygotowanie do testu wiedzy: 25 godz.

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim: 5 godz.


Łącznie: 120 godz. (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student/ka posiada podstawową, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nowych trendów i zjawisk w edukacji, technologii kształcenia, metod i narzędzi w edukacji współczesnego społeczeństwa. (K_W01, K_W02)

W2: Student/ka ma elementarną wiedzę dotyczącą kształcenia hybrydowego i edukacji mobilnej, nowym modelom prowadzenia lekcji (K_W01, K_W08)

W3: Student/ka zna najnowsze teorie dotyczące uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów. (K_W01, K_W09)

W4: Student/ka posiada elementarną wiedzę o metodyce nowych technologii kształcenia. (K_W01, K_W13)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student/ka ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji występującej w nowych technologiach kształcenia, w tym aplikacjach mobilnych. (K_U04, K_U07)

U2: Student/ka potrafi ocenić przydatność nowych rozwiązań dydaktycznych z udziałem technologii hybrydowych i mobilnych rozwiązań. (K_U09)

U3: Student/ka dostrzega przydatność edukacji hybrydowej i mobilnej, potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów związanych z wprowadzaniem nowych technologii kształcenia, prognozowania przebiegu procesu kształcenia oraz przewidywania skutków planowych działań. (K_U10)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student/ka ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku kształcenia.(K_K03)

K2: Student/ka dysponuje kompetencjami w zakresie działań profesjonalnych dotyczących procesu kształcenia. (K_K01)

K3: Student/ka w sposób kulturalny komunikuje swoje potrzeby poznawcze i oczekiwania względem zajęć. (K_K01)

K4: Student/ka efektywnie i asertywnie pracuje w zespole zadaniowym. (K_K07)

K5: Student/ka wyraża zaangażowanie i zainteresowanie przedmiotem. (K_K01)


Metody dydaktyczne:

wykład problemowy, pokaz, dyskusja

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Wykład jest próbą spojrzenia na nowe trendy i zjawiska mające miejsce w edukacji, w kontekście rozwoju mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Pełny opis:

W trakcie wykładów omówione będą trendy oraz zjawiska w edukacji ujawniające się za sprawą rozwoju nowoczesnych technologii cyfrowych. Pokazane zostaną nowe rozwiązania w obszarze metod i form kształcenia, np. e-learning, m-learning, blended-learning, e-tutoring, odwrócona klasa, klasa-układanka, uczenie poprzez nauczanie. Osobnym zagadnieniem objętym dyskusją jest edukacja otwarta, zasoby open source, wolne licencje oraz możliwości ich wykorzystania w procesie kształcenia. Przytoczone zostaną także najnowsze wyniki badań w zakresie edukacji on-line i jej uwarunkowań.

1. Nowe trendy, zjawiska we współczesnej edukacji a technologie

- edutainment i grywalizacja

- media społecznościowe

- personalizacja kształcenia

- aplikacje mobilne w edukacji

2. Założenia teoretyczne i koncepcyjne edukacji on-line

- kontekst behawiorystyczny, kognitywny i konstruktywistyczny oraz założenia konektywistów

- pojęcia, odmiany i ich charakterystyka

- teoretycy edukacji on-line

- kierunki i problematyka badawcza edukacji on-line

3. Narzędzia i internetowa przestrzeń edukacyjna

- blogi, webinarium, Massive Open Online Courses (MOOC), rzeczywistość wirtualna

4. Nowe modele i metody kształcenia

- odwrócona klasa, metody wspomagane komputerowo

5. Metody w kształceniu on-line

6. Uczenie w wirtualnym świecie

- prezentacja wybranych aplikacji i możliwości ich wykorzystania w uczeniu się

7. Otwarta edukacja

- charakterystyka, aplikacje i zasoby, otwarte licencje

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Bednarek J., Lubina E., Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki, PWN, Warszawa 2008.

2. Frania M., Nowe media, technologie i trendy w edukacji, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2017.

3. Górnikiewicz J. Z., Studia na odległość w USA i w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2004.

4. Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

5. Juszczyk S., Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002.

6. Kwiatkowska W., Wykład w kształceniu na odległość, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.

7. Penkowska G., Meandry e-learningu, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.

8. Siemieniecki B., Badania nad możliwościami i ograniczeniami e-learningu w edukacji, [w:] Kształcenie na odległość, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2006.

Literatura ponadobowiązkowa:

E-mentor, e-mentor.edu.pl

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

- aktywność na zajęciach (obecność, wypowiedzi na forum, udział w webinariach) K_K03, K_K01, K_K07

- esej (K_W01, K_W02, K_W08, K_W09, K_W13, K_U04, K_U07, K_U09, K_U10)

Kryteria oceniania eseju: sformułowanie problemu rozważań, argumentacja, dociekliwość, odwołanie się do literatury, wnioskowanie, spójność i logika tekstu, poprawność językowa, właściwy zapis bibliograficzny, przykłady potwierdzające rozumienie tematu, sformułowanie wniosków.

Przedział ocen:

43- 45 pkt – bdb

42 – 40 – bdb -

39-37 – db +

36-34pkt – db

33-31 – db -

30-28 pkt – dst+

27-25 pkt – dst

24-22 pkt – dst -

21 pkt i mniej - ndst

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Kwiatkowska
Prowadzący grup: Wioletta Kwiatkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład jest próbą spojrzenia na nowe trendy i zjawiska mające miejsce w edukacji, w kontekście mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Pełny opis:

Tematy realizowane stacjonarnie - SW; sieciowo - SC

1. Nowe trendy, zjawiska we współczesnej edukacji a technologie (zarys problemów) (2 godz.) SW

2. Edutainment i grywalizacja (2 godz.) SC

3. Media społecznościowe (2 godz.) SW

4. Problem personalizacji kształcenia a technologie (2 godz.) SC

5. Technologie i aplikacje mobilne w edukacji (2 godz.) SW

6. Założenia teoretyczne i koncepcyjne edukacji on-line

- kontekst behawiorystyczny, kognitywny i konstruktywistyczny oraz założenia konektywistów (2 godz.) SW

7. Pojęcia, odmiany i ich charakterystyka (1 godz.) SW

8. Teoretycy edukacji on-line (1 godz.) SW

9. Kierunki i problematyka badawcza edukacji on-line (2 godz.) SW

10. Narzędzia i internetowa przestrzeń edukacyjna

- blogi, webinarium, Massive Open Online Courses (MOOC), rzeczywistość wirtualna (2 godz.) SC

11. Nowe modele i metody kształcenia (2 godz.)

- odwrócona klasa, metody wspomagane komputerowo SW

12. Metody w kształceniu on-line (2 godz.) SC

13. Uczenie w wirtualnym świecie (2 godz.) SW

14. Prezentacja wybranych aplikacji i możliwości ich wykorzystania w uczeniu się (2 godz.) SW

14. Otwarta edukacja (2 godz.) SW

- charakterystyka, aplikacje i zasoby, otwarte licencje

Literatura:

Identyczna jak w części A

Uwagi:

Identyczna jak w części A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Kwiatkowska
Prowadzący grup: Wioletta Kwiatkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład jest próbą spojrzenia na nowe trendy i zjawiska mające miejsce w edukacji, w kontekście mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Pełny opis:

Tematy realizowane stacjonarnie - SW; sieciowo - SC

1. Nowe trendy, zjawiska we współczesnej edukacji a technologie (zarys problemów) (2 godz.) SW

2. Edutainment i grywalizacja (2 godz.) SC

3. Media społecznościowe (2 godz.) SW

4. Problem personalizacji kształcenia a technologie (2 godz.) SC

5. Technologie i aplikacje mobilne w edukacji (2 godz.) SW

6. Założenia teoretyczne i koncepcyjne edukacji on-line

- kontekst behawiorystyczny, kognitywny i konstruktywistyczny oraz założenia konektywistów (2 godz.) SW

7. Pojęcia, odmiany i ich charakterystyka (1 godz.) SW

8. Teoretycy edukacji on-line (1 godz.) SW

9. Kierunki i problematyka badawcza edukacji on-line (2 godz.) SW

10. Narzędzia i internetowa przestrzeń edukacyjna

- blogi, webinarium, Massive Open Online Courses (MOOC), rzeczywistość wirtualna (2 godz.) SC

11. Nowe modele i metody kształcenia (2 godz.)

- odwrócona klasa, metody wspomagane komputerowo SW

12. Metody w kształceniu on-line (2 godz.) SC

13. Uczenie w wirtualnym świecie (2 godz.) SW

14. Prezentacja wybranych aplikacji i możliwości ich wykorzystania w uczeniu się (2 godz.) SW

14. Otwarta edukacja (2 godz.) SW

- charakterystyka, aplikacje i zasoby, otwarte licencje

Literatura:

Identyczna jak w części A

Uwagi:

Identyczna jak w części A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Kwiatkowska
Prowadzący grup: Wioletta Kwiatkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład jest próbą spojrzenia na nowe trendy i zjawiska mające miejsce w edukacji, w kontekście mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Pełny opis:

Tematy realizowane stacjonarnie - SW; sieciowo - SC

1. Nowe trendy, zjawiska we współczesnej edukacji a technologie (zarys problemów) (2 godz.) SW

2. Edutainment i grywalizacja (2 godz.) SC

3. Media społecznościowe (2 godz.) SW

4. Problem personalizacji kształcenia a technologie (2 godz.) SC

5. Technologie i aplikacje mobilne w edukacji (2 godz.) SW

6. Założenia teoretyczne i koncepcyjne edukacji on-line

- kontekst behawiorystyczny, kognitywny i konstruktywistyczny oraz założenia konektywistów (2 godz.) SW

7. Pojęcia, odmiany i ich charakterystyka (1 godz.) SW

8. Teoretycy edukacji on-line (1 godz.) SW

9. Kierunki i problematyka badawcza edukacji on-line (2 godz.) SW

10. Narzędzia i internetowa przestrzeń edukacyjna

- blogi, webinarium, Massive Open Online Courses (MOOC), rzeczywistość wirtualna (2 godz.) SC

11. Nowe modele i metody kształcenia (2 godz.)

- odwrócona klasa, metody wspomagane komputerowo SW

12. Metody w kształceniu on-line (2 godz.) SC

13. Uczenie w wirtualnym świecie (2 godz.) SW

14. Prezentacja wybranych aplikacji i możliwości ich wykorzystania w uczeniu się (2 godz.) SW

14. Otwarta edukacja (2 godz.) SW

- charakterystyka, aplikacje i zasoby, otwarte licencje

Literatura:

Identyczna jak w części A

Uwagi:

Identyczna jak w części A

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)